Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 april 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 april 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door die de heilige Maagd ons gaf:

Lieve kinderen, apostelen van mijn liefde, het is jullie taak om de liefde van mijn Zoon te brengen bij al wie die nog niet heeft leren kennen; jullie, de lichtpuntjes van deze wereld, aan wie ik met moederlijke liefde leer om helder en met volle kracht te stralen. Het gebed zal jullie helpen, omdat het gebed jullie redt, het gebed redt de wereld. Daarom, mijn kinderen: bid met woorden, met gevoel, met barmhartige liefde en opoffering. Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond - Hij die mens werd en mij tot de eerste kelk maakte, heeft jullie met Zijn verheven offer laten zien hoe je moet liefhebben. Wees daarom niet bang om de waarheid te spreken, mijn kinderen. Wees niet bang om jezelf en de wereld te veranderen door liefde te verspreiden, door alles te doen om mijn Zoon bekend en geliefd te maken, door anderen lief te hebben in Hem. Als moeder ben ik altijd bij jullie. Ik smeek mijn Zoon om jullie te helpen, opdat de liefde in jullie leven moge heersen - een levende liefde, een aantrekkelijke liefde, een liefde die leven geeft. Dat is de liefde die ik jullie leer - zuivere liefde. Het is aan jullie, mijn apostelen, om die liefde te herkennen, te beleven, en te verspreiden. Bid met gevoel voor jullie herders, opdat zij met liefde mogen getuigen van mijn Zoon. Ik dank jullie.

Men kan deze verschijning volgen op de link : https://www.youtube.com/watch?v=VWc4LiTSUCg


2 – Medjugorje in shocktoestand ! Voor Medjugorje zal woensdag 29 maart een historische dag blijven. Voor de eerste keer na bijna 36 jaar verschijningen deed een bijzondere gezant van de Paus zijn officiële intrede in de parochiekerk van Medjugorje. Al heel vlug bleek hij een vriend, een echte vriend. Op zaterdag 1 april droeg hij de avondmis op in de kerk in aanwezigheid van een grote menigte. Toen we hem in de processie naar het altaar zagen gaan, met zijn aartsbisschoppelijke mijter, dachten we: “ Dit is Rome die in Medjugorje aankomt.” In zijn homilie waren zijn woorden die van een echte herder, die van een man van de dagelijkse werkelijkheid en die van een man met een hart die vóór alles het welzijn van de zielen zoekt, en die niet aarzelt de waarheid van het Evangelie te verkondigen. Zijn homilie en de persconferentie, die hij de volgende dag gaf voor de journalisten, ademden vrede en lieten zijn vreugde doorschijnen om bij ons te zijn. Wij vroegen ons af wat hij in zijn homilie over Medjugorje zou zeggen. Hij overtrof onze verwachtingen. Inderdaad, Mgr. Hoser wilde ons echt bemoedigen. Hier enkele van zijn uitspraken: “Deze cultus, die hier zo intens is, is uiterst belangrijk en noodzakelijk voor de hele wereld…. Laten we bidden voor de vrede want vandaag zijn de vernietigende krachten zeer groot. We hebben een tussenkomst van de Hemel nodig en de aanwezigheid van de heilige Maagd, en dat is een tussenkomst. Het is een initiatief van God en ik, als bijzondere gezant van de Paus, zou u dus willen aanmoedigen en bemoedigen.” Deze zin ontlokte een overweldigend applaus. Velen huilden van emotie en velen ook van vreugde (ook ik).

U kunt een samenvatting van zijn homilie (in het Frans) vinden op deze site :
https://www.youtube.com/watch?v=u0V7Y7oMuTE&spfreload=10

De homilie in zijn geheel kunt u horen op www.enfantsdemedjugorje.fr Dergelijke woorden van een officiële gezant van de Paus zijn betekenisvol. Onze vreugde is overgroot. Op zondag 2 april heeft hij een bezoek gebracht aan onze gemeenschap samen met pastoor Fra Marinko Sakota. Tegen de journalisten zei hij: “Zeg tegen de hele wereld dat men in Medjugorje het licht terug vindt. Ik nodig u uit u hier in te schrijven voor een seminar om te ontdekken wat u nog niet hebt vermoed.”

Een vertaling in het Nederlands vindt U onder deze link: http://www.bedevaart.net/mgr-hoser-de-mariacultus-hier-is-belangrijk-en-noodzakelijk-voor-de-wereld.html

3 – Fatima, de voorbereiding op Medjugorje. Op 13 mei zullen we de 100ste verjaardag vieren van de eerste verschijning in Fatima. We hebben dus nog een hele maand om van deze gebeurtenis een echt feest te maken. Maar hoe ? Allereerst door de boodschappen te herlezen, die door de heilige Maagd aan de 3 zienertjes gegeven werden. Dit is absoluut noodzakelijk als men zich door de heilige Maagd wil laten vormen. Deze verschijningen zijn immers een Goddelijk initiatief van het hoogste belang, dat een buitengewoon licht werpt op de uiteindelijke uitkomst van de strijd, die de onze is, en die ons vervult van hoop. “Aan het eind zal mijn Onbevlekt Hart triomferen” zei de heilige Maagd op 13 juli 1917 tegen de herdertjes Lucia, Francisco en Jacinta. Wat een prachtige profetie. Opdat het feest volledig zou zijn, kunnen we ons toewijden en steeds opnieuw toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria en elk van haar verzoeken ter harte nemen, die, als we ze op een eerder tijdstip ter harte hadden genomen, ons miljoenen doden en veel andere catastrofes bespaard zouden hebben. Wat is het verband met Medjugorje ? Volgens de Heilige Paus Johannes-Paulus II is “Medjugorje de voortzetting en de vervulling van Fatima”. De 6 verschijningen in Fatima geven inderdaad aan de wereld een te volgen programma om een einde te maken aan de oorlog 1914-1918, en om eindelijk een periode van vrede te kennen, een doel, dat nog steeds zeer actueel is. Niet alleen herhaalt Onze Lieve Vrouw in Medjugorje haar verzoeken om de vrede te bereiken (Rozenkrans, boete, toewijding, enz …) maar Ze biedt ook iets zeer bijzonders aan: ons in de loop van de jaren dagelijks vormen om van ons “Apostelen van haar Liefde” te maken. Feitelijk zou men kunnen zeggen dat Medjugorje de gebruikshandleiding is van Fatima. En, zoals de Koningin van de Vrede al zo dikwijls gezegd heeft: Ze rekent op ons, op onze hulp, om haar plan te verwezenlijken.

Wat dit betreft, hier een klein persoonlijk getuigenis: Toen ik in 1989 voor de 2de keer in Medjugorje was, werd ik getroffen door een boodschap: “Lieve kinderen, ieder van jullie is voor mij belangrijk. Ik heb jullie nodig. Zonder jullie kan ik de wereld niet helpen.” Dat trof mij diep. Ik wist dat we Haar nodig hebben, maar ik wist niet dat Zij ons zou kunnen nodig hebben. Onmiddellijk antwoordde ik: “ Wel, U hebt mij nodig, hier ben ik .” Het gevolg was dat Ze me vlug heeft aangeworven en mijn job is nog lang niet ten einde.

Deze dringende vraag is gericht tot al haar kinderen en tot ieder in het bijzonder, zonder enige uitzondering. Of men gekluisterd is aan een ziekenhuisbed of in volle gezondheid, oud of jong, rijk of arm, gehuwd of ongehuwd, de Gospa hoopt op een volledig “ja” van onze kant om van ons haar medewerkers te maken, beter nog: haar apostelen. Aarzel niet, nooit heeft iemand er immers spijt van gehad zich volledig aan Maria te hebben toevertrouwd. Met deze kroon van “JA” zal de diepe wens van Maria, aangekondigd in Fatima, sterk bespoedigd worden: de triomf van haar Onbevlekt Hart over de duisternissen die ons omringen.

4 – De H. Teresa van Calcutta en de zonde van het oordelen. In deze verkiezingstijd (voor Frankrijk), is het goed eens te kijken naar de houding van de heiligen om onze geest te zuiveren van alle politieke redevoeringen, die met elkaar in strijd zijn. Als de kandidaten omwille van de macht zich verplicht voelen om hun tegenstanders de grond in te boren om er zelf beter van te worden, dan hebben de heiligen andere methoden om de echte grootheid te bereiken, die vrede bewerkt. Als kind had moeder Teresa een goede leerschool bij haar moeder in Skopje in Albanië. Als de 3 kinderen thuis mopperden over een leraar of iemand anders, sloot de moeder onmiddellijk de elektriciteit af. Ze zei, dat ze geen elektriciteit wilde betalen voor kinderen die kwaad spraken over anderen. Met haar directe stijl, want deze les had Moeder Teresa goed onthouden, liet zij licht schijnen waar een oordeel de broederlijke liefde kwetste. Enkele voorbeelden: “Het is beter te verontschuldigen dan te beschuldigen”. “Als je iemand veroordeelt heb je de tijd niet om hem te beminnen”. Tegenover iemand die de corruptie beschreef, die er in Calcutta heerste, zei ze: “Ik weet heel goed dat er in Calcutta corruptie heerst. Ik weet echter ook dat er veel goeds in Calcutta is en ik heb er voor gekozen om alleen naar het goede te kijken.” Over de beledigingen die men over zich heen kan krijgen, zei ze: “Als iemand u beschuldigt, vraag u dan af: ‘Heeft hij gelijk ?’ Als hij gelijk heeft, ga hem dan om vergiffenis vragen. Als hij zich vergist, aanvaard dan met beide handen de belediging, die je ontvangen hebt. Laat haar niet los, maar neem de gelegenheid te baat haar als een offer aan Jezus op te dragen. Wees blij iets waardevols te hebben om Hem te kunnen aanbieden.” Zij zelf deed dat allemaal, en ze ging daarin zo ver, dat ze kon zeggen: “Er is één zonde, die ik nooit heb moeten biechten, die van iemand te veroordelen.”


Lieve Gospa, hoe zouden we niet verenigd zijn met uw moederlijk hart
in deze dagen van het lijden en van de verheerlijking van uw Zoon Jezus,
waarin U met Hem één van hart was ?
Breng ons binnen in deze gemeenschap van liefde,
waar u het geheim van bezit, en die een voorsmaak is van onze zaligheid in de Hemel.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje april 2017

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 maart 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door, die ze van de heilige Maagd had ontvangen:

Lieve kinderen, ik kom met moederlijke liefde om jullie te helpen om meer liefde en dus meer geloof te hebben. Ik kom jullie helpen om de woorden van mijn Zoon met liefde te beleven, zodat de wereld kan veranderen. Daarom, apostelen van mijn liefde, verzamel ik jullie om mij heen. Kijk naar mij met het hart, praat met mij als met een moeder over je pijn, lijden en vreugde. Vraag mij om tot mijn Zoon te bidden voor jullie. Mijn Zoon is genadig en rechtvaardig. Mijn moederlijk hart zou willen dat ook jullie zo worden. Mijn moederlijk hart zou willen dat jullie, apostelen van mijn liefde, met jullie leven getuigen over mijn Zoon en over mij aan iedereen om jullie heen. Zo wordt de wereld anders, weer eenvoudig, weer zuiver, zo komen geloof en hoop terug. Daarom, mijn kinderen, bid, bid, bid met het hart, bid met liefde, bid met goede werken. Bid dat iedereen mijn Zoon zou leren kennen, zodat de wereld kan veranderen, zodat de wereld gered kan worden. Beleef de woorden van mijn Zoon met liefde. Oordeel niet, maar hou van elkaar, zodat mijn hart kan overwinnen. Ik dank jullie

Men kan deze verschijning zien op youtube: intypen bij “zoeken”: apparation 2 march 2017

2 – In Egypte … Vorige maand had ik het geluk te mogen terugkeren naar Egypte. Velen zeiden me: “Ga er niet heen, het is er te gevaarlijk”. Maar, waar bevindt zich het gevaar tegenwoordig? Waarom zou er daar meer gevaar zijn dan in Parijs, Nice of Brussel, waar het terrorisme toegeslagen heeft? Het echte gevaar is: niet zijn waar God ons roept.

In haar boodschap van 2 maart zegt de Maagd Maria ons tweemaal dat ze ons komt helpen. Dat herinnert me aan iets wat ik hoorde toen ik een kerkje bezocht, ergens verscholen in de smalle steegjes in de oudste wijk van Cairo. Daar bevindt zich één van de drie iconen van de Maagd Maria, die geschilderd werden door de Heilige Apostel Lucas. Deze Maagd Maria noemt men “El Ezbaweya”. Een andere bevindt zich in Rome, en de derde in Jeruzalem. Deze icoon is miraculeus. Vele Christenen en niet-Chistenen komen er om de Moeder Gods te vereren, die erop afgebeeld staat met het Kind Jezus. Sommigen pelgrims blijven er uren op de grond zitten, terwijl ze lofprijzingen en smeekbeden prevelen. Onder de vele wonderen die hier gebeurd zijn, is er één, die me werd verteld door de Koptische priester die de zorg heeft voor dit Heiligdom. Dit getuigenis heeft me diep getroffen. In de jaren ‘40, tijdens de 2de wereldoorlog, reisde er een Griekse vrouw naar Cairo en ze bleef 12 dagen lang bidden aan de voeten van de heilige Maagd die staat afgebeeld op het Icoon, en er haar intenties in tranen afsmeken. Elke dag bracht ze een nieuwe offerande. Haar zoon diende op dat moment in het Britse leger, en hij was naar Libanon gezonden. Hij schreef zijn moeder regelmatig, en in de allerlaatste brief schreef hij dat hij ziek was. En vervolgens … geen enkele brief meer. Volledige stilte van zijn kant. Er kwamen geen berichten meer van hem, en de arme moeder vreesde dat hij een ongeluk had gehad of was omgekomen. Ze kwam dus van heel ver om de hulp in te roepen van de “El Ezbaweya” en om bij haar af te smeken om goed te waken over haar zoon in Libanon, en hem in goede gezondheid te bewaren, om hem uiteindelijk terug te brengen bij zijn moeder. Op een dag vond de priester haar vroeg in de morgen voor de deur van de kerk. Ze straalde van vreugde. Ze vertelde hem dat ze een brief had gekregen van haar zoon. Hij dankte zijn moeder en schreef: ”Mama, ik dank je voor de dame die je mij gezonden hebt. Ik was heel erg ziek, maar deze dame is gekomen, en ze vertelde dat ze door jou was gezonden, en ze heeft een medicament voor me meegebracht. Ze zei tegen me: “Jou moeder heeft me naar je toegestuurd.” Het geneesmiddel dat ze heeft meegebracht heeft me genezen. Ik heb het ingenomen en ik ben genezen. Ik heb haar gevraagd hoe ze heette, en ze antwoordde: “Mijn naam is El Ezbaweya.” (Haar zoon wist niets van deze naam). De priester besloot: “De dame El Ezbaweye heeft de gebeden, de tranen en de lofprijzingen van deze moeder verhoord”.

3 – Vergeet zeker de heilige Jozef niet.
We zullen hem met vreugde vieren op 19 maart. Wie nog geen noveen begonnen is, kan dit nog altijd doen. Als we de sporen van de Heilige Familie in Egypte volgen, beseffen we hoe deze door God uitverkozen man het leven van zijn familie in de barste materiële omstandigheden heeft kunnen laten standhouden. Als politieke vluchtelingen, elk moment bedreigd door de spionnen van Herodes, misprezen door de mensen vanwege hun armoede, hebben Jozef, Maria en Jezus kunnen overleven dankzij de hulp van de Voorzienigheid. Hun onwankelbaar vertrouwen in de plannen van God en hun wederzijdse liefde hebben er voor gezorgd dat ze de beproevingen hebben doorstaan, en ze zijn er door gegroeid.
Welk een mooi voorbeeld voor ons, wiens families als nooit tevoren worden belaagd door de Vernietiger. Daar Satan er altijd op uit is om alles te vernielen en te bederven wat God geschapen heeft van in den beginne, en omdat het gezin het heilige verblijf is van het menselijk leven, is de Schepper altijd actief om bijzondere genaden uit te storten over de gezinnen die zich echt aan Hem toevertrouwen. Het Sacrament van het Huwelijk heeft een onvergelijkbare rijkdom. Het stelt het gezin onder Gods zegen. Wie zou er zich tegenwoordig niet willen laten beschermen door Gods zegen? Echter, als men Gods zegen vraagt, kan men niet tegelijkertijd handelen op een manier die Hem niet behaagt. De wereld zet ons er toe aan om Zijn Woorden van Leven met voeten te treden. De heilige Jozef zal ons helpen ze in ons hart te bewaren.
Bij de aanroepingen in de litanie tot de Heilige Jozef is er één, die we meer dan ooit kunnen gebruiken: “Zeer zuivere Jozef”. Onlangs nog waren we getuigen van een afschuwelijke perversie-campagne ten aanzien kinderen aangaande pornografie, die (in Frankrijk) door het Ministerie van Onderwijs en de media op slinkse manier gepropageerd werd. De Heer Jezus, die altijd zo barmhartig is, heeft streng gesproken over hen, die een klein kind ergernis geven. Wee degenen die de onschuld van een kind aantasten. Het is misdadig. Heel hun toekomst zal er diep door getekend zijn en hun gevoelsleven gekwetst, zelfs vervormd. Met veel gebed en zorg kan God alles herstellen, maar hoeveel intiem lijden zou hen echter bespaard kunnen blijven. H. Jozef bescherm de kinderen. “Heilige Jozef, U, mijn tedere vader, ik stel me voor altijd onder uw bescherming. Beschouw me als uw kind en behoed me voor elke zonde. Ik werp me in uw armen, opdat U me zou vergezellen op de weg van de heiligheid”.

4 – Volgende maand is het Pasen.
Voor de weken vóór Pasen die ons nog resten, hier drie ideetjes om onze harten beter voor te bereiden om de Verrezene te verwelkomen:
- Telkens als ik de neiging heb om mijn mobiele telefoon te pakken om iemand te bellen, me afvragen: “Is het wel nuttig ?” Als ik dit gesprek kan missen, het vervangen door een kort gebed om Gods zegen af te smeken over deze persoon en over de wereld. Het besluit nemen in mijn gesprekken niemand te oordelen.
- Mij voornemen het Kruisteken te verzorgen, zoals Maria het leerde aan Bernadette bij de eerste verschijning op 11 februari 1858. Die dag lukte het Bernadette niet om het Kruisteken goed te maken. De heilige Maagd maakte vervolgens voor haar een breed Kruisteken op langzame wijze. Vanaf die dag heeft Bernadette dat ook telkens gedaan, met veel eerbied. Wij aanroepen namelijk met dit teken de driemaal heilige God. De uitwisseling van liefde tussen de Drie Personen stroomt dan ook door ons. Een Kruisteken dat goed en met het hart gemaakt is, heeft de kracht van een exorcisme. Het doet de Vijand eraan herinneren hoe en door Wie hij definitief overwonnen werd: door Jezus aan het Kruis. Eén van mijn assistenten heeft zich bekeerd op het moment dat zij een Kruisteken maakte. In een oogwenk geloofde ze in God, en haar leven veranderde op slag. Het was voor haar als een uitstorting van de Heilige Geest.
- Elke dag thuis enkele verzen lezen uit de Bijbel, vooral de teksten van de Mis van de dag. Het woord zoeken dat me het meest treft, het meerdere keren herhalen om me er mee te voeden in de loop van de dag. Het delen met mijn familie, en zo tot een delen te komen dat anderen toelaat naar het Woord van God te luisteren, dat het Licht is voor onze voeten.

5 – Goed nieuws over Marthe Robin.
Er is een nieuwe site gelanceerd over de grote Franse mystica, gestigmatiseerde en profetes, Marthe Robin, geboren in de Hemel op 6 februari 1981. Laat het niet na deze site te bezoeken, je zult er baat bij hebben, en er bijzonderheden over haar lezen, die je niet kunt vermoeden. www.martherobin.com

6 – Waarom een golf van verwarring ten aanzien Medjugorje? Ik breng hier een eenvoudige en objectieve opheldering over de recente situatie. (Zie bijlage) We worden trouwens heel erg aangemoedigd door de verklaringen van Mgr. Hosek, de gezant van de Paus voor Medjugorje ten overstaan van Konrad Sgwicki naar aanleiding van een interview voor Aleteia op 15 maart. De titel van het artikel luidt: Medjugorje hoeft geen reden voor bezorgdheid te zijn. Zie de link

http://fr.aleteia.org/2017/03/15/exclusif-medjugorje-ne-doit-pas-etre-un-sujet-de-preoccupation-estime-mgr-hoser/


Lieve Gospa, hoe hebt U de weken beleefd vóór het Lijden van uw Zoon?
U wist dat Hij zou verrijzen nadat Hij de zonde zou overwonnen hebben aan het Kruis.
U deelde volledig in Zijn roeping van Verlosser, U, de Medeverlosseres.
Help ons naar Jezus te kijken, zoals U, en onze ziel met Hem te verenigen!

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2017

 

Bijlage bij de nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2017.

 

Vertaalde tekst bij punt 6, zoals onder de link in het Frans.

ttp://fr.aleteia.org/2017/03/15/exclusif-medjugorje-ne-doit-pas-etre-un-sujet-de-preoccupation-estime-mgr-hoser/


Beschrijving van Mgr Hoser door Konrad Sawicki
Mgr Henryk Hoser is de Aartsbisschop van Warchau-Praga. Hij is in 1942 geboren in Warchau-Praga, waar hij medicijnen heeft gestudeerd. In 1968 richt hij de ‘Sociëteit van het Katholieke Apostolaat van de paters Pallottins’ op. Na het behalen van zijn diploma’s in de theologie en filosofie en na zijn priesterwijding vertrekt hij naar Parijs en daarna naar Rwanda (1975-1996). In 1978 laat hij een medisch-sociaal centrum bouwen in Kigali, dat hij 17 jaar leidt. Ook roept hij een centrum voor gezinsvorming in het leven (De Gezins - Actie). Na de burgeroorlog stelt de Heilige Stoel hem aan als speciale gezant in Rwanda, als apostolisch bezoeker. In 2005 benoemt Paus Johannes Paulus II hem tot Aartsbisschop en stelt hij hem aan als onder-secretaris van de Congregatie voor de Evangelisatie van de volkeren en als directeur van de Pauselijke missiewerken. In 2008 benoemt Paus Benedictus hem tot bisschop van het diocees Warchau-Praga. OP 11 februari 2017 benoemt Paus Franciscus hem tot speciale gezant van de Heilige Stoel in Medjugorje.


De website van Medjugorje (www.medjugorje.hr), en daarnaast de publicatie van de bisschop van Mostar. Mgr Peric, op de website van zijn diocees, waar hij de authenticiteit van de verschijningen in Medjugorje tegenspreekt kort na de aanstelling van de speciale gezant mgr Hoser in Medjugorje door de Heilige Stoel op 11 februari 2017), hebben een levendig debat ontketend tussen degenen die de authenticiteit van de verschijningen verdedigen en degenen die de verschijningen tegenspreken. De speciale gezant van de Heilige Stoel ter plaatse presenteert aan de lezers van Aleteia het doel van zijn missie.

Interview:

“Medjugorje zou niet iets moeten zijn om ons zorgen over te maken”, zegt Mgr Hoser

Interview van Konrad Sawicki 15 maart 2017

Konrad Sawicki : Wanneer zult u naar Medjugorje vertrekken in verband met de u opgedragen zending door de Heilige Vader?

Mgr Henryk Hoser: Mijn eerste bezoek aan Medjugorje – een oriënterend bezoek – zal begin maart 2017 plaatsvinden. Allereerst zal ik in Bosnië-Hercegovina de nuntius ontmoeten alsook de Aartsbisschop van Sarajevo. Vervolgens zal ik vanzelfsprekend de lokale bisschop, de bisschop van Mostar, ontmoeten en de broeders Franciscanen die het heiligdom Medjugorje begeesteren. Allereerst zal mijn rol eruit bestaan om aandachtig alle gezichtspunten te beluisteren in zake Medjugorje en om de lokale pastorale situatie te observeren.

Konrad Sawicki : Tot dusver bent u nog nooit in het heiligdoem geweest?

Mgr Hoser: Het is juist dat ik nog nooit naar Medjugorje ben geweest onder persoonlijke titel, maar veel gelovigen van mijn diocees Warchau-Praga zijn er geweest en hun verhalen heb ik diep op me laten inwerken. Daarentegen is het niet mijn eerste zending in de hoedanigheid van speciale gezant van de Heilige Stoel. Ik heb in deze vorm al drie zendingen ondernomen. Twee waren van korte duur: in Togo en in Bénin, in beide gevallen voor twee weken. Daar heb ik me verdiept in het reilen en zijlen van de plaatselijke seminaries. Mijn derde missie was van langere duur: ik ben anderhalf jaar in Rwanda geweest kort na de genocide aldaar. Deze ervaring heeft me de moed gegeven om de zending te ondernemen die me wacht in Medjugorje.

Konrad Sawicki :
Op welk punt zijn we belandt ten aanzien van de mariale verschijningen en de authenticiteit ervan?

Mgr Hoser: In 2010 heeft de Heilige Stoel een speciale doctrinale commissie in het leven geroepen onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie kardinaal Camillo Ruini. In 2014 heeft deze commissie haar werk voltooid, en ze heeft haar conclusies geplaats onder het gezag van de Heilige Vader. De Heilige Vader heeft naar aanleiding daarvan het dossier van de speciale doctrinale commissie overgedragen aan de Congregatie voor de Geloofsleer. Tot op heden heeft deze Congregatie nog geen definitief standpunt ingenomen.

Konrad Sawicki : Wat zal precies de aard zijn van uw werk?

Mgr Hoser: De zending die me is toevertrouwd is om het werk te vervolledigen dat door de speciale doctrinale commissie in gang is gezet. Elk jaar komen er twee miljoen tot twee-en een half miljoen pelgrims naar Medjugorje. Het heiligdom is een charismatische plaats geworden. Dat deze plaats zoveel gelovigen aantrekt, en dat deze er een krachtige geestelijke verrijking ontvangen kan niet los gezien worden van het werk van de heilige Geest. De vraag om pastorale begeleiding is er groot. Denk u zich eens in: ter plaatse zijn er vijftig biechtstoelen, maar vaak ontbreken er priesters die in staat zijn om in meerdere talen pelgrims pastoraal te kunnen begeleiden. Mijn zending, zoals die wordt beschreven in mijn officiële aanstellingsdocument opgemaakt door de Heilige Stoel, bestaat eruit om met veel aandacht de pastorale situatie ter plaatse te onderzoeken, en in het bijzonder de noden van de pelgrims. Ook bestaat mijn missie eruit om nieuwe pastorale voorstellen te doen. Het onderliggende doel is dus om de ontferming over de pelgrims te verbeteren en om de pastorale activiteiten beter te coördineren.

Konrad Sawicki : Na de benoeming van een speciale gezant en na de publicatie van een brief van de bisschop van Mostar aangaande de authenticiteit van de verschijningen, zijn er veel gelovigen die zich vragen zijn gaan stellen: ‘Was hun bedevaart zinloos?’

Mgr Hoser: We moeten ons onder geen beding zorgen maken. De Kerk heeft zich nog niet uitgesproken over de verschijningen. Laten we haar definitieve stellingname afwachten. Het is niet de eerste keer dat de Kerk de tijd neemt voordat ze een oordeel uitspreekt, temeer omdat deze mariale verschijningen verschillen van degenen die we tot op heden hebben gekend. Daarbij zal in het geval van Medjugorje er ten aanzien van de doctrine van de Kerk niets veranderen voor wat betreft de mariale devotie. Als er een devotie in Medjugorje op bestendige wijze is opgebloeid, en als er zovelen mensen naartoe gaan, dan zal deze devotie zichzelf er op diepere wijze funderen. De Heilige Vader is doordrongen van deze werkelijkheid.

Konrad Sawicki :
Zou u dit interview willen afsluiten met een boodschap aan onze de lezers?

Mgr Hoser: Ik zou de lezers van Aleteia willen vragen om te bidden dat mijn zending in Medjugorje een succes zou mogen worden. Ik heb me ertoe verbonden om deze missie, die de Heilige Vader mij heeft toevertrouwd, te volbrengen in naam van de Kerk. Ik zou willen dat deze zending uitmondt in een benadering van een meest mogelijke objectieve waarheid, en dat ze resultaten zal voortbrengen die voldoening brengen en die concreet zijn. Ik heb een zending van de Kerk ontvangen, en tegelijkertijd heb ik er nood aan dat de Kerk voor mijn bidt, zoals zij dat ook heeft gedaan voor de heilige Petrus en de heilige Paulus. Het gebed is de motor van onze ondernemingen in naam van de Kerk, of deze nu tastbaar of onzichtbaar zijn.

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 februari 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 februari 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning in aanwezigheid van een kleine groep mensen. Mirjana gaf de volgende boodschap door die de heilige Maagd gaf:

Lieve kinderen, jullie die elke dag proberen om je leven aan mijn Zoon te schenken, jullie die proberen om met Hem te leven, jullie die bidden en offers brengen -- jullie zijn hoop in deze wereld zonder vrede. Jullie zijn stralen van het licht van mijn Zoon, een levend Evangelie, en jullie zijn mijn geliefde liefdesapostelen. Mijn Zoon is bij jullie. Hij is bij de mensen die aan Hem denken - bij de mensen die bidden. Maar Hij is op dezelfde manier geduldig aan het wachten op diegenen die Hem niet kennen. Daarom vraag ik jullie, mijn liefdesapostelen: bid met het hart en maak de liefde van mijn Zoon zichtbaar in wat je doet. Dat is de enige hoop voor jullie, en het is ook de enige weg naar het eeuwig leven. Ik, als moeder, ik ben hier bij jullie. De gebeden die je tot mij richt zijn voor mij de mooiste rozen van liefde. Ik kan alleen maar zijn waar rozengeur is. Daar is er hoop. Ik dank jullie.

Men kan deze verschijning zien op youtube: intypen bij “zoeken”: verschijning Mirjana 2 februari 2017

2 – Er komt beweging in het Vaticaan.
Op 11 februari, op het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, heeft de staatssecretaris laten weten dat Paus Franciscus Zijne Eminentie, Mgr. Henryk Hoser, de Aartsbisschop van Warschau-Praga uit Polen, (die destijds door Paus Johannes-Paulus II benoemd werd) heeft opgedragen om naar Medjugorje te gaan als bijzondere afgezant van de Heilige Stoel. Het doel van deze zending is de pastoraal ter plaatse beter te leren kennen, en vooral om er de noden van de gelovigen die er op bedevaart gaan, te evalueren. Uit dit onderzoek kunnen initiatieven ontstaan voor de toekomst. Deze zending is uitsluitend gericht op de pastoraal. Mgr. Hoser zal daarna zijn ambt weer uitoefenen in Warschau-Praga en hij zal zijn mandaat voor Medjugorje deze zomer moeten afronden.

Laten we vurig en met vertrouwen bidden voor deze bijzondere gezant, en dan zullen we deze zomer zien welke vruchten deze zending zal voortgebracht hebben. Ik vertrouw erg op het woord van Vicka: ”De Madonna zal haar plan verwezenlijken.” Wel, van dit plan kunnen wij de verwezenlijking bespoedigen of vertragen. Elke maand dankt de heilige Maagd degenen die haar oproep beantwoorden. Ze rekent op hen, de “apostelen van mijn liefde”, om de tijd van zuivering te verkorten en de triomf van haar Onbevlekt Hart te bespoedigen.

3 – De Gospa – een superstar ?
Binnen de media zijn er nieuwe verwarrende berichten verschenen over Medjugore. Laten we rustig blijven en waakzaam. Zoals zo vaak voorkomt, houden journalisten er van scoops te lanceren om de aandacht te trekken, zonder echt zorg te dragen voor de waarheid. Woorden uit hun context halen noemt men manipulatie, het is de lezer bedriegen.

Het is een feit dat Paus Franciscus dagelijks boodschappen ontvangt van een zogenaamde Maagd. Het is dan ook te begrijpen dat hij hierop negatief reageert. We stellen echter vast dat hij in verband hiermee niets gezegd heeft over de heilige Maagd van Medjugorje. Integendeel, zijn drievoudige beschrijving van deze zo gezegde Maagd bewijst duidelijk dat hij het niet over Medjugorje heeft, en dat vanwege drie welbepaalde punten:

A. De heilige Maagd van Medjugorje geeft niet elke dag een boodschap aan de wereld.
B. Ze trekt de aandacht van de gelovigen niet vanwege haar persoon, maar houdt niet op ons uit te nodigen om God de eerste plaats te geven in ons leven.
C. Geen enkele pelgrim in Medjugorje zou het in zijn hoofd halen om van Haar een superstar te maken.

Dus, einde van de discussie.

4 – Goed nieuws
Mijn laatste boek is verschenen: “Scandaleuse miséricorde. Quand Dieu dépasse les bornes”. (Grensoverschrijdende Barmhartigheid. Wanneer God over grenzen heengaat). Pater Jacques Philippe, cdb. heeft het voorwoord geschreven, en ik wil er hier enkele zinnen uit citeren: “Het boek van Zr. Emmanuel geeft ons de kans met de verschillende verhalen die er in te vinden zijn, de barmhartigheid op een zeer levendige en persoonlijke manier aan het werk te zien. De barmhartigheid is geen abstract begrip, maar een werkelijkheid, die het leven van veel mensen ondersteboven gekeerd heeft en diep heeft omgevormd. De verschillende hoofdstukken illustreren de manier waarop de welwillende en gratuite liefde van God in een menselijk bestaan kan binnen breken en daar, waar alles verloren leek, echte verrijzenissen kan bewerken. De kracht van dit boek ligt niet in de woorden, maar in levende getuigenissen…”

“We gaan prat op onze vrijheid. Toch, en dat blijft verbazend, geeft onze wereld zich niet voldoende rekenschap van de bevrijdende kracht van de vergeving. We verlangen naar vrijheid, maar we gebruiken er de middelen niet voor. Om echt vrij te zijn, moeten we vergeving schenken. Zolang ik niet vergeef aan wie mij kwaad berokkend heeft, blijf ik gebonden aan mijn verleden en blijf ik afhankelijk van deze vijand, waar ik iets tegen heb en waartegen ik haat en wrok koester. De wrok neemt in mijn hart een plaats in, die me belet vrij te zijn en volop te leven. Vergeven is soms moeilijk, kan zelfs onmogelijk lijken. Het is een genade, die we nederig in gebed moeten vragen, en het vergt soms een lange tijd voordat de vergeving zich daadwerkelijk in ons voltrekt. Het blijft echter altijd iets absoluut noodzakelijks. Wie niet vergeeft, zal nooit volledig genezen van het kwaad dat hem of haar werd aangedaan en van de kwetsuren die hem of haar werden aangedaan.

De ultieme bron van alle vergeving is te vinden in God, in het oneindig barmhartig Hart van de Vader. Het is aan deze bron dat alle kwetsuren van de mens genezing en troost zullen ontvangen. Zij, die aan deze bron putten, zullen op een dag een geluk en een vreugde vinden, die niet te vergelijken is met de pijnen die ze gekend hebben of het kwaad dat ze ondergaan hebben of hebben aangericht”.


Lieve Gospa, hoeveel geduld hebt u met ons !
Word ons niet beu, blijf ons bezoeken !
Wat zouden we moeten zonder U ?
Zij, die U verwerpen, zouden u met vreugde welkom heten als ze U zouden kennen !

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje februari 2017

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 januari 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, in aanwezigheid van een grote menigte die het jaar 2017 was komen toevertrouwen aan de heilige Maagd. Mirjana gaf de volgende boodschap door van de heilige Maagd:

Lieve kinderen,  mijn Zoon was de bron van liefde en licht toen Hij op aarde sprak tot het volk onder alle volken. Mijn apostelen, volg Zijn licht. Dat is niet gemakkelijk. Je moet er klein voor zijn. Je moet jezelf kleiner maken dan de anderen, en geholpen door het geloof vervuld raken met Zijn liefde. Er is geen mens op aarde die een miraculeuze ervaring kan beleven zonder geloof. Ik ben bij jullie. Ik maak mezelf kenbaar aan jullie door mijn aanwezigheid, door mijn woorden. Ik wil jullie mijn liefde en moederlijke zorg laten zien. Mijn kinderen, verspil geen tijd door vragen te stellen waar je nooit een antwoord op krijgt. Het antwoord zal je krijgen van de Hemelse Vader op het einde van je reis hier op aarde. Weet altijd dat God alles weet: God ziet, God heeft lief. Mijn allerliefste Zoon verlicht het leven en verjaagt de duisternis. Mijn moederlijke liefde, die mij naar jullie brengt, is niet in woorden te vatten - mysterieus, maar echt. Ik vertel jullie wat ik voel: liefde, begrip, en moederlijke welwillendheid. Van jullie, mijn apostelen, vraag ik rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Voor mijn moederlijk hart zijn dat de dierbaarste gebeden. Ik bied die aan mijn Zoon aan, die werd geboren ter wille van jullie. Hij kijkt naar jullie en hoort jullie. Wij zijn altijd dicht bij jullie. Dat is de liefde, die oproept, verenigt, bekeert, aanmoedigt en vervult. Daarom, mijn apostelen, heb altijd elkander lief, en vooral: heb mijn Zoon lief. Dat is de enige weg naar redding, naar eeuwig leven. Dat is het gebed dat ik het liefste heb en dat mijn hart vervult met de heerlijkste rozengeur. Bid, bid altijd voor jullie herders, dat zij de kracht mogen hebben om het licht van mijn Zoon te zijn. Ik dank jullie.

Men kan deze verschijning zien op youtube: intypen bij “zoeken”: verschijning Mirjana 2 januari 2017

2 – “Keer terug naar de Rozenkrans.”
Dit jaar, “100 jaar Fatima”, heeft een heel bijzondere betekenis voor de gelovigen. Laten we eens aandachtig de boodschap bekijken die Maria gaf aan de 3 herdertjes. Deze boodschap heeft een lichtspoor getrokken dwars door de 20e eeuw heen. Maria vertoonde zich in Fatima als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en kwam de weg tonen voor een duurzame vrede voor heel de wereld. Daarbij gaf ze ook het zekere middel om de oorlog (1914-1918) te beëindigen: “Bid de Rozenkrans”. Er is waarschijnlijk een essentiële reden waarom de heilige Maagd bij al haar verschijningen er zo sterk op aandringt dat we elke dag de Rozenkrans zouden bidden. Waarom deze steeds opnieuw herhaalde liefdevolle smeekbede ? Als Moeder kent ze de koninklijke weg om haar kinderen naar het geluk te leiden. Velen hebben dit gebed nooit gebeden, sommigen kennen het zelfs niet, terwijl anderen er genoeg van hebben gekregen en er van hebben afgezien. Gezegd worden dat de schat die in de Rozenkrans verborgen ligt niet altijd gemakkelijk te vinden is. Daarom stel ik voor om hierover een beetje uitleg te geven. Er zijn 2 manieren om de Rozenkrans te bidden, een goede en een slechte, of beter gezegd: een zwakke en een krachtige manier.

De zwakke manier: Ziezo, ik heb grote zorgen, een van mijn ouders ligt op sterven in het ziekenhuis en lijdt veel pijn. Ik neem daarom het besluit om een Rozenhoedje voor zijn of haar intentie te bidden in de hoop genezing te verkrijgen of ten minste verlichting van de pijn. Vervolgens begin ik dus “Wees gegroet, Maria” te bidden, een beetje op de automatische piloot en gespannen, terwijl ik in gedachte bezig ben met het lijden van deze persoon en met de wijze waarop ik deze moeilijke situatie het beste zou kunnen verwerken. Het is duidelijk dat dit Rozenhoedje me nog vermoeider en bezorgder zal achterlaten als ervoor. Jammer, want ik heb er mijn tijd in geïnvesteerd.

En nu: de krachtige manier, zoals de heilige Maagd het ons al 35 leert. Mijn zorg is dezelfde: een van mijn ouders ligt op sterven in het ziekenhuis en heeft veel pijn. Ik wil deze zorg delen met mijn hemelse Moeder. In plaats van me op te sluiten in mijn probleem, ga ik er me van ontlasten, het los laten, het van me af werpen, het overlaten aan het Onbevlekt Hart van Maria, waarbij ik Haar zal zeggen: “ Vanaf nu, Moeder, is dit Uw probleem. Voor mij is het te zwaar, het is aan U om er U mee bezig te houden, want U bent mijn Moeder. En bent U niet almachtig ten overstaan van het Hart van God ? Hij kan U niets weigeren, en terwijl U zich met mijn probleem bezig houdt, zal mijn hart vrij zijn om vol sereniteit te bidden”.

Dit toevertrouwende gebed zal het me mogelijk maken om me op Jezus te concentreren en om Hem te beschouwen in de verschillende situaties van Zijn leven die in de mysteries opgeroepen worden. Natuurlijk neem ik, voor ik de gebeden van de Rozenkrans begin, wat tijd om me in de geest naar de plaats te begeven waar het mysterie zich voltrokken heeft. Op dat moment is het zeker heel nuttig om de passage in het Evangelie te lezen die deze scène beschrijft. Met heel mijn hart en met behulp van mijn verbeelding, zal ik dan naar Jezus kijken in deze welbepaalde situatie en binnentreden in deze scène en er aan deelnemen.

Bijvoorbeeld: Als ik het 5de geheim van het Licht beleef, het laatste Avondmaal van Jezus, dan ga ik naar Jeruzalem, en ik ga er binnen in het Cenakel. Ik zet me tussen de apostelen aan tafel en neem deel aan de maaltijd. Ik heb er mijn plaats… Inderdaad, toen Jezus Zijn Lichaam en Bloed gaf aan zijn vrienden, dacht Hij al aan mij, want in Zijn Geest zag Hij reeds alle communies die ik zou ontvangen, evenals die van alle mensen van alle tijden. Ik word dus bevoordeeld met deze gebeurtenis, die me rechtstreeks aangaat. Het gaat niet om een oud verhaal dat niets met mijn leven te maken heeft, want dit gebaar waarbij Jezus Zijn Lichaam en Bloed gaf wil Hij ook nu voor mij herhalen, terwijl ik naar Hem kijk. En ik ontvang er dezelfde vruchten van als 2000 jaar geleden. Daar we “worden wat we beschouwen” stroomt alles wat er in het Hart van Jezus is op dat moment over naar mij, en zo wordt mijn hart verrijkt met de brandende Liefde die van Hem uitgaat.

Op deze wijze kunnen we begrijpen waarom zulk een gebed ons met de gevoelens van Christus vervult en met liefde voor de naaste. Deze Liefde zal zich uiten in daden omdat het een heel concrete liefde is. En, zoals de heilige Maagd het zegt: “Van jullie, mijn apostelen vraag ik rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Dat zijn voor mijn moederhart de dierbaarste gebeden.” (Tijdens de Rozenkrans is elke Weesgegroet een nieuwe roos, die we Maria aanbieden). En ze voegt er aan toe: “Daarom, mijn apostelen, bemin steeds elkaar en bemin boven alles mijn Zoon. Dit is de enige weg naar het heil, naar het eeuwig leven. Dat is mijn dierbaarste gebed, dat mijn hart vervult met de mooiste rozengeur.”


3 – Een geheimzinnig muurtje.
Op een dag kwam een zuster van mijn gemeenschap (de gemeenschap van de zaligsprekingen) me halen op het vliegveld van Split. We besloten om de Rozenkrans te bidden op onze terugweg naar Medjugorje. Het was die winter erg koud en de weg was zeer glad. Overal op de weg lag ijzel. Het was nacht en we reden langzaam. Toen begon de wagen plotseling te slippen in de richting van de rotsen links van de weg. Rechts was er de afgrond waar we aan ontsnapten. We hadden te pletter kunnen rijden tegen de rotsen, maar gelukkig was er een laag muurtje van een 20 tal centimeter. Het liep schuin op, zoals op de autoracebanen. Zonder de rotsen te raken schoof onze wagen tegen dat muurtje en kwam zonder enige schade in de goede richting terug op de weg terecht. We waren echt ontsnapt aan een auto ongeluk.

We hebben deze bescherming toegeschreven aan de heilige Maagd tot wie we aan het bidden waren en aan haar talrijke Engelen, waar ze de Koningin van is. We hebben hen hartelijk bedankt. Het meest wonderbaarlijke van deze geschiedenis heeft zich echter enkele dagen later getoond, toen ik dezelfde weg nam in tegenovergestelde richting. Ik wist heel goed waar het gebeurd was en ik heb die plaats nauwkeurig onderzocht, omdat ik nog nooit een weggedeelte daar had gezien die omzoomd was met een schuin oplopend muurtje, tenzij in filmen over autoracen. En jawel, tot mijn grote verbazing vond ik geen enkel muurtje. Die was er helemaal niet. Langs de rotsen daar bevond zich wel een klein muurtje dat een rechte hoek maakt met de weg, zoals overal in het land. Ik begreep dat Maria die avond iets sterks had gedaan. Ze had ons niet alleen beschermd voor een vrije val in de afgrond rechts, en voor een aanrijding tegen de rotsen links, maar ze had een voorlopige schuine muur langs onze weg geplaatst, zo dat we veilig en wel thuis konden komen in een auto zonder butsen. Dank U, Maria, dank U voor de kracht van de Rozenkrans. Ik hoop dat velen van uw kinderen hem overal zullen bidden, en niet alleen in de auto.


Lieve Gospa, wij bidden U, laat ons niet in geestelijke luiheid vervallen.
Help ons de middelen te benutten die U ons aanbiedt om de ware vrede en
Goddelijke bescherming te krijgen.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje januari 2017


Copyright © 2014. All Rights Reserved.