Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 december 1997

Lieve kinderen,
Ook vandaag verheug ik mij met jullie en ik roep jullie op tot het goede. Ik wens dat iedereen nadenkt, de vrede in zijn hart draagt en zegt: “Ik wil God de eerste plaats geven in mijn leven.” Mijn lieve kinderen, zo zullen jullie heilig worden. Mijn lieve kinderen, zeg tegen eenieder: “Ik wens jullie alle goeds.” En hij zal het je vergelden met het goede. Dan, mijn lieve kinderen, zal het goede in het hart van elke mens wonen. Vanavond, mijn lieve kinderen, breng ik jullie het goede van mijn Zoon, die zijn leven gegeven heeft om jullie te redden. Daarom, mijn lieve kinderen, wees blij en strek je handen uit naar Jezus, die alleen maar goed is. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 november 1997

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit je christelijke roeping te beseffen. Mijn lieve kinderen, ik heb jullie geleid en leid jullie in deze tijd van genade, zodat jullie je van je roeping als christen bewust worden. De heilige martelaren zijn gestorven met het getuigenis: “Ik ben christen en ik bemin God boven alles!” Mijn lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie uit je te verheugen en blijmoedige en verantwoordelijke christenen te zijn, je ervan bewust dat God je geroepen heeft om voor degenen die niet geloven op bijzondere wijze de met vreugde uitgestoken handen te zijn, opdat door het voorbeeld van jullie leven, zij tot geloof en tot liefde voor God komen. Daarom bid, bid, bid, dat jullie harten zich openen en ontvankelijk worden voor het woord van God. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 oktober 1997

Lieve kinderen,
Ook vandaag ben ik met jullie en nodig ik jullie allen uit jezelf te vernieuwen door volgens mijn boodschappen te leven. Mijn lieve kinderen, moge het gebed jullie leven vullen en mogen jullie een voorbeeld zijn voor anderen. Mijn lieve kinderen, ik zou graag willen dat jullie dragers van de vrede en de vreugde van God worden in de huidige wereld zonder vrede. Mijn lieve kinderen, daarom bid, bid, bid. Ik ben met jullie en zegen jullie met mijn moederlijke vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 september 1997

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit in te zien, dat je zonder liefde niet kunt begrijpen dat God de eerste plaats in je leven toekomt. Daarom nodig ik jullie, mijn lieve kinderen, allemaal uit om niet met menselijke, maar met goddelijke Liefde lief te hebben. Op die manier zal je leven rijker worden zonder zelfzuchtige interessen. Jullie zullen begrijpen dat God zich uit liefde op de meest eenvoudige wijze geeft. Mijn lieve kinderen, bid, bid, bid, om mijn woorden, die ik jullie geef, te kunnen begrijpen. Dan zul je de anderen met liefde kunnen aanvaarden en ook al degenen kunnen vergeven, die jullie kwaad gedaan hebben. Antwoord met gebed, want het gebed is de vrucht van de liefde tot God, de Schepper. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 augustus 1997

Lieve kinderen,
God heeft mij deze tijd gegeven als een geschenk voor jullie, zodat ik jullie kan onderrichten en kan leiden op de weg van het heil. Lieve kinderen, nu begrijpen jullie deze genade niet, maar spoedig zal de tijd komen dat jullie met weemoed terugdenken aan deze boodschappen. Leef daarom, mijn lieve kinderen, volgens alle woorden die ik jullie tijdens deze tijd van genade gegeven heb en blijf bidden, totdat het gebed voor jullie tot vreugde wordt. Heel bijzonder nodig ik degenen uit, die zich aan mijn Onbevlekt Hart hebben toegewijd, om voor anderen een voorbeeld te zijn. Ik nodig alle priesters en alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen uit de rozenkrans te bidden en deze aan anderen te leren bidden. Lieve kinderen, de rozenkrans is mij bijzonder dierbaar. Open je hart voor mij door het bidden van de rozenkrans, dan kan ik jullie helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juli 1997

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit mijn oproep tot gebed te beantwoorden. Lieve kinderen, ik wil graag dat jullie in deze tijd een hoekje vinden voor persoonlijk gebed. Ik wil jullie brengen tot bidden met het hart. Alleen dan zullen jullie begrijpen, dat je leven zonder gebed leeg is. De zin van het leven zullen jullie ontdekken, als je God in het gebed vindt. Daarom, mijn lieve kinderen, open de deur van je hart en je zult begrijpen dat bidden vreugde betekent, waar jullie niet buiten kunnen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 juni 1997

Lieve kinderen,
Vandaag ben ik op bijzondere wijze bij jullie en breng jullie mijn moederlijke vredeszegen. Ik bid voor jullie en spreek bij God voor jullie ten beste, opdat jullie mogen begrijpen, dat iedereen een drager van vrede is. Jullie kunnen geen vrede hebben, als je hart niet in vrede is met God. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid, omdat het gebed het fundament is van jullie vrede. Open je hart en geef tijd aan God, zodat Hij je vriend kan zijn. Als echte vriendschap met God is gesloten, kan geen storm deze vernietigen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 mei 1997

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om God te verheerlijken; dat de Naam van God in jullie harten en in jullie leven heilig mag zijn. Mijn lieve kinderen, als jullie verblijven in Gods heiligheid, dan is God met jullie en schenkt Hij jullie vrede en vreugde, die je alleen van God verkrijgt door het gebed. Vernieuw daarom, mijn lieve kinderen, het gebed in jullie gezinnen. Dan zal jullie hart de naam van God verheerlijken en zal de hemel in jullie hart zijn. Ik ben dichtbij jullie en spreek bij God voor jullie ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 april 1997

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit je leven met God, de Schepper, te verbinden, want alleen dan zal jullie leven zin hebben en zullen jullie begrijpen dat God Liefde is. Uit liefde zendt God mij naar jullie, opdat ik jullie kan helpen in te zien, dat er zonder Hem geen toekomst, geen vreugde en vooral geen eeuwig heil bestaat. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit de zonden achterwege te laten en elk moment je toevlucht te nemen tot het gebed om in het gebed de betekenis van je leven te verstaan. God geeft zich aan wie Hem zoekt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 maart 1997

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie nadrukkelijk uit het kruis in je handen te nemen en de wonden van Jezus te beschouwen. Lieve kinderen, smeek Jezus, dat Hij de wonden geneest, die jullie tijdens je leven door je eigen zonden en die van je ouders hebben gekregen. Alleen zo, lieve kinderen, zullen jullie begrijpen dat de wereld de genezing van het geloof in God, de Schepper, nodig heeft. Door het lijden en de dood van Jezus aan het kruis zul je begrijpen, dat ook jullie alleen door het gebed echte apostelen van het geloof kunnen worden, als jullie in eenvoud en biddend het geloof beleven, dat een geschenk van God is. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 februari 1997

Lieve kinderen,
Ook vandaag nodig ik jullie op een speciale manier uit, je open te stellen voor God, de Schepper, en actief te worden. Ik roep jullie op, mijn lieve kinderen, in deze tijd te onderkennen wie je geestelijke of materiële hulp nodig heeft. Mijn lieve kinderen, door jullie voorbeeld zullen jullie de uitgestrekte handen zijn van God, naar wie de mensheid zoekt. Alleen zo zullen jullie begrijpen dat jullie geroepen zijn om getuigenis te geven en om blijde dragers te worden van de liefde en het woord van God. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Boodschap van de Heilige Maagd Maria,
Koningin van de Vrede.

Medjugorje 25 januari 1997

Lieve kinderen,
Vandaag nodig ik jullie uit om na te denken over jullie toekomst. Op eigen kracht alleen scheppen jullie een nieuwe wereld zonder God en daarom zijn jullie ontevreden en zonder vreugde in je hart. Mijn lieve kinderen, deze tijd is mijn tijd en daarom nodig ik jullie opnieuw uit tot bidden. Als jullie de eenheid met God hebben gevonden, zullen jullie honger naar Gods Woord voelen en mijn lieve kinderen, jullie hart zal van vreugde overstromen. Waar jullie ook zijn, zullen jullie getuigen van de liefde van God. Ik zegen jullie en herhaal dat ik bij jullie ben om je te helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.