Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtović

LATEN WE ONS TOEWIJDEN AAN DE HARTEN VAN JEZUS EN MARIA

Ook vandaag opent de Gospa, onze Moeder, haar moederlijk hart voor ons. Door haar eenvoudige woorden leidt ze ons naar de bron van het leven en toont ze ons de weg naar deze bron.

Maria moedigt ons aan om ons toe te wijden aan haar hart en aan het Hart van Jezus. Als Moeder nodigt ze ons uit om binnen te gaan in deze twee verenigde harten, om te kunnen ervaren in welke mate deze met ons verbonden zijn en hoe ver hun bereidheid gaat alles voor ons te doen. In één van haar boodschappen heeft Maria gezegd: "Lieve kinderen, ik verlang dat het Hart van Jezus, mijn hart en jullie hart één hart van liefde en vrede zouden zijn. Ik zou graag willen dat deze plaats niet enkel een plaats van gebed is, maar ook een plaats waar de harten elkaar ontmoeten." Enkel in de ontmoeting met het Hart van Jezus en het hart van Maria kan ons hart genezen en bevrijd worden.

Maria, Onze Moeder, weet goed welke de grootste en meest ernstige ziekte is van de huidige wereld. Dat is niet kanker of aids, maar wel het gevoel niet gewild te zijn, nutteloos, niet bemind, niemand te hebben die zich om je bekommert. Lichamelijke ziekten kunnen behandeld worden met medicijnen, maar het enige geneesmiddel tegen eenzaamheid, wanhoop en neerslachtigheid is de liefde van God. Velen lijden honger omdat ze geen brood hebben, maar er zijn er nog veel meer die dorsten naar liefde en uiteindelijk naar God zelf. De mens is vandaag de dag arm, niet omdat hij geen geld heeft, maar omdat hij zonder God leeft. De mens is arm omdat hij geen liefde kent, welnu, God is liefde. Deze dorst naar God kan bij elke stap gevoeld worden. De mens probeert zichzelf te verzadigen met eten en drinken, met allerlei dingen, met bezittingen, met pleziertjes en steeds meer is hij gebonden en verslaafd en alleen Jezus kan ons hier bevrijden. Jezus wil niet alleen dat we vrij worden, Hij alleen kan ons vrij maken.

We kunnen enkel aan de ander geven wat we zelf bezitten. We moeten eerst zelf de liefde van God ervaren en pas daarna kunnen we deze liefde aan de anderen geven. Al deze jaren roept God ons door Maria op tot heiligheid, dat wil zeggen ook tot gezondheid, vrijheid en vrede. Als de mens dit alles heeft gevoeld, als hij dit ervaren heeft, dan kan hij dit niet egoïstisch voor zichzelf houden, maar hij wordt naar de anderen gedreven, zodat allen voelen en ervaren wat God in zijn oneindige liefde aan ieder van ons wil geven. Als we er in slagen God op diepe wijze te beminnen, dan kunnen we alles liefhebben dat Hij geschapen heeft. Alleen zo kunnen wij missionarissen worden in onze eigen omgeving, in onze families, daar waar God ons geplaatst heeft om te leven. Slecht door een volledige overgave aan God kunnen we ons zeker voelen. Deze overgave kan zich uiten in een dood, een sterven aan zichzelf, naar het voorbeeld van Maria die aan zichzelf en haar eigen wil gestorven is. Maria werd leeg opdat God in en door haar zou kunnen leven. Jezus onderricht ons deze overgave wanneer Hij bidt: "Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschiede." (Lc 22, 42) Laten we afzien van onze eigen verlangens, opdat God in ons kan handelen volgens zijn wil, naar zijn goedheid, want Gods wil is onze vrede.

Laten we Maria, onze Moeder, toestaan om ons te leiden op de weg van vreugde, opdat God in ons wonen kan opdat wij dragers van zijn vrede en zijn liefde in ons eigen omgeving kunnen zijn.

P. Ljubo Kurtović
Medjugorje 26.05.2004


Copyright © 2014. All Rights Reserved.