Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

 
Overweging van pater Ljubo Kurtovic
JEZUS IS JULLIE VREDE

De maagd Maria heeft het met Kerstmis al vaak gehad over vrede, en zij heeft ons herhaaldelijk tot vrede uitgenodigd: “Lieve kinderen, ook vandaag breng ik jullie de kleine Jezus, de Koning van de Vrede, opdat Hij jullie Zijn zegen van vrede zou geven. Ik nodig jullie uit om mijn dragers van vrede te zijn in deze wereld zonder vrede. Ik breng jullie Jezus, de Koning van de Vrede, opdat Hij jullie Zijn vrede zou geven. Zet de pasgeboren Jezus op de eerste plaats in jullie leven. Lieve kinderen, ik geef jullie op bijzondere wijze de zegen van de kleine Jezus. Moge Hij jullie vervullen met Zijn vrede.”

Kerstmis is de grootste openbaring van de liefde van God. “Toen de goedheid en mensenliefde van God onze redder is verschenen” (Tit 3, 4). Kerstmis is dauw die rechtstreeks uit de hemel valt, God die ons overstelpt met Zijn tederheid.

De evangelist Lucas vertelt “Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welgevallen heeft.’” (Lc 2, 13-14). Het gezang van de engelen verklaart de zin van wat er gebeurd is: het leert ons dat de geboorte van het Kind Jezus de openbaring is van Gods glorie en de wereld vrede brengt. In Bijbelse zin betekent het woord “vrede” de volheid van gaven, en meer bepaald de vergiffenis van de zonden en de gave van Gods Geest. Het woord “vrede” in Bijbelse zin ligt heel dicht bij het woord “genade”. De vrede van God, dat is veel meer dan de afwezigheid van oorlog of ruzie. Zijn vrede is het terugkeren naar een kinderlijke liefde voor en een goede band met God. Met andere woorden: vrede is heil en redding. En als wij geloven, zo vertelt de apostel, zijn wij in vrede met God. In die zin wordt de vrede vereenzelvigd met Jezus Christus himself: “Want Hij is onze vrede” (Ep 2, 14).

Vandaag brengt de Gospa ons opnieuw de pasgeboren Jezus –net als bij haar eerste verschijning op de Podbrdo, met het kind Jezus op de arm– en schenkt zij ons de gave van de vrede. De woorden en de aanwezigheid van de Gospa zijn niet opzienbarend, vreemd of ongewoon. Haar aanwezigheid met ons en onder ons valt niet op, doordat zij eenvoudige, alledaagse woorden tot ons spreekt. God komt tot ons in de alledaagse eenvoud van een kind. Jezus blijft onder ons in de alledaagse eenvoud van het brood. En het is net achter die eenvoud dat de almacht van de liefde en de nabijheid van God schuilgaat. Gods grootsheid en Zijn almacht kunnen het oude leven nieuw maken en het mensenhart veranderen. De Gospa vertelt ons niets nieuws, niets onbekends, en wijst ons op de wijsheid en de waarheid van het Woord van God.

De Maagd Maria is vol van genade en vervuld van God. Zij heeft zich helemaal aan God gegeven. Zij heeft haar hart helemaal opengesteld, opdat God er zou kunnen wonen. Daarom zegt zij ons: “Aanbid mijn Zoon in jullie hart, kies voor Hem, niemand kan jullie vrede schenken zoals Hij, en jullie zullen vreugde in Hem hebben”. Moge die vreugde in onze harten komen, niet alleen met Kerstmis, maar elke dag van ons leven!

Fra Ljubo Kurtovic
Medjugorje, 26.12.2006


Copyright © 2014. All Rights Reserved.