Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Overweging van pater Ljubo Kurtovic

ZOEK DE WIL VAN GOD

De heilige maagd Maria nodigt ons uit om met haar te bidden tot de Heilige Geest, opdat wij bekleed zouden worden met kracht en macht, met de kracht en de macht die van God komen. Maria heeft samen met de apostelen volhard in het gebed, wachtend op de Helper die Jezus beloofd had: de Heilige Geest. Zij werd door de Heilige Geest vervuld van genade. Zij kent Zijn mysterieuze kracht beter dan wie ook en weet beter dan wie ook hoezeer wij die kracht vandaag nodig hebben.

Wij hebben de Heilige Geest ontvangen door de sacramenten van het doopsel en het vormsel, en wij hebben het over Zijn aanwezigheid. Vaak is het echter zo dat we inderdaad door heel wat geesten omringd zijn, maar dat net de Heilige Geest ontbreekt. De Gospa meent het met de moederlijke uitnodiging die zij tot ons richt: elk hart, elk gezin en de hele wereld heeft de kracht van de Heilige Geest hard nodig. En de enige weg die naar die kracht leidt is het gebed.

Daarvoor moeten wij ons echter eerst bekeren. Dat betekent dat wij moeten bidden tot God, onze zonden moeten belijden, anderen moeten vergeven, alles wat ons ervan weerhoudt om te leven volgens de goddelijke wil moeten achterlaten, en alle afgoden en valse godsbeelden moeten afzweren. Wie zich bekeert erkent dat God zijn meester is en laat alles in zijn leven gebeuren volgens Gods wil. En de enige die ons hart kan verlichten en ons kan helpen om de wil van God te ontdekken en ernaar te leven is de Heilige Geest. Pas wanneer wij onze eigen wil, onze eigen plannen, ideeën en voornemens opzij schuiven kunnen wij beginnen te bidden voor de plannen die God met ons heeft, opdat die werkelijkheid zouden kunnen worden. Wanneer wij onze eigen plannen aan de kant schuiven worden wij verloste, vrije mensen en zijn wij in staat om de wil van God te aanvaarden. Daarom zegt Jezus: “Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.” (Lc 9, 23) Een volgeling van Jezus zijn betekent niet een aantal lessen of bepaalde informatie van Jezus krijgen, maar in staat zijn om genade, kracht, mirakels en ook Rijk der hemelen van Jezus te ontvangen. Een goede leerling wordt zoals zijn meester... Daarom zegt Jezus dat wie in Hem gelooft de daden die Hij verricht ook zelf zal verrichten, en meer nog: dat hij nog grotere daden zal verrichten. (cf. Joh 14, 12)

Bij het zoeken naar de wil van God op de weg naar de heiligheid moeten wij de Heer bedanken voor elk moment in ons leven – mooi of moeilijk. Als wij alles wat in ons leven gebeurt aanvaarden, leven wij volgens de wil van God en raken wij vervuld van Zijn kracht, waarmee wij het kwaad waarin wij leven kunnen overwinnen. De wil van God herkennen wij wanneer wij dichter bij God komen doorheen het gebed: dan zien wij in ons leven de weg die God ons aanwijst – of net niet. Als wij ons volledig toevertrouwen aan de goddelijke wil, zal God de verkeerde wegen barricaderen, en de juiste wegen vrijmaken. Het gebeurt echter slechts zelden dat God iemand rechtstreeks de weg toont die Hij nemen moet.

De Heilige Geest inspireert, verlicht en leidt ons noch in onze psyche, noch in onze verbeelding, noch in onze gevoelens, maar wel in de diepten van onze ziel: daar waar God in ons woont. God zal ons Zijn wil duidelijk maken doorheen tekens. Wij moeten in staat zijn om die tekens te herkennen via onze spirituele zintuigen. En die zintuigen zijn beter ontwikkeld bij diegenen die de moederlijke woorden van de Gospa al zovele jaren beluisteren, aanvaarden en volgen. Laten wij met ons hart luisteren naar de woorden van onze hemelmoeder, om de weg te vinden naar het nieuwe leven dat allen God ons schenken kan.


Fra Ljubo Kurtović

Medjugorje, 26.05.2007


Copyright © 2014. All Rights Reserved.