Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.
Medjugorje, 15 december 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. De zienster Marija ontving op 25 november 2021 de volgende boodschap:

“Lieve kinderen! Ik ben bij jullie in deze tijd van barmhartigheid en ik roep jullie allemaal op, dragers van vrede en liefde te zijn in deze wereld, waar God jullie, lieve kinderen, door mij oproept om gebed en liefde en de uitdrukking van de Hemel hier op aarde te zijn. Mogen je harten vervuld zijn van vreugde en geloof in God, opdat jullie, lieve kinderen, volledig vertrouwen op Zijn heilige Wil. Daarom ben ik bij jullie, omdat Hij, de Allerhoogste, mij naar jullie zendt om je aan te moedigen tot hoop, en je zult vredestichters zijn in deze wereld zonder vrede. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven. "
"
2.
Pater Jozo vatte in vijf punten (ook wel genoemd: “de vijf steentjes van Medjugorje”) de belangrijkste aanbevelingen samen van de heilige Maagd, om werkelijk “apostelen van haar liefde” te kunnen zijn. Als u mij toestaat, dan zou ik er nog een zesde steentje aan willen toevoegen, dat vandaag de dag van doorslaggevende betekenis kan zijn: het is de christelijke zin voor het lijden, die de Maagd Maria op bijzondere wijze aan Vicka heeft meegedeeld. Als het lijden bij ons aanklopt, dan helpt Maria ons altijd om dit lijden mét Jezus te dragen en niet zonder Jezus. Het verschil is zeer groot, en wel zo groot als het verschil tussen dag en nacht, of tussen hoop en wanhoop.

Onlangs was een jonge moeder uit Colombia naar Medjugorje gekomen met haar dochtertje van 3 jaar, dat zwaar gehandicapt is, om haar toe te vertrouwen aan de heilige Maagd. Het ging om een zeer ernstige handicap, want het kindje kon niet zien, niet horen, niet lopen en het kon alleen met een sonde gevoed worden. De moeder, Maria José, straalde van licht omdat zij al jaren bad, en men kon duidelijk een afstraling van God op haar gezicht zien, van een vreugdevolle God Die zich op bijzondere wijze aan de menselijke ziel geeft te midden van beproevingen.

Het was Maria José gelukt om naar het Magnificatcentrum te gaan om er de verschijning van Onze Lieve Vrouw aan de zienster Marija bij te wonen. Zodra zij daar was aangekomen kon Maria José de zienster Marija ontmoeten, en toen deze het kind naderde, keek zij het lang aan, zichtbaar bewogen door een immense tederheid, en vervolgens fluisterde ze de woorden: “Zij en de Madonna zijn één.”

Deze spontane reactie van Marija is buitengewoon. Het toont de waarde van het leven terwijl het lijden ervan wordt geofferd. Maria José zal dit woord van licht nooit vergeten als er moeilijke tijden aanbreken.

3.“Wat moeten we doen?”
Tegenwoordig stellen veel mensen ons deze vraag, vooral gezinnen met kinderen. Sommigen van hen bevinden zich in een moeilijke situatie, met schijnbaar geen uitweg. Maar we kunnen veel hoop putten uit de boodschappen van Maria. Zij wijst ons altijd de weg van vertrouwen, heeft zij immers niet alle kaarten in handen? Zodra wij ons door haar moederlijke hand laten leiden, begeleidt zij elk van onze stappen om ons te laten aankomen bij de overwinning en de vreugde ervan, een overwinning eerst op onszelf, en vervolgens op het kwaad en op de wereld. Zij kan slechts het Evangelie herhalen dat ons verzekert van de overwinning van Christus. Haar boodschappen zijn geruststellend.

“Lieve kinderen, vandaag vraag ik jullie: bid, bid, bid. In gebed zullen jullie de grootste vreugde ervaren. Door te bidden zullen jullie een uitweg vinden voor onmogelijke situaties...” (28.3.85)

“Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit tot volkomen overgave aan God... Lieve kinderen, heb geen angst, want ik ben bij jullie, zelfs dan wanneer jullie geen uitweg meer zien en denken dat Satan de heerschappij aan zich getrokken heeft. Ik breng jullie vrede, want ik ben jullie Moeder en Koningin van de Vrede. Ik zegen jullie met de zegen van vreugde, opdat God alles voor je zal zijn in je leven." (25.7.88)

“... de zonde zal heersen. Maar als jullie van mij zijn, zullen jullie overwinnen, want jullie toevlucht zal het Hart van mijn Zoon Jezus zijn.” (25.7.19)
4. We zijn de noveen voor Kerstmis begonnen. Hier in Medjugorje, zijn er enkele zeer mooie gebedsinitiatieven. Bijvoorbeeld: de traditionele mis om 6 uur 's morgens elke dag van de Advent, die een volle kerk trekt, waarbij vooral de jongeren aanwezig zijn. Verder: de vele Rozenkransen die op de Heuvel van de Verschijningen gebeden worden... Bij deze gelegenheid zou ik een belangrijke gebeurtenis in herinnering willen brengen, die plaatsvond tijdens de oorlog in december 1991, omdat ik daarin een gelijkenis zie met de beproeving die de wereld nu doormaakt.

Elk jaar gaf de heilige Maagd op 16 december aan de plaatselijke gebedsgroep en de pelgrims een speciale boodschap om hen te helpen de noveen voor Kerstmis te beleven. In het jaar 1991, dachten we, gezien de verschrikkingen van de oorlog die er toen woedde, dat er een dramatische boodschap gegeven zou worden... Wat voor een soort Kerstmis zou ze aankondigen? Maar juist het tegenovergestelde gebeurde. Hier zijn haar woorden: “Lieve kinderen, moge deze Kerst voor jullie de vreugdevolste van alle Kerstmissen zijn. Dat jullie in jullie gezinnen vol vreugde zouden zijn zoals wij dat waren in de stal toen mijn Zoon werd geboren.”

Op dat moment stonden we geheel verbaasd, maar al snel werd het duidelijk. Inderdaad, wanneer de dingen een verkeerde wending nemen, dan helpt het niet om te lang stil te blijven staan bij de toestand van het kwaad, het vergroot de catastrofe alleen maar, en het wakkert de haat aan en kan zelfs de schade verergeren. Bovendien wordt Satan erg gevleid als we over zijn werken praten. Op die dag heeft de heilige Maagd ons duidelijk gemaakt dat we, om het kwaad te overwinnen, moeten doen wat zij deed en ook het voorbeeld van de heiligen moeten we hierin volgen: terwijl we zorg dragen voor de dagelijkse levensbehoeften moeten we ons tot God verheffen in gebed, want van Hem alleen komt hulp. Door dit te doen, staan wij toe dat Zijn Licht neerdaalt en zich verspreidt, niet alleen over ons, maar ook buiten ons. Het kwaad beschouwen schaadt ons, maar het goede beschouwen vormt ons om in het goede, en zo kunnen wij, zelfs te midden van moeilijke situaties, ”liefde zijn en een uitdrukking van de Hemel hier op aarde", zoals Maria ons in haar boodschap zegt. Bidden en praten over Gods werken maakt dat het kwaad wegsmelt zonder dat we er aan hebben geraakt.

Het was erg koud in de stal, de Heilige Familie bezat niet eens het minimum dat nodig is om te voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. De Zoon van God en Schepper van alle dingen moest in een voederbak liggen van de beesten. Ze hebben het lijden gevoeld. Maar voor Jozef en Maria oversteeg de vreugde van de komst van Jezus hun lijden. De kracht van hun liefde en gebed sloot de deur voor Satan, die nooit hun huis heeft kunnen binnendringen.

Moge deze Kerstmis van 2021, zo vol onzekerheden, voor ieder van ons een gelegenheid zijn om onze beeldvorming van de moeilijke situatie die we nu beleven, even te verlaten, om op te zien naar de Hemel en om met heel ons hart Degene te aanbidden die onze redding is. Ieder van ons kan het Licht van de Hemel weerspiegelen, waarnaar wij zo verlangen, en de verduistering van onze geest overwinnen, een modern kwaad dat de innerlijke dood veroorzaakt. De avond van 25 december zal de heilige Maagd tijdens de verschijning om 17 uur 40 haar gouden gewaad dragen en het God-Kind in haar armen dragen om Hem aan ons te geven. Ze zal ons zegenen met haar moederlijke zegen, en ze zal zich verheugen over alle harten die zich voor haar hebben geopend, over al deze harten die de kostbare gave van haar Zoon zullen ontvangen om Hem met liefde te kunnen omhelzen.

5. Heeft de heilige Jozef ons verlaten op 8 december
, aan het einde van het jaar dat aan hem was toegewijd? Ik heb herhaaldelijk horen zeggen: “Wat jammer dat het jaar van de heilige Jozef voorbij is”. Maar dit betekent dat men de heilige Josef niet goed kent. De afgelopen 12 maanden van het jaar van de heilige Jozef kunnen worden gezien als een tijd van ontdekking, als een tijd van intens contact met zijn persoon, en met zijn kwaliteiten en goedheid. Velen hebben echte kleine wonderen ervaren, en ik daarvan niet uitgezonderd. Maar ik zou met nadruk willen wijzen op een van zijn deugden die hij zeker met ons wil delen, een deugd die onontbeerlijk is om de weg van de heiligheid te bewandelen. Het is zijn voortdurende zorg om steeds met volmaakte aandacht naar God te luisteren. De heilige Jozef is het beste voorbeeld van het “Shema Israel. Luister Israël”, het gebed dat Jezus zelf minstens drie keer per dag bad. Ik heb een diepe bewondering voor het hart van stilte van de heilige Jozef.

Deze stilte is geen teken van leegte, maar veeleer van volheid. Terwijl hij zich bewust was van de immense verantwoordelijkheid die de Vader hem had toevertrouwd als herder van de Heilige Familie, luisterde hij altijd vanuit een grote nederigheid naar God om niet het risico te lopen ook maar één woord van God te missen. Een stilte van meditatie van de Schrift en van de Heilige Geest in hem. Op deze wijze wist hij de geheimen van God met zijn hart te vatten en liet hij ze niet verdampen met nutteloze woorden. In één woord, hij bewoonde zijn hart dat zo vol was van God.

Jozef had een gehoorzaam hart. En om goed te kunnen gehoorzamen, moet men weten hoe te luisteren.
“Sta op, neem het kind en zijn moeder en ga naar Egypte…” Satans plan, door Herodes tegen Jezus beraamd, viel in duigen vanwege de gehoorzaamheid van Jozef.

Kunnen ook wij het niet stil maken in ons om te luisteren naar het gefluister van God in ons hart, om ons daar in vertrouwen te onderwerpen, en zo meewerken om Satans plannen voor onze wereld te verijdelen?

Lieve Gospa, zoals U en met U, en met uw echtgenoot Jozef, in gezelschap van de Engelen, die jullie nooit verlaten,
gaan wij op weg naar Bethlehem.
Wij smeken u, leg in ons de gevoelens die uw hele persoon doen ontvlammen,
in de verwachting om met uw ogen Degene te zien die uw hart liefheeft. Leer ons Hem te aanbidden!

 

 

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.
Medjugorje, 17 november 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Op 25 oktober 2021 ontving de zienster Marija de volgende boodschap:

“Lieve kinderen! Keer terug naar het gebed, want wie bidt, is niet bang voor de toekomst. Wie bidt, staat open voor het leven en respecteert het leven van de anderen. Wie bidt, lieve kinderen, voelt de vrijheid van de kinderen van God en dient met vreugde in het hart het welzijn van zijn medemens, omdat God liefde en vrijheid is. Daarom, lieve kinderen, als ze jullie willen binden en gebruiken, is dat niet van God. Want God is liefde en schenkt Zijn vrede aan elk schepsel. Daarom heeft Hij me naar jullie gezonden om je te helpen groeien in heiligheid. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

2.
De grote overgang goed beleven ! …
In de maand november gedenken we onze dierbaren die zijn heengegaan en tegelijkertijd beseffen we dat ook wij op een keer zullen heengaan. De volgende dialoog tussen twee grote Italiaanse heiligen, Don Bosco en Dominique Savio, kan voor ons een bron van inspiratie zijn:

Savio: Zie je deze bloemen? Zij vertegenwoordigen de deugden die de Heer het meest behagen.
Bosco: Welke?
Savio: De roos symboliseert de naastenliefde, het viooltje de nederigheid, de zonnebloem de gehoorzaamheid, de gentiaan de boete en versterving, en de korenaren ‘het regelmatig ter communie gaan’. De lelie verwijst naar de mooie deugd waarvan geschreven staat: “Zij zijn als Engelen in de Hemel”, namelijk, de zuiverheid. En de strobloem symboliseert een bundeling van al die deugden die altijd moeten voortduren, namelijk: het doorzettingsvermogen.
Bosco: Heel goed, mijn beste Savio. Maar, zeg mij, nu je al deze deugden in je leven hebt beoefend, welke troostte jou het meest op het moment van jouw heengaan, op het moment van de dood?
Savio: Welke denk je?
Bosco: Misschien de mooie deugd van zuiverheid, door deze behouden te hebben?
Savio: Nee, niet alleen die.
Bosco: Misschien was je verheugd om een zuiver geweten te hebben?
Savio: Dat is op zich een goede zaak, maar was nog niet de deugd die de beste troost gaf.
Bosco: Was het de hoop op de Hemel die je troostte?
Savio: Dat is het ook niet.
Bosco: Dus, het is het feit van de verdienste van vele goede werken?
Savio: Nee, nee...

-Maar wat heeft jou dan het meeste getroost in dit laatste uur?, vroeg Bosco hem bijna smekend, teleurgesteld dat hij zijn gedachten niet had kunnen raden. En Savio antwoordde: “Wat mij het meest troostte op het moment van de dood was de bijstand van de machtige en zo beminnelijke Moeder van de Verlosser! En geef dat maar door aan je zonen. Dat ze nooit zouden vergeten om tot haar te bidden zolang ze nog leven”. (Citaat uit “San Giovanni Bosco, Il beato Domenico Savio. Torino, SEI 1950 pag. 229-243”)

Terwijl wij ons afvragen wat de beste manier is om de Heer te behagen en om in Zijn barmhartige armen te vallen in ons laatste uur, spreekt deze dialoog voor zich. “Waar het op aankomt is om niet te veel te handelen naar ons eigen idee”, zal de heilige Maximiliaan Kolbe later zeggen, “maar om in de handen te zijn van de Onbevlekte”.

Een profetische stem.
Een weinig bekende episode kan ons meer inzicht geven in de manier waarop we de zielen in het Vagevuur kunnen helpen.
Maria-Anna Lindmayr (1657-1726) was een mystica uit München, die in haar tijd de krantenkoppen haalde vanwege haar profetische stem en vanwege haar ervaringen met de zielen in het Vagevuur. Zij was 27 jaar oud toen de Heer haar begon te onderrichten over de manier waarop zij de zielen in het Vagevuur doeltreffend zou kunnen helpen. Hij vroeg haar elke week een bepaalde deugd te kiezen, en de inspanningen om die te verwerven op te offeren ten bate van de zielen in het Vagevuur. En zij moest dat doen door de handen van de Heilige Maagd of door die van haar Engelbewaarder. Je zou dus bijvoorbeeld de nederigheid kunnen uitkiezen voor de zielen die in het Vagevuur lijden vanwege hun hoogmoed, omdat zij deze deugd misschien niet veel hebben beoefend... Juist door de nederigheid te beoefenen kan men de zielen in het Vagevuur veel meer helpen dan door zware boetepraktijken ... Ook moest Maria-Anna Lindmayr de zielen in het Vagevuur aanroepen, opdat zij haar zouden helpen, of, opdat zij haar via hun Bewaarengel zouden waarschuwen wanneer ze tekortschoot in de deugden, zodat zij hen van haar kant meer zou kunnen helpen…”

3. Op 24 november
vieren wij de 21e verjaardag van de geboorte in de Hemel van pater Slavko Barbaric, de onvermoeibare apostel van de liefde van Maria. De kleine plaatselijke groep "Gospa majka moja", die sinds 17 maanden elke ochtend om 5 uur de Rozenkrans bidt op de Podbrdo, bidt in verband met deze gelegenheid vanaf 15 november elke dag om 8.30 uur een noveen van de Kruisweg op de Kruisberg, de berg Krizevac. Dit is een bescheiden maar krachtige uitnodiging om ons bij hen te voegen ongeacht waar wij ons bevinden, om meer dan ooit de hulp van de Hemel in te roepen, want het is door gebed dat het kwaad en de angst overwonnen zullen worden.

Op 25 november 2000, ongeveer 24 uur na het overlijden van pater Slavko op de top van de berg Križevac, eindigde de boodschap van Maria als volgt: “Verheug jullie met mij, want jullie broeder Slavko is in de Hemel geboren en spreekt voor jullie ten beste”.

4. De heilige Jozef zal ons niet verlaten! Op 8 december, de dag waarop we het feest van de Onbevlekte Ontvangenis vieren, loopt het aan de heilige Jozef gewijde jaar ten einde. Hier een eenvoudig en geïnspireerd gebed dat we tot de heilige Jozef kunnen richten:

“Heilige Jozef, U die mijn geestelijke vader bent, waak over ons in uw liefde. Leer mij te leven zoals U deed voor Jezus en Maria. Verkrijg voor mij de genade van voortdurende groei in liefde. Verkrijg voor mij de openheid van geest die de uwe is en leid mij met uw hand naar de mooiste dag van mijn leven, naar de dag van mijn intrede in de Hemel. Amen".

Bid deze noveen voor de heilige Jozef samen met ons

5. Een ladder naar de Hemel?

Bij Tre Fontane, (Drie Fonteinen) te Rome, waar de heilige Paulus gevangen heeft gezeten, werden ten tijde van keizer Diocletianus Romeinse soldaten gemarteld, onder andere de heilige Zenon en zijn metgezellen. Op deze plaats heeft de heilige Bernardus van Clairvaux (1090 - 1153) de Mis opgedragen met paus Innocentius II.
Op het moment van de consecratie zag hij een ladder op het altaar staan. De zielen in het Vagevuur beklommen de ladder om de Hemel te bereiken, waar zij werden verwelkomd door de Maagd Maria. Vandaar de naam van deze Kerk: Santa Maria in Scala Coeli, Heilige Maria van de Ladder naar de Hemel.

Dit visioen toont de grote waarde van de Eucharistie voor de bevrijding van deze zielen. Het vertelt ons ook hoe groot het belang van de voorspraak van de Moeder van God en van ons gebed is. Als Moeder wil zij maar één ding, namelijk: dat al haar kinderen zo spoedig mogelijk in haar Heerlijkheid zouden mogen delen, en zij probeert alles te doen om ons het Vagevuur te besparen.

“Als jullie je aan mij overgeven”, zegt ze, “dan zullen jullie de overgang van dit leven naar het andere leven niet merken. Jullie zullen het leven van de Hemel al op aarde leven”. (Aan Jelena Vasilj,1986)

Nieuwe voorsprekers.
Via de zieneres Vicka, beveelt Maria ons een dagelijks gebed aan voor deze zielen. Vicka zei me: “Als je het Vagevuur ook maar een seconde zou zien, dan zou je altijd voor deze zielen willen bidden, je zou het Vagevuur leeg willen maken.”

Vandaag de dag echter horen we maar zelden iemand iets zeggen over de geloofswaarheden van wat er na de dood gebeurt. Velen van de gelovigen verwaarlozen hun overledenen of laten zich verleiden door valse geloofsovertuigingen, zoals de verkeerde overtuiging dat er niets na de dood is, of het verkeerde inzicht dat reïncarnatie zou bestaan. Deze onwetendheid veroorzaakt angst, terwijl alleen de christelijke Hoop ware troost geeft.

“Het is verkeerd de mensen te leren dat wij op aarde vele malen herboren worden en dat wij in verschillende lichamen op aarde terugkeren. We worden maar één keer geboren,"
zegt Maria ons (24 juli 1982), en zij voegt eraan toe: “Veel mensen denken dat er na de dood niets meer is. Nee, lieve kinderen, dit is een grote vergissing, want na de dood is er de eeuwigheid.”

6. Zich weten te beschermen. Veel mensen vragen mij of er in de Kerk traditionele manieren zijn om boze geesten uit te drijven, om gesterkt te worden in de bekoringen, om koste wat kost de gemoedsrust te bewaren wanneer de pijlen van de vijand alle richtingen opvliegen, op persoonlijk, familiaal of nationaal vlak. Ik zal hier slechts één van deze middelen noemen, want dit onderwerp zou meerdere bladzijden in beslag nemen.

Op een dag, toen ik sprak met Don Gabriele Amorth, de beroemde exorcist uit Rome (geboren in de Hemel in 2016), wees hij mij op de grote kracht van exorciserend water en zout. Hij beval vooral de formule in het Latijn aan, die van Paus Leo XIII, en vroeg zich af waarom die zo weinig gebruikt werd.

Ik heb toen besloten om deze formule op onze website ( https://www.enfantsdemedjugorje.fr/formules-dexorcisme-de-leau-et-du-sel-en-latin/ ) te zetten, zodat de gelovigen deze kunnen uitprinten, en deze met water en zout (met eventueel olie eraan toegevoegd) aan hun priester kunnen overhandigen, en hem kunnen vragen om de boze elementen uit te drijven. Alleen priesters kunnen dit exorcistisch gebed uitspreken en op deze wijze demonen uitdrijven, leken daarentegen niet.

In Medjugorje lopen de moeders elke zaterdag rondom hun huis en tuin al biddend terwijl ze wijwater en zout overal rond verspreiden. Dit is een oude en uitstekende plaatselijke traditie, die de christenen goed van pas is gekomen in tijden van vervolging. Waarom dit achterwege laten in een tijd waarin de geestelijke strijd zo intens is? Deze praktijk, die binnen ieders bereik ligt, is een bron van bevrijding als zij met het hart wordt beoefend.

Lieve Gospa, wat is het goed voor ons om U als Moeder te hebben.
Met oneindig vertrouwen nemen wij onze toevlucht tot de diepte van uw moederlijk Hart;
waak over ons als over uw oogappel, want Jezus zelf heeft U aan ons gegeven!

 

 

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.
Medjugorje, 13 oktober 2021
Zonnewonder in Fatima (13 oktober 1917)

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Op 25 september 2021 ontving de zienster Marija de volgende boodschap:

“Lieve kinderen! Bid, getuig en verheug je met mij, want de Allerhoogste blijft mij naar jullie zenden om je te leiden op de weg van de heiligheid. Wees je ervan bewust, lieve kinderen, dat het leven kort is en dat de eeuwigheid op je wacht om God te verheerlijken met heel je wezen en met alle heiligen. Maak je geen zorgen, lieve kinderen, om aardse dingen, maar verlang naar de Hemel. De Hemel zal je doel zijn en er zal vreugde in je hart heersen. Ik ben met jullie en zegen jullie allemaal met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

2.
Een prachtig cadeau voor Maria

De zienster Vicka zei eens tegen mij: “Weet je, zuster, wij houden zoveel van Jezus en Maria dat we hen altijd geschenken willen geven”.

Welnu, ik denk dat deze maand, die in het bijzonder is gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, er een speciaal cadeau is gereserveerd voor de heilige Maagd. Dit is het verhaal van dat geschenk, en ik verheug me bij de gedachte dat het vele harten, onder de jongeren en de minder jongeren, zal raken. We bevinden ons in Medjugorje in het jaar 2018.

Een meisje van Canadese afkomst, een wiskunde-studente, doet haar uiterste best om oprecht de leerschool van Maria te volgen, samen met haar diepgelovige ouders en broers en zussen. Katarina is 20 jaar en ze hoopt te trouwen en een christelijk gezin te stichten. Ze is heel mooi, ze bezit een onopgesmukte schoonheid die de uitdrukking is van een eenvoudig en zuiver hart. Net als haar ouders wil zij voor geen goud de zondagsmis of het dagelijkse rozenkransgebed missen. Natuurlijk wordt zo een jong meisje opgemerkt, en jongens worden aangetrokken door haar schoonheid. Vaak vertelt zij 's avonds aan haar moeder over de gebeurtenissen van de dag. Moeder en dochter zijn erg op elkaar gesteld, en ze bespreken graag samen wat hen is opgevallen, zowel de leuke als de minder leuke dingen. Duidelijk is dat de moeder oprecht bezorgd is over de toekomst van haar dochter. Natuurlijk wenst ze het beste voor haar, en ze bidt vurig voor haar dochter. Heeft de heilige Maagd niet gezegd: “Bid veel voor de jongeren, want zij verkeren over heel de wereld in een zeer moeilijke situatie.” En de jongeren van Medjugorje zijn daar geen uitzondering op.

Katarina komt ‘s avonds vaak met een nieuw verhaal: “Mam, ik was uitgenodigd door een leuke jongen. Op de eerste dag glimlachten we naar elkaar. Op de tweede dag dronken we samen koffie. Op de derde dag aten we samen of gingen we naar de film. Alles leek goed te gaan, maar aan het eind van de avond wilde hij mij het bed inlokken… Hij wilde het bed. Dus, ik heb er van afgezien…

Voor Katarina herhaalt dit scenario zich meer dan eens, want de jongens benaderden haar graag. Steeds opnieuw wacht ze op de verrassing van de derde dag, om te zien wat er leeft in het hart van de jongen. Maar op een dag gaat voor Katarina op deze wijze de 3de dag voorbij… en de 4de… en zo verder tot de 7de . Echter, tijdens het avondeten op de 7de dag, is er weer die grote teleurstelling voor Katarina, want alweer... het bed. En ook deze jongen keert ze de rug toe. Bestaat er een jongen die anders is dan de andere jongens, vraagt ze zich af? Zal ze eindelijk de persoon vinden die het geloof met haar wil beleven en die haar waarden wil respecteren? Ze bidt en ze wanhoopt niet.

Op een ochtend in Canada hoort de moeder van Katarina om 5 uur Katarina’s wekker afgaan. Waarop ze aan Katarina vraagt: “Wat ga je doen op dit uur?” “Mam, mijn dagen zijn erg druk vanwege de universiteit, de studie en mijn werk. Ik moet tijd vinden voor mijn gebed voordat ik aan mijn dag begin, en alleen de eerste uren van de dag zijn daar geschikt voor.”
Op een zondag in Medjugorje, stelt haar zus haar voor om de Rozenkrans van Barmhartigheid te bidden bij het Blauwe Kruis. Daar aangekomen ziet Katarina een jongen en ze voelt in haar hart dat hij het voor haar is. Maar hij ziet haar in het geheel niet staan. De volgende dag, terwijl hij ergens op weg naar toe is, glimlacht deze jongen naar Katarina als hij haar pad kruist. Katarina denkt: “Hij is vast een pelgrim op doorreis, ik zal hem nooit meer zien.” Maar de volgende dag, niet ver van de Kerk, is hij er ook, en hij glimlacht naar Katarina en nodigt haar uit voor een kop koffie. Zij verwacht de episode van de derde dag, maar tegen alle verwachtingen in, gaan de dagen harmonieus voorbij en deze jongen, Mate (Mathieu) voert een ander soort gesprek met haar.
Er groeit sympathie tussen hen, waarop Mate aan Katarina vraagt: “Hoe kan het dat zo een mooie vrouw als jij alleen is? Katarina wacht vervolgens even voordat ze antwoordt, ze denkt even na en zegt dan: “Wil je echt weten waarom ik alleen ben?” “Ja, zeg het me”.
“Wel, het zit zo dat op een dag, toen ik nog heel jong was, ik God een belofte heb gedaan. Ik vroeg Hem om een katholieke man die echt gelovig zou zijn, en die zou weten hoe hij mij moest respecteren en liefhebben. En ik vertrouwde mijn maagdelijkheid aan God toe, tot aan het moment dat ik zou trouwen. Ik heb mijn belofte gehouden.” Mate is sprakeloos en er komen tranen in zijn ogen. Katarina ziet dat hij gegrepen is door een diepe emotie. Na een tijd van stilte vertelt Mate haar zijn eigen geheim: “Weet je, ook ik verlang hetzelfde als jij, ook ik heb God beloofd in kuisheid te leven tot het huwelijk.”

3. Dit is het geschenk voor Maria van deze maand oktober.
Een waar gebeurd verhaal. Een verhaal dat haar Onbevlekt Hart zal doen opspringen van vreugde.

Vandaag de dag zijn Katarina en Mate getrouwd en ze hebben al twee kleine jongens. Ze vormen een prachtig christelijk gezin. Ze houden echt van elkaar. Zoals bij jonge echtparen, is het leven niet altijd gemakkelijk, maar zij bidden elke dag samen de Rozenkrans; zij hebben hun gezin niet gesticht op het drijfzand van vluchtige hartstochten, maar op het waarachtige fundament Christus. Katarina is trouw aan haar belofte gebleven, waarbij ze vertrouwde op God en Zijn liefdesplan voor haar. In de pijnlijke uren van eenzaamheid en bekoringen, in de opeenvolging van teleurstellingen, wist zij het uur af te wachten waarop God haar zou bezoeken. Dit heeft haar gered.

Dat dit indrukwekkend getuigenis de harten van velen moge raken, want de Schepper heeft een vredesplan voor elk van Zijn kinderen. Op Hem vertrouwen en zich overgeven aan Zijn Voorzienigheid is altijd een bron van grote vrede. Het grootste geluk voor een mens is Zijn plan te realiseren. En met Hem is het nooit te laat. Zoveel lijden en drama’s zouden vermeden kunnen worden als onze levenskeuzen gebaseerd zouden zijn op dagelijks gebed en vertrouwen, en niet op een commitment met de atheïstische wereld die zo gemakkelijk Gods geboden met voeten treedt. Minder echtscheidingen, minder tranen, minder zelfmoorden... Trouw zijn aan de voorschriften van het Evangelie en aan Gods Barmhartigheid plaatst ons onder Gods zegen, waar wij meer dan ooit nood aan hebben.
Toen ze op een dag zag hoe sommige van haar kinderen weigerde om Christus te volgen, uitte Onze Lieve Vrouw haar bezorgdheid als volgt: “Mijn kinderen, denken jullie dat jullie het zonder Gods zegen kunnen stellen?”
Moge in deze onrustige dagen van de grote afval Gods zegen rusten op ieder van ons en een overvloed van vrede in onze harten stromen, waarnaar wij zo verlangen.

4. Verlaat ons niet.

Ja, wij verheugen ons met Maria, en wij danken de Allerhoogste dat zij NOGSTEEDS bij ons mag zijn. Dit “nog” is veelbetekenend in haar laatste boodschap. We moeten nu de band met onze Moeder goed in stand houden door middel van de Rozenkrans, gebeden met het hart. Volgens de zienster Vicka was het oorspronkelijk niet de bedoeling dat de heilige Maagd zo lang zou blijven. Maar veel van haar kinderen hebben haar onderweg in de steek gelaten, na een tijd lang haar boodschappen met enthousiasme te hebben beleefd. Als we volhouden, als we haar smeken, wie weet of ze dan bij ons zal kunnen blijven tot de Nieuwe Tijd die ze heeft aangekondigd.

Tijdens de 40 jaar van de verschijningen heeft Maria duizenden kleine lichtjes geschapen over de hele wereld, kleine gebedsgroepen, en dit zijn de “Apostelen van de Laatste Tijden” waarover de heilige Louis Marie de Montfort spreekt. Deze kleine gebedsgroepjes, trouw en vurig, strijden tegen alle verwachtingen in, met de Rozenkrans in de hand, en te midden van een wereld die Maria zonder aarzeling als “verloren” duidt. Wij moeten de boodschappen van de afgelopen twee jaar lezen, waarin zij haar plan voor ons uiteenzet, dat ook dat van de Goddelijke Vader is, en dat geheel ingaat tegen het plan van “Satan, die ieder van ons wil vernietigen, alsook de planeet waarop wij leven”. De strijd is duidelijk. “Het is tijd” zegt Maria tegen ons. Ja, het is tijd om onze kant te kiezen, en bij wie we willen horen. Ik ben ervan overtuigd dat wij allen aan de zijde van onze Moeder willen vechten, verzekerd van de eindoverwinning en bereid om alles te doen uit liefde voor haar.

5. Vergeet vooral niet de Rozenkrans in uw strijd

De kracht van de Rozenkrans ligt vooral in het beschouwen van Jezus en Maria. Elke stap van hun leven wordt geactualiseerd in ons eigen leven. Alles wordt echt. Wij gaan met hen de stal van Bethlehem binnen of de tempel in Jeruzalem, wij wandelen met hen op de wegen van Galilea, wij lijden met hen tussen de schreeuwende menigte binnen de muren van het paleis van Pilatus, wij juichen met Maria Magdalena vanwege Jezus Die de dood heeft overwonnen...

Als wij zo met hen op weggaan, dan nemen wij de genaden in ons op die in elk van de mysteriën besloten ligt. Als kinderen die gefascineerd zijn door wat zij zien, worden wij omgevormd door de stralen van Licht die van het Evangelie uitgaan. Voor zoveel schoonheid slaat de Boze op de vlucht, omdat hij het Licht niet kan verdragen.

De Rozenkrans is dus een eenvoudige manier om van hem af te komen. “Lieve kinderen, houd de Rozenkrans in jullie hand als een teken ten opzichte van Satan, dat jullie bij mij toebehoren," zegt Maria tegen ons.

6. Fatima, 13 oktober 1917.

Een buitengewoon bijzondere dag. 70.000 mensen hadden zich verzameld bij de Cova da Iria, waar de Vrouwe beloofd had aan de drie herdertjes, dat Ze zou verschijnen. Het regende pijpenstelen totdat Lucia aan de menigte vroeg om de paraplu’s te sluiten. En vervolgens stopte de regen onmiddellijk. Iedereen bad de Rozenkrans. Toen verscheen Maria boven de eikenboom zoals bij de vorige verschijningen, waarbij haar gestalte nog meer oplichtte dan de keren ervoor. Lucia vroeg toen: “Wie ben je en wat wil je van me? En de heilige Maagd antwoordde dat zij “Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Rozenkrans” was, en dat zij verlangde dat er ter ere van haar op deze plaats een kapel zou worden gebouwd. Zij raadde de mensen aan om voortdurend de Rozenkrans te bidden en ze eindigde met de woorden: “Iedereen moet zich bekeren, vergeving vragen voor zijn zonden en Onze Lieve Heer geen kwaad meer doen”. Na deze woorden opende zij haar handen die op de zon werden weerkaatst. Op dat moment, terwijl Lucia uitriep: “Kijk naar de zon”, gebeurde het wonder.

Lucia vertelde: "Onverwacht en onverklaarbaar was de hele menigte in staat om rechtstreeks naar de zon te kijken, zonder het risico te lopen om hun ogen te verbranden of op enigerlei wijze hinder te ondervinden. Vóór dit grote wonder, dat alle natuurwetten wist te tarten, was er een grote stilte. Maar plotseling begon het hemellichaam te trillen met schokkende bewegingen. Toen draaide het rond met een duizelingwekkende snelheid en verspreidde lichtstralen in alle kleuren van de regenboog. Het leek de aarde te naderen met snelle draaiende, zigzaggende bewegingen, zozeer zelfs dat de menigte begon te schreeuwen. Iedereen viel op de knieën, smekend naar de Hemel. Sommigen vielen flauw. Na een tijd hield alles op en keerde de zon terug naar haar normale, natuurlijke plaats. Binnen enkele minuten waren de door de regen gedrenkte kleren van de toeschouwers helemaal droog.

De oma van een Portugese vriendin van mij is daar aanwezig geweest en zij vertelde het allemaal. “Mensen dachten dat het het einde van de wereld was en schreeuwden van angst. Maar zij die baden, wisten kalm te blijven.."

Lieve Gospa, net als Katarina bevestigen wij ons volledige vertrouwen in Gods plannen voor ons, uw kinderen.
Wij smeken u nederig om ons de weg te blijven tonen.
Wees geduldig, laat ons vooral niet in de steek, jij bent onze veilige GPS.

 

 

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.
Medjugorje, 15 september 2021
Onze Lieve Vrouw van Smarten

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. De zienster Marija ontving op 25 augustus 2021 de volgende boodschap:

“Lieve kinderen! Met vreugde roep ik jullie allen op, lieve kinderen die aan mijn oproep gevolg hebben gegeven, wees vreugde en vrede. Getuig met je leven van de Hemel die ik jullie breng. Het is tijd, lieve kinderen, dat jullie de afstraling van mijn liefde zijn voor allen die niet beminnen en van wie het hart door haat veroverd is. Vergeet niet: ik ben met je en spreek voor jullie allen ten beste bij mijn Zoon Jezus, opdat Hij jullie Zijn vrede geeft. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.”

2. Medjugorje, tijdens de zomer van 1985...

Een Italiaanse priester vertelde me deze bijzondere ervaring.
In die tijd werd er in Medjugorje meestal gebiecht in de grasvelden rondom de Kerk. Je zag dan hier en daar twee stoelen tegenover elkaar staan, en de mensen stonden dan op een zekere afstand in de rij te wachten op hun beurt.
Er komt een vrouw aangelopen om te biechten en ze gaat zitten op de stoel tegenover deze priester. De priester ontvangt haar met een hartelijke glimlach, zegent haar en bidt inwendig voor haar. Maar al snel beseft hij dat deze vrouw met andere bedoelingen is gekomen dan om te biechten.

- Wat ben je mooi," zegt ze tegen de priester. Maar wat doe je hier eigenlijk?

Vervolgens begint ze luid met hem te spotten, zodat iedereen het kan horen. De priester wacht, in de hoop dat ze wat tot rust zal komen, en hij denkt bij zichzelf: "Als ik haar wegjaag, zoals Pater Pio dat waarschijnlijk in mijn plaats zou hebben gedaan, dan is zij verloren”. Echter, het wachten blijkt tevergeefs te zijn… de vrouw blijft hem op onbeschofte wijze beledigen, en haar woorden zijn zo gekozen dat een heel regiment er van zou gaan blozen. Dan volgen er talloze godslasteringen. De mensen draaien zich gechoqueerd om. De priester, die steeds meer wordt vernederd, is niet bij machte om een uitweg te vinden, en hij smeekt de heilige Maagd hem te tonen hoe hij met de situatie moet omgaan. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om haar in deze toestand weg te sturen. Ondertussen verstrijkt de tijd, en de scène duurt nu al zo’n 30 minuten... Hier moet toch een oplossing voor zijn…

Plotseling bliept er ergens een horloge, het is 18.40 uur. Het moment van de verschijning van de heilige Maagd is aangebroken.

Op dat moment, tegen alle verwachtingen in, barst de vrouw plotseling in tranen uit. Dit zo verwonde hart, dat alleen maar met sarcasme zijn nood kon uitdrukken, wordt overweldigd door genade. De dam is opengesprongen. Helemaal in tranen, kan ze haar biecht nog net fluisteren. Een biecht die duurde... tot 2 uur ’s nachts. De priester jubelde van vreugde: "Die dag," vertelde hij, "beleefde ik de mooiste biecht van mijn leven.”

3. Als een lijk in staat van ontbinding?

Jezus zei tegen de heilige Faustina: "Vertel de zielen waar zij troost moeten zoeken: dat wil zeggen bij de rechterstoel van de Barmhartigheid. Daar gebeuren de grootste wonderen, die zich voortdurend herhalen... Het is voldoende zich met geloof aan de voeten te werpen van mijn vertegenwoordiger en hem zijn of haar ellende te vertellen, en het wonder van de Goddelijke Barmhartigheid zal zich in al zijn volheid openbaren. Zelfs als deze ziel als een lijk is in staat van ontbinding, en zelfs als er menselijk gesproken geen hoop op herstel meer zou zijn, en alles verloren lijkt – zo is het dan niet bij God. Het wonder van de Goddelijke Barmhartigheid zal deze ziel het leven teruggeven in heel zijn volheid..." (Dagboek, § 1448)

Een echte herder

Zoals ik de indrukwekkende bekering van deze vrouw bewonder, zo bewonder ik ook de opmerkelijke houding van deze priester die deze ziel niet met al haar ellende wilde wegsturen, zonder er alles aan gedaan te hebben wat in zijn macht lag om haar terug te brengen bij God. Hij verdroeg de ergste vernederingen, beledigingen en sarcastische opmerkingen van haar kant zonder zich gewonnen te geven, zo groot was zijn geloof in de macht van de Goddelijke Barmhartigheid voor degenen die het meest verloren zijn. In zekere zin provoceerde hij de Verlosser door zijn volharding in het geloof. Wat een mooi voorbeeld. Het doet me denken aan de Kananeese vrouw uit het Evangelie, die uiteindelijk haar pleit bij Jezus wint voor haar door demonen gekwelde dochter, nadat ze eerst tot drie keer toe werd afgewezen. "Vrouw, ge hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd” (Mt 15, 28) Een priester die bidt verkrijgt wonderen.

Het is niet voor niets dat Maria bidt en ons smeekt te bidden voor onze herders. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover God. En ook al bereidt de studie van het seminarie hen niet altijd voor op de moeilijkste situaties van onze "verloren wereld", toch hebben zij de kracht van het priesterschap van Christus in zich, dat hen werd verleend in het sacrament van de priesterwijding. Een priester die bidt is een priester die wonderen kan verkrijgen. Een priester die hand in hand met de Maagd Maria wandelt en haar heeft toegelaten in zijn intimiteit, is een gelukkige priester die vrede uitstraalt. Hij zal geleid worden op een veilige weg en de aanvallen van de Boze zal hij weten te overwinnen. Met onze gebeden en offers voor hen, kunnen wij rondom onze priesters beschermmuren bouwen.

4. Een onvermijdelijke, spoedeisende zaak

De richting van ons leven veranderen en tot een ware bekering komen is een absolute noodzaak. Vandaag de dag, nu de onzekerheden over de toekomst steeds groter worden, hebben wij allen dezelfde zekerheid: op een dag zullen wij overgaan van deze wereld naar de andere. Dat we die dag in een staat van genade zouden mogen zijn. Ja, dit is een echte noodzaak: terugkeren tot God, de staat van genade vinden en daarin blijven tot elke prijs. Dat onze harten altijd in vrede zouden mogen zijn met God. Pater Slavko Barbaric was een goed voorbeeld: elke dag probeerde hij zich op een bepaald punt te bekeren. De wereld lijdt aan een dichte gewetensduisternis omdat de essentiële waarden van het menselijk leven met voeten worden getreden. Maar dit is niet onafwendbaar. Laten we zorgen dat we niet misleid worden door de verwarring. Het Woord van God is onveranderlijk, het is het Licht op ons pad, het is de goddelijke waarheid, onze onwankelbare rots. In de storm hebben we dit lichtbaken nodig.

Wij delen aan de pelgrims die naar ons toe komen een kleine kaart uit met de 10 geboden (De Bijbelse term voor de 10 geboden is “de 10 Woorden”, dit kan voor sommigen een opluchting zijn). De pelgrims worden uitgenodigd om hun geweten eens goed onder de loep te nemen, Jezus aan het Kruis te aanschouwen, lang en met heel hun hart, om de Liefde waarmee zij worden bemind beter te begrijpen, en om de mate waarin Jezus onze ongerechtigheden op Zich heeft genomen waardoor Hij ons heeft bevrijd, tot ons door te laten dringen. Deze blik op Jezus aan het Kruis zorgt ervoor dat wij gaandeweg mededogen gaan voelen voor Hem.

Dit mededogen in ons hart is een waardevolle schat waardoor we onze zonden zullen gaan haten en waardoor er berouw in ons zal komen. In het Sacrament van de Verzoening is het ontvangen van de absolutie het moment waarop het Bloed van Jezus overvloedig vloeit over onze ziel, om haar te zuiveren en te sterken, als we daarbij een oprecht berouw tonen. Wat een bevrijding. Wat een vreugde. Door een goede biecht wordt in ons de Vrede van God hersteld, " de vrede van God die alle begrip te boven gaat", volgens het woord van Paulus, en “die ons hart en onze gedachten zal behoeden in Christus Jezus.” (Fil 4, 7). Wie verlangt vandaag de dag niet naar deze Vrede?

5. De zending gaat verder.
Ik bedank degenen die mij hebben uitgenodigd om in hun parochie over de boodschappen te komen spreken. Ik ben hen zeer dankbaar. Maar ook al mis ik de missies heel erg sinds de pandemie (behalve dan mijn 3 dagen in Oekraïne afgelopen oktober), toch denk ik dat het beter is om voorlopig in Medjugorje te blijven, vooral omdat we hier een heel levendige parochie hebben en geweldige faciliteiten voor gebed.

De tijd is gekomen om veel meer te bidden. Ik probeer jullie te bereiken via de live-uitzendingen van de 26e en de video's, en ik hoop allerlei soorten mensen te bereiken, ook de ongelovigen. Bidt dat deze evangelisatie beschermd zal worden.

6. De ziener Ivan Dragicevic deelde begin september zijn mening met de volgende woorden:

"Beste vrienden, het zijn moeilijke tijden. De leiders zijn slecht. Het ontbreekt de politiek aan een sterk moreel gezag. Mensen zijn in de war. Alle geplande evenementen gaan weer door. De mensheid staat weer op een tweesprong. De wijsheid is verdwaald. Het gezond verstand is aan het verdwijnen, terwijl het subjectivisme de oppervlakkigheid van leven aanmoedigt. De onverschilligheid voor de grote waarden van de Geest is de grote zonde van de huidige tijd.”

"Inmiddels zijn deze tijden tijden van zoeken geworden, en van terugkeren, van ontdekken en begrijpen van het oorspronkelijk christelijk DNA. Het is een tijd om Christus beter te leren kennen, om sterk genoeg te worden om de waarheid te spreken en om de eisen van de waarheid te verdedigen. De waarheid zoeken en spreken is een gave van God voor ieder mens. Het is een uitdagende reis. We hebben geen angst". (Vertaald uit het Italiaans)

Lieve Gospa, ik twijfel er niet aan dat U de nieuwsberichten van de wereld leest. U ziet ze in hun waarheid vanuit de Hemel.
Dus, als U ons spreekt van uw vreugde, als U ons uitnodigt vreugde en vrede te zijn, dan is dat omdat U alle dingen ziet vanuit hun finaliteit, dat wil zeggen vanuit de totale overwinning van de Liefde, de overwinning van God.
Bedankt om onze oproepen te beantwoorden!

 

 

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.
Medjugorje, 14 augustus 2021
Gedachtenis van de H. Maximiliaan Kolbe en de Vigilie van het Hoogfeest van de Tenhemelopneming van de Maagd Maria

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Hier de boodschap die de zienster Marija ontving op 25 juli:

“Lieve kinderen! Ik roep jullie op om gebed te zijn voor allen die niet bidden. Lieve kinderen, getuig met je leven van de blijdschap dat jullie mij toebehoren, en God zal je gebeden verhoren en je vrede geven in deze wereld zonder vrede, waarin hoogmoed en egoïsme heersen. Lieve kinderen, wees edelmoedig en wees liefde van mijn liefde, opdat de heidenen voelen dat jullie mij toebehoren en zich tot mijn Onbevlekt Hart bekeren. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.”

2. Liefde van mijn liefde ? De zeer mystieke uitdrukking die de heilige Maagd in deze boodschap gebruikt is voor ons een geschenk van onschatbare waarde. Het doet denken aan het Hooglied uit de Bijbel en verwijst naar de prachtige toekomst die ons wacht en die precies dát in essentie inhoudt: voor eeuwig liefde van de Liefde zijn. Is Maria niet heel haar leven “liefde van de Liefde” geweest, een antwoord van liefde op de Liefde van Degene die niet anders dan pure Liefde is, pure goddelijke Liefde, zonder begin en einde? God is Liefde en Hij heeft het hart van Maria geschapen opdat het het mooiste tabernakel van Liefde zou zijn op aarde. Dit kleine meisje uit Galilea, zo nederig en verborgen, was uitgekozen om de “echo” te zijn van Gods Liefde, om het tabernakel te zijn van Gods Hart, vanuit een volmaakte eenheid met dit Hart van God. En deze eenheid is de vreugde van de Hemel en het geluk van de heiligen.

Laten we ons nu de aankomst van Maria in de Hemel voorstellen op de dag van de Tenhemelopneming, toen ze deze aarde verliet, waarbij haar lichaam voor altijd verenigd is gebleven met haar ziel. Laten we ons inbeelden welk een liefdesomhelzing ze zal hebben ontvangen van haar Zoon, na lange, pijnlijke jaren van wachten. Ze zal Hem vast in waarheid hebben gezegd: “Mijn Zoon, hier ben ik, ik heb alles gedaan wat Je me hebt gezegd. Ik heb met heel mijn hart, met heel mijn ziel en met al mijn krachten van Jou gehouden. Ik heb op volmaakte wijze het plan van de Vader verwezenlijkt… “

Wie van ons zal dit in alle waarheid kunnen zeggen als ons einde nadert? We kunnen een dergelijke gunst niet verdienen met onze inspanningen, maar we kunnen ons er wel voor opstellen om haar van God te ontvangen, zoals Thérèse van Lisieux ons dit onderricht. Thérèse van Lisieux was zeer behendig in het verwerven van de door God aangeboden genaden, en wel door middel van het gebed. “De Schat van de Moeder behoort het kind toe”, zei Thérèse van Lisieux. Anders gezegd: onze Hemelse Moeder verlangt niets anders dan haar schatten te delen met haar kinderen. Een van de mooiste schatten is dat ze voor ons de genade kan verkrijgen om ons een intense eenheid met haar Zoon te laten beleven, geheel vanuit de eenheid tussen Jezus en Haarzelf. Dat is iets geweldigs. Natuurlijk hangt het van ons af en van de keuzes die we maken op aarde, of we deze genade zullen ontvangen. Laten we de genade vragen om dit verlangen te mogen hebben in ons hart, om deze Liefdeseenheid te kunnen beleven. Deze eenheid kan de Heilige Geest in ons bewerken, vooral door middel van de Sacramenten. God kan iemand die geen dorst heeft niet te drinken geven... Deze dorst ontstaat en groeit in het gebed, en vooral door de Aanbidding van het Eucharistische Gelaat van Jezus. “Die op Hem zien stralen als licht” (Ps. 34, 6).

Ter gelegenheid van de Tenhemelopneming van Maria, en om met haar samen haar immense Vreugde te vieren dat ze voor altijd in de Glorie van de Levende God mag leven, wil ik een passage citeren uit het boek “In sinu Jesu”, waarin Jezus spreekt met pater Mark, een Ierse Benedictijn, die de grondlegger is van een centrum van gebed voor de priesters. Jezus toont er ons tot op welke hoogte Hij en Maria zijn verenigd om eenzelfde zending te volbrengen voor het eeuwige Heil van ons allemaal; voor ons zondaars die vaak zo verdwaald zijn en die tegelijkertijd intens worden bemind:

Jezus: “Ik heb mezelf geofferd aan de Vader op het altaar van het Lijdende en Onbevlekte Hart van mijn Moeder. Omdat zij ermee heeft ingestemd om het hele gewicht van mijn Offer te dragen, heeft zij eveneens aanvaard om de plaats te zijn waar mijn Liefdesoffer mij heeft omhelsd. Zij, op haar beurt, heeft zich geofferd met Mij aan de Vader op het altaar van Mijn Heilig Hart. Daar heeft zij zich geheel opgeofferd en is ze samen met Mij één offer geworden voor de redding van de wereld. Haar opoffering is geheel opgegaan in Mijn offer door de nederdaling van de Heilige Geest. Op deze wijze heeft vanuit onze twee Harten, die twee altaren zijn geworden, zich een aangename geur verspreid van één enkel Offer: mijn Zelfgave op het altaar van haar Hart, en haar Zelfgave op het altaar van mijn Hart. Deze werkelijkheid komt ook tot uitdrukking als, met andere woorden, Mijn Moeder de titel wordt gegeven van Medeverlosseres. (In Sinu Iesu, Dinsdag 1 juni 2010)


3. Een inspirerend gebed!
Twijfel is een heel subtiel virus dat rechtstreeks onze vertrouwensvolle overgave in Gods handen ondermijnt. Dit virus holt ons niet alleen uit van binnenuit, maar het is ook een barrière die verhindert dat stromen van genade over ons komen. Deze heilzame genaden worden erdoor geblokkeerd als door een hoge stuwdam. We klagen dat we leeg zijn vanbinnen, dat we verstoken zijn van de hulp van boven. Om nog maar te zwijgen over de volgende trieste uitspraak die we maar al te vaak horen: "God luistert niet naar mijn gebeden." Moge de schuldige zich bewust worden van deze vergissing.
De heilige Pater Pio van Pietrelcina, die er bekend om stond dat hij wonderen van God wist te verkrijgen voor zijn geestelijke zonen en voor de vele pelgrims die naar hem toe kwamen in San Giovanni Rotondo, heeft ons een groot geschenk nagelaten. Ik stel voor dat u er gebruik van maakt en er de doeltreffendheid van ontdekt.
Het is zijn alom bekende en inspirerende noveengebed. Waarom is dit gebed zo inspirerend? Omdat we in een uiting van kinderlijk vertrouwen er Jezus herinneren aan de beloften die Hij ons in het Evangelie heeft gedaan. En Zichzelf tegenspreken kan Jezus niet.

Laten we nu, in de juiste volgorde, het ten uitvoer brengen...

Laten we eerst onze zonde uitspreken in een oprechte biecht, waardoor we in staat gesteld worden om vrede te sluiten met God. Verder zijn we uitgenodigd om ons best doen om Zijn geboden goed na te leven. Op deze wijze gaan wij naar de bron van barmhartigheid. In één woord, we zullen in staat van genade verkeren. Want, er zal niets goeds gebeuren als we volharden in de zonde.
Nu deze stap is gezet tot vreugde van Jezus, onze Verlosser, kunnen wij Hem met vertrouwen naderen en Hem onze voornemens, problemen, lijden of moeilijkheden van allerlei aard voorleggen. Hier volgt de inspirerende noveen die Pater Pio ons heeft nagelaten:

I - O Jezus, U die zei: "Voorwaar, Ik zeg u: vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt en er zal worden opengedaan." Zie, ik klop, ik zoek en ik vraag om de volgende genade (......) Formuleer duidelijk hetgeen u wilt vragen en bid 1 “Onze Vader”, 1 “Weesgegroet” en 1 “Eer zij de Vader”….

Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

II - O Jezus, U, die gezegd hebt: "Voorwaar, Ik zeg u, wat gij ook mijn Vader vraagt in mijn naam, Hij zal het u geven", in uw naam vraag ik om de volgende genade (....) Formuleer duidelijk om welke genade u vraagt en bid vervolgens 1 “Onzevader”, 1 “Weesgegroet” en 1 “Eer zij de Vader”.

Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

III - O Jezus, U die gezegd hebt: “Voorwaar, Ik zeg u: hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan! Ziehier, vertrouwend op de onfeilbaarheid van uw heilige woorden, vraag ik om de genade (...) Formuleer duidelijk hetgeen u wilt vragen en bid daarna 1 “Onzevader”, 1 “Weesgegroet” en 1 “Eer zij de Vader”…

Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

We eindigen met een gebed tot het Heilig Hart van Jezus en met het Salve Regina:

Gebed tot het Heilig Hart van Jezus:

- O Heilig Hart van Jezus, voor wie het onmogelijk is geen medelijden te hebben met de ongelukkigen, ontferm U over ons, arme zondaars, en verleen ons de genade die wij van U vragen, op voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, onze tedere Moeder.

Heilige Jozef, voedstervader van het Heilig Hart van Jezus, bid voor ons.

Salve Regina - "Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva, tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze Voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria! Amen."

4. Het heengaan van een grote vriend van Medjugorje.
Gisteravond, 13 augustus, is in een ziekenhuis in Warschau de Apostolisch Visitator van de parochie van Medjugorje, Mgr. Henryk Hoser, op 78-jarige leeftijd teruggekeerd naar het Huis van de Vader. Hij was al enkele maanden ziek. Laten we voor hem en met hem bidden. Wat hij niet heeft kunnen voltooien voor het pastorale werk in Medjugorje, zal hij zeker op een andere manier voltooien, in directe gemeenschap met de Koningin van de Vrede, die hij zo liefhad en die hij met heel zijn hart diende. Hij wordt op vrijdag 20 augustus begraven.

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-08/deces-mgr-hoser-pologne-medjugorje.html


***

Lieve Gospa, U bent onze trots en de oorzaak van onze vreugde. Wij verdienen Uw liefde niet,
maar het maakt ons zo gelukkig dat we haar mogen ontvangen in heel haar overvloed

 

 

Zr. Emmanuel Maillard +
(Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 juli 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Hier de boodschap die de zienster Marija ontving op 25 juni, voor de 40e verjaardag van de verschijningen:

“Lieve kinderen! Mijn Hart is vol vreugde, omdat ik in al deze jaren je liefde zie en je openheid voor mijn oproep. Vandaag roep ik jullie allen op om met mij te bidden voor de vrede en de vrijheid, want Satan is sterk en met zijn misleidingen wil hij zoveel mogelijk harten verwijderen van mijn moederlijk Hart. Kies daarom voor God, opdat het jullie goed mag gaan op de aarde die God je gegeven heeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.”

2. Tijdens 40e verjaardag is de vreugde losgebarsten. Er was een enorme menigte aanwezig, net als bij het Jongerenfestival, en zoals we dat al lang niet meer hadden gezien. Een recordaantal concelebranten was aanwezig voor het jubileum: 358 priesters tijdens de Mis aan het altaar, degenen die biecht hoorden niet meegerekend. De heilige Maagd was gekleed in haar gouden gewaad zoals met Kerstmis en ze straalde een onbeschrijfelijke vreugde uit.

Op de avond van de boodschap wordt Marija vaak geïnterviewd voor Radio Maria door pater Livio, en dit programma wordt veel beluisterd. Hier een korte samenvatting van het interview van 25 juni. Voor het eerst sinds 40 jaar heeft de heilige Maagd ons uitgenodigd om te bidden voor vrijheid. Pater Livio vroeg Marija hoe zij deze nieuwe oproep van Maria ziet, want gewoonlijk vraagt zij om te bidden voor vrede.

Marija: "Ik heb het communisme meegemaakt. In deze tijd van de pandemie heb ik, als ik de kranten lees en naar het nieuws kijk, de indruk dat er in veel landen een dictatuur aan het ontstaan is. In Argentinië, bijvoorbeeld, kan niemand buitenshuis gaan of op bezoek komen. Het is een duivelse dictatuur. De Gospa zegt tegen ons: "Ik roep jullie op om met mij te bidden voor de vrede en de vrijheid, want Satan is sterk en met zijn misleidingen wil hij zoveel mogelijk harten verwijderen van mijn moederlijk Hart”. Ik geloof dat men op dit moment ons onze vrijheid wil afnemen (door middel van satanische plannen). Onder het voorwendsel dat wij de gevoeligheden van anderen niet mogen kwetsen, wordt het ons verboden om over onze godsdienst te spreken en om van ons geloof te getuigen. Onder het voorwendsel dat wij de ander niet mogen beledigen...”

"Daarom geloof ik dat de Madonna een nieuwe wereld aan het opbouwen is. Het is prachtig om zoveel handen in liefde uitgestrekt te zien en zoveel mensen te zien die hun leven hebben veranderd, nadat ze in hun hart geraakt zijn door de heilige Maagd en door God. Veel mensen zijn op een dwaalspoor terecht gekomen, maar veel anderen hebben de juiste weg gevonden.”

“Voor ons in Medjugorje was deze periode een pauze, een tijd van rust en gebed. Ik denk dat Medjugorje nu gaat herleven en een sterkere uitstraling krijgt dan voorheen, want Maria is niet opgehouden hier te verschijnen en ons op te roepen, en om zich met ons te verheugen. Ze is een groot plan aan het voorbereiden, een veel groter plan dan we denken”.

"Deze avond bad de Madonna in het Aramees, haar moedertaal, en we weten dat elke keer als zij bidt, het een intens gebed is. We voelden ons in het Paradijs. En dit Paradijs willen we ook aan jullie doorgeven. Door haar aanwezigheid brengt Maria ons naar het Paradijs. Zij kijkt naar ons vanuit het perspectief van de Hemel, zij kijkt naar ons vanuit de dimensie van de eeuwigheid, waar zij ons allen mee naar toe wil nemen... Ondanks het lijden zijn velen vervuld van een grote vreugde. Echter, vanmorgen sprak ik met Vicka, die zich niet goed voelde. Ook Mirjana voelde zich onwel...”

"Deze avond waren we erg ontroerd toen we zoveel mensen zagen, zoveel harten die zongen en zoveel mensen die op hun knieën baden. Ik voelde me alsof ik was teruggegaan in de tijd tot aan het begin van de verschijningen, maar met een groter aantal mensen. Niemand had verwacht zoveel pelgrims te zien.”

"De groep jongeren en minder jonge mensen was aanwezig, die de heilige Maagd innig liefhebben, en die een jaar lang elke morgen om 5 uur op de Heuvel zijn gaan bidden in de regen, de kou, de vorst en de wind. Vanmorgen besloten zij, dat zij vanaf morgen en heel jaar lang elke dag opnieuw zouden gaan bidden op de Heuvel. Dat maakt me heel gelukkig, want ik weet dat als we bidden voor de intenties van de heilige Maagd, zij ons het honderdvoudige teruggeeft.”

"Vanavond had de Madonna zoveel vreugde in haar ogen, in haar woorden, in haar gezichtsuitdrukking. Wat een tederheid. De sluier die haar hoofd bedekte was zo koninklijk, zo mooi: wat een waardigheid. En welk een zachtheid. Er zijn geen woorden om het te beschrijven. We zullen haar aanwezigheid onder ons nooit vergeten."


3. Opdat het jullie goed mag gaan op aarde.
Is het nog mogelijk? Maria is een Joodse vrouw die is doordrongen van de Bijbel. Dit misschien verrassende gedeelte van de boodschap verwijst naar een passage in Deuteronomium (4:39-40), en het is van belang deze passage te citeren om de gedachte van onze Moeder goed te kunnen begrijpen.
"Erken dan heden en prent het in uw hart: Jahwe is God in de hemel boven en op de aarde beneden; er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult gij met u kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die Jahwe uw God u voor altijd schenkt. ”
Dit is iets om te mediteren, in deze tijden waarin de mensheid meer dan ooit naar geluk verlangt, maar waarin Gods geboden zo vaak met voeten worden getreden. Vlak voor het 3e millennium nodigde Maria ons uit om van deze eeuw een tijd van vrede en voorspoed te maken, door JA te zeggen tegen de vrede en door te kiezen voor God. (25.12.1999). Het is hier nooit te laat voor.

4. 40 jaar met Maria, en daarna?
Gedurende de afgelopen 40 jaar, heeft de Maagd ons voorbereid. Gedurende 40 jaar bereidde God zijn volk voor in de woestijn, voordat het het Beloofde Land bereikte. Jezus bereidde zich voor op zijn openbare leven gedurende 40 dagen in de woestijn, enz. Waar heeft Maria ons op voorbereid? Wat zegt ze over de "Nieuwe Tijd waar haar Hart met ongeduld naar verlangt"?

5. Om zich te beschermen tegen het kwaad
in zijn verschillende vormen heeft de Kerk ons de Sacramenten gegeven. Laat ze niet terzijde liggen. Vanaf het begin van de verschijningen raadde de heilige Maagd ons aan om gezegende voorwerpen te dragen die door een priester zijn gezegend (vooral niet de tekens van de Dierenriem). Ze vroeg ons het gebruik te hervatten van gewijd en geëxorciseerd water. Het was niet alleen de heilige Teresa van Avila die Satan verjoeg met wijwater. Er is een recent voorbeeld uit Canada:

Een priester-exorcist was aan het bidden voor een persoon die bezeten was van de Duivel. Hij nodigde een jonge priester uit om samen met hem een team te vormen om te bidden tijdens het exorcisme, want het is goed om niet alleen te zijn tijdens zulke gebeden. De persoon voor wie werd gebeden zei: "Ik heb dorst, geef me een glas water." De jonge priester bracht een glas water en de exorcist vroeg hem of hij het water van te voren had gezegend. "Nee," antwoordde hij. "Je moet het water zegenen voordat je het haar geeft." Het water werd gezegend en aan de vrouw gegeven, die ervan begon te drinken. Maar al snel riep zij uit: "Ik vroeg u om water, niet om vuur.”

In de Kerk, in de Bijbel, in de boodschappen van Maria hebben wij alles om te groeien in de vrede van God, zelfs te midden van de golven van deze wereld die zo door angst en verwarring krachtig heen en weer worden bewogen. Het moment is nu echt aangebroken om gehoor te geven aan de oproep van haar die ons als Moeder intens liefheeft: "Kies voor God". "Zonder Jezus, lieve kinderen, hebben jullie geen vreugde, geen vrede, geen verlossing, geen eeuwig leven." "Met Jezus, in gebed, zullen jullie de grootste vreugde kennen."

6. Juli is de maand die gewijd is aan het Bloed van Christus.
Het is de gelegenheid om Het te aanroepen om gesterkt te worden in ons geloof, onze hoop en onze naastenliefde. Bid met ons de Litanie van het Kostbaar Bloed. Het bloed van Jezus is de terreur van de Demonen, want het is door het vergieten van Zijn Bloed dat Jezus de vijand van onze zielen heeft overwonnen en ons heeft gered. Het aanroepen ervan is een zeer doeltreffend wapen in de vele gevechten die wij vandaag de dag moeten leveren.

Ik vind het mooi wat sommige heiligen hebben gezegd over het Bloed van onze Redder.

"Het bloed van Christus is een diepe stem die vanaf de aarde de hemel weet te bereiken." (heilige Ambrosius). Ja, bloed is ook een stem, zoals het bloed van Abel dat tot God riep nadat zijn broer Kaïn hem had gedood. Het bloed vergoten door de rechtvaardigen is sterk als een gebed, het is een schreeuw die dwars door de Hemel gaat. Hoe kunnen we niet denken aan het bloed van onschuldigen dat elke dag in onze wereld wordt vergoten? Tijdens de Mis kunnen en moeten wij dit bloed aan God offeren, opdat het, vermengd met dat van Christus, wordt omgevormd in heerlijkheid.

“Heer, u hebt al uw Bloed van uw Lichaam vergoten, en ik offer Het voor uw Lichaam de Kerk” (heilige Madeleine de Pazzi)

"Als Jezus mij Zijn liefde heeft gegeven, dat moet ook ik Hem mijn liefde geven. Als Hij Zijn Bloed voor mij heeft vergoten, dan moet ook ik mijn bloed voor Hem vergieten." (heilige Mario Borzoga, martelaar, Oblaat van Maria).

De heilige Maagd raadt ons aan om levens van heiligen te lezen. Ze zijn van groot belang voor de overdracht van het geloof en staan aan de wieg van zoveel bekeringen.

7. Het verlangen om te aanbidden. “Als u niet in de gelegenheid bent om in eigen persoon te komen naar mijn Eucharistisch Gelaat, dan kunt u er naartoe geleid worden op geestelijke wijze door middel van een akte van verlangen dat opwelt uit de diepte van de ziel. Vraag Mij om u geestelijk te brengen naar de Tabernakels van de wereld waar Ik het meest vergeten ben, en word verwaarloosd en miskent. Ik breng uw zielen dan op geestelijke wijze naar Mijn aanwezigheid en zal dan door uw aanbidding en door uw liefde troost ontvangen die Ik verwacht van Mijn vrienden.” (Citaat uit het boek In sinu Jesu, van een Ierse benedictijnse monnik die verslag doet van zijn dialogen met Jezus).

Maar Jezus is niet enkel aanwezig in de Tabernakels. Vanwege de Hosties die worden gestolen, bevindt Jezus zich ook onder Zijn vijanden, zoals een gevangene die door zijn vrienden is verlaten, terwijl Hij met angst wacht op de op handen zijnde heiligschennissen. Wie echter aanbidden Jezus in de Hostie? Wij kunnen bij Hem blijven door middel van ons verlangen in ons hart en Hem op deze wijze geestelijk aanbidden om Hem te troosten. Heeft Jezus in Gethsemanie niet gevraagd aan Zijn apostelen om met Hem te waken en te bidden?

***

Lieve Gospa, U die de diepten van het Hart van uw Zoon Jezus kent, U die altijd Zijn liefde met liefde heeft weten te beantwoorden, geef dat ook wij in Zijn Hart mogen wonen en zachtmoedig en nederig mogen worden naar Zijn voorbeeld.

 

 

Zr. Emmanuel Maillard +
(Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 18 juni 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Op 25 mei 2021 ontving de zienster Marija de volgende maandelijkse boodschap:

“Lieve kinderen! Ik kijk naar jullie en roep je op: Keer terug naar God, want Hij is Liefde en Hij heeft mij uit liefde naar jullie gezonden om jullie op de weg van bekering te leiden. Laat de zonde en het kwaad achterwege, kies voor de heiligheid en er zal vreugde heersen; en jullie zullen mijn uitgestrekte handen in deze verloren wereld zijn. Ik wil graag dat jullie gebed en hoop zijn voor hen die de God van Liefde niet hebben leren kennen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.”

Over enkele dagen vieren we de 40ste Verjaardag van de verschijningen en dan zullen onze harten overstromen van dankbaarheid jegens de Heilige Maagd die sinds 40 jaar ons onophoudelijk zegent, aanmoedigt, troost, onderricht en stimuleert… Stel je de wereld eens voor zonder dat Medjugorje zou hebben bestaan! Heilige Maagd hoe kunnen we u al het goeds vergelden dat u hebt bewerkt?

2. Naar aanleiding van deze Verjaardag zijn er verschillende mensen die me hebben gevraagd hoe ik tegen de verschijningen aankijk. Om die reden zal ik u hier een klein persoonlijk getuigenis geven: Na een eerste bedevaart in juni 1984, ben ik in december 1989 in Medjugorje gaan wonen naar aanleiding van een sterke innerlijke oproep die door mijn oversten is bevestigd. Samen met een zuster van mijn Gemeenschap kwam ik in Medjugorje aan, terwijl het er vroor dat het kraakte. We hadden én geen geld, én geen woning, en we wisten in het geheel niet wat de Hemel met ons voorhad. De enige rijkdom die we bezaten was de vreugde te weten dat we door Maria waren uitgenodigd om bij haar te verblijven in dit oord van grote zegeningen waarvan zij de Koningin is.

De sterkste ervaring toentertijd
was de buitengewone moederlijke ontvangst van de Heilige Maagd. Gedurende de eerste twee jaar van mijn verblijf kreeg ik de indruk dat ik opnieuw werd gevormd in de schoot van de Moeder van God. Het was een onbeschrijfelijke innerlijke ervaring. Zoals een kind in de moederschoot, nam ik als een spons al de indrukken op van de kant van Maria, en ik voelde hoezeer er van deze uitwisselingen tussen ons een vitale kracht uitging. Ik dacht er niet aan om dit contact te verbreken en zelfs het idee om uit Medjugorje weg te moeten gaan was voor mij onverdraaglijk, en nog meer onuitstaanbaar was het idee dat ik misschien ooit elders geroepen zou worden. Voor mij zou dat zijn geweest als een veels-te-vroeg-geboren-worden. Er was eens een heilig persoon die veel Licht van God ontving en die een voorbeeldig leven in naastenliefde leidde, en deze persoon zei op een dag tegen mij: “Zr. Emmanuel, je zult zien, op een dag zal je je pelgrimsstaf oppakken om te gaan missioneren. Je zult de boodschappen van Maria over de hele wereld verspreiden.” Ik moet bekennen dat ik op die dag die persoon aanzag voor een valse profeet en dat ik tegen haar heb geschreeuwd: “Geen sprake van, je klets uit je nek.”

Echter, ze had gelijk! Na de oorlog van 1992 in Bosnië, zijn mijn missies naar het buitenland begonnen, en ik denk dat op dat moment de Heilige Maagd het eerste gedeelte van haar werk ten aanzien van mij erop had zitten, want ze had Medjugorje op zulk een diepe wijze in mijn hart gegrift, en op zo een degelijke manier, dat ik niet meer de nood voelde om per se lichamelijk aanwezig te willen zijn in het dorp Medjugorje. Mijn verschillende reizen naar het buitenland en het steeds weer terugkeren naar Medjugorje beleefde ik in vrede, en elke keer smeekte ik naar aanleiding daarvan de Hemel om me te vergezellen, zodat ik aan de mensen die op me aan het wachten waren steeds het beste uit de boodschappen zou kunnen geven. Op een dag heb ik geprobeerd de zienster Mirjana uit haar tent te lokken door haar te vragen: “Maar de boodschappen zijn toch alleen bestemd voor de inwoners van dit dorp en voor degenen die hier een bedevaartreis naartoe maken?” Waarop Mirjana uitriep met tranen in haar ogen: “Nee! De Gospa wil dat haar boodschappen al haar kinderen bereiken in al de landen van de wereld.”

Dit is altijd de grootste wens geweest van onze Moeder
. Echter, we zijn er nog ver vandaan en we hebben wat dat betreft nog een lange weg te gaan. Vicka heeft me gezegd dat de Gospa van ons een veel groter antwoord had verwacht. Daarom kunnen we deze Verjaardag de Heilige Maagd troosten door haar boodschappen nog meer ter harte te nemen en door er van te getuigen: allereerst met ons leven, alsook met onze woorden wanneer we een open hart vinden. “Als jullie moedig getuigen zonder angst, zal de waarheid op miraculeuze wijze overwinnen.” (2 juni 2015)

Een nieuw Bethlehem.
Het is me opgevallen dat Maria bij veel pelgrims het hart ten diepste weet te raken, en dat ze het voedt met haar “moedermelk”, en wel op zo een bijzondere wijze, dat veel pelgrims Medjugorje zien als de plaats van hun geboorte, als de plek waar ze opnieuw ten leven zijn gewekt. Het is voor hen een vitale ontmoeting met Maria die hun bestaan omvormt. Pater Daniel-Ange zei eens zeer terecht: “Medjugorje is het Bethlehem van het 3de Millennium.” Ja, het is een plaats waar men geboren wordt, een plaats waar we ons geboren laten worden uit de Moeder van God. Mijn natuurlijke moeder (God zegene haar), heeft mij gebaard voor het aardse leven dat eens zal eindigen. Maar de Moeder van God baart me voor het leven in de Geest. Het leven van de Hemel begint op aarde en zal geheel ontluiken in de eeuwigheid en het zal geen einde kennen. De heilige Bernardus van Clairvaux zei eens: “Zolang we op aarde zijn zijn we nog niet geboren. We zullen geboren worden op het moment dat we de Hemel binnengaan. Zolang we op aarde zijn, worden we gedragen in de schoot van Maria”.

Wat is het mooi om zich geheel over te geven aan Maria vanaf dit moment, door middel van onze Toewijding aan haar Onbevlekt Hart. Want, als we haar werkelijk toebehoren, dan behoort ook zij ons geheel toe, met al haar rijkdomen en heel haar schoonheid. De kleine Thérèse (van Lisieux) had dat goed begrepen toen ze zei: “De schat van de Moeder behoort het kind toe.”

3.
Een authentieke moeder. Terwijl het moederschap vandaag de dag op duizend-en-één manieren verkeerd wordt aangewend, is daarentegen de tedere liefde van Maria voor ons een buitengewone zalf en een aansporing om steeds meer vooruit te gaan. Binnen de afgelopen 40 jaar zijn de tedere woorden die zij heeft gesproken niet meer te tellen. Ze tillen ons uit boven ons dagelijkse bederf waarmee we ons verwonden. Probeer de volgende boodschappen eens langzaam te lezen:

“Lieve kinderen, ik houd van ieder van jullie evenveel als dat ik van mijn Zoon Jezus houd.”
“Ik houd van jullie met tedere liefde.”
“Als jullie wisten hoeveel ik van jullie houd, dan zouden jullie huilen van vreugde.”
“Ik wil jullie in mijn omhelzing vasthouden… maar jullie willen het niet.”
“Zoals ik mijn Zoon Jezus is mijn schoot heb gedragen, zo wil ik ook ieder van jullie dragen op de weg van de heiligheid.”
“Ik ben jullie moeder en ik houd van ieder van jullie. Wees niet bang in de moeilijke momenten, want ik houd van jullie, zelfs wanneer jullie ver verwijderd zijn van mij en van mijn Zoon. Ik smeek jullie, maak dat ik geen tranen van bloed zal huilen vanwege de zielen die door de zonde verloren gaan.”
“Mijn liefde voor jullie is grenzeloos.”
“Geef mij jullie verwondingen en problemen, want ik wil jullie troosten in jullie beproevingen. Ik wil jullie verrijken met vrede, vreugde en met goddelijke liefde”
“Mijn kinderen, groot zal mijn vreugde zijn als ik zie dat jullie mijn woorden aanvaarden en mij willen volgen. Wees niet bang, jullie zijn niet alleen. Geef mij jullie handen, ik zal jullie leiden.” (2 april 2012)
“Ik ben een moeder en ik wil je redden van onrust, wanhoop en de eeuwige verdoemenis.”(2 mei 2012)
“Lieve kinderen, terwijl ik naar jullie kijk, gaat mijn ziel op zoek naar zielen waarmee zij één wil zijn – dat zijn zielen die begrepen hebben hoe belangrijk het is om te bidden voor mijn kinderen die de liefde van de Hemelse Vader nog niet kennen. Ik roep jullie, omdat ik jullie nodig heb. Aanvaard de taak en wees niet bang, ik zal jullie kracht geven. Ik zal jullie met mijn genaden vervullen. Met mijn liefde zal ik jullie beschermen tegen de kwade geest. Ik zal bij jullie zijn. Met mijn aanwezigheid zal ik jullie troosten in moeilijke tijden. Bedankt voor jullie open harten. Bid voor de priesters. Bid dat zij dermate sterk verbonden mogen zijn met mijn Zoon dat ze waarlijk één worden. Ik dank jullie.” (2 september 2012)

4. Een woord van innerlijke genezing.
Tijdens deze Verjaardag bevinden we ons in een zeer verwarde wereld, daarom wil ik putten uit de volgende boodschap die de Gospa zo vaak heeft herhaald: “Wees niet bang”. Dit woord wordt 365 maal in de Bijbel herhaald. Het is een scheppend woord van de Schepper, dat we mogen ontvangen als een woord van innerlijke genezing. Refererend aan een gedachte van Vicka, zei Mario, haar echtgenoot, naar aanleiding van het virus: “Ze willen ons overspoelen met angst, maar we mogen het hen niet toestaan.” In deze maand die is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus, wil Jezus ons vervullen met Zijn liefde en Zijn troost. Het fundament van onze vrede is het gebed, zegt Maria. “Degene die bidt is niet bang voor de toekomst.” “Als jullie van mij zijn, dan zullen jullie overwinnen, want het Hart van mijn Zoon Jezus zal jullie schuilplaats zijn.”

Bij het begin van de verschijningen, heeft de Heilige Maagd ons haar programma gegeven:

“Ik ben gekomen om de mensheid dichter te laten naderen tot het Hart van God.”
Maar twee jaar geleden heeft ze gezegd: “De mensheid verwijdert zich elke dag meer van het Hart van God.”
Zij heeft ons nooit in de steek gelaten, dat ook wij haar niet in de steek zouden laten. Dat de 40ste Verjaardag van de verschijningen bij ons de bereidheid mag doen ontluiken om deze droom te realiseren: Dat al Gods kinderen de liefde van God zouden kennen.

***

Lieve Gospa, zoals U, hebben we volledig vertrouwen in Gods plan van liefde voor ons, ook tijdens de beproeving en juist in de beproeving. We zullen ons afsluiten voor de luidruchtige en altijd weer vindingrijke suggesties van de Boze en willen verbonden blijven met Uw Hart. Maar U kent onze zwakheid. Bewaar ons als uw oogappel.

 

Zr. Emmanuel Maillard + (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 17 mei 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Op 25 april 2021 ontving de zienster Marija de volgende maandelijkse boodschap:

Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op om van je geloof te getuigen in kleuren van de lente. Moge dit een geloof zijn van hoop en moed. Lieve kinderen, laat je geloof in geen enkele situatie wankelen, zelfs niet in deze tijd van beproeving. Ga moedig met de verrezen Christus in de richting van de Hemel die jullie doel is. Ik vergezel je op deze weg van heiligheid en plaats jullie allen in mijn Onbevlekt Hart. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

2. Nancy is pas 20 jaar, maar ze heeft al veel meegemaakt. Toen ze 12 jaar was, vertoonde ze het gedrag van een opstandige tiener. Nadat ze zich op een dag had bekeerd in Medjugorje, namen haar ouders de gelegenheid te baat om haar iets van het geloof bij brengen. Maar… te vergeefs, het mocht niet baten. Tot op een dag…

Nancy vertelt: "Ik dacht dat als ik priesters uit mijn leven zou weren, ik meer authentiek zou zijn tegenover God. Maar toen ik mij distantieerde van de priesters, groeide ook de afstand tussen mij en de Heer, omdat ik daarmee ook de sacramenten had verlaten.

Toen ik op weg ging met God na mijn bekering op 14-jarige leeftijd, besefte ik niet hoezeer ik de priesters haatte. Tijdens de heilige Mis bleef ik altijd achterin de Kerk zitten. Verder ging ik alleen biechten als dat strikt noodzakelijk was, en ik hield nooit mijn mond als ik de kans kreeg om priesters te kleineren. Vanwege enkele teleurstellingen die ik had beleefd en vanwege de angst om in mijzelf te kijken, werd de figuur van de priester in mijn ogen zo in diskrediet gebracht, dat ik hen niet meer beschouwde als volwaardige mannen, maar eerder als “losers”(verliezers), als halfbakken mensen, enz.

Waarom vervolg je mij?
Op een dag ging ik naar de Mis in een heiligdom gewijd aan de heilige Antonius van Padua, en hij heeft zeker voor mij ten beste gesproken. Een vriendin van mij nodigde mij uit om naast haar te komen staan, toen ze voorin de Kerk de psalm moest lezen. Ze vond deze taak, die haar zowat onuitvoerbaar leek, doodeng, dus ze kon wel wat steun gebruiken. Ik ging hiermee akkoord zonder dat ik er lang over hoefde na te denken, en zo gebeurde het dat ik op de eerste bank, op de eerste rij vooraan de Mis bijwoonde. Ik schaamde me erg, maar ik probeerde daar geen aandacht aan te besteden. Dit lukte me tot aan het moment van de consecratie. Precies op dat moment leek de priester die de Mis opdroeg en die ik al zeer lang kende, getransformeerd te zijn tot een totaal andere persoon. Zowel zijn gelaat als zijn kazuifel hadden een volkomen verandering ondergaan. Terwijl hij naar mij glimlachte hoorde ik hem inwendig, binnen in mij, zeggen: "Waarom vervolgt je mij?". Onmiddellijk moest ik denken aan de apostel Paulus en zijn val op de weg naar Damascus. En terstond begon ik te huilen. Het waren tranen van pijn omdat ik Jezus had gekwetst vanwege mijn haat tegen de priesters. Tegelijkertijd waren het tranen van vreugde, omdat ik begreep dat deze glimlach mij niet alleen uitnodigde om priesters niet langer te belasteren, maar ook om zorg te dragen voor Jezus die in hen aanwezig is.

Deze ervaring had mij wakker geschud en heeft mij doen inzien dat Jezus Zijn priesters liefheeft zoals zij zijn, en dat Hij ze zozeer bemint, waardoor voor Hem een eenvoudig gebaar van hun kant volstaat om op het altaar tegenwoordig te komen, middels een eenvoudig woord van hen, en dit zelfs als ze gezondigd hebben. Dit leerde mij om, op mijn beurt, van hen te houden, want alleen liefde kan hen laten groeien. Haat, integendeel, maakt dat ze minder goed worden. Haten staat gelijk aan vervloeken, en iemand kwaad toewensen is iets dat soms uitkomst. Anderzijds, liefhebben is zegenen en genaden van God op hen laten neerkomen. Dit is wat priesters nodig hebben om heiligen te worden. Ik heb de priesters die mij hebben teleurgesteld vergeven, en ik heb mijzelf vergeven omdat ik in het verleden weigerde van hen te houden. Door hen te vergeven, kreeg ik veel meer dan ik een zeker moment verloren had en zij ook. Ik was iemand die probeerde de armen te helpen, en ik was bezorgd over de Derde Wereld, maar een andere grote armoede had ik niet opgemerkt, namelijk die van de in de steek gelaten, belachelijk gemaakte en vernederde priesters. Ik zou nog een laatste, belangrijke boodschap willen meegeven: laten wij de priesters steunen, want hun heiligheid hangt ook van ons af. Zij hebben onze gebeden en onze liefde nodig, en dit is de Liefde die God ons juist door hen wil geven."

Nota bene: Ik ken Nancy goed en ik wil eraan toevoegen dat zij die dag werkelijk een belangrijke zending van gebed en voorbede voor priesters heeft ontvangen. Zij laat geen gelegenheid voorbijgaan om hen zo goed mogelijk te helpen, naar gelang de middelen waarover zij beschikt. Zij beschouwt dit als een echte roeping voor haar, een roeping van de Hemel voor haar leven, waar zij goed invulling aan geeft.

3.
Een vaccin dat zeker werkt. Tegen de twee afschuwelijke virussen die tegenwoordig in de wereld woeden, angst en wanhoop, bestaat een zeer doeltreffend vaccin: De toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria. Maar het is nog steeds te weinig bekend, terwijl er al zoveel levens door gered zijn. Het is jammer dat dit vaccin niet wordt aangeprezen in de advertenties en reclamespots van de media.

Laten wij in deze aan de heilige Maagd Maria toegewijde meimaand de gelegenheid aangrijpen om alles in haar handen te leggen, want zij is immers onze Moeder, en laten we haar in alles toebehoren. Als wij haar werkelijk toebehoren, dan zal zij ons ook werkelijk toebehoren, met alle goederen die haar toebehoren en die alle verbeelding te boven gaan. Onder de mooiste toewijdingen aan Maria, kunnen we deze van pater Kolbe bidden: “Onbevlekte Koningin van hemel en aarde, toevlucht van de zondaars en onze liefdevolle Moeder, aan wie God het werk van Zijn barmhartigheid heeft toevertrouwd, als een arme zondaar werp ik mij voor u voeten neer. Ik bid u, aanvaard mij als uw bezit. In uw handen beveel ik mijn lichaam en mijn ziel, mijn leven, mijn dood en mijn eeuwigheid, beschik erover zoals u goeddunkt. Moge als dus geschieden van wat van u geschreven staat: “Uw kroost zal de kop van de Slang verpletteren” en “alle dwaalleren der wereld zijn door u overwonnen”. Geef dat ik in uw zuivere en barmhartige handen een werktuig van uw Liefde worde om u bij vele lauwe en afgedwaalde mensen bekend en bemind te maken, en dat ik op deze wijze het aantal van hen die u werkelijk bewonderen en liefhebben helpe vermeerderen. Zo zal ook de heerschappij van het Allerheiligst Hart van Jezus zich overal ter wereld verbreiden. Heilige en Onbevlekte Moeder, dat alles kan ik alleen maar met uw hulp, want alleen daar waar u bent daalt de genade en de vrede neer, die tot bekering en heiliging leidt. Want de genade ontspringt aan het Allerheiligst Hart van Jezus en komt tot ons via uw moederhanden. Amen.” Laten we meer dan ooit ons haar belofte in herinnering brengen, ten overstaan van de lawine van kwaad die over de wereld is gekomen, en ten overstaan van de duisternis van de gewetens die zoveel beslissingen vervalst en zoveel verkeerde keuzen uitlokt, ondanks de nu reeds 40 jaar durende schitterende school van Maria. En deze belofte is de volgende: “Als jullie van mij zijn, zullen jullie overwinnen, want jullie toevlucht zal het Hart zijn van mijn Zoon Jezus”. Vandaag de dag zoekt de Hemel overwinnaars.

4. Een veelbelovend "intermezzo".
De zieneres Mirjana gaf ons dit veelzeggende beeld: vaak wanneer je verhuist, wordt de plaats die je verlaat een complete chaos, je weet niet waar je je voeten moet zetten, je vraagt je af welk voorwerp in welke doos zit, alle meubels zijn verplaatst... kortom, je zou ontmoedigd kunnen raken door de wanorde die er heerst. Maar als de verhuizing voorbij is, dan is alles opnieuw op zijn plaats, in harmonie. Alles is dan schoon en er heerst een nieuwe gastvrijheid. Het voelt dan goed om in dit nieuwe huis te wonen.

Mirjana (die de 10 geheimen over de toekomst van de wereld heeft ontvangen), verklaart dat we ons in de fase van de grootste wanorde bevinden, maar dat zal niet voortduren. De heilige Maagd spreekt immers ook over toekomstige generaties. Naar aanleiding daarvan vroeg ik mij af waarom de heilige Maagd in oudere boodschappen tot ons sprak in de toekomstige tijd: "Ik zal je helpen, ik zal je troosten, ik zal je beschermen, ik zal je de weg wijzen, ik zal je niet in de steek laten", enz. Nu begrijp ik het. Zij voorzag de beproeving die wij vandaag de dag doormaken en ze bereidde ons op deze wijze voor om de goddelijke vrede te bewaren te midden van dit lijden en de onzekerheid. We bevinden ons op een kritiek kruispunt in de menselijke geschiedenis. Laten we daarom, in plaats van tijd te verspillen met het maken van eindeloze lijsten van wat verkeerd is, onze blik richten op die van Maria en die van haar Zoon. Deze uitwisseling van blikken is een uitstorting van de Heilige Geest. Een adem van Pinksteren. Door wie zal de verlossing tot ons komen? Zeker niet middels de mens die niet bij machte is om zichzelf te redden. Wij weten en geloven dat dit moeilijke intermezzo in onze geschiedenis plaats zal maken voor de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria en van haar Zoon. Maar veel van wat er zal gebeuren hangt van ons af, namelijk van de manier waarop wij zullen reageren op Maria's herhaalde uitnodigingen.

In Gethsemanie
zei Jezus tot hen die Hem kwamen arresteren: "Dit is uw uur en het rijk van de duisternis regeert”. Dat is wat er vandaag de dag gaande is. Jezus is gearresteerd en ze willen zich van hem Hem ontdoen. Hij citeerde daarbij aan zijn apostelen het volgende woord uit de Bijbel (Mt 26,31): "Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden”. Wat staat er ons nog te doen? Nederig en trouw met Maria op weg gaan, in het licht van het Evangelie, en daarbij de leer van Christus herhalen, en vooral Zijn prachtige gebod van de Liefde, waarbij we bereid moeten zijn om van Hem te getuigen, zo nodig tot met ons bloed … Deze getuigen, deze "kleine rest", die Onze Lieve Vrouw "apostelen van mijn liefde" noemt, zal ons naar de Nieuwe Tijd voeren; deze tijd van vrede die in de boodschappen wordt genoemd en waarop haar Hart met ongeduld wacht. Laten we geen angst hebben voor de wetten van de mensen, hoe hard ze ook zijn, ze verslijten, en worden als versleten kleding... Wie heeft de beloften van het eeuwige leven uit de mond van Jezus zelf ontvangen? De Kerk, en geen andere instantie. Is de Kerk een boot die door de golven wordt geteisterd en die volloopt met water? Ja, maar Jezus zit erin. Laten we niet uit de boot springen, dat zou betekenen dat we onze Heiland verlaten.

***

Lieve Gospa, samen met U en met alle "apostelen van uw Liefde",
smeken we de Heilige Geest om met kracht te komen,
want Hij is meer gewenst en levendig dan ooit op dit Pinksteren van 2021!

Zr. Emmanuel Maillard + (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 april 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Op 25 maart 2021 ontving de zienster Marija de volgende maandelijkse boodschap:

Lieve kinderen! Ook vandaag ben ik bij jullie om je te zeggen: mijn lieve kinderen, wie bidt is niet bang voor de toekomst en verliest de hoop niet. Jullie zijn gekozen om vreugde en vrede te dragen, want jullie zijn van mij. Ik ben hier gekomen met de naam “Koningin van de Vrede”, want de duivel wil onrust en oorlog; hij wil je hart vullen met angst voor de toekomst, maar de toekomst behoort God toe. Wees daarom nederig, bid en leg alles in de handen van de Allerhoogste die jullie heeft geschapen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

2. Het antwoord op al onze vragen! Op de avond van 25 maart, tijdens het moment dat de verschijning plaatsvond, hadden de vertalers die gewoonlijk de boodschap vertalen zich verzameld in de kapel van de zienster Marija. Toen ze zagen hoe ze tijdens en na de verschijning huilde, vroegen ze zich af welk type boodschap zulke tranen veroorzaakt zou kunnen hebben. Vervolgens zagen ze hoe Marija naar de kleine sacristie ging om de boodschap die ze van de Maagd had ontvangen op te schrijven. Toen ze weer bij het groepje terug was, dat op de boodschap aan het wachten was, riep ze uit: “Waarom kijken jullie zo bedroefd?” En vervolgens las ze vol vreugde de boodschap voor, die ze had ontvangen en die hierboven is geciteerd. Marija straalde van vreugde, en het leek wel of ze trots was op onze Hemelse Moeder die het weer voor elkaar had gekregen om ons een antwoord aan te reiken, dat uitkomst biedt voor de oplossing van alle wereldproblemen.

De heilige Maagd heeft geen ellelange lijst opgesomd van al de dingen die er vandaag de dag verkeerd gaan in de wereld, zoals de media, die zo goed weet hoe ons de hoop te ontnemen, dat met regelmaat wel doet. Nee, haar boodschap gaat juist in de omgekeerde richting. Maria keert onze blik naar DE OPLOSSING, die we steeds zo snel vergeten, terwijl het de enige oplossing is die ons werkelijk kan redden. Maria spreekt hier op sterke wijze. Ze kent niet alleen het verleden en het huidige moment, maar ze kent ook de toekomst. Zij is een ware moeder. Als zij tegen ons zegt: “Wie bidt is niet bang voor de toekomst en verliest de hoop niet”, dan weet zij waarover ze het heeft. Zij is onze Koningin, en zij brengt al degenen bijeen die graag haar moederlijke en gezagvolle aanwijzingen met kinderlijk vertrouwen willen opvolgen.

Waarom is degene die bidt niet bang voor de toekomst? Omdat het gebed met het hart ons een diepe intimiteit met God schenkt, met Degene die ons heeft geschapen en Die ons liefheeft tot aan de waanzin toe, en Die wil dat we gelukkig zijn. Door het gebed met het hart (een gebed dat is gebeden uit liefde en vol vertrouwen), vormen we een geheel met Hem, en op deze wijze bevinden we ons op een veilige plaats, namelijk diep verscholen in Zijn Hart van vuur, dat was, is en zal altijd zijn onze uiteindelijke bestemming. Hij is de Meester van de wereld en van de geschiedenis. Hij kijkt niet als toeschouwer naar deze wereld, maar Hij handelt in deze wereld. Soms onmerkbaar, maar dan wel met de kracht van de liefde. Het staat buiten kijf dat de mens een andere mens kan doen lijden, en vandaag de dag gebeurt dat op schaamteloze wijze. Voor dit alles heeft Maria ons gewaarschuwd in haar boodschappen. “Er zullen beproevingen komen…” (25/7/2019)

Mijn vrienden, met God en in God hebben wij alleen een echte schuilplaats, en behalen we de overwinning. Zijn Woord is waarheid en heeft scheppende kracht. Zo zegt Hij bijvoorbeeld: “Maar wie op de Heer vertrouwd wordt met liefde omringd”(Ps. 32, 10). Als Hij over zijn vijanden spreekt, dan zegt Hij: “Ze hebben een kuil gegraven voor mijn voeten, en zijn er zelf in gevallen” (Ps. 57, 6). Is de Heer iemand die tegen ons liegt? Is Hij opgehouden om op goddelijke wijze Zijn macht te tonen? Laat Hij Zijn armen slap hangen ten overstaan van onze miserie en levert Hij ons over aan deze wereld? Gedurende mijn hele leven en gedurende mijn verblijf in Medjugorje, en ook tijdens mijn missies, heb ik talloze mensen ontmoet; duizenden en nog eens duizenden mensen van verschillende rassen, talen en culturen. En daarbij is mij altijd één ding opgevallen, dat me altijd opnieuw diep heeft geraakt: degenen die werkelijk bidden stralen een vrede uit die niet van deze wereld is. Ik kan werkelijk zeggen: je kunt ze van 100 meter afstand herkennen. Zelfs in hun lijden of wanneer ze ziek zijn, zijn ze altijd tevreden. Ze weten op wie ze hun hoop hebben gesteld. Hun hoop is niet gefabriceerd, noch valse schijn, maar deze is hen geschonken vanuit de Hoge, door middel van het gebed. Dat is buitengewoon. Maar het gaat hier om een klein groepje, dat nog niet voldoende talrijk is, ondanks de onophoudelijke oproepen van de heilige Maagd sinds 40 jaar.

Mijn vrienden, voor mij is het een eer dat ik deel mag uitmaken van deze groep mensen. De vastberaden harten van mensen kunnen de wereld veranderen. Noch politieke oplossingen of een gezondheidsoplossing die wordt bedacht zonder dat God daarbij is betrokken, en die tot stand is gekomen buiten het gebed om, zijn in staat om de wereld te redden. “Iedere aanplanting die niet door mijn hemelde Vader geplant is, zal worden uitgerukt”, zegt Jezus (Mt 15, 13). De enige stevige grond die in staat is om een barrière op te werpen tegen de verwoestende golven die ons kunnen aantasten is het gebed, zonder daarbij het vasten te vergeten. Het heeft geen zin om het ergens anders te zoeken.


3. Ik wil iedereen hartelijk bedanken
die voor mij heeft gebeden toen ik werd geopereerd aan mijn heup de afgelopen maand in Italië. Alles is er goed verlopen, en mijn herstel verloopt vlekkeloos. Dat de vruchten van uw gebed voor u genaden zouden mogen worden.


4. Opgelet! Verkeerde Barmhartigheid?
Naar aanleiding van het feest van de Goddelijke Barmhartigheid, wil ik u wat handvaten aanreiken waarmee u kunt uitmaken of u te maken heeft met echte Barmhartigheid, of dat u te maken heeft met een van de talrijke valkuilen van verkeerde barmhartigheid. Het voorbeeld van Gloria Polo heeft me zeer geraakt, omdat het zo een duidelijk voorbeeld is.

Als adolescent, en van huis uit katholiek, gaat Gloria steeds meer een losbandig leven leiden, omdat ze wil zijn zoals al haar vrienden, die geheel aan zichzelf zijn overgeleverd voor wat betreft hun spirituele leven. Het zijn schapen zonder herder. Als zij 16 jaar is blijkt ze zwanger te zijn en ze wordt doodsbang. Maar haar goede vrienden geven haar een “magische sleutel” waarmee ze deze uit deze impasse kan raken: Doe zoals ons, wees niet dom, een abortus stelt helemaal niets voor, en je bent binnen een uur verlost van je probleem. En bovendien is het gratis”.

Kort na haar abortus
, wordt ze zich weer enigszins bewust van haar geweten, want ze begint zich doodongelukkig te voelen. Vanbinnen had ze de intieme overtuiging ontvangen dat er iets mis was met haar levensstijl en dat deze niet in staat was om haar echt gelukkig te maken. En een vraag van doorslaggevende betekenis kwam in haar op: “Wat zal er van mij worden als ik zo blijf leven? Mijn gedrag is niet goed. Ik glij af naar de afgrond. Er is iets dat niet goed gaat. Ik ben naar de verkeerde richting aan het overhellen.”

Om die reden besluit ze om een priester te gaan opzoeken om hem te vertellen wat ze doormaakt, in de hoop om goede raad van hem te ontvangen, opdat ze in haar leven een betere richting zou kunnen inslaan. Ze verlangde oprecht naar het licht. Ze opende haar hart voor deze priester die naar haar luisterde en hoorde hoe haar levenskeuzes eruit zagen en welke zonden ze had begaan, en welke mislukkingen er waren geweest en welke diepe twijfels ze had over de kwaliteit van haar leven. Na het einde van haar verhaal glimlachte de priester tegen haar, en hij zei tegen haar om haar op haar gemak te stellen: ”Maak je geen zorgen. Je bent jong. Profiteer van het leven. Doe zoals je vrienden. Waarom zou je anders doen en willen zijn dan hen? God is goed. Hij vergeeft altijd. Neem het jezelf niet kwalijk. Ga in vrede”.

Wat vindt u van dit antwoord? Voor wat betreft Gloria: vanaf de dag dat ze van de priester dit antwoord had ontvangen, zo getuigt zij, heeft ze zich volledig in het leven gestort alsof ze onsterfelijk was. Waarom zou ze dat zichzelf onthouden? Ze had toch immers toestemming hiervoor gekregen van een van de vertegenwoordigers van de Kerk? Had ze niet het groene licht gekregen om blindelings haar instincten te volgen, en om “te doen zoals iedereen”? Haar ziel vulde zich met duisternis omdat de doodzonden van Gloria zich vermenigvuldigden en omdat ze Gods geboden gewetenloos aan haar laars lapte. Ze dacht dat ze een weg had gevonden, die haar leidde naar vrijheid en geluk, maar in werkelijkheid had ze een “dodelijke slaappil” voor haar ziel ingenomen. “Lieve kinderen, zegt Maria tegen ons, jullie geven je zonder nadenken over aan de macht van Satan.”

En van het een kwam het ander.
Vol hoogmoed en met veel minachting voor de anderen maakte ze God belachelijk ten overstaan van iedereen. Degenen die haar verhaal kennen en degenen die haar verhaal willen leren kennen, kunnen zien waar deze geschiedenis Gloria gebracht heeft. Op een dag werd ze getroffen door een bliksemschicht, en van het ene moment op het andere bevond ze zich voor de Troon van God… Om haar verhaal kort samen te vatten: meteen daarna ervoer ze hoe ze steeds dieper en dieper in een angstaanjagende afgrond gleed, totdat haar voeten zich vlak bij de deur van de Hel bevonden. En toen begon ze te kermen en te huilen en ze smeekte om Gods Barmhartigheid (eindelijk!), waarop ze bemerkte dat ze weer omhoogsteeg. Vervolgens zag ze Jezus die haar een zeer mooie missie toevertrouwde, namelijk om aan de wereld bekend te maken wat er zich afspeelt na de dood en hoe belangrijk het is om zich te bekeren, en om een oprechte biecht te spreken, en om de weg van Jezus te volgen. Ze zal hierdoor duizenden mensen tot bekering brengen.

Ik zelf denk dat Gloria in staat is geweest om zo vlakbij de Hel tot God te roepen omdat er ergens een heilige voor haar heeft gebeden, en ook omdat God wist dat een priester haar op een zeer gevaarlijke weg had gebracht, die haar leidde naar de dood van haar ziel, door haar een dodelijke levensformule aan te reiken. In plaats daarvan had hij Gloria de weg van het Heil moeten aanreiken dat ons wordt aangeboden door Jezus. Laten we bidden voor de heiligheid van de priesters en dat ze zich krachtig zouden hechten aan het Evangelie. Alleen God kan oordelen over de manier waarop iemand zich wel of niet verantwoordelijk heeft gedragen. Maar dit type van verkeerde barmhartigheid dat is gebaseerd op laksheid, en dat goed ligt in de omgang met anderen, en dat een “cool”, imago heeft, heeft talloze jongeren tot wanhoop gedreven.

Kunnen we ons voorstellen dat een dokter die een kankerpatiënt op zijn gemak wil stellen tegen deze patiënt zegt: “Vrees niet, het is geen ernstige ziekte. Ga door met roken en met alcohol drinken. Je hebt geen bijzondere behandeling nodig.” Het zou betekenen dat deze dokter zijn patiënt geen enkele mogelijkheid aanreikt om in leven te kunnen blijven.

De verkeerde barmhartigheid is iets zeer ernstigs.
Zij ontkent de werkelijkheid van de zonde en de ernst van de zonde, met als gevolg dat we niet meer de behoefte kennen om gered te worden. Christus Kruis is dan van geen waarde meer en dient nergens meer toe. Het is een subtiele valkuil van de vijand, want deze verkeerde barmhartigheid vermomt zich onder de gedaante van goedheid, begrip, mededogen, tolerantie… Het is een fijnzinnige nabootsing van echte Barmhartigheid. De formule die zij aanwendt is de volgende: “Het is niet erg, iedereen doet het”, en deze formule is dodelijk. Op deze wijze wordt ons Gods Barmhartigheid ontzegd en eveneens Gods Vergeving.

Gelukkig zijn er veel heilige priesters die de Liefde van Christus uitstralen. Ze zijn vaak goed te herkennen omdat ze dikwijls tijdens hun catechese-onderricht en tijdens het biecht-horen de mensen aansporen om oprecht spijt te hebben van hun zonden, en om zich vol vertrouwen over te geven aan Gods oneindige Barmhartigheid, want God heeft een vaderlijke “vaderschoot”. En, zoals Jezus tegen Zr. Faustina heeft gezegd: “Al zou een ziel op een lijk in staat van ontbinding lijken, waarbij er menselijk gesproken geen hoop op herstel meer zou zijn, en dus alles al verloren zou lijken, dan is dat bij God niet zo. Ik word verteerd door Mijn vlammen van Barmhartigheid. Hoe verlang Ik ze uit te storten over de zielen. Geen enkele zonde, hoe verwerpelijk ook, is in staat om Mijn Barmhartigheid uit te putten. Hoe meer men put uit Mijn Barmhartigheid, hoe groter zij wordt. Ik heb voor de zondaars al Mijn Bloed vergoten. Laten ze niet bang zijn om Mij te naderen.“ (Dagboek § 1447)

De zonde is iets ernstigs als we ervoor kiezen om te blijven zondigen. Niet de zonde op zich maakt dat we verloren kunnen gaan, maar wel het volharden in de zonde. De zonde beschadigt de mens. De zonde is niet iets menselijks, wat we juist wél denken. De vergeving van God is een genezende zalf op onze wonden. Gods vergeving herstelt ons in onze waardigheid en maakt dat we groeien in vertrouwen naar Hem toe, en het vergroot ook het vertrouwen in onszelf. Ook worden we erdoor gesterkt in onze strijd tegen onze verkeerde neigingen. Vaak worden we bevrijd van deze neigingen als we ze steeds opnieuw te biechten, En zo, biecht na biecht, genezen we. Het is het Kostbaar Bloed van Christus dat er over onze geïnfecteerde wonden stroomt, en dat deze wonden omvormt in een bron van genezing.

En hoe zit het dan met de mensen die nog nooit over God en Zijn Liefde hebben horen spreken en die het christelijk geloof geheel niet kennen? Natuurlijk kunnen zij op bijzondere wijze rekenen op een speciale Barmhartigheid van de kant van God. God is van nature Liefde en Barmhartigheid. Hij wil alle mensen redden, en iedere mens geeft Hij dezelfde kans om bij Hem in de Hemel te komen. Hij heeft iedere mens de vrijheid gegeven om te kiezen tussen het Goede en het Kwaad, tussen het Licht en de Duisternis, en dit ten laatste op het moment van onze dood, en iedereen zal geoordeeld worden naar zijn geweten.

5. Op 18 maart 2021 heeft de zienster Mirjana haar jaarlijkse verschijning gehad.
En dit is de boodschap die zij heeft ontvangene:

"Lieve kinderen, op moederlijke wijze nodig ik jullie uit om terug te keren naar de vreugde en de waarheid van het Evangelie, om terug te keren naar de Liefde van mijn Zoon, want Hij wacht op jullie met open armen. Dat alles wat jullie in het leven doen gedaan zou mogen worden samen met mijn Zoon, en met liefde, opdat alles gezegend zou zijn, opdat jullie spiritualiteit innerlijk zou zijn en niet alleen iets uiterlijks. Alleen op deze wijze zullen jullie nederig zijn, goedgeefs, en vervuld van liefde en vreugde. Mijn moederhart zal zich met jullie verheugen. Ik dank jullie

 

***

Lieve Gospa, ik sta in verwondering vanwege de macht van uw voorspraak bij God. Hoeveel zielen heeft u niet doen overhellen naar de kant van het Licht door middel van uw moederlijk gebed ten gunste van ons. Ik bid U, wordt niet vermoeid vanwege onze ongerustheid, maar neem ieder van ons onder uw moederlijke mantel, U die de Toevlucht van de Zondaars bent.

Zr. Emmanuel Maillard + (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 maart 2021Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 februari 2021 heeft de zienster Marija Pavlovic tijdens haar verschijning de volgende maandelijkse boodschap ontvangen:

Lieve kinderen, God heeft mij toegestaan om ook vandaag bij jullie te zijn om je tot gebed en vasten op te roepen. Beleef deze tijd van genade en wees getuigen van hoop, want ik herhaal, lieve kinderen, dat met gebed en vasten zelfs oorlogen kunnen worden afgewend. Lieve kinderen, geloof, en beleef in geloof en met geloof deze tijd van genade. En mijn Onbevlekt Hart laat niemand van jullie in ongerustheid achter, als je tot mij je toevlucht neemt. Ik spreek voor jullie ten beste bij de Allerhoogste en ik bid voor vrede in jullie harten en voor hoop voor de toekomst. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

2. Op het moment dat jullie deze nieuwsbrief ontvangen, ben ik in Italië omdat ik word geopereerd aan mijn heup. Maar, vóór mijn vertrek heb ik deze nieuwsbrief geschreven omdat ik, vooral tijdens de maand maart die is toegewijd aan onze dierbare heilige Jozef, het niet wil laten afweten. Een van mijn lievelingsverhalen, een heel onroerend verhaal, brengt ons in het hart van China, het land dat door God innig wordt bemind. Ik ben er, tot mijn grote vreugde, de afgelopen jaren tien keer naartoe gereisd.


3. Een vrouw in China…Twee Oostenrijkse missionarissen van de Jezuiëtenorde, pater Gotsch en broeder Gervasius getuigden in 1976 over een bijzondere ervaring : « Op een dag vergezelde broeder Gervasius pater Gotsch, die op weg was naar iemand die op sterven lag in Kaotai. Te paard reisden ze 200 km dwars door de bergen en heuvels en uiteindelijk kwamen ze aan bij de, in het zuiden van China, op sterven liggende persoon. Maar ze kwamen te laat, want de stervende bleek al overleden te zijn. Na de begrafenis keerden ze om, terug naar huis. Halverwege hun terugtocht kwamen ze een jongeman tegen, die, zo scheen, hun al opwachtte langs de weg, en die hun vroeg om met hem mee te gaan naar zijn moeder die ziek was. Ze volgden de jongeman en even later kwamen ze aan in een dorp dat 15 km verderop lag. In een woning die meer dan armoedig was lag een vrouw op sterven. Toen ze de priester zag vroeg ze hem :

– Vreemdeling, zul je me eerlijk antwoorden als ik je enkele vragen stel ?

– Natuurlijk, moeder !

– Bestaat er een God in Wie er drie personen bestaan ? Bestaat er een ander leven, en bestaat er daar een plaats van geluk voor de goeden en een plaats van kwellingen en afschuw voor de slechten ? Is het waar dat God naar deze aarde is gekomen om te sterven omwille van de mensen, om voor hen de plaats van geluk toegankelijk te maken ? Vreemdeling, is dit alles waar ?

De priester stond geheel versteld en antwoordde : « Ja ». En hij vroeg zich af wie deze waarheden aan de vrouw verteld zou kunnen hebben. En de vrouw vervolgde :
– Je hebt water bij je. Was mij daarmee, opdat ik naar de plaats van geluk kan gaan.
Hoe wist deze vrouw dat de priester water bij zich had om te kunnen dopen ? Haar gedecideerde houding had iets kinderlijks en overtuigde tegelijkertijd. De priester legde haar in het kort uit wat de liturgische stappen waren van het Doopsel en wat de betekenis was van het sacrament, en vervolgens doopte hij haar. Vervolgens zei de zieke vol vreugde :

-Je hebt ook brood bij je. Het is een bijzonder brood, want God bevindt Zich erin. Geef mij van dit brood. Vervolgens haalde de priester de geconsacreerde Hostie tevoorschijn, die hij bij zich droeg. De zieke wist dat hij het « Levende Brood » bij zich droeg. Vervolgens legde de priester aan de op sterven liggende vrouw de betekenis uit van de Eucharistie, waarna ze ter communie ging. Ook diende hij bij haar de ziekenzalving toe. En daarna biechtte de vrouw bij de priester. Vervolgens zei hij tegen haar :

-Tot nu toe was u degene die vragen stelde. Nu is het mijn beurt om u een paar vragen te stellen. Wie heeft u verteld over de waarheden van het geloof ? Hebt u gelovige katholieken ontmoet of evangelisten ?
– Nee, vreemdeling.
– Heeft u dan christelijke boeken gelezen ?
– Ik kan niet lezen, vreemdeling, en ik wist zelfs niet dat er zulke boeken bestaan.
– Hoe heeft u dan de kennis over het geloof ontvangen ?
– Ik heb altijd al gedacht dat het zo moest zijn. Sinds tien jaar leef ik op deze manier en ook mijn zonen heb ik op deze wijze onderricht. Ook hen kunt u allemaal wassen (dopen).
– Wist u dat we vandaag hier voorbij zouden komen ?
– Natuurlijk ! In een droom heb ik een man gezien. Hij heeft tegen mij gezegd dat ik mijn jongste zoon naar de weg moest sturen, om de twee voorbijgangers die er voorbij zouden lopen, uit te nodigen om met hem mee te gaan. Hij zei me dat u me zou wassen om te kunnen gaan naar de plaats van geluk, na de dood.

De twee missionarissen waren geraakt tot in het diepst van hun ziel. De manier waarop de vrouw zich zo vlak voor haar dood gedroeg was zo vredig dat er geen twijfel over haar woorden kon bestaan. Voordat de missionarissen vertrokken gaven ze de vrouw een afbeelding van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden. Geheel vervuld van vreugde zei de vrouw vervolgens:

– Maar ik ken deze man ! Hij is me vaak komen bezoeken. Hij is degene die tegen me heeft gezegd dat ik mijn zoon naar de weg moest sturen. Had deze vrouw alles gedroomd of was de heilige Jozef haar werkelijk komen bezoeken ? Ze kon hier geen antwoord op geven. Dit weten is niet van belang. Het belangrijkste is dat de heilige Jozef deze zieke vrouw heeft onderricht. Een tijdje later vernamen de twee missionarissen dat de vrouw nog die nacht was overleden. (Uit het Duitse tijdschrift “WeiteWelt“ N° 1, Jan. 1976)

We weten niet wat de vrucht van ons gebed bewerkt, maar God weet het. Misschien in Frankrijk, of elders, heeft iemand op een dag gebeden tot de heilige Jozef voor de intenties van de Hemelse Vader en voor het heil van de zielen ? Welke arme van een parochie heeft misschien een keer geknield voor een beeld van de heilige Jozef en hem gesmeekt om te hulp te komen, en heeft op deze wijze, zonder het zelf te weten, deze machtige zegen weten te bewerken in het zuiden van China ? Welke oudje heeft misschien een litanie van de heilige Jozef op een papiertje gekrabbeld om deze ‘s avonds te kunnen bidden in de eenzaamheid van haar kamer, ter intentie van iedereen ? Welke jongere heeft misschien op een dag deze grote heilige gesmeekt om haar roeping duidelijk te maken, om op deze wijze de juiste levensweg te kunnen kiezen ? Welke zieke heeft misschien geroepen tot de heilige Jozef om een goede dood te kunnen sterven en om haar ziel geheel gezuiverd te kunnen aanbieden aan de Schepper ? De heilige Jozef is vrijgevig, en de vruchten van onze smeekbeden deelt hij uit aan de personen die het nodig hebben, zonder dat hij zich te veel bekommert om de beperktheid van onze gebeden, die zo dikwijls alleen gaan over onze persoonlijke noden en behoeften.

Ik verheug me erop eens deze Chinese vrouw te mogen ontmoeten in de Hemel, die geheel onwetend was ten aanzien van het geloof, en de mensen hier en daar, die, zonder het te weten, voor haar de genade hebben bekomen, dat ze deze aarde heeft mogen verlaten bekleed met het witte gewaad van het Doopsel en gesterkt met de Eucharistische aanwezigheid in haar hart. Ja, het borduursel van de Hemel bestaat uit al deze nederige gebeden en uit de geweldige vruchten die eruit voortkomen…

Laten we dus niet verzuimen om de heilige Jozef te vereren en om hem veel te vragen. Hij zal ons veel meer schenken dan dat we hopen te verkrijgen. Is hij niet uitgekozen uit alle mensen om de Bruidegom te zijn van de Moeder van God en om de adoptie-vader te zijn van de Zoon van God ?

4. Hoe kunnen we vasten op een manier die God welgevallig is?
Maria nodigt ons uit om alles met het hart te beleven. Het vasten dat zij van ons vraagt op water en brood op de woensdagen en de vrijdagen moet daarom gepaard gaan met een mooie innerlijke houding, want dat bezit een grote waarde en daar gaat een grote kracht vanuit. Het echte vasten is geen dieet met als doel om onze gezondheid te verbeteren, maar het is een middel om te groeien in de liefdesgemeenschap met God en met onze broeders en zusters. Deze woorden kunnen ons ertoe aanzetten om een krachtig en mooi vasten te beleven tijdens deze vastenperiode. We kunnen daarbij wat meer specifieke elementen uit ons leven onderzoeken, en op deze wijze aanvaarden om verkeerde houdingen achter ons te laten. En op deze wijze kunnen we opnieuw geheel kiezen voor God in geest en in waarheid.

Vermijden om over anderen te oordelen → In hen de aanwezigheid van Christus ontdekken
Vermijden om woorden te spreken die kwetsend kunnen zijn → Alleen zinnen uitspreken die heilzaam zijn.
Wees niet ontevreden → Vul je hart met dankbaarheid
Maak je niet boos → Wapen je met geduld
Wees niet pessimistisch → Vul je hart met christelijke hoop
Maak je niet te bezorgd over dingen → Stel je vertrouwen op God
Klaag niet → Wees erkentelijk vanwege de wonderen van het leven
Vermijd stress → Vul je leven met gebed
Koester geen wrok → Wees vergevingsgezind
Wees niet hooghartig → Leef vanuit mededogen
Raak niet ontmoedigd → Beleef het enthousiasme van het geloof
Vermijd alles wat je kan scheiden van Jezus-→ Vul je zelf met alles wat je dichter bij Jezus brengt

5. « 19 maart vieren we het hoogfeest van de heilige Jozef!
Omdat we in het jaar van de heilige Jozef zijn kunnen we des te meer beroep op hem doen en zijn hulp inroepen. Hier een gebed tot de heilige Jozef :

“O roemrijke Heilige Jozef, hoofd van de Heilige Familie van Nazareth, die met zoveel ijver voorzag in al haar behoeften, ontferm u over onze families, over onze naasten en over onze gemeenschappen met tedere zorgzaamheid. Neem onder uw hoede alle geestelijke en tijdelijke dingen die voor hen van belang zijn, en maak dat de oplossingen voor hun noden ter ere Gods zouden zijn en zouden trekken tot heil van de zielen. Amen.”

6. Een woord van een kind om te onthouden, van Thaïs : « Mamma, ik wil hetzelfde doen als Thérèse (van Lisieux) : ik wil mijn hemel doorbrengen met goed te doen op aarde ». Waarop Sarah, haar kleine zusje, antwoordt : « Bah ! Je kunt toch op zijn minst proberen om ermee te beginnen voordat je in de hemel bent. »

 

***

Lieve Gospa, U die Gods plannen over ons leven kent, help ons om deze plannen volledig te realiseren, met onze blik gericht op Jezus, vooral in de pijnlijke uren die we nu beleven en die uw kinderen vandaag de dag raken. Samen met U willen we Jezus vergezellen die optrekt naar Jeruzalem… Laat ons niet in de steek.


Zr. Emmanuel Maillard + (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 17 februari 2021
AswoensdagMijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 januari 2021 heeft de zienster Marija Pavlovic tijdens haar verschijning de volgende maandelijkse boodschap ontvangen:

Lieve kinderen, ik roep jullie in deze tijd op tot gebed, vasten en versterving, opdat je sterker staat in het geloof. Dit is een tijd van ontwaken en geboorte. Zoals de natuur zichzelf geeft, zo moeten jullie ook overwegen, mijn lieve kinderen, hoeveel jullie ontvangen hebben. Wees vreugdevolle dragers van vrede en liefde voor je welzijn op aarde. Verlang naar de Hemel, want in de Hemel is geen droefheid en geen haat. Daarom, mijn lieve kinderen, besluit opnieuw om je te bekeren, en moge de heiligheid in je leven beginnen te regeren. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

2.
De ongelofelijke gebeurtenis van 5 augustus 1984. De Kerk viert de dag van de geboorte van de Heilige Maagd op 8 september. Dat is een liturgische datum. Maar in 1984 heeft de heilige Maagd zelf aan Vicka, Marija en Jelena laten weten dat de exacte datum van haar geboorte 5 augustus is, en dat ze nu, vandaag de dag, op deze dag, 2000 jaar geleden is geboren. Wat een uitzonderlijke verjaardag. En ze voegde eraan toe: “Op die dag zullen de priesters die biecht horen een grote vreugde ervaren.” In de drie dagen die voorafgingen aan deze verjaardag, hebben de dorpsbewoners zich voorbereid op deze gebeurtenis met vasten en ononderbroken gebed.

De avond vóór 5 augustus, op 4 augustus, animeerde de zienster met het hart, Jelena, zoals gewoonlijk de gebedsavond van haar gebedsgroep, maar te midden van het ‘Onze Vader’ dat ze aan het bidden waren, werd haar gebed plotseling onderbroken door een bijzondere gebeurtenis: vanuit haar keel merkte ze dat ze werd geblokkeerd om verder te gaan met het gebed.
En meteen daarna zag ze opeens Satan die op de grond lag te kronkelen van woede. Vol woede zei hij tegen Jelena, dat ze de heilige Maagd moest vragen om de dag erop de menigte niet te zegenen. Jelena, die had geleerd om geestelijk te strijden tegen de Vijand, was gewend er goed op te letten om niet met de Vijand in discussie te gaan en daarom negeerde ze eenvoudigweg de vraag van Satan, waardoor er voor Satan niets anders op zat dan zich terug te trekken. En vervolgens ging Jelena vol vrede verder met het gebed. Daarop zag ze in een visioen de heilige Maagd, die meer straalde dan ooit, en ze zei tegen Jelena al glimlachend: “Satan weet waarom hij dit vraagt. Hij weet dat morgen (5 augustus) ik speciaal toestemming heb gekregen van de Allerhoogste om de mensen te zegenen met een plechtige zegen, en hij weet dat hij morgen geketend zal zijn en dat hij deze dag niet kan handelen.”


En toen brak dag X aan!
Volgens zeggen van enkele getuigen die ik persoonlijk heb gesproken, waren er ongeveer 70 priesters aanwezig in het dorp en enkele duizenden mensen, zowel bewoners uit het dorp en de omgeving, als pelgrims. Omdat ze door een onweerstaanbare innerlijke kracht niet in staat waren om met elkaar te spreken, gingen de aanwezigen, zonder met elkaar te praten, achter elkaar in de rij staan om te biechten. De priesters zaten in die tijd buiten op een stoel op het grote grasveld rondom de Kerk. De mensen gingen één voor één knielend te biecht. De priesters hielden geen moment op met biecht-horen, en velen bekeerden zich.
Het bijzondere aan de gebeurtenis was niet alleen dat iedereen in de rij ging staan om te biechten, maar ook… dat iedereen huilde. Iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Het is zeker dat men huilde vanwege de zonden die men had begaan, maar vooral huilde iedereen omdat ze de oneindige liefde voelde van Jezus ten aanzien van hen. Tranen uit liefde liepen over hun gezicht, en ze huilden ook vanwege het berouw dat ze voelden. Tranen van geluk, omdat ze voelden hoeveel ze werden bemind en omdat ze beseften hoe diep hun zonden waren vergeven. Ook de priesters huilden, en hun enorme stortvloed aan tranen doordrenkte zelfs hun priestergewaden, zo vertelde me een van de priesters: “We verenigden onze tranen met de tranen van de mensen die te biecht gingen. De genade was zo intens dat we haar konden voelen.” Een Italiaanse vriend die die dag aanwezig was vertelde me het volgende: “Je kunt je niet voorstellen welke diepe vrede er vanuit de Hemel die dag op ons neerdaalde. We konden de Vrede aanraken. Nog nooit had ik dit zo ervaren; het was alsof de Hemel op de aarde was neergedaald.” Enkele toeristen die op vakantie waren aan de Adriatische kust om te genieten van de zon en de zee en het strand, werden vanbinnen aangedreven om naar Medjugorje te gaan. En het eerste wat ze deden toen ze aankwamen in Medjugorje, was zich aansluiten in de rij om te biechten. Velen onder hen hadden sinds lange tijd de sacramenten achter zich gelaten. We kunnen ons de vreugde van de Hemelse Vader indenken, Die dit mooie verjaardagscadeau aan Zijn dochter Maria kon aanbieden, namelijk deze mooie oogst van zielen. Maria zorgt ervoor dat we het Hart van God meer kunnen naderen en dat we ons met de Hemelse Vader verzoenen. Die dag heeft zij gezien hoe duizenden naar Hem toesnelden, en hoe velen zich bekeerden… Die avond, tijdens de verschijning van 18 uur 40, zei de heilige Maagd tegen de zieners iets overweldigends: “Lieve kinderen, nog nooit in mijn leven heb ik gehuild van pijn en verdriet, zoals ik nu huil van vreugde. Bedankt. Ga door met bidden en vasten.” En ze voegde er aan toe: “En vergeet niet, lieve kinderen, dat Satan morgen weer uit zijn ketens is bevrijd.”

Deze unieke gebeurtenis in de geschiedenis van Medjugorje is zeer betekenisvol en heeft profetische waarde. Het is interessant om te zien wat er gebeurt als de Vijand niet in staat is om te handelen... Op dat moment kan heel de barmhartigheid van God zich in krachtige stromen uitstorten over Zijn veelgeliefde kinderen, en dit zonder de obstakels die de Vijand weet te plaatsen in onze geest en in ons hart. God wil dat de vrede en de liefde heersen, maar Satan wil dat er overal haat is en oorlog, zoals Maria ons dit duidelijk heeft gezegd. Satan haat de barmhartigheid, en hij injecteert ons op duizend-en-één manieren met zijn vergif en venijn om te voorkomen dat we ons in de armen van God zouden werpen, omdat we dan de ware Vrede zullen ervaren. Het feit dat Satan voor 24 uur was geketend en in het geheel niet kon handelen, is een groot teken voor de tijd die we nu beleven. Als de Hemel dit heeft toegestaan, is dat niet om ons te bemoedigen? De dag zal komen dat de Vijand, die vandaag zo actief is, zal zijn overwonnen, en hij zal zijn overwonnen door een Vrouw, de heilige Maagd Maria; ze zal de overwinning behalen samen met haar nageslacht (Apocalyps hoofdstuk 12). We kunnen deze bijzondere gebeurtenis zien als een generale repetitie van de “Nieuwe Tijden” die werkelijk zullen aanbreken, en deze ‘tijden’ is de Hemel voor ons aan het voorbereiden. “Een tijd van vrede waar mijn hart met ongeduld op wacht”, zegt Maria ons.

-Ja, Vicka bevestigt dat de “Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria” nabij is.
-Ja, Marija bevestigt “dat deze Triomf al is begonnen (we zien hier en daar al de voortekenen ervan in de wereld)
-Ja, Ivan zegt dat “wanneer de geheimen van Medjugorje openbaar zullen zijn gemaakt, we zullen terugkeren naar het geloof van onze voorvaderen”, en dat wil zeggen dat met grote schreden de dag nadert dat Satan zal zijn geketend, en dan niet alleen voor 24 uur. Het is aan ons om deze overwinning van Maria te bespoedigen door onze gebeden, ons vasten en met onze verstervingen, zoals zij ons dat vraagt in deze boodschap van januari. Het zal zijn als een Nieuw Pinksteren van Liefde in de hele wereld. We kunnen ons niet voorstellen welk een schoonheid ons te wachten staat.

Terwijl we wachten op de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria moeten we roepen tot de Hemel, opdat God ons zou helpen om de beproeving te doodstaan waaraan heel de wereld onderhevig is. We nemen deel aan een oorlog waarin de angst en de wanhoop zich aan ons willen opdringen. Laten we daarom de juiste wapens ter hand nemen, die Maria ons aanreikt en weer opnieuw aanreikt, en dit al sinds 40 jaar.

Deze vastentijd is voor ons een gouden gelegenheid om weer opnieuw voor God te kiezen en tegen Satan. We moeten ervoor kiezen om God op de eerste plaats te stellen in ons leven, en om niet te bezwijken voor de angst alsof we weeskinderen zijn zonder toekomst. God is de Goede Herder Die zorg draagt voor Zijn kudde, en Die wonderen van formaat voor haar wil bewerken, die in verhouding staan tot de beproeving waar we doorheen aan het gaan zijn. God is 24 op 24 uur beschikbaar zonder een ‘staakt het vuren’. Hij bedriegt ons niet met leugenachtige woorden, Hij respecteert de ouderen, Hij koestert elk leven, Hij heeft een persoonlijk reddingsplan voor ieder van ons, Hij koestert ieder van ons als Zijn oogappel. Hij heeft ons echter nooit beloofd dat het gemakkelijk zal zijn, maar Hij heeft ons wel geluk beloofd, een geluk zonder houdbaarheidsdatum… als we samen met Hem de weg gaan.

Heer Jezus, ik geef mij aan U over met een oneindig vertrouwen. Ik leg mijn lot in Uw handen. Ik heb vertrouwen in Uw plan van Liefde voor mijn leven.

3. Wapens om te overwinnen! Elke lofprijzing, elke kwaliteit van God, van Maria, van de Engelen of van de heiligen, die we aanroepen via het bidden van litanieën en andere gebeden, schenkt genaden en verrijkt ons met hun schoonheid. Deze lofprijzingen zijn elke keer als een hamerslag voor Satan, en hij klaagt over deze gebeden tijdens exorcismen. Hij haat litanieën en hij krimpt ineen bij het aanroepen van de deugden van de heiligen. In de geestelijke strijd helpt het bidden van litanieën ons om overwinningen te bekomen.


4. Laten we verbonden blijven.
Op donderdag avond om 21.00 uur bidt broeder Boris, ofm, een Rozenkrans via livestream vanuit Medjugorje, en de avond wordt vervolgd met een gemediteerde aanbidding. De Zoom connectie is:


https://us02web.zoom.us/j/86399610937?pwd=dW9OLzFmakt3VHFDTzQxVDFwRmVHdz09

Of via Facebook : https://www.facebook.com/Medjugorje.fr/


***

Lieve Gospa, U hebt meegeleefd met Jezus en U hebt met Hem geleden. Wij pakken Uw hand vast in het begin van deze Vastentijd. Wij willen groeien in intimiteit met Jezus en we willen van alles afzien wat ons ervan weerhoudt om Hem in waarheid toe te behoren. Geef ons de moed om onze kleine, verborgen offers, die God zo liefheeft, te vermenigvuldigen.Zr. Emmanuel Maillard + (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 januari 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 december 2020 heeft de zienster Marija Pavlovic tijdens haar verschijning de volgende maandelijkse boodschap ontvangen:

Lieve kinderen, ik breng je de kleine Jezus die jullie vrede brengt. Hij die het verleden, het heden en de toekomst van je bestaan is. Mijn lieve kinderen, laat je geloof en hoop op een betere toekomst niet uitdoven, want jullie zijn uitgekozen om bij elke gelegenheid getuigen van hoop te zijn. Daarom ben ik hier met Jezus, opdat Hij jullie zegent met Zijn vrede. Bedankt dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

De ziener Jakov Colo heeft tijdens zijn jaarlijkse verschijning de volgende boodschap ontvangen en aan ons doorgegeven:

Lieve kinderen, ook vandaag is Jezus hier naast je, zelfs als je denkt dat je alleen bent en dat licht niet in je leven bestaat. Hij is hier en heeft je nooit verlaten en nooit afstand van je genomen. Het licht van Zijn geboorte verlicht deze wereld en jullie leven. Zijn Hart staat altijd voor je open, om al je pijn, al je beproevingen, angsten en behoeften te ontvangen. Zijn armen zijn naar jullie uitgestrekt, om jullie als Vader te omhelzen en je te vertellen, hoe belangrijk je voor Hem bent, hoeveel Hij van je houdt en voor Zijn kinderen zorgt. Kinderen, staat je hart open voor Jezus? Hebben jullie je leven volledig in Zijn handen gelegd? Heb je Jezus als je vader aangenomen, tot wie je je altijd kunt wenden en bij wie je troost kunt vinden en alles wat je nodig hebt om het ware geloof te beleven? Daarom, mijn kinderen, geef je hart aan Jezus en sta Hem toe dat Hij over je leven gaat heersen, want alleen op deze manier zul je het heden accepteren en de wereld waarin je vandaag leeft onder ogen kunnen zien. Met Jezus verdwijnt alle angst, lijden en pijn, omdat je hart Zijn wil accepteert en alles wat in je leven komt. Jezus zal je het geloof geven om alles te aanvaarden en niets zal je van Hem verwijderen, omdat Hij je stevig bij de hand houdt en je niet toestaat afstand te nemen en jezelf te verliezen op moeilijke momenten, omdat Hij de Heer van je leven is geworden. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen.

2. De Koningin van de Profeten is aan het woord. In deze onzekere tijden houden veel mensen hun ogen en hart gericht op de Heilige Maagd, omdat de Koningin van de Profeten op de hoogte is van hetgeen haar kinderen moeten weten en omdat zij het meest geschikte moment kent om hen hierover te spreken. Ze is spaarzaam met haar woorden die waarheidsgetrouw en teder zijn, en die vrede brengen.

Stille en verborgen wonderen.
Het land Hongarije, dat door St. Etienne is toegewijd aan de Heilige Maagd, heeft een mystica die de moeite waard is om te leren kennen: Zuster Maria Natalia Magdolna, dienares van God (1901-1992). De procedure voor haar mogelijke zaligverklaring is in gang gezet, want deze zuster heeft al meerdere heilige wondertekenen verricht. Enkele uitspraken die de Heilige Maagd gedaan heeft aan deze zuster citeer ik hier. Zo heeft ze, onder andere, tegen haar gezegd dat er in de zielen ondenkbare wonderen zullen plaatsvinden, stille en verborgen wonderen, wanneer men onophoudelijk bidt om verzoening te bekomen.
Maria zei het volgende tegen haar: "Op het moment dat Satan de illusie koestert dat hij Heer en Meester van de wereld is geworden en denkt dat hij de Troon van de wereld kan bestijgen, pak ik hem zijn gehele buit af. De eindoverwinning ligt enkel in de handen van mijn Zoon en in mijn handen.”
In nog andere termen bevestigt zij dit: "Op het moment dat Satan denkt dat hij de overwinning heeft behaald en dat hij de meeste zielen voor zich heeft kunnen winnen, en, wanneer hij vanuit zijn immense hoogmoed en onbegrensde arrogantie daardoor gelooft dat Hij bij machte is en in staat is om heel de schepping, en om al het goeds dat God geschapen heeft, te kunnen vernietigen (met inbegrip van de zielen), en wanneer dan nog slechts in een paar zielen het Licht van het Geloof brandende is – daar de zwakken zich altijd gemakkelijk door Satan hebben laten beetnemen-, dan zullen de Barmhartigheid en de Genade van God voor altijd de overwinning behalen. Het betekent het einde van de Leugen en een begin van de weg die de Goddelijke Vrede zal brengen in de wereld.

3. Er bestaat een verhaal waarin een oude Koning binnenkort zal sterven terwijl hij geen erfgenaam heeft. En om die reden zegt hij tegen zichzelf: “Ik zal alle verkiesbare aristocraten uit mijn Rijk uitnodigen, op die en die dag en dat en dat uur, en uit deze groep uitverkorenen zal ik mijn erfgenaam kiezen.” Op de aangebroken noemenswaardige dag vond er een groot feest plaats in zijn paleis en niemand had daarbij het minste vermoeden welk geheim plan hij erop nahield. Tijdens het feest ging de Koning verkleed als bedelaar demonstratief voor de ingang van het Paleis zitten, met voor hem op de grond een mandje dat hij er had neergezet om te bedelen. De aristocraten gingen één voor één op gewichtige wijze door de deur van het paleis de feestzaal binnen. Daarbij passeerde elk van hen de bedelende Koning zonder hem ook maar iets van geld te geven, en zonder hem ook maar een blik waardig te keuren. Maar… dat was niet bij alle sjieke genodigden het geval…Een van hen hield halt en lachte de bedelaar warm en hartelijk toe, waarbij hij tegelijkertijd een ruime aalmoes in het mandje van de bedelaar deed. Toen alle welgestelde gasten binnen waren, trad ook de Koning de feestzaal binnen in zijn verkleedkleren en tot verbazing van iedereen liep hij regelrecht af op de aristocraat die het lijden van de arme bedelaar bij de deur ter harte had genomen. En vervolgens zei de Koning op plechtige wijze: “Jij zult mijn erfgenaam zijn.”

Dit verhaal in niet alleen een leuk en sympathiek verhaal. Zij is in het bijzonder van betekenis in deze moeilijke dagen die wij beleven, waarin degenen die worden gezien als onnuttig, en als personen om zich voor te schamen, op bijzondere wijze veel te lijden hebben. Met name de ouderen, en de mensen die kwetsbaar zijn vanwege een ziekte, en de gehandicapten, en de armen, en degenen die door het leven zijn verwond…enz., en degenen die het land te veel geld kosten, en die niet van nut zijn voor de ambitieuze en rijke plannen van het land, worden bedreigd en lopen het risico te vervallen in wanhoop, omdat ze te lijden hebben en moeten afzien vanwege het misprijzen van de “rijken”.
Maar, als wij met aandacht het Woord van God lezen, en vooral het Nieuwe Testament, dan ontdekken wij de immense gevoelens van tederheid van God voor deze mensen, en ook ontdekken we dan hoe belangrijk zij zijn binnen het reddingsplan van de mensheid. Het is de “kleine rest” die wordt gekoesterd door God.
In werkelijkheid: hun leven te midden van ons is van doorslaggevend belang, want met hun leven dragen zij de wereld, door middel van de stille offergave van hun lijden. Ik wil hen met dit schrijven bemoedigen, want de dag zal komen waarop degenen die lijden geheel vervuld zullen zijn met vreugde, in plaats van dat zij als eerste het slachtoffer zijn vanwege de catastrofale keuzes van hen die vanuit de cultuur van de dood leven. Zij zullen stralen als de zon ten overstaan van allen en diegenen in verwarring brengen, die dachten het recht te hebben om te beslissen om hen wel of niet te doden of om hen in leven te laten.

Velen van hen heb ik zien voorbijtrekken in Medjugorje. Ze zijn afkomstig uit alle sociale milieus, want echte armoede hangt niet af van de mate waarin men geld op de bank heeft staan…Ik dank God dat ik hen heb mogen ontmoeten. Ze zijn de waardevolle schatten van de Kerk en de waardevolle steentjes van de Kroon van de heilige Maagd.

Kent u het “NIM spel” waarbij de verliezer wint, en de winnende strategie in handen heeft? Zo is het ook met God.

4. Blijf verbonden!
Op de donderdagavond mediteert broeder Boris ofm, de geheimen van de Rozenkrans, en dit vindt plaats op 21.00 uur, waarbij ook andere personen een deel van de meditatie doen. De avond wordt daarna voortgezet met de Aanbidding van het Heilige Sacrament.

www.medjugorje.hr/live


Vergeet niet om deze informatie door te geven.

5. De ziener Ivan is op dit moment Medjugorje voor enkele weken en we hopen dat we met hem en zijn gebedsgroep kunnen bidden op de heuvel op de tijd van de verschijning.

Met Vicka gaat het goed
, zij heeft nog fysiotherapie om te kunnen herstellen na haar operatie. Ze moet zich nog “schuilhouden”, want haar gezondheid is nog zeer kwetsbaar en daarom moet zij zich ook goed beschermen tegen het virus. Laten we voor haar bidden dat ze weer mag aansterken en qua gewicht weer wat mag aankomen. Ze is echt vel over been, en toch straalt ze van vreugde en vrede.


***

Lieve Gospa, Welbeminde Moeder, leer ons om onze aandacht gericht te houden op Uw Zoon en om ons geheel aan Hem over te geven met een oneindig vertrouwen, zoals U dat deed toen u nog op aarde was. Want er bestaat geen ware vrede zonder deze vertrouwensvolle overgave.

Zr. Emmanuel Maillard (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)

 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.