Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 maart 2021Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,


1. Op 25 februari 2021 heeft de zienster Marija Pavlovic tijdens haar verschijning de volgende maandelijkse boodschap ontvangen:

Lieve kinderen, God heeft mij toegestaan om ook vandaag bij jullie te zijn om je tot gebed en vasten op te roepen. Beleef deze tijd van genade en wees getuigen van hoop, want ik herhaal, lieve kinderen, dat met gebed en vasten zelfs oorlogen kunnen worden afgewend. Lieve kinderen, geloof, en beleef in geloof en met geloof deze tijd van genade. En mijn Onbevlekt Hart laat niemand van jullie in ongerustheid achter, als je tot mij je toevlucht neemt. Ik spreek voor jullie ten beste bij de Allerhoogste en ik bid voor vrede in jullie harten en voor hoop voor de toekomst. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

2. Op het moment dat jullie deze nieuwsbrief ontvangen, ben ik in Italië omdat ik word geopereerd aan mijn heup. Maar, vóór mijn vertrek heb ik deze nieuwsbrief geschreven omdat ik, vooral tijdens de maand maart die is toegewijd aan onze dierbare heilige Jozef, het niet wil laten afweten. Een van mijn lievelingsverhalen, een heel onroerend verhaal, brengt ons in het hart van China, het land dat door God innig wordt bemind. Ik ben er, tot mijn grote vreugde, de afgelopen jaren tien keer naartoe gereisd.


3. Een vrouw in China…Twee Oostenrijkse missionarissen van de Jezuiëtenorde, pater Gotsch en broeder Gervasius getuigden in 1976 over een bijzondere ervaring : « Op een dag vergezelde broeder Gervasius pater Gotsch, die op weg was naar iemand die op sterven lag in Kaotai. Te paard reisden ze 200 km dwars door de bergen en heuvels en uiteindelijk kwamen ze aan bij de, in het zuiden van China, op sterven liggende persoon. Maar ze kwamen te laat, want de stervende bleek al overleden te zijn. Na de begrafenis keerden ze om, terug naar huis. Halverwege hun terugtocht kwamen ze een jongeman tegen, die, zo scheen, hun al opwachtte langs de weg, en die hun vroeg om met hem mee te gaan naar zijn moeder die ziek was. Ze volgden de jongeman en even later kwamen ze aan in een dorp dat 15 km verderop lag. In een woning die meer dan armoedig was lag een vrouw op sterven. Toen ze de priester zag vroeg ze hem :

– Vreemdeling, zul je me eerlijk antwoorden als ik je enkele vragen stel ?

– Natuurlijk, moeder !

– Bestaat er een God in Wie er drie personen bestaan ? Bestaat er een ander leven, en bestaat er daar een plaats van geluk voor de goeden en een plaats van kwellingen en afschuw voor de slechten ? Is het waar dat God naar deze aarde is gekomen om te sterven omwille van de mensen, om voor hen de plaats van geluk toegankelijk te maken ? Vreemdeling, is dit alles waar ?

De priester stond geheel versteld en antwoordde : « Ja ». En hij vroeg zich af wie deze waarheden aan de vrouw verteld zou kunnen hebben. En de vrouw vervolgde :
– Je hebt water bij je. Was mij daarmee, opdat ik naar de plaats van geluk kan gaan.
Hoe wist deze vrouw dat de priester water bij zich had om te kunnen dopen ? Haar gedecideerde houding had iets kinderlijks en overtuigde tegelijkertijd. De priester legde haar in het kort uit wat de liturgische stappen waren van het Doopsel en wat de betekenis was van het sacrament, en vervolgens doopte hij haar. Vervolgens zei de zieke vol vreugde :

-Je hebt ook brood bij je. Het is een bijzonder brood, want God bevindt Zich erin. Geef mij van dit brood. Vervolgens haalde de priester de geconsacreerde Hostie tevoorschijn, die hij bij zich droeg. De zieke wist dat hij het « Levende Brood » bij zich droeg. Vervolgens legde de priester aan de op sterven liggende vrouw de betekenis uit van de Eucharistie, waarna ze ter communie ging. Ook diende hij bij haar de ziekenzalving toe. En daarna biechtte de vrouw bij de priester. Vervolgens zei hij tegen haar :

-Tot nu toe was u degene die vragen stelde. Nu is het mijn beurt om u een paar vragen te stellen. Wie heeft u verteld over de waarheden van het geloof ? Hebt u gelovige katholieken ontmoet of evangelisten ?
– Nee, vreemdeling.
– Heeft u dan christelijke boeken gelezen ?
– Ik kan niet lezen, vreemdeling, en ik wist zelfs niet dat er zulke boeken bestaan.
– Hoe heeft u dan de kennis over het geloof ontvangen ?
– Ik heb altijd al gedacht dat het zo moest zijn. Sinds tien jaar leef ik op deze manier en ook mijn zonen heb ik op deze wijze onderricht. Ook hen kunt u allemaal wassen (dopen).
– Wist u dat we vandaag hier voorbij zouden komen ?
– Natuurlijk ! In een droom heb ik een man gezien. Hij heeft tegen mij gezegd dat ik mijn jongste zoon naar de weg moest sturen, om de twee voorbijgangers die er voorbij zouden lopen, uit te nodigen om met hem mee te gaan. Hij zei me dat u me zou wassen om te kunnen gaan naar de plaats van geluk, na de dood.

De twee missionarissen waren geraakt tot in het diepst van hun ziel. De manier waarop de vrouw zich zo vlak voor haar dood gedroeg was zo vredig dat er geen twijfel over haar woorden kon bestaan. Voordat de missionarissen vertrokken gaven ze de vrouw een afbeelding van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden. Geheel vervuld van vreugde zei de vrouw vervolgens:

– Maar ik ken deze man ! Hij is me vaak komen bezoeken. Hij is degene die tegen me heeft gezegd dat ik mijn zoon naar de weg moest sturen. Had deze vrouw alles gedroomd of was de heilige Jozef haar werkelijk komen bezoeken ? Ze kon hier geen antwoord op geven. Dit weten is niet van belang. Het belangrijkste is dat de heilige Jozef deze zieke vrouw heeft onderricht. Een tijdje later vernamen de twee missionarissen dat de vrouw nog die nacht was overleden. (Uit het Duitse tijdschrift “WeiteWelt“ N° 1, Jan. 1976)

We weten niet wat de vrucht van ons gebed bewerkt, maar God weet het. Misschien in Frankrijk, of elders, heeft iemand op een dag gebeden tot de heilige Jozef voor de intenties van de Hemelse Vader en voor het heil van de zielen ? Welke arme van een parochie heeft misschien een keer geknield voor een beeld van de heilige Jozef en hem gesmeekt om te hulp te komen, en heeft op deze wijze, zonder het zelf te weten, deze machtige zegen weten te bewerken in het zuiden van China ? Welke oudje heeft misschien een litanie van de heilige Jozef op een papiertje gekrabbeld om deze ‘s avonds te kunnen bidden in de eenzaamheid van haar kamer, ter intentie van iedereen ? Welke jongere heeft misschien op een dag deze grote heilige gesmeekt om haar roeping duidelijk te maken, om op deze wijze de juiste levensweg te kunnen kiezen ? Welke zieke heeft misschien geroepen tot de heilige Jozef om een goede dood te kunnen sterven en om haar ziel geheel gezuiverd te kunnen aanbieden aan de Schepper ? De heilige Jozef is vrijgevig, en de vruchten van onze smeekbeden deelt hij uit aan de personen die het nodig hebben, zonder dat hij zich te veel bekommert om de beperktheid van onze gebeden, die zo dikwijls alleen gaan over onze persoonlijke noden en behoeften.

Ik verheug me erop eens deze Chinese vrouw te mogen ontmoeten in de Hemel, die geheel onwetend was ten aanzien van het geloof, en de mensen hier en daar, die, zonder het te weten, voor haar de genade hebben bekomen, dat ze deze aarde heeft mogen verlaten bekleed met het witte gewaad van het Doopsel en gesterkt met de Eucharistische aanwezigheid in haar hart. Ja, het borduursel van de Hemel bestaat uit al deze nederige gebeden en uit de geweldige vruchten die eruit voortkomen…

Laten we dus niet verzuimen om de heilige Jozef te vereren en om hem veel te vragen. Hij zal ons veel meer schenken dan dat we hopen te verkrijgen. Is hij niet uitgekozen uit alle mensen om de Bruidegom te zijn van de Moeder van God en om de adoptie-vader te zijn van de Zoon van God ?

4. Hoe kunnen we vasten op een manier die God welgevallig is?
Maria nodigt ons uit om alles met het hart te beleven. Het vasten dat zij van ons vraagt op water en brood op de woensdagen en de vrijdagen moet daarom gepaard gaan met een mooie innerlijke houding, want dat bezit een grote waarde en daar gaat een grote kracht vanuit. Het echte vasten is geen dieet met als doel om onze gezondheid te verbeteren, maar het is een middel om te groeien in de liefdesgemeenschap met God en met onze broeders en zusters. Deze woorden kunnen ons ertoe aanzetten om een krachtig en mooi vasten te beleven tijdens deze vastenperiode. We kunnen daarbij wat meer specifieke elementen uit ons leven onderzoeken, en op deze wijze aanvaarden om verkeerde houdingen achter ons te laten. En op deze wijze kunnen we opnieuw geheel kiezen voor God in geest en in waarheid.

Vermijden om over anderen te oordelen → In hen de aanwezigheid van Christus ontdekken
Vermijden om woorden te spreken die kwetsend kunnen zijn → Alleen zinnen uitspreken die heilzaam zijn.
Wees niet ontevreden → Vul je hart met dankbaarheid
Maak je niet boos → Wapen je met geduld
Wees niet pessimistisch → Vul je hart met christelijke hoop
Maak je niet te bezorgd over dingen → Stel je vertrouwen op God
Klaag niet → Wees erkentelijk vanwege de wonderen van het leven
Vermijd stress → Vul je leven met gebed
Koester geen wrok → Wees vergevingsgezind
Wees niet hooghartig → Leef vanuit mededogen
Raak niet ontmoedigd → Beleef het enthousiasme van het geloof
Vermijd alles wat je kan scheiden van Jezus-→ Vul je zelf met alles wat je dichter bij Jezus brengt

5. « 19 maart vieren we het hoogfeest van de heilige Jozef!
Omdat we in het jaar van de heilige Jozef zijn kunnen we des te meer beroep op hem doen en zijn hulp inroepen. Hier een gebed tot de heilige Jozef :

“O roemrijke Heilige Jozef, hoofd van de Heilige Familie van Nazareth, die met zoveel ijver voorzag in al haar behoeften, ontferm u over onze families, over onze naasten en over onze gemeenschappen met tedere zorgzaamheid. Neem onder uw hoede alle geestelijke en tijdelijke dingen die voor hen van belang zijn, en maak dat de oplossingen voor hun noden ter ere Gods zouden zijn en zouden trekken tot heil van de zielen. Amen.”

6. Een woord van een kind om te onthouden, van Thaïs : « Mamma, ik wil hetzelfde doen als Thérèse (van Lisieux) : ik wil mijn hemel doorbrengen met goed te doen op aarde ». Waarop Sarah, haar kleine zusje, antwoordt : « Bah ! Je kunt toch op zijn minst proberen om ermee te beginnen voordat je in de hemel bent. »

 

***

Lieve Gospa, U die Gods plannen over ons leven kent, help ons om deze plannen volledig te realiseren, met onze blik gericht op Jezus, vooral in de pijnlijke uren die we nu beleven en die uw kinderen vandaag de dag raken. Samen met U willen we Jezus vergezellen die optrekt naar Jeruzalem… Laat ons niet in de steek.


Zr. Emmanuel Maillard + (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)