Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 15 april 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Op 25 maart 2021 ontving de zienster Marija de volgende maandelijkse boodschap:

Lieve kinderen! Ook vandaag ben ik bij jullie om je te zeggen: mijn lieve kinderen, wie bidt is niet bang voor de toekomst en verliest de hoop niet. Jullie zijn gekozen om vreugde en vrede te dragen, want jullie zijn van mij. Ik ben hier gekomen met de naam “Koningin van de Vrede”, want de duivel wil onrust en oorlog; hij wil je hart vullen met angst voor de toekomst, maar de toekomst behoort God toe. Wees daarom nederig, bid en leg alles in de handen van de Allerhoogste die jullie heeft geschapen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

2. Het antwoord op al onze vragen! Op de avond van 25 maart, tijdens het moment dat de verschijning plaatsvond, hadden de vertalers die gewoonlijk de boodschap vertalen zich verzameld in de kapel van de zienster Marija. Toen ze zagen hoe ze tijdens en na de verschijning huilde, vroegen ze zich af welk type boodschap zulke tranen veroorzaakt zou kunnen hebben. Vervolgens zagen ze hoe Marija naar de kleine sacristie ging om de boodschap die ze van de Maagd had ontvangen op te schrijven. Toen ze weer bij het groepje terug was, dat op de boodschap aan het wachten was, riep ze uit: “Waarom kijken jullie zo bedroefd?” En vervolgens las ze vol vreugde de boodschap voor, die ze had ontvangen en die hierboven is geciteerd. Marija straalde van vreugde, en het leek wel of ze trots was op onze Hemelse Moeder die het weer voor elkaar had gekregen om ons een antwoord aan te reiken, dat uitkomst biedt voor de oplossing van alle wereldproblemen.

De heilige Maagd heeft geen ellelange lijst opgesomd van al de dingen die er vandaag de dag verkeerd gaan in de wereld, zoals de media, die zo goed weet hoe ons de hoop te ontnemen, dat met regelmaat wel doet. Nee, haar boodschap gaat juist in de omgekeerde richting. Maria keert onze blik naar DE OPLOSSING, die we steeds zo snel vergeten, terwijl het de enige oplossing is die ons werkelijk kan redden. Maria spreekt hier op sterke wijze. Ze kent niet alleen het verleden en het huidige moment, maar ze kent ook de toekomst. Zij is een ware moeder. Als zij tegen ons zegt: “Wie bidt is niet bang voor de toekomst en verliest de hoop niet”, dan weet zij waarover ze het heeft. Zij is onze Koningin, en zij brengt al degenen bijeen die graag haar moederlijke en gezagvolle aanwijzingen met kinderlijk vertrouwen willen opvolgen.

Waarom is degene die bidt niet bang voor de toekomst? Omdat het gebed met het hart ons een diepe intimiteit met God schenkt, met Degene die ons heeft geschapen en Die ons liefheeft tot aan de waanzin toe, en Die wil dat we gelukkig zijn. Door het gebed met het hart (een gebed dat is gebeden uit liefde en vol vertrouwen), vormen we een geheel met Hem, en op deze wijze bevinden we ons op een veilige plaats, namelijk diep verscholen in Zijn Hart van vuur, dat was, is en zal altijd zijn onze uiteindelijke bestemming. Hij is de Meester van de wereld en van de geschiedenis. Hij kijkt niet als toeschouwer naar deze wereld, maar Hij handelt in deze wereld. Soms onmerkbaar, maar dan wel met de kracht van de liefde. Het staat buiten kijf dat de mens een andere mens kan doen lijden, en vandaag de dag gebeurt dat op schaamteloze wijze. Voor dit alles heeft Maria ons gewaarschuwd in haar boodschappen. “Er zullen beproevingen komen…” (25/7/2019)

Mijn vrienden, met God en in God hebben wij alleen een echte schuilplaats, en behalen we de overwinning. Zijn Woord is waarheid en heeft scheppende kracht. Zo zegt Hij bijvoorbeeld: “Maar wie op de Heer vertrouwd wordt met liefde omringd”(Ps. 32, 10). Als Hij over zijn vijanden spreekt, dan zegt Hij: “Ze hebben een kuil gegraven voor mijn voeten, en zijn er zelf in gevallen” (Ps. 57, 6). Is de Heer iemand die tegen ons liegt? Is Hij opgehouden om op goddelijke wijze Zijn macht te tonen? Laat Hij Zijn armen slap hangen ten overstaan van onze miserie en levert Hij ons over aan deze wereld? Gedurende mijn hele leven en gedurende mijn verblijf in Medjugorje, en ook tijdens mijn missies, heb ik talloze mensen ontmoet; duizenden en nog eens duizenden mensen van verschillende rassen, talen en culturen. En daarbij is mij altijd één ding opgevallen, dat me altijd opnieuw diep heeft geraakt: degenen die werkelijk bidden stralen een vrede uit die niet van deze wereld is. Ik kan werkelijk zeggen: je kunt ze van 100 meter afstand herkennen. Zelfs in hun lijden of wanneer ze ziek zijn, zijn ze altijd tevreden. Ze weten op wie ze hun hoop hebben gesteld. Hun hoop is niet gefabriceerd, noch valse schijn, maar deze is hen geschonken vanuit de Hoge, door middel van het gebed. Dat is buitengewoon. Maar het gaat hier om een klein groepje, dat nog niet voldoende talrijk is, ondanks de onophoudelijke oproepen van de heilige Maagd sinds 40 jaar.

Mijn vrienden, voor mij is het een eer dat ik deel mag uitmaken van deze groep mensen. De vastberaden harten van mensen kunnen de wereld veranderen. Noch politieke oplossingen of een gezondheidsoplossing die wordt bedacht zonder dat God daarbij is betrokken, en die tot stand is gekomen buiten het gebed om, zijn in staat om de wereld te redden. “Iedere aanplanting die niet door mijn hemelde Vader geplant is, zal worden uitgerukt”, zegt Jezus (Mt 15, 13). De enige stevige grond die in staat is om een barrière op te werpen tegen de verwoestende golven die ons kunnen aantasten is het gebed, zonder daarbij het vasten te vergeten. Het heeft geen zin om het ergens anders te zoeken.


3. Ik wil iedereen hartelijk bedanken
die voor mij heeft gebeden toen ik werd geopereerd aan mijn heup de afgelopen maand in Italië. Alles is er goed verlopen, en mijn herstel verloopt vlekkeloos. Dat de vruchten van uw gebed voor u genaden zouden mogen worden.


4. Opgelet! Verkeerde Barmhartigheid?
Naar aanleiding van het feest van de Goddelijke Barmhartigheid, wil ik u wat handvaten aanreiken waarmee u kunt uitmaken of u te maken heeft met echte Barmhartigheid, of dat u te maken heeft met een van de talrijke valkuilen van verkeerde barmhartigheid. Het voorbeeld van Gloria Polo heeft me zeer geraakt, omdat het zo een duidelijk voorbeeld is.

Als adolescent, en van huis uit katholiek, gaat Gloria steeds meer een losbandig leven leiden, omdat ze wil zijn zoals al haar vrienden, die geheel aan zichzelf zijn overgeleverd voor wat betreft hun spirituele leven. Het zijn schapen zonder herder. Als zij 16 jaar is blijkt ze zwanger te zijn en ze wordt doodsbang. Maar haar goede vrienden geven haar een “magische sleutel” waarmee ze deze uit deze impasse kan raken: Doe zoals ons, wees niet dom, een abortus stelt helemaal niets voor, en je bent binnen een uur verlost van je probleem. En bovendien is het gratis”.

Kort na haar abortus
, wordt ze zich weer enigszins bewust van haar geweten, want ze begint zich doodongelukkig te voelen. Vanbinnen had ze de intieme overtuiging ontvangen dat er iets mis was met haar levensstijl en dat deze niet in staat was om haar echt gelukkig te maken. En een vraag van doorslaggevende betekenis kwam in haar op: “Wat zal er van mij worden als ik zo blijf leven? Mijn gedrag is niet goed. Ik glij af naar de afgrond. Er is iets dat niet goed gaat. Ik ben naar de verkeerde richting aan het overhellen.”

Om die reden besluit ze om een priester te gaan opzoeken om hem te vertellen wat ze doormaakt, in de hoop om goede raad van hem te ontvangen, opdat ze in haar leven een betere richting zou kunnen inslaan. Ze verlangde oprecht naar het licht. Ze opende haar hart voor deze priester die naar haar luisterde en hoorde hoe haar levenskeuzes eruit zagen en welke zonden ze had begaan, en welke mislukkingen er waren geweest en welke diepe twijfels ze had over de kwaliteit van haar leven. Na het einde van haar verhaal glimlachte de priester tegen haar, en hij zei tegen haar om haar op haar gemak te stellen: ”Maak je geen zorgen. Je bent jong. Profiteer van het leven. Doe zoals je vrienden. Waarom zou je anders doen en willen zijn dan hen? God is goed. Hij vergeeft altijd. Neem het jezelf niet kwalijk. Ga in vrede”.

Wat vindt u van dit antwoord? Voor wat betreft Gloria: vanaf de dag dat ze van de priester dit antwoord had ontvangen, zo getuigt zij, heeft ze zich volledig in het leven gestort alsof ze onsterfelijk was. Waarom zou ze dat zichzelf onthouden? Ze had toch immers toestemming hiervoor gekregen van een van de vertegenwoordigers van de Kerk? Had ze niet het groene licht gekregen om blindelings haar instincten te volgen, en om “te doen zoals iedereen”? Haar ziel vulde zich met duisternis omdat de doodzonden van Gloria zich vermenigvuldigden en omdat ze Gods geboden gewetenloos aan haar laars lapte. Ze dacht dat ze een weg had gevonden, die haar leidde naar vrijheid en geluk, maar in werkelijkheid had ze een “dodelijke slaappil” voor haar ziel ingenomen. “Lieve kinderen, zegt Maria tegen ons, jullie geven je zonder nadenken over aan de macht van Satan.”

En van het een kwam het ander.
Vol hoogmoed en met veel minachting voor de anderen maakte ze God belachelijk ten overstaan van iedereen. Degenen die haar verhaal kennen en degenen die haar verhaal willen leren kennen, kunnen zien waar deze geschiedenis Gloria gebracht heeft. Op een dag werd ze getroffen door een bliksemschicht, en van het ene moment op het andere bevond ze zich voor de Troon van God… Om haar verhaal kort samen te vatten: meteen daarna ervoer ze hoe ze steeds dieper en dieper in een angstaanjagende afgrond gleed, totdat haar voeten zich vlak bij de deur van de Hel bevonden. En toen begon ze te kermen en te huilen en ze smeekte om Gods Barmhartigheid (eindelijk!), waarop ze bemerkte dat ze weer omhoogsteeg. Vervolgens zag ze Jezus die haar een zeer mooie missie toevertrouwde, namelijk om aan de wereld bekend te maken wat er zich afspeelt na de dood en hoe belangrijk het is om zich te bekeren, en om een oprechte biecht te spreken, en om de weg van Jezus te volgen. Ze zal hierdoor duizenden mensen tot bekering brengen.

Ik zelf denk dat Gloria in staat is geweest om zo vlakbij de Hel tot God te roepen omdat er ergens een heilige voor haar heeft gebeden, en ook omdat God wist dat een priester haar op een zeer gevaarlijke weg had gebracht, die haar leidde naar de dood van haar ziel, door haar een dodelijke levensformule aan te reiken. In plaats daarvan had hij Gloria de weg van het Heil moeten aanreiken dat ons wordt aangeboden door Jezus. Laten we bidden voor de heiligheid van de priesters en dat ze zich krachtig zouden hechten aan het Evangelie. Alleen God kan oordelen over de manier waarop iemand zich wel of niet verantwoordelijk heeft gedragen. Maar dit type van verkeerde barmhartigheid dat is gebaseerd op laksheid, en dat goed ligt in de omgang met anderen, en dat een “cool”, imago heeft, heeft talloze jongeren tot wanhoop gedreven.

Kunnen we ons voorstellen dat een dokter die een kankerpatiënt op zijn gemak wil stellen tegen deze patiënt zegt: “Vrees niet, het is geen ernstige ziekte. Ga door met roken en met alcohol drinken. Je hebt geen bijzondere behandeling nodig.” Het zou betekenen dat deze dokter zijn patiënt geen enkele mogelijkheid aanreikt om in leven te kunnen blijven.

De verkeerde barmhartigheid is iets zeer ernstigs.
Zij ontkent de werkelijkheid van de zonde en de ernst van de zonde, met als gevolg dat we niet meer de behoefte kennen om gered te worden. Christus Kruis is dan van geen waarde meer en dient nergens meer toe. Het is een subtiele valkuil van de vijand, want deze verkeerde barmhartigheid vermomt zich onder de gedaante van goedheid, begrip, mededogen, tolerantie… Het is een fijnzinnige nabootsing van echte Barmhartigheid. De formule die zij aanwendt is de volgende: “Het is niet erg, iedereen doet het”, en deze formule is dodelijk. Op deze wijze wordt ons Gods Barmhartigheid ontzegd en eveneens Gods Vergeving.

Gelukkig zijn er veel heilige priesters die de Liefde van Christus uitstralen. Ze zijn vaak goed te herkennen omdat ze dikwijls tijdens hun catechese-onderricht en tijdens het biecht-horen de mensen aansporen om oprecht spijt te hebben van hun zonden, en om zich vol vertrouwen over te geven aan Gods oneindige Barmhartigheid, want God heeft een vaderlijke “vaderschoot”. En, zoals Jezus tegen Zr. Faustina heeft gezegd: “Al zou een ziel op een lijk in staat van ontbinding lijken, waarbij er menselijk gesproken geen hoop op herstel meer zou zijn, en dus alles al verloren zou lijken, dan is dat bij God niet zo. Ik word verteerd door Mijn vlammen van Barmhartigheid. Hoe verlang Ik ze uit te storten over de zielen. Geen enkele zonde, hoe verwerpelijk ook, is in staat om Mijn Barmhartigheid uit te putten. Hoe meer men put uit Mijn Barmhartigheid, hoe groter zij wordt. Ik heb voor de zondaars al Mijn Bloed vergoten. Laten ze niet bang zijn om Mij te naderen.“ (Dagboek § 1447)

De zonde is iets ernstigs als we ervoor kiezen om te blijven zondigen. Niet de zonde op zich maakt dat we verloren kunnen gaan, maar wel het volharden in de zonde. De zonde beschadigt de mens. De zonde is niet iets menselijks, wat we juist wél denken. De vergeving van God is een genezende zalf op onze wonden. Gods vergeving herstelt ons in onze waardigheid en maakt dat we groeien in vertrouwen naar Hem toe, en het vergroot ook het vertrouwen in onszelf. Ook worden we erdoor gesterkt in onze strijd tegen onze verkeerde neigingen. Vaak worden we bevrijd van deze neigingen als we ze steeds opnieuw te biechten, En zo, biecht na biecht, genezen we. Het is het Kostbaar Bloed van Christus dat er over onze geïnfecteerde wonden stroomt, en dat deze wonden omvormt in een bron van genezing.

En hoe zit het dan met de mensen die nog nooit over God en Zijn Liefde hebben horen spreken en die het christelijk geloof geheel niet kennen? Natuurlijk kunnen zij op bijzondere wijze rekenen op een speciale Barmhartigheid van de kant van God. God is van nature Liefde en Barmhartigheid. Hij wil alle mensen redden, en iedere mens geeft Hij dezelfde kans om bij Hem in de Hemel te komen. Hij heeft iedere mens de vrijheid gegeven om te kiezen tussen het Goede en het Kwaad, tussen het Licht en de Duisternis, en dit ten laatste op het moment van onze dood, en iedereen zal geoordeeld worden naar zijn geweten.

5. Op 18 maart 2021 heeft de zienster Mirjana haar jaarlijkse verschijning gehad.
En dit is de boodschap die zij heeft ontvangene:

"Lieve kinderen, op moederlijke wijze nodig ik jullie uit om terug te keren naar de vreugde en de waarheid van het Evangelie, om terug te keren naar de Liefde van mijn Zoon, want Hij wacht op jullie met open armen. Dat alles wat jullie in het leven doen gedaan zou mogen worden samen met mijn Zoon, en met liefde, opdat alles gezegend zou zijn, opdat jullie spiritualiteit innerlijk zou zijn en niet alleen iets uiterlijks. Alleen op deze wijze zullen jullie nederig zijn, goedgeefs, en vervuld van liefde en vreugde. Mijn moederhart zal zich met jullie verheugen. Ik dank jullie

 

***

Lieve Gospa, ik sta in verwondering vanwege de macht van uw voorspraak bij God. Hoeveel zielen heeft u niet doen overhellen naar de kant van het Licht door middel van uw moederlijk gebed ten gunste van ons. Ik bid U, wordt niet vermoeid vanwege onze ongerustheid, maar neem ieder van ons onder uw moederlijke mantel, U die de Toevlucht van de Zondaars bent.

Zr. Emmanuel Maillard + (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)