Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.

Medjugorje, 18 juni 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. Op 25 mei 2021 ontving de zienster Marija de volgende maandelijkse boodschap:

“Lieve kinderen! Ik kijk naar jullie en roep je op: Keer terug naar God, want Hij is Liefde en Hij heeft mij uit liefde naar jullie gezonden om jullie op de weg van bekering te leiden. Laat de zonde en het kwaad achterwege, kies voor de heiligheid en er zal vreugde heersen; en jullie zullen mijn uitgestrekte handen in deze verloren wereld zijn. Ik wil graag dat jullie gebed en hoop zijn voor hen die de God van Liefde niet hebben leren kennen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.”

Over enkele dagen vieren we de 40ste Verjaardag van de verschijningen en dan zullen onze harten overstromen van dankbaarheid jegens de Heilige Maagd die sinds 40 jaar ons onophoudelijk zegent, aanmoedigt, troost, onderricht en stimuleert… Stel je de wereld eens voor zonder dat Medjugorje zou hebben bestaan! Heilige Maagd hoe kunnen we u al het goeds vergelden dat u hebt bewerkt?

2. Naar aanleiding van deze Verjaardag zijn er verschillende mensen die me hebben gevraagd hoe ik tegen de verschijningen aankijk. Om die reden zal ik u hier een klein persoonlijk getuigenis geven: Na een eerste bedevaart in juni 1984, ben ik in december 1989 in Medjugorje gaan wonen naar aanleiding van een sterke innerlijke oproep die door mijn oversten is bevestigd. Samen met een zuster van mijn Gemeenschap kwam ik in Medjugorje aan, terwijl het er vroor dat het kraakte. We hadden én geen geld, én geen woning, en we wisten in het geheel niet wat de Hemel met ons voorhad. De enige rijkdom die we bezaten was de vreugde te weten dat we door Maria waren uitgenodigd om bij haar te verblijven in dit oord van grote zegeningen waarvan zij de Koningin is.

De sterkste ervaring toentertijd
was de buitengewone moederlijke ontvangst van de Heilige Maagd. Gedurende de eerste twee jaar van mijn verblijf kreeg ik de indruk dat ik opnieuw werd gevormd in de schoot van de Moeder van God. Het was een onbeschrijfelijke innerlijke ervaring. Zoals een kind in de moederschoot, nam ik als een spons al de indrukken op van de kant van Maria, en ik voelde hoezeer er van deze uitwisselingen tussen ons een vitale kracht uitging. Ik dacht er niet aan om dit contact te verbreken en zelfs het idee om uit Medjugorje weg te moeten gaan was voor mij onverdraaglijk, en nog meer onuitstaanbaar was het idee dat ik misschien ooit elders geroepen zou worden. Voor mij zou dat zijn geweest als een veels-te-vroeg-geboren-worden. Er was eens een heilig persoon die veel Licht van God ontving en die een voorbeeldig leven in naastenliefde leidde, en deze persoon zei op een dag tegen mij: “Zr. Emmanuel, je zult zien, op een dag zal je je pelgrimsstaf oppakken om te gaan missioneren. Je zult de boodschappen van Maria over de hele wereld verspreiden.” Ik moet bekennen dat ik op die dag die persoon aanzag voor een valse profeet en dat ik tegen haar heb geschreeuwd: “Geen sprake van, je klets uit je nek.”

Echter, ze had gelijk! Na de oorlog van 1992 in Bosnië, zijn mijn missies naar het buitenland begonnen, en ik denk dat op dat moment de Heilige Maagd het eerste gedeelte van haar werk ten aanzien van mij erop had zitten, want ze had Medjugorje op zulk een diepe wijze in mijn hart gegrift, en op zo een degelijke manier, dat ik niet meer de nood voelde om per se lichamelijk aanwezig te willen zijn in het dorp Medjugorje. Mijn verschillende reizen naar het buitenland en het steeds weer terugkeren naar Medjugorje beleefde ik in vrede, en elke keer smeekte ik naar aanleiding daarvan de Hemel om me te vergezellen, zodat ik aan de mensen die op me aan het wachten waren steeds het beste uit de boodschappen zou kunnen geven. Op een dag heb ik geprobeerd de zienster Mirjana uit haar tent te lokken door haar te vragen: “Maar de boodschappen zijn toch alleen bestemd voor de inwoners van dit dorp en voor degenen die hier een bedevaartreis naartoe maken?” Waarop Mirjana uitriep met tranen in haar ogen: “Nee! De Gospa wil dat haar boodschappen al haar kinderen bereiken in al de landen van de wereld.”

Dit is altijd de grootste wens geweest van onze Moeder
. Echter, we zijn er nog ver vandaan en we hebben wat dat betreft nog een lange weg te gaan. Vicka heeft me gezegd dat de Gospa van ons een veel groter antwoord had verwacht. Daarom kunnen we deze Verjaardag de Heilige Maagd troosten door haar boodschappen nog meer ter harte te nemen en door er van te getuigen: allereerst met ons leven, alsook met onze woorden wanneer we een open hart vinden. “Als jullie moedig getuigen zonder angst, zal de waarheid op miraculeuze wijze overwinnen.” (2 juni 2015)

Een nieuw Bethlehem.
Het is me opgevallen dat Maria bij veel pelgrims het hart ten diepste weet te raken, en dat ze het voedt met haar “moedermelk”, en wel op zo een bijzondere wijze, dat veel pelgrims Medjugorje zien als de plaats van hun geboorte, als de plek waar ze opnieuw ten leven zijn gewekt. Het is voor hen een vitale ontmoeting met Maria die hun bestaan omvormt. Pater Daniel-Ange zei eens zeer terecht: “Medjugorje is het Bethlehem van het 3de Millennium.” Ja, het is een plaats waar men geboren wordt, een plaats waar we ons geboren laten worden uit de Moeder van God. Mijn natuurlijke moeder (God zegene haar), heeft mij gebaard voor het aardse leven dat eens zal eindigen. Maar de Moeder van God baart me voor het leven in de Geest. Het leven van de Hemel begint op aarde en zal geheel ontluiken in de eeuwigheid en het zal geen einde kennen. De heilige Bernardus van Clairvaux zei eens: “Zolang we op aarde zijn zijn we nog niet geboren. We zullen geboren worden op het moment dat we de Hemel binnengaan. Zolang we op aarde zijn, worden we gedragen in de schoot van Maria”.

Wat is het mooi om zich geheel over te geven aan Maria vanaf dit moment, door middel van onze Toewijding aan haar Onbevlekt Hart. Want, als we haar werkelijk toebehoren, dan behoort ook zij ons geheel toe, met al haar rijkdomen en heel haar schoonheid. De kleine Thérèse (van Lisieux) had dat goed begrepen toen ze zei: “De schat van de Moeder behoort het kind toe.”

3.
Een authentieke moeder.
Terwijl het moederschap vandaag de dag op duizend-en-één manieren verkeerd wordt aangewend, is daarentegen de tedere liefde van Maria voor ons een buitengewone zalf en een aansporing om steeds meer vooruit te gaan. Binnen de afgelopen 40 jaar zijn de tedere woorden die zij heeft gesproken niet meer te tellen. Ze tillen ons uit boven ons dagelijkse bederf waarmee we ons verwonden. Probeer de volgende boodschappen eens langzaam te lezen:

“Lieve kinderen, ik houd van ieder van jullie evenveel als dat ik van mijn Zoon Jezus houd.”
“Ik houd van jullie met tedere liefde.”
“Als jullie wisten hoeveel ik van jullie houd, dan zouden jullie huilen van vreugde.”
“Ik wil jullie in mijn omhelzing vasthouden… maar jullie willen het niet.”
“Zoals ik mijn Zoon Jezus is mijn schoot heb gedragen, zo wil ik ook ieder van jullie dragen op de weg van de heiligheid.”
“Ik ben jullie moeder en ik houd van ieder van jullie. Wees niet bang in de moeilijke momenten, want ik houd van jullie, zelfs wanneer jullie ver verwijderd zijn van mij en van mijn Zoon. Ik smeek jullie, maak dat ik geen tranen van bloed zal huilen vanwege de zielen die door de zonde verloren gaan.”
“Mijn liefde voor jullie is grenzeloos.”
“Geef mij jullie verwondingen en problemen, want ik wil jullie troosten in jullie beproevingen. Ik wil jullie verrijken met vrede, vreugde en met goddelijke liefde”
“Mijn kinderen, groot zal mijn vreugde zijn als ik zie dat jullie mijn woorden aanvaarden en mij willen volgen. Wees niet bang, jullie zijn niet alleen. Geef mij jullie handen, ik zal jullie leiden.” (2 april 2012)
“Ik ben een moeder en ik wil je redden van onrust, wanhoop en de eeuwige verdoemenis.”(2 mei 2012)
“Lieve kinderen, terwijl ik naar jullie kijk, gaat mijn ziel op zoek naar zielen waarmee zij één wil zijn – dat zijn zielen die begrepen hebben hoe belangrijk het is om te bidden voor mijn kinderen die de liefde van de Hemelse Vader nog niet kennen. Ik roep jullie, omdat ik jullie nodig heb. Aanvaard de taak en wees niet bang, ik zal jullie kracht geven. Ik zal jullie met mijn genaden vervullen. Met mijn liefde zal ik jullie beschermen tegen de kwade geest. Ik zal bij jullie zijn. Met mijn aanwezigheid zal ik jullie troosten in moeilijke tijden. Bedankt voor jullie open harten. Bid voor de priesters. Bid dat zij dermate sterk verbonden mogen zijn met mijn Zoon dat ze waarlijk één worden. Ik dank jullie.” (2 september 2012)

4. Een woord van innerlijke genezing.
Tijdens deze Verjaardag bevinden we ons in een zeer verwarde wereld, daarom wil ik putten uit de volgende boodschap die de Gospa zo vaak heeft herhaald: “Wees niet bang”. Dit woord wordt 365 maal in de Bijbel herhaald. Het is een scheppend woord van de Schepper, dat we mogen ontvangen als een woord van innerlijke genezing. Refererend aan een gedachte van Vicka, zei Mario, haar echtgenoot, naar aanleiding van het virus: “Ze willen ons overspoelen met angst, maar we mogen het hen niet toestaan.” In deze maand die is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus, wil Jezus ons vervullen met Zijn liefde en Zijn troost. Het fundament van onze vrede is het gebed, zegt Maria. “Degene die bidt is niet bang voor de toekomst.” “Als jullie van mij zijn, dan zullen jullie overwinnen, want het Hart van mijn Zoon Jezus zal jullie schuilplaats zijn.”

Bij het begin van de verschijningen, heeft de Heilige Maagd ons haar programma gegeven:

“Ik ben gekomen om de mensheid dichter te laten naderen tot het Hart van God.”
Maar twee jaar geleden heeft ze gezegd: “De mensheid verwijdert zich elke dag meer van het Hart van God.”
Zij heeft ons nooit in de steek gelaten, dat ook wij haar niet in de steek zouden laten. Dat de 40ste Verjaardag van de verschijningen bij ons de bereidheid mag doen ontluiken om deze droom te realiseren: Dat al Gods kinderen de liefde van God zouden kennen.

***

Lieve Gospa, zoals U, hebben we volledig vertrouwen in Gods plan van liefde voor ons, ook tijdens de beproeving en juist in de beproeving. We zullen ons afsluiten voor de luidruchtige en altijd weer vindingrijke suggesties van de Boze en willen verbonden blijven met Uw Hart. Maar U kent onze zwakheid. Bewaar ons als uw oogappel.

 

Zr. Emmanuel Maillard + (Gemeenschap van de Zaligsprekingen)