Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.
Medjugorje, 15 september 2021
Onze Lieve Vrouw van Smarten

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. De zienster Marija ontving op 25 augustus 2021 de volgende boodschap:

“Lieve kinderen! Met vreugde roep ik jullie allen op, lieve kinderen die aan mijn oproep gevolg hebben gegeven, wees vreugde en vrede. Getuig met je leven van de Hemel die ik jullie breng. Het is tijd, lieve kinderen, dat jullie de afstraling van mijn liefde zijn voor allen die niet beminnen en van wie het hart door haat veroverd is. Vergeet niet: ik ben met je en spreek voor jullie allen ten beste bij mijn Zoon Jezus, opdat Hij jullie Zijn vrede geeft. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.”

2. Medjugorje, tijdens de zomer van 1985...

Een Italiaanse priester vertelde me deze bijzondere ervaring.
In die tijd werd er in Medjugorje meestal gebiecht in de grasvelden rondom de Kerk. Je zag dan hier en daar twee stoelen tegenover elkaar staan, en de mensen stonden dan op een zekere afstand in de rij te wachten op hun beurt.
Er komt een vrouw aangelopen om te biechten en ze gaat zitten op de stoel tegenover deze priester. De priester ontvangt haar met een hartelijke glimlach, zegent haar en bidt inwendig voor haar. Maar al snel beseft hij dat deze vrouw met andere bedoelingen is gekomen dan om te biechten.

- Wat ben je mooi," zegt ze tegen de priester. Maar wat doe je hier eigenlijk?

Vervolgens begint ze luid met hem te spotten, zodat iedereen het kan horen. De priester wacht, in de hoop dat ze wat tot rust zal komen, en hij denkt bij zichzelf: "Als ik haar wegjaag, zoals Pater Pio dat waarschijnlijk in mijn plaats zou hebben gedaan, dan is zij verloren”. Echter, het wachten blijkt tevergeefs te zijn… de vrouw blijft hem op onbeschofte wijze beledigen, en haar woorden zijn zo gekozen dat een heel regiment er van zou gaan blozen. Dan volgen er talloze godslasteringen. De mensen draaien zich gechoqueerd om. De priester, die steeds meer wordt vernederd, is niet bij machte om een uitweg te vinden, en hij smeekt de heilige Maagd hem te tonen hoe hij met de situatie moet omgaan. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om haar in deze toestand weg te sturen. Ondertussen verstrijkt de tijd, en de scène duurt nu al zo’n 30 minuten... Hier moet toch een oplossing voor zijn…

Plotseling bliept er ergens een horloge, het is 18.40 uur. Het moment van de verschijning van de heilige Maagd is aangebroken.

Op dat moment, tegen alle verwachtingen in, barst de vrouw plotseling in tranen uit. Dit zo verwonde hart, dat alleen maar met sarcasme zijn nood kon uitdrukken, wordt overweldigd door genade. De dam is opengesprongen. Helemaal in tranen, kan ze haar biecht nog net fluisteren. Een biecht die duurde... tot 2 uur ’s nachts. De priester jubelde van vreugde: "Die dag," vertelde hij, "beleefde ik de mooiste biecht van mijn leven.”

3. Als een lijk in staat van ontbinding?

Jezus zei tegen de heilige Faustina: "Vertel de zielen waar zij troost moeten zoeken: dat wil zeggen bij de rechterstoel van de Barmhartigheid. Daar gebeuren de grootste wonderen, die zich voortdurend herhalen... Het is voldoende zich met geloof aan de voeten te werpen van mijn vertegenwoordiger en hem zijn of haar ellende te vertellen, en het wonder van de Goddelijke Barmhartigheid zal zich in al zijn volheid openbaren. Zelfs als deze ziel als een lijk is in staat van ontbinding, en zelfs als er menselijk gesproken geen hoop op herstel meer zou zijn, en alles verloren lijkt – zo is het dan niet bij God. Het wonder van de Goddelijke Barmhartigheid zal deze ziel het leven teruggeven in heel zijn volheid..." (Dagboek, § 1448)

Een echte herder

Zoals ik de indrukwekkende bekering van deze vrouw bewonder, zo bewonder ik ook de opmerkelijke houding van deze priester die deze ziel niet met al haar ellende wilde wegsturen, zonder er alles aan gedaan te hebben wat in zijn macht lag om haar terug te brengen bij God. Hij verdroeg de ergste vernederingen, beledigingen en sarcastische opmerkingen van haar kant zonder zich gewonnen te geven, zo groot was zijn geloof in de macht van de Goddelijke Barmhartigheid voor degenen die het meest verloren zijn. In zekere zin provoceerde hij de Verlosser door zijn volharding in het geloof. Wat een mooi voorbeeld. Het doet me denken aan de Kananeese vrouw uit het Evangelie, die uiteindelijk haar pleit bij Jezus wint voor haar door demonen gekwelde dochter, nadat ze eerst tot drie keer toe werd afgewezen. "Vrouw, ge hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd” (Mt 15, 28) Een priester die bidt verkrijgt wonderen.

Het is niet voor niets dat Maria bidt en ons smeekt te bidden voor onze herders. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover God. En ook al bereidt de studie van het seminarie hen niet altijd voor op de moeilijkste situaties van onze "verloren wereld", toch hebben zij de kracht van het priesterschap van Christus in zich, dat hen werd verleend in het sacrament van de priesterwijding. Een priester die bidt is een priester die wonderen kan verkrijgen. Een priester die hand in hand met de Maagd Maria wandelt en haar heeft toegelaten in zijn intimiteit, is een gelukkige priester die vrede uitstraalt. Hij zal geleid worden op een veilige weg en de aanvallen van de Boze zal hij weten te overwinnen. Met onze gebeden en offers voor hen, kunnen wij rondom onze priesters beschermmuren bouwen.

4. Een onvermijdelijke, spoedeisende zaak

De richting van ons leven veranderen en tot een ware bekering komen is een absolute noodzaak. Vandaag de dag, nu de onzekerheden over de toekomst steeds groter worden, hebben wij allen dezelfde zekerheid: op een dag zullen wij overgaan van deze wereld naar de andere. Dat we die dag in een staat van genade zouden mogen zijn. Ja, dit is een echte noodzaak: terugkeren tot God, de staat van genade vinden en daarin blijven tot elke prijs. Dat onze harten altijd in vrede zouden mogen zijn met God. Pater Slavko Barbaric was een goed voorbeeld: elke dag probeerde hij zich op een bepaald punt te bekeren. De wereld lijdt aan een dichte gewetensduisternis omdat de essentiële waarden van het menselijk leven met voeten worden getreden. Maar dit is niet onafwendbaar. Laten we zorgen dat we niet misleid worden door de verwarring. Het Woord van God is onveranderlijk, het is het Licht op ons pad, het is de goddelijke waarheid, onze onwankelbare rots. In de storm hebben we dit lichtbaken nodig.

Wij delen aan de pelgrims die naar ons toe komen een kleine kaart uit met de 10 geboden (De Bijbelse term voor de 10 geboden is “de 10 Woorden”, dit kan voor sommigen een opluchting zijn). De pelgrims worden uitgenodigd om hun geweten eens goed onder de loep te nemen, Jezus aan het Kruis te aanschouwen, lang en met heel hun hart, om de Liefde waarmee zij worden bemind beter te begrijpen, en om de mate waarin Jezus onze ongerechtigheden op Zich heeft genomen waardoor Hij ons heeft bevrijd, tot ons door te laten dringen. Deze blik op Jezus aan het Kruis zorgt ervoor dat wij gaandeweg mededogen gaan voelen voor Hem.

Dit mededogen in ons hart is een waardevolle schat waardoor we onze zonden zullen gaan haten en waardoor er berouw in ons zal komen. In het Sacrament van de Verzoening is het ontvangen van de absolutie het moment waarop het Bloed van Jezus overvloedig vloeit over onze ziel, om haar te zuiveren en te sterken, als we daarbij een oprecht berouw tonen. Wat een bevrijding. Wat een vreugde. Door een goede biecht wordt in ons de Vrede van God hersteld, " de vrede van God die alle begrip te boven gaat", volgens het woord van Paulus, en “die ons hart en onze gedachten zal behoeden in Christus Jezus.” (Fil 4, 7). Wie verlangt vandaag de dag niet naar deze Vrede?

5. De zending gaat verder.
Ik bedank degenen die mij hebben uitgenodigd om in hun parochie over de boodschappen te komen spreken. Ik ben hen zeer dankbaar. Maar ook al mis ik de missies heel erg sinds de pandemie (behalve dan mijn 3 dagen in Oekraïne afgelopen oktober), toch denk ik dat het beter is om voorlopig in Medjugorje te blijven, vooral omdat we hier een heel levendige parochie hebben en geweldige faciliteiten voor gebed.

De tijd is gekomen om veel meer te bidden. Ik probeer jullie te bereiken via de live-uitzendingen van de 26e en de video's, en ik hoop allerlei soorten mensen te bereiken, ook de ongelovigen. Bidt dat deze evangelisatie beschermd zal worden.

6. De ziener Ivan Dragicevic deelde begin september zijn mening met de volgende woorden:

"Beste vrienden, het zijn moeilijke tijden. De leiders zijn slecht. Het ontbreekt de politiek aan een sterk moreel gezag. Mensen zijn in de war. Alle geplande evenementen gaan weer door. De mensheid staat weer op een tweesprong. De wijsheid is verdwaald. Het gezond verstand is aan het verdwijnen, terwijl het subjectivisme de oppervlakkigheid van leven aanmoedigt. De onverschilligheid voor de grote waarden van de Geest is de grote zonde van de huidige tijd.”

"Inmiddels zijn deze tijden tijden van zoeken geworden, en van terugkeren, van ontdekken en begrijpen van het oorspronkelijk christelijk DNA. Het is een tijd om Christus beter te leren kennen, om sterk genoeg te worden om de waarheid te spreken en om de eisen van de waarheid te verdedigen. De waarheid zoeken en spreken is een gave van God voor ieder mens. Het is een uitdagende reis. We hebben geen angst". (Vertaald uit het Italiaans)

Lieve Gospa, ik twijfel er niet aan dat U de nieuwsberichten van de wereld leest. U ziet ze in hun waarheid vanuit de Hemel.
Dus, als U ons spreekt van uw vreugde, als U ons uitnodigt vreugde en vrede te zijn, dan is dat omdat U alle dingen ziet vanuit hun finaliteit, dat wil zeggen vanuit de totale overwinning van de Liefde, de overwinning van God.
Bedankt om onze oproepen te beantwoorden!

 

 

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen