Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel.
Medjugorje, 15 december 2021

Mijn dierbare vrienden, geprezen zijn Jezus en Maria,

1. De zienster Marija ontving op 25 november 2021 de volgende boodschap:

“Lieve kinderen! Ik ben bij jullie in deze tijd van barmhartigheid en ik roep jullie allemaal op, dragers van vrede en liefde te zijn in deze wereld, waar God jullie, lieve kinderen, door mij oproept om gebed en liefde en de uitdrukking van de Hemel hier op aarde te zijn. Mogen je harten vervuld zijn van vreugde en geloof in God, opdat jullie, lieve kinderen, volledig vertrouwen op Zijn heilige Wil. Daarom ben ik bij jullie, omdat Hij, de Allerhoogste, mij naar jullie zendt om je aan te moedigen tot hoop, en je zult vredestichters zijn in deze wereld zonder vrede. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven. "
"
2.
Pater Jozo vatte in vijf punten (ook wel genoemd: “de vijf steentjes van Medjugorje”) de belangrijkste aanbevelingen samen van de heilige Maagd, om werkelijk “apostelen van haar liefde” te kunnen zijn. Als u mij toestaat, dan zou ik er nog een zesde steentje aan willen toevoegen, dat vandaag de dag van doorslaggevende betekenis kan zijn: het is de christelijke zin voor het lijden, die de Maagd Maria op bijzondere wijze aan Vicka heeft meegedeeld. Als het lijden bij ons aanklopt, dan helpt Maria ons altijd om dit lijden mét Jezus te dragen en niet zonder Jezus. Het verschil is zeer groot, en wel zo groot als het verschil tussen dag en nacht, of tussen hoop en wanhoop.

Onlangs was een jonge moeder uit Colombia naar Medjugorje gekomen met haar dochtertje van 3 jaar, dat zwaar gehandicapt is, om haar toe te vertrouwen aan de heilige Maagd. Het ging om een zeer ernstige handicap, want het kindje kon niet zien, niet horen, niet lopen en het kon alleen met een sonde gevoed worden. De moeder, Maria José, straalde van licht omdat zij al jaren bad, en men kon duidelijk een afstraling van God op haar gezicht zien, van een vreugdevolle God Die zich op bijzondere wijze aan de menselijke ziel geeft te midden van beproevingen.

Het was Maria José gelukt om naar het Magnificatcentrum te gaan om er de verschijning van Onze Lieve Vrouw aan de zienster Marija bij te wonen. Zodra zij daar was aangekomen kon Maria José de zienster Marija ontmoeten, en toen deze het kind naderde, keek zij het lang aan, zichtbaar bewogen door een immense tederheid, en vervolgens fluisterde ze de woorden: “Zij en de Madonna zijn één.”

Deze spontane reactie van Marija is buitengewoon. Het toont de waarde van het leven terwijl het lijden ervan wordt geofferd. Maria José zal dit woord van licht nooit vergeten als er moeilijke tijden aanbreken.

3.“Wat moeten we doen?”
Tegenwoordig stellen veel mensen ons deze vraag, vooral gezinnen met kinderen. Sommigen van hen bevinden zich in een moeilijke situatie, met schijnbaar geen uitweg. Maar we kunnen veel hoop putten uit de boodschappen van Maria. Zij wijst ons altijd de weg van vertrouwen, heeft zij immers niet alle kaarten in handen? Zodra wij ons door haar moederlijke hand laten leiden, begeleidt zij elk van onze stappen om ons te laten aankomen bij de overwinning en de vreugde ervan, een overwinning eerst op onszelf, en vervolgens op het kwaad en op de wereld. Zij kan slechts het Evangelie herhalen dat ons verzekert van de overwinning van Christus. Haar boodschappen zijn geruststellend.

“Lieve kinderen, vandaag vraag ik jullie: bid, bid, bid. In gebed zullen jullie de grootste vreugde ervaren. Door te bidden zullen jullie een uitweg vinden voor onmogelijke situaties...” (28.3.85)

“Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit tot volkomen overgave aan God... Lieve kinderen, heb geen angst, want ik ben bij jullie, zelfs dan wanneer jullie geen uitweg meer zien en denken dat Satan de heerschappij aan zich getrokken heeft. Ik breng jullie vrede, want ik ben jullie Moeder en Koningin van de Vrede. Ik zegen jullie met de zegen van vreugde, opdat God alles voor je zal zijn in je leven." (25.7.88)

“... de zonde zal heersen. Maar als jullie van mij zijn, zullen jullie overwinnen, want jullie toevlucht zal het Hart van mijn Zoon Jezus zijn.” (25.7.19)
4. We zijn de noveen voor Kerstmis begonnen. Hier in Medjugorje, zijn er enkele zeer mooie gebedsinitiatieven. Bijvoorbeeld: de traditionele mis om 6 uur 's morgens elke dag van de Advent, die een volle kerk trekt, waarbij vooral de jongeren aanwezig zijn. Verder: de vele Rozenkransen die op de Heuvel van de Verschijningen gebeden worden... Bij deze gelegenheid zou ik een belangrijke gebeurtenis in herinnering willen brengen, die plaatsvond tijdens de oorlog in december 1991, omdat ik daarin een gelijkenis zie met de beproeving die de wereld nu doormaakt.

Elk jaar gaf de heilige Maagd op 16 december aan de plaatselijke gebedsgroep en de pelgrims een speciale boodschap om hen te helpen de noveen voor Kerstmis te beleven. In het jaar 1991, dachten we, gezien de verschrikkingen van de oorlog die er toen woedde, dat er een dramatische boodschap gegeven zou worden... Wat voor een soort Kerstmis zou ze aankondigen? Maar juist het tegenovergestelde gebeurde. Hier zijn haar woorden: “Lieve kinderen, moge deze Kerst voor jullie de vreugdevolste van alle Kerstmissen zijn. Dat jullie in jullie gezinnen vol vreugde zouden zijn zoals wij dat waren in de stal toen mijn Zoon werd geboren.”

Op dat moment stonden we geheel verbaasd, maar al snel werd het duidelijk. Inderdaad, wanneer de dingen een verkeerde wending nemen, dan helpt het niet om te lang stil te blijven staan bij de toestand van het kwaad, het vergroot de catastrofe alleen maar, en het wakkert de haat aan en kan zelfs de schade verergeren. Bovendien wordt Satan erg gevleid als we over zijn werken praten. Op die dag heeft de heilige Maagd ons duidelijk gemaakt dat we, om het kwaad te overwinnen, moeten doen wat zij deed en ook het voorbeeld van de heiligen moeten we hierin volgen: terwijl we zorg dragen voor de dagelijkse levensbehoeften moeten we ons tot God verheffen in gebed, want van Hem alleen komt hulp. Door dit te doen, staan wij toe dat Zijn Licht neerdaalt en zich verspreidt, niet alleen over ons, maar ook buiten ons. Het kwaad beschouwen schaadt ons, maar het goede beschouwen vormt ons om in het goede, en zo kunnen wij, zelfs te midden van moeilijke situaties, ”liefde zijn en een uitdrukking van de Hemel hier op aarde", zoals Maria ons in haar boodschap zegt. Bidden en praten over Gods werken maakt dat het kwaad wegsmelt zonder dat we er aan hebben geraakt.

Het was erg koud in de stal, de Heilige Familie bezat niet eens het minimum dat nodig is om te voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. De Zoon van God en Schepper van alle dingen moest in een voederbak liggen van de beesten. Ze hebben het lijden gevoeld. Maar voor Jozef en Maria oversteeg de vreugde van de komst van Jezus hun lijden. De kracht van hun liefde en gebed sloot de deur voor Satan, die nooit hun huis heeft kunnen binnendringen.

Moge deze Kerstmis van 2021, zo vol onzekerheden, voor ieder van ons een gelegenheid zijn om onze beeldvorming van de moeilijke situatie die we nu beleven, even te verlaten, om op te zien naar de Hemel en om met heel ons hart Degene te aanbidden die onze redding is. Ieder van ons kan het Licht van de Hemel weerspiegelen, waarnaar wij zo verlangen, en de verduistering van onze geest overwinnen, een modern kwaad dat de innerlijke dood veroorzaakt. De avond van 25 december zal de heilige Maagd tijdens de verschijning om 17 uur 40 haar gouden gewaad dragen en het God-Kind in haar armen dragen om Hem aan ons te geven. Ze zal ons zegenen met haar moederlijke zegen, en ze zal zich verheugen over alle harten die zich voor haar hebben geopend, over al deze harten die de kostbare gave van haar Zoon zullen ontvangen om Hem met liefde te kunnen omhelzen.

5. Heeft de heilige Jozef ons verlaten op 8 december
, aan het einde van het jaar dat aan hem was toegewijd? Ik heb herhaaldelijk horen zeggen: “Wat jammer dat het jaar van de heilige Jozef voorbij is”. Maar dit betekent dat men de heilige Josef niet goed kent. De afgelopen 12 maanden van het jaar van de heilige Jozef kunnen worden gezien als een tijd van ontdekking, als een tijd van intens contact met zijn persoon, en met zijn kwaliteiten en goedheid. Velen hebben echte kleine wonderen ervaren, en ik daarvan niet uitgezonderd. Maar ik zou met nadruk willen wijzen op een van zijn deugden die hij zeker met ons wil delen, een deugd die onontbeerlijk is om de weg van de heiligheid te bewandelen. Het is zijn voortdurende zorg om steeds met volmaakte aandacht naar God te luisteren. De heilige Jozef is het beste voorbeeld van het “Shema Israel. Luister Israël”, het gebed dat Jezus zelf minstens drie keer per dag bad. Ik heb een diepe bewondering voor het hart van stilte van de heilige Jozef.

Deze stilte is geen teken van leegte, maar veeleer van volheid. Terwijl hij zich bewust was van de immense verantwoordelijkheid die de Vader hem had toevertrouwd als herder van de Heilige Familie, luisterde hij altijd vanuit een grote nederigheid naar God om niet het risico te lopen ook maar één woord van God te missen. Een stilte van meditatie van de Schrift en van de Heilige Geest in hem. Op deze wijze wist hij de geheimen van God met zijn hart te vatten en liet hij ze niet verdampen met nutteloze woorden. In één woord, hij bewoonde zijn hart dat zo vol was van God.

Jozef had een gehoorzaam hart. En om goed te kunnen gehoorzamen, moet men weten hoe te luisteren.
“Sta op, neem het kind en zijn moeder en ga naar Egypte…” Satans plan, door Herodes tegen Jezus beraamd, viel in duigen vanwege de gehoorzaamheid van Jozef.

Kunnen ook wij het niet stil maken in ons om te luisteren naar het gefluister van God in ons hart, om ons daar in vertrouwen te onderwerpen, en zo meewerken om Satans plannen voor onze wereld te verijdelen?

Lieve Gospa, zoals U en met U, en met uw echtgenoot Jozef, in gezelschap van de Engelen, die jullie nooit verlaten,
gaan wij op weg naar Bethlehem.
Wij smeken u, leg in ons de gevoelens die uw hele persoon doen ontvlammen,
in de verwachting om met uw ogen Degene te zien die uw hart liefheeft. Leer ons Hem te aanbidden!

 

 

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen