Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 9 april 2005

Beste kinderen van Medjugorje,

Lof zij Jezus en Maria!

1. Nu de hele wereld stilstaat bij het buitengewone leven van Johannes Paulus II en zijn overlijden wil ik mij aansluiten bij de vele miljoenen mensen die deze zo bewonderenswaardige man loven, hij die hier op aarde een ware getuige was van de liefde en het licht van Jezus!

Er zijn de laatste dagen nogal wat berichten over Medjugorje verspreid, en er is nood aan wat meer duidelijkheid. Zo is het allemaal gelopen:

De Paus heeft ons verlaten op zaterdag 2 april om 21.37u, in Rome, in de vooravond van het feest van de Goddelijke Barmhartigheid, dat hij ingesteld had in april van het jaar 2000. Die ochtend kreeg Mirjana Soldo, zoals elke 2e dag van de maand, haar verschijning in het nieuwe gebouw van het Cenakel en zij bad daar met de Gospa voor de ongelovigen. Het was allemaal erg ontroerend, omdat wij wisten dat het leven van de Heilige Vader aan een zijden draadje hing. Tijdens de verschijning baden alle aanwezigen erg vurig en vertrouwden zij hem toe aan de Moeder Gods.
Na de extase vertelde Mirjana ons het volgende: “De Gospa heeft ons allemaal gezegend met haar Moederlijke Zegen. Zij heeft gezegd dat de grootste zegen die wij hier op aarde kunnen krijgen de zegen van een priester is. Zij heeft ook de religieuze voorwerpen die wij meegebracht hebben gezegend. Daarna heeft de Gospa gezegd: “Ik vraag jullie in deze tijd de Kerk te vernieuwen”. Ik (Mirjana) heb daarop geantwoord: « Dat is een heuse opgave! Zal ik die aankunnen? Zullen wij dat aankunnen? » Daarop heeft Onze Lieve Vrouw geantwoord: “Maar lieve kinderen, ik zal bij jullie zijn! Mijn apostelen, ik zal altijd bij jullie zijn en ik zal jullie helpen! Word eerst zelf nieuw, vernieuw dan jullie gezinnen, en dan zal alles gemakkelijker zijn”. Mirjana zegt verder dat zij dan een vraag gesteld heeft over de Paus, maar dat de Gospa daarop niet geantwoord heeft. Maar zij hebben wel samen voor hem gebeden.

Ivan Dragevic (een van de zes zieners) was op die dag, 2 april, niet in Medjugorje omdat hij onderweg was in de Verenigde Staten. Op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, 3 april, ging Ivan naar Bangor in Maine om daar een conferentie te geven. Alle aanwezigen waren diep geraakt door het overlijden van de Heilige Vader. Daar vertelde Ivan dat hij de dag daarvoor (2 april) in een parochie in New Hampshire was. Door het tijdsverschil met het Europese continent kreeg hij zijn verschijning een paar uur na het overlijden van de Paus. Hij zegt dat de Gospa aan hem verscheen, en zij was alleen, zoals gewoonlijk. Maar opeens verscheen de Heilige Vader ook, links van de Gospa! Hij droeg een lang wit gewaad en een lange gouden mantel. Ivan zegt dat de heilige Vader er zeer jong uitzag. Zowel de Heilige Vader als de Gospa waren vervuld van vreugde. Het was, zo zegt Ivan, ongelofelijk mooi. Daarop zei de Gospa aan Ivan: “Dit is mijn zoon; hij is bij mij!” Ivan vertelde verder dat hij die nacht nauwelijks had kunnen slapen omdat hij zo ondersteboven was van de verschijning. De aanwezigen vertelden achteraf dat zij Ivan nog nooit zo gelukkig gezien hadden. (En dat is niet onbelangrijk, gezien de eerder schuchtere aard van Ivan.)

Vicka liet man en kinderen achter om naar de begrafenis van de Heilige Vader te gaan. Zij had hem in het verleden meer dan eens ontmoet, want ze bracht groepen zieken en gehandicapten uit haar land naar hem toe opdat hij ze zou zegenen. Net na haar huwelijk met Mario in Medjugorje had de Paus het jonge koppel ook gezegend. Vicka heeft ons altijd opgeroepen om veel te bidden voor de Heilige Vader en voor de hele Kerk.

2. Ik wil hier iets uitzonderlijk moois benadrukken. Net voor hij deze wereld verliet heeft de Heilige Vader zich plots naar het Sint-Pietersplein toegekeerd en heeft hij de aanwezige menigte gezegend. En nadat hij “Amen” gezegd had gaf hij de geest. Dat “Amen” was echt zijn laatste woord! Dat is prachtig! De zegen is dus het geschenk dat hij aan elk van ons gegeven heeft. Wij zullen altijd steun vinden bij die krachtige plaatsvervanger van Christus, Johannes Paulus de Grote!

Op de avond van 3 april heeft de hele parochie van Medjugorje de avondmis speciaal gevierd voor de Heilige Vader. Alle andere missen werden afgezegd opdat het dorp rechtstreeks op de televisie de uitzonderlijk mooie en historische berichtgeving over onze zeer geliefde Paus Johannes Paulus II in Rome konden volgen. Waarbij de glorierijke mysteries beter passen dan bij de droevige !!

Natuurlijk voelen wij ons verweesd nu hij er niet meer is. Maar wat een vreugde is het om te weten dat hij zo gelukkig is in de Hemel! En wat een vreugde is het bovendien om rechtstreeks tot hem te kunnen bidden, zoals tot alle heiligen van de Hemelse Hof! Eindelijk kunnen wij naar hem toe!! Eindelijk kunnen groten en kleinen bij hem op audiëntie! Eindelijk heeft hij de tijd om te luisteren naar dat wat wij hem altijd al hebben willen zeggen! Net als pater Slavko zullen wij hem dus ook niet zonder werk laten…

3. Wij weten dat de Heilige Vader – hij had het dan ook meermaal gezegd (zelfs openlijk op 6 april 1995) – meer dan eens te kennen gaf dat hij naar Medjugorje zou gaan als hij uitgenodigd werd door het bisdom. Hij heeft die wens niet kunnen realiseren, maar laten wij daarom niet bedroefd zijn want nu is voor hem de tijd gekomen om erheen te gaan, zij het op een andere manier! Ik denk dat de verschijning aan Ivan nog maar het begin is van zijn werk in Medjugorje. Wacht maar eens af! Ik zal nooit de dag vergeten toen ik met eigen ogen een handgeschreven brief zag die de Paus naar Sofija, een vriendin van hem in Krakau, gestuurd had. Als antwoord op haar getuigenis na een bedevaart, over de vruchten van Medjugorje in haar eigen leven, had Johannes Paulus II haar geschreven dat hijzelf ook elke dag naar Medjugorje op bedevaart gaat in zijn hart, om zijn gebeden met de gebeden van de pelgrims te verenigen.

Hij is onze held! In den hoge is hij al een machtige voorspreker, hij zal er werken aan de plannen die de Koningin van de Vrede wil verwezenlijken.

Het was erg mooi om te zien, tijdens de begrafenis van Johannes Paulus II, al die spandoeken op het Sint-Pietersplein waarop er stond: “Santo subito“ (Onmiddellijk Heilig). Volgens de regels van het Vaticaan heeft een paus het recht om een heilig persoon onmiddellijk na diens overlijden heilig te verklaren, zonder de gebruikelijke procedure te volgen. Veel gelovigen weten dat niet. Als deze regel nu niet voor Johannes Paulus II wordt toegepast, voor wie dan wel? (zie P.S. 1)

Het Conclaaf begint over negen dagen, laten wij dan samen een noveen tot de Heilige Geest bidden, opdat Hij met zijn goddelijke wijsheid de kardinalen die de nieuwe Paus zullen kiezen zal verlichten! Bidden wij samen met de zienster Marija, opdat de nieuwe paus een mariale paus zal zijn.
Voor deze noveen stellen wij de Litanieën tot de Heilige Geest voor (zie hieronder), maar iedereen is vrij om zelf een gebed te kiezen. Weet dat Johannes Paulus de Grote zich vanuit de hemel bij ons gebed voegt met zijn zeer krachtige voorspraak!

Lieve Gospa, wij jubelen van vreugde net als jij, nu jij “jouw dierbaarste zoon” bij jou in de Hemel hebt! Help ons om zijn voorbeeld te volgen! Dat elk van jouw kinderen een andere “Totus Tuus” zou mogen worden, net als hij vervuld van jouw zo dierbare hart!

Zuster Emmanuel +

PS 1 – Tijdens de begrafenis zei kardinaal Ratzinger : “Aan het venster van het Huis van de Vader ziet hij ons en zegent hij ons”. De officiële teksten uit Rome over Johannes Paulus II, en vooral zijn prachtige testament dat hij een paar jaar geleden schreef, kun je terugvinden op internet onder www.vatican.va

PS 2 – De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 mei. Dank aan hen die mijn zending in Italië, Canada en de V.S. vanaf 11 mei in gebed zullen dragen!

PS 3 - “Maria multimedia“ heeft ware schatten over de Heilige Vader. Video’s dvd’s, cd’s, enz… Bel voor meer informatie 02 99 09 92 10 of kijk op internet: www.mariamultimedia.com

Litanieën van de Heilige Geest

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm u over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons. God Heilige Geest, ontferm U over ons. Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Geest, die van de Vader en de Zoon voortkomt, ontferm U over ons.
Geest van de Heer, die bij de aanvang van de schepping, op de wateren gedragen zijnde, deze vruchtbaar gemaakt hebt, ontferm u over ons.
Geest, door wiens ingeving de heilige mannen Gods woord gesproken hebben, ontferm u over ons. Geest, wiens zalving ons alles leert, ontferm u over ons.
Geest, die getuigenis aflegt over Jezus Christus, ontferm u over ons.
Geest der waarheid, die ons in alles onderricht, ontferm u over ons.
Geest die over Maria gekomen zijt, ontferm u over ons.
Geest van de Heer, die de ganse aarde vervult, ontferm u over ons.
Geest Gods, die in ons verblijft, ontferm u over ons. Geest van wijsheid en verstand, ontferm u over ons. Geest van raad en sterkte, ontferm u over ons. Geest van wetenschap en godsvrucht, ontferm u over ons. Geest van de vreze des Heren, ontferm u over ons.
Geest van genade en barmhartigheid, ontferm u over ons.
Geest van kracht, naastenliefde en soberheid, ontferm u over ons.
Geest van geloof, hoop, liefde en vrede, ontferm u over ons.
Geest van ootmoedigheid en zuiverheid, ontferm u over ons.
Geest van goedheid en zachtmoedigheid, ontferm u over ons.
Geest van alle genaden, ontferm u over ons.
Geest die zelfs de geheimen van God doorgrondt, ontferm u over ons.
Geest, die ons met onuitsprekelijke verzuchtingen doet bidden, ontferm u over ons.
Geest, die onder de gedaante van een duif op Jezus zijt nedergedaald, ontferm u over ons.
Geest, door wie wij herboren worden, ontferm u over ons.
Geest, die onze harten met liefde vervult, ontferm u over ons.
Geest, die ons aanneemt tot kinderen Gods, ontferm u over ons.
Geest, die over de apostelen verschenen zijt onder de gedaante van vurige tongen, ontferm u over ons. Geest, waarvan de apostelen vervuld werden, ontferm u over ons.
Heilige Geest, die uw gaven uitdeelt volgens uw welbehagen, ontferm u over ons.

Wees genadig, vergeef ons, Heer.
Wees genadig, verhoor ons, Heer.

Van alle kwaad, verlos ons, Heer.
Van alle zonde, verlos ons, Heer.
Van de bekoringen en listen van de duivel, verlos ons, Heer.
Van vermetelheid en wanhoop, verlos ons, Heer.
Van hardnekkig verzet tegen de geopenbaarde waarheid, verlos ons, Heer.
Van onboetvaardigheid en verhardheid van het gemoed, verlos ons, Heer.
Van alle onreinheid naar ziel en lichaam, verlos ons, Heer.
Van de geest der onkuisheid, verlos ons, Heer. Van alle kwade geesten, verlos ons, Heer.

Door uw eeuwige voortkomst uit de Vader en de Zoon, verlos ons, Heer.
Door de wonderbare werking waardoor Christus ontvangen werd, verlos ons, Heer.
Door uw nederdaling over Jezus Christus in de Jordaan, verlos ons, Heer.
Door uw komst over de apostelen van Christus, verlos ons, Heer.

Op de grote dag van het oordeel, luister naar ons, zo bidden wij, arme zondaars.

Dat wij leven in de geest en naar de Geest ook handelen, wij bidden u, verhoor ons.
Dat wij ons herinneren dat wij de tempel van de H. Geest zijn en die nooit zouden onteren, wij bidden u, verhoor ons.
Dat wij leven volgens de Geest en nooit de begeerte van het vlees involgen, wij bidden u, verhoor ons.
Dat wij de werken van het vlees door de Geest kastijden, wij bidden u, verhoor ons.
Dat wij U niet bedroeven, Gij, die de heilige Geest Gods zijt, wij bidden u, verhoor ons.
Dat wij met zorg de eenheid van geest met de vredesband bewaren, wij bidden u, verhoor ons.
Dat wij niet licht aan alle geesten geloven, wij bidden u, verhoor ons.
Dat wij de geesten beproeven, of zij van God komen, wij bidden u, verhoor ons.
Dat Gij in ons de geest van oprechtheid vernieuwt, wij bidden u, verhoor ons.
Dat Gij ons door uw opperste Geest versterkt, wij bidden u, verhoor ons.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Laat ons bidden,
Wij smeken u, Heer, help ons voortdurend door de deugd van uw Heilige Geest, opdat hij de vlekken van ons hart zou zuiveren en ons van alle kwaad zou vrijwaren.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.