Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2007


Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 –
Op 2 juni kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel. Aan het eind van de verschijning gaf ze ons de volgende de boodschap: “ Lieve kinderen. Ook in deze moeilijke tijd, zendt de liefde van God me naar jullie toe. Mijn kinderen, wees niet bang, ik ben met jullie. Geef mij met een onvoorwaardelijk vertrouwen jullie harten, opdat ik jullie zou kunnen helpen om de tekenen van de tijd waarin jullie leven te verstaan. Ik zal jullie helpen om de liefde van mijn Zoon te ervaren. Ik zal door jullie triomferen. Ik dank jullie.”

2 – Pater Jozo is bedroefd!
Tijdens een retraite die hij in april aan een aantal Amerikanen gaf, schroomde Pater Jozo niet om een onderwerp aan te snijden dat veel pelgrims aangaat. Hij onderstreepte dat er maar weinig bedevaartgangers zijn die de boodschappen ten diepste beleven en die niet aan geestelijk toerisme doen. Dit geldt met name ten aanzien van het vasten. Bij voorbeeld: ´s morgens gaat men naar Vicka luisteren en hoort van haar de boodschap van het vasten. Diezelfde dag echter eet men wat men hen in het hotel aanbiedt, zelfs al is het woensdag of een vrijdag. Of men gaat naar een restaurant. Dat is erg!

Sommige pensions zijn niet meer die plaatsen, waar de families van de parochie getuigenis afleggen (zoals de Gospa vraagt), maar eerder 3 of 4 sterren hotels, waar het personeel niet deelneemt aan het geestelijk gebeuren van Medjugorje. Pater Jozo nodigt de pelgrims uit om de uitnodiging van de Gospa serieus te nemen en om getuigenis af te leggen van haar boodschappen en de 5 punten al in de pensions te leven.
“Vraag de pensions dat wat de Gospa vraagt te respecteren” zei hij. Degene die een groep begeleidt draagt een grote verantwoordelijkheid, want van de manier waarop hij de boodschappen aanreikt aan de pelgrims, hangt in grote mate af hoe groot de geestelijke vruchten zullen zijn die zij er aan zullen overhouden.

Een Franse reisleider stelde in februari voor aan zijn pelgrims om op woensdag en vrijdag te vasten op water en brood. Hij had het pension – een katholieke familie, die de gebeurtenissen in het dorp had meegemaakt en had beleefd – er van de op de hoogte gesteld, dat de pelgrims die twee dagen alleen ontbijt en het avondeten zouden gebruiken (een mooie besparing voor de pelgrims). De vruchten waren meer dan overtuigend.

Wie heeft er ooit spijt van gehad de boodschappen grondig te beleven? Zou onze Moeder niet slagen met haar beloften? Op 25 maart zei ze opnieuw: “Ik wil jullie stimuleren opdat jullie met een open hart het vasten zouden beleven. Door te vasten en door de versterving, kinderen, zullen jullie sterker in het geloof staan. In God zullen jullie door het dagelijks gebed de echte vrede vinden.”

3 - Een weg van genezing …
Een bevriend echtpaar van Medjugorje, Nada en Marko, hebben een mooie zegening ontvangen. Een priester die bij hen te gast was, bemerkte dat achter het lachende gezicht van Nada spanningen schuilgingen. Hij stelde hen voor iets te doen waar ze nog nooit aan hadden gedacht. Ze waren sinds jaren in dienst van Heer en hadden zo goed mogelijk vergeven aan hen die hen kwaad hadden gedaan. De priester legde hen echter uit, dat er een meer concrete stap nodig was, om elk spoor van wrok uit te wissen dat onbewust nog op hun hart zou kunnen inwerken, opdat ze een diepere vrede zouden gaan ervaren. Hij liet ze voor het kruis staan en vroeg hen: “Aan wie hebben jullie nog nooit vergeven?” Vervolgens liet hij hen knielen en nodigde hen uit alle gebeurtenissen uit hun leven voor de geest te halen waarbij iemand hen had pijn gedaan (ze zijn in de zestig), te beginnen bij hun ouders en de mensen uit hun prille jeugd, ook gebeurtenissen in relatie tot God, als ze tegen Hem grieven zouden hebben. Aan elke persoon die hen had pijn gedaan, moesten ze met heel hun hart vergeving schenken en dat hardop uitspreken “Ik vergeef die of die (de naam noemen) omdat hij of zij me dat of dat heeft aangedaan (het feit vermelden)…"

Na een vurig gebed tot de heilige Geest, begonnen ze beurtelings de pijnlijke klappen op te sommen die ze in het verleden hadden opgelopen en die nog niet echt verwerkt waren. Door dat te doen ontdekten ze er meer, die al jaren vergeten waren (of verdrongen waren, omdat ze te pijnlijk waren), wat hun de gelegenheid gaf vergeving te schenken welke nog nooit duidelijk was uitgesproken. Temeer daar Marko tot zijn vijftigste zonder God had geleefd. Enkele (fictieve) voorbeelden: “Ik vergeef mijn moeder, omdat ze me, toen ik ziek was, alléén in huis achter liet, waardoor ik me in de steek gelaten voelde.” Of: “Mijn vader sloeg mijn moeder als hij teveel alcohol had gedronken, ik vergeef het hem.” Of: “Ik vergeef God omdat ik nooit een zusterziel gevonden heb.” Enz..

Elke slechte herinnering werd zo in het barmhartig hart van Christus gelegd en door Zijn liefde verbrandt. Daarna bad de priester voor hen en zegende hen. De volgende morgen, tot hun grote verbazing en vreugde, ontdekten ze dat Jezus werkelijk een stortvloed van barmhartigheid over hen had uitgestort en ze als het ware waren geëxorciseerd van de kwade gevolgen vanwege het gebrek aan vergeving. Daarbij begon Marko tintelingen te voelen in zijn verlamde been en hij stelde vast dat hij weer normaal kon lopen! Ze getuigden: “De vrede die we gekregen hebben door het schenken van vergeving, is onvoorstelbaar!” En, werkelijk ze straalden van vreugde! En voortdurend vroegen ze ons: “ Doe het ook, je zult zien!”

4 - Denk er aan haar te schrijven!
Op 16 juni beginnen we de noveen voor de 26e verjaardag van de verschijningen (25 juni). Iedereen wordt van harte uitgenodigd zich aan te sluiten. Het is inderdaad het moment om de balans op te maken met de Gospa. Om onze keuze, om in haar school te gaan te vernieuwen, als het contact met haar wat verslapt zou zijn. Iedereen kan kiezen wat hij haar wil aanbieden: vasten, een gebaar van vergeving, nalaten negatieve dingen te zeggen en ook een bijzonder gebed voor deze noveen (de litanieën of hymnen van uw voorkeur). Waarom zouden we ook niet zelf een spontaan en persoonlijk gebed schrijven naar de Koningin van de Vrede? De getuigenissen over de zegeningen en genezingen ten gevolge van de brieven die naar Maria in Medjugorje zijn geschreven, zijn niet te tellen. Natuurlijk kent ze onze gedachten reeds voor we ze hebben neergeschreven, maar het feit een pen ter hand te nemen maakt het verschil. Al schrijvend komen er ons onvoorziene dingen voor de geest. Het is net of zijzelf ons zegt wat we moeten schrijven. Deze bijzondere ervaring van intimiteit met haar, vergroot onze liefde en ook onze kinderlijke band. Bovendien heeft Maria in Medjugorje beloofd om op onze brieven te antwoorden, rechtstreeks in ons hart, tijdens het gebed. En ze houdt haar beloften! Zij, die wensen haar te schrijven, kunnen hun brieven sturen naar: “Marie Reine de la Paix” BP 2157, 06103 Nice cedex, Frankrijk.


Lieve Gospa, al 26 jaar komt u ons dagelijks bezoeken!
Wij danken u voor zoveel trouw!
Bij deze verjaardag, willen we een ommekeer maken in ons antwoord op uw boodschappen en u liefde op liefde schenken!


Sr. Emmanuel