Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juli 2007


Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1- De verschijning van de 2de van de maand


Op 2 juli kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel. Na de verschijning heeft ze ons de volgende boodschap:
“Lieve kinderen, in de grote liefde van God kom ik vandaag naar jullie toe, om jullie te leiden op de weg van de nederigheid en de zachtmoedigheid. De eerste stap op deze weg is de biecht. Verwerp jullie hoogmoed en ga op de knieën voor mijn Zoon. Begrijp, mijn kinderen, dat jullie niets hebben en niets kunnen. Het enige dat jullie hebben en bezitten is de zonde. Zuiver jullie en aanvaard de zachtmoedigheid en de nederigheid. Mijn Zoon zou kunnen overwinnen door kracht, maar Hij kiest zachtmoedigheid, nederigheid en liefde. Volg mijn Zoon en geef mij de hand, opdat we samen de berg kunnen besteigen en overwinnen. Dank je wel.”

Opnieuw heeft de heilige Maagd gewezen op het belang van de priesters en hun zegen. Volgens Mirjana verwijst haar uitdrukking “de berg besteigen” niet naar de verschijningsberg, maar naar de geestelijke berg.

2- Hoe kunnen we onze bedevaart beter beleven? (vervolg van 15 mei)

De pelgrims stromen deze zomer toe naar Medjugorje. Ik zou hier nog enkele nieuwe suggesties willen aanreiken om maximaal van een bedevaart te kunnen profiteren.

- Wees sober bij het pakken van uw koffers. Veel pelgrims komen zo zwaar beladen met materiële dingen hier in Medjugorje aan, dat hun hart ook bezwaard is. Een bedevaart is een gelegenheid om een zekere onthechting en een zekere armoede te beleven, dat zo goed is voor de ziel. Onthechting stelt de ziel in de gelegenheid om zich geheel voor de genade open te stellen. Denk aan Jezus en aan de Heilige Familie, die drie maal per jaar te voet naar Jeruzalem gingen. Ze waren met weinig tevreden en ervoeren zo een grote innerlijke vrijheid

. - “Open jullie harten” is de boodschap, die Maria voortdurend geeft aan de pelgrims in Medjugorje. Wees edelmoedig tegenover God, laat Hem zonder beperking in u veranderen waarin u verandering nodig heeft. Een bedevaart is een bevoorrechte tijd, een gunstige gelegenheid om Hem in uwziel te laten werken. Maar Hij zal dat doen in de mate van de openheid die u Hem, in alle vrijheid, biedt.

- Vermijd ten alle tijde het zoeken naar tekenen en naar het buitengewone. Degenen die dat zoeken hebben niet het juiste doel voor ogen. Ze riskeren te worden teleurgesteld, want in Medjugorje gebeuren de wonderen in de harten. Ze lopen het gevaar de genade mis te lopen die voor hen is weggelegd en ze zullen vertrekken met een leeg hart.

- Wees blij als u in de groep nieuwe vrienden maakt, nieuwe broeders en zusters in de Heer. Vaak zijn de nieuwe kontakten die de Heer tijdens een bedevaart schept belangrijk voor de toekomst. Eenmaal terug thuis kunnen uw nieuwe vrienden uw helpen om de boodschappen te beleven. Zo zult u nieuwe geestelijk steun hebben. Vele kleine gebedsgroepen en werken van naastenliefde ontstaan naar aanleiding van een gemeenschappelijke bedevaart naar Medjugorje.

3- 600 priesters in Medjugorje!

De internationale priesterretraite
vond begin juli plaats, maar niet, zoals voorzien, met pater Raniero Cantalamessa (huispredikant van het Vaticaan). Begin juni heeft de bisschop van Mostar aan de Franciscanen laten weten dat hij hun geen toestemming gaf voor deze predikant. Gelukkig heeft een uitstekende predikant uit Zagreb, pater Tomislav Ivancic, pater Cantalamessa kunnen vervangen, en de 600 priesters uit de hele wereld hebben kunnen genieten van een rijke en vruchtbare retraite.

Pater Cantalamessa, wat bedroefd door deze tegenslag, ging dit aan het hart en heeft enkele woorden geschreven aan de priesters die hem hadden verwacht voor deze retraite. Enkele onder hen hadden zich speciaal ingeschreven vanwege de grote bekendheid van de predikant. Deze brief werd overhandigd aan alle aanwezige priesters, en omdat hij niet vertrouwelijk was, hebben enkele priesters hem aan ons gegeven. Welk een nederigheid gaat er vanuit. In deze brief kun je een ware zoon van Maria herkennen. Hij illustreert op een prachtige manier de boodschap (zie hierboven), die de heilige Maagd aan het begin van deze retraite, op 2 juli, heeft gegeven. Het is alsof de Gospa haar apostel heeft willen ondersteunen en heeft willen bevestigen, dat in deze conflictueuze en pijnlijk situatie voor de kerk, de ware geestelijke overwinning gelegen is in de zachtmoedigheid en de nederigheid. “Mijn Zoon zou kunnen overwinnen door kracht, maar Hij verkiest de zachtmoedigheid, de nederigheid en de liefde. Volg mijn Zoon…”

Hier is de brief:


“Dierbare broeders, tot mijn grote spijt kan ik niet bij jullie zijn om het Woord van God te delen. Maar ik geloof dat het onze plicht is, de mijne als ook die van u, om in de huidige omstandigheden te getuigen van een zuivere gehoorzaamheid aan de wil van God en de kerk, in de overtuiging, dat door zo te handelen we datgene doen dat het meest welgevallig is aan de Heer en aan Maria. De Heilige Geest heeft niemand in het bijzonder nodig, en nog minder ondergetekende. Hij kan met onze nederige onderwerping oneindig veel meer doen dan met honderden geestelijke oefeningen. Ik hoop dat deze oefeningen kunnen doorgaan zonder mij en dat geen van de priesters zijn komst zal afzeggen, ten gevolge van de noodzakelijke vervanging. Ik ben er zeker van dat de Heer en de Heilige Maagd van iedereen begrip, respect en gebeden verwacht en vooral voor de locale vertegenwoordigers van de kerk. In dat geval ben ik er zeker van dat dit de vruchtbaarste kerkelijke vernieuwing zal betekenen in het leven. Ik zal aanwezig zijn in mijn gebed en voor allen de zalving en vrede van de Heilige Geest afsmeken. Hartelijk,” Pater Raniero Cantalamessa

Een getuigenis heeft mij getroffen: Een Franse priester die voor de eerste keer naar Medjugorje was gekomen, vertelde dat een man plotseling bij hem in de biechtstoel terecht kwam. Deze voelde zich wat verloren, want, zo zei hij tegen de priester, hij was in Frankrijk en zonder een aanwijsbare oorzaak kreeg hij een sterk verlangen, dat hem er toe dreef naar Medjugorje te gaan. Hij wist nauwelijks waar dat was en nog minder waarom hij daar naar toe moest. Omdat hij geen weerstand kon bieden aan deze innerlijke drang, nam hij zijn auto en begon te rijden en te rijden… Hij onderbrak de reis niet en dat betekende dat hij meer dan een dag non-stop reed totdat hij in Medjugorje aankwam. Daar zag hij een biechtstoel en nog steeds door deze innerlijke kracht gedreven, ging hij er in, nog altijd zonder te weten waarom. De priester zei tegen hem dat hij zou kunnen biechten, en dat deed hij toen. Sinds zijn kindertijd had de man niet gebiecht. De priester vertelde dat hij een lange en goede biecht sprak en verheugd was over hetgeen hem was overkomen. Dergelijke innerlijke drang is niet zelden in Medjugorje. Mensen die hier komen zonder te weten waarom kunnen gerust zijn: de Gospa weet waarom.

4- De macht van de tong

Een vrouw gaat biechten bij een woestijnvader.

Zij belijdt dat ze over iemand heeft kwaad gesproken. Ze heeft oprecht berouw, en de priester geeft de absolutie. Echter voordat hij haar laat gaan, krijgt zij de volgende penitentie: ze moet een kip kopen, deze op de markt van het dorp plukken en dan weer naar hem terugkomen.

Ze volbrengt gewetensvol haar penitentie, gaat terug naar de woestijnvader en vraagt:

-Wat moet ik nu doen met die kip?
-Ga terug naar de markt, zegt hij, en raap alle veren van de kip op.
-Dat is onmogelijk, zegt de vrouw, de veren zijn overal naartoe gewaaid, de wind heeft ze naar alle hoeken verspreid. -Dat is waar. Dan begrijp je nu wat kwaadsprekerij veroorzaakt. Kwaadsprekerij verspreidt zich sneller en verder dan dat die veren gewaaid zijn. De oordelen die het in de harten veroorzaakt en de verwarring die het in het geweten teweegbrengt zijn onherstelbaar.

Jezus geeft ons een gouden regel: Als een van je broeders gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht…(Mt 18, 15). Door die broeder eenvoudig op te zoeken, valt meestal de barrière die is ontstaan en wordt de vrede hersteld. Ook al heeft hij echt gezondigd (en dus kwaadgesproken), we hebben, in plaats van kritiek te uiten, een ander middel om het Rijk der Hemelen vooruit te helpen. Medelijden kan een hart dat ziek is beter genezen dan een veroordeling, en gebed zal een zondaar meer bekeren dan een beschuldiging.

De Gospa sprak deze maand nog een keer over de biecht als over een onmisbare stap, om met haar en haar Zoon op weg te gaan. Evenals God, gaat ze in tegen onze natuurlijke neigingen – vastgeroest in de zonden – om ons naar heiligheid te leiden. Gelukkig dat zij tegen ons ingaat. Het beheersen van de tong is een goede oefening. Laten we 24 uur achter elkaar onze woorden onderzoeken: Hoeveel zijn er nutteloos gesproken of zijn ingegaan tegen de naastenliefde? Hoeveel hebben de naaste gekwetst? Hoeveel hebben de Heilige Geest in ons bedroefd? Als het goed is om voor de biecht in het bijzonder een bepaald punt uit het Evangelie te overwegen, laten we dan dat van de tong nemen. “Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.” We kunnen in plaats van onze kwade woorden beter God lofprijzen en onze naaste zegenen.

5- Verandering in de parochie

Pater Ljubo Kurtovic wordt binnenkort overgeplaatst naar de Franciscaanse provincie van Zagreb. Nog steeds weten we niet wie pater Ivan Sesar zal opvolgen als pastoor van de parochie. Laten we in vertrouwen blijven bidden.

Lieve Gospa, elk van jouw woorden is als een stukje hemel die in ons stroomt. Help ons de hemel te kiezen en niet kwaadsprekerij. Bedankt!


Zr. Emmanuel