Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 12 december 2007 - O.L. Vrouw van Guadeloupe -

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 - Op 2 december, toen Mirjana Soldo haar
maandelijkse verschijning had in het Cenakel, was ze droevig en had tranen in haar ogen. Aan het eind van de verschijning moest ze huilen, voordat ze het volgende zei: “De Gospa was erg bedroefd. Gedurende de hele verschijning had ze tranen in haar ogen”. Daarna gaf Mirjana de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, vandaag, als ik in jullie harten kijk, vult mijn Hart zich met pijn en angstige bezorgdheid. Mijn kinderen, houd even stil en kijk in je hart. Heeft mijn Zoon – jullie God – er echt de eerste plaats? Zijn zijn geboden echt de maatstaf van je leven? Nogmaals zeg ik jullie: zonder geloof is er geen nabijheid van God, is het Woord van God er niet, dat het licht is van het heil en het licht van het gezonde verstand”.


Mirjana voegde er aan toe: “Met pijn heb ik de Gospa gevraagd om ons niet in de steek te laten en haar handen niet van ons af te trekken. Ze heeft pijnlijk geglimlacht op mijn vraag en is vervolgens vertrokken. Deze keer heeft ze niet gezegd:”Ik dank jullie”.

2 – Naar aanleiding van deze pijn
willen we het hart van de heilige Maagd troosten en samen met haar op intense wijze deze bijzondere tijd van Advent beleven. Heel haar geest, hart en ziel zijn verenigd met dit kleine tere wezentje – Jezus - dat ze in zich draagt. Ze zal ons leren om vol tederheid met Hem te spreken en om ons in de stilte van onze ziel met Hem te verenigen en om Hem in onze armen te nemen en geheel in Hem op te gaan. Ze zal ons tonen hoe we hem in het middelpunt van ons leven kunnen plaatsen, Hij, ons leven! Door naar haar moedergelaat te kijken, zullen we de verlangens van het Kind Jezus leren kennen. Hoe kon Maria in die dagen zo ingetogen zijn? Ze bevond zich in de meest hachelijke situatie. Haar familie, geheel verstoord door het bevel van de volkstelling van Caesar, moest op het meest cruciale moment van haar zwangerschap, terwijl het hartje winter was, 180 km reizen. Toen ze in Betlehem aankwamen, dachten ze dat ze door hun volksstam zouden worden opgevangen. Ze werden echter verstoten. Zo kwamen ze terecht in de meest onbewoonbare plaats die men zich kan indenken, een schuilplaats voor dieren, koud, vuil en vol stank. Zonder water en licht, zonder beddengoed en zonder enige vorm van comfort. (Men heeft de stal heel erg geromantiseerd, met mooie lichtjes, en zo…) Jozef moet er kapot van zijn geweest dat hij geen behoorlijke plaats voor zijn veelgeliefde bruid en voor zijn Zoon had kunnen vinden. De heilige Maagd echter, bleef kalm en ingetogen, met heel haar wezen gericht op de Redder!

Hoe zouden we zelf reageren in deze situatie? Geheel verstoord door een gebrek aan huisvesting, zouden we zenuwachtig of kwaad zijn en we zouden van deze bijzondere genadetijd een tijd maken van frustratie en voortdurend klagen.

In deze adventtijd ligt het in onze eigen macht om te beslissen om vreugdevol te blijven in moeilijke situaties en ten overstaan van onze armoede, welke deze ook mag zijn. Zelfs als we voldoende te eten hebben en voldoende geld om mooie geschenken te kopen, kunnen we inwendig een tekort voelen, dat pijn doet. Laten we er echter voor kiezen om gelukkig te zijn met wat we hebben. Het is goed om onze Vader te danken voor wat we nu beleven, zelfs voor wat moeilijk is. De moeilijkheden zullen niet tot in de eeuwigheid duren, terwijl de vruchten van het lijden blijvend zijn.

Maar, let op! Het is niet gemakkelijk om de bittere wortels uit ons hart uit te roeien, die de immense vreugde om onze Redder te mogen verwelkomen en om Hem eindelijk op de 1ste plaats te kunnen zetten, teniet kunnen doen. Om met een zuiver hart de kribbe klaar te maken van het Kind, moet elk strohalmpje en elk zacht stukje stof bestaan uit een echt offer van onze kant, uit een oprecht gebed tot Maria. Zo zal Maria zelf het bedje voor haar Zoon in ons hart kunnen klaarmaken en met hoeveel vreugde zal ze Hem er met Kerstmis inleggen. Zo zullen we haar volop troosten.

3 - De kalender van Moeder Teresa. Vorige maand mochten we Mark Miravalle in Medjugorje ontvangen. Mark is permanent diaken in de USA en professor in de theologie aan de Franciscaanse universiteit van Steubenville en vader van 8 kinderen. Hij is een belangrijke mariale apostel. Tijdens de gesprekken die we samen voerden, vertelde hij me een interessante anekdote naar aanleiding van zijn ontmoetingen met Moeder Teresa. Hij gaf me toestemming om deze te vertellen, omdat het met Medjugorje te maken heeft.

Op 14 augustus 1994 was Mark in Calcutta op uitnodiging van Moeder Teresa, om aan zes verschillende groepen van de Missionarissen van de Liefde enkele inleidingen te geven over de heilige Maagd als Medeverlosseres, middelaarster en voorspreekster. Bij aankomst verwelkomde Moeder Teresa hem met vreugde en voor de inleidingen begonnen, spraken ze enkele minuten vriendschappelijk met elkaar. Aan de muur, recht tegenover hem, hing een kalender die Marks aandacht trok. Op de omslag ervan was de afbeelding van de heilige Maagd van Medjugorje te zien. Na enkele minuten geanimeerd met Moeder Teresa over de heilige Maagd gesproken te hebben, wees Mark naar de kalender en vroeg: “Moeder, gelooft u in Medjugorje?” Ze antwoordde, terwijl ze een vinger tegen haar lippen hield, als om te zeggen: ”Chuuuut. Dit is vertrouwelijk”. Toen zei ze tegen Mark: “Ik heb O.L.Vrouw van Medjugorje gevraagd naar ons eerste huis (foyer) voor de stervenden in Calcutta te komen, en ze heeft het gedaan” Mark had de moed niet om verder op de vraag in te gaan, hoewel hij brandde van verlangen om haar te vragen “Hoe is ze gekomen? Via een verschijning? Een genezing?” Hij koos er voor discreet te blijven en Moeder Teresa glimlachte vredevol naar hem. Mark is nooit te weten gekomen hoe de Gospa zich bij de stervenden in Calcutta getoond heeft.

Via andere getuigenissen weten we dat Moeder Teresa zich heel erg voor Medjugorje interesseerde. Ze geloofde er in. Ze had trouwens persoonlijk contact met Pater Slavko. Ze wilde er heel graag een bedevaart naartoe maken, maar ze was zich er van bewust, hoe de minste bewegingen van haar kant altijd volop in de belangstelling bij de media zouden komen te staan en hoe snel de gelovigen haar initiatief als een “kerkfeit” zouden interpreteren. Ze wilde niet vooruitlopen op Paus Johannes-Paulus II en uit discretie verkoos ze om er niet naar toe te gaan, omwille van hem. Daarbij moeten we opmerken dat ze wel het recht had om er naar toe te gaan, omdat een document van de Congregatie voor de Geloofsleer in mei 1998 heeft bepaald, dat “iedereen zich naar Medjugorje mag begeven op private bedevaart”.

4 - De dag van Vreugde. De heilige Maagd wil altijd dat de jongeren van de gebedsgroep (en dus wij allen) zich grondig voorbereiden op de “Dag van de Vreugde”, opdat het Kind Jezus werkelijk in hun hart geboren kan worden. Enkele dagen geleden heeft de Gospa tijdens een verschijning aan Ivan nogmaals gezegd dat ze de families in deze adventsperiode speciaal uitnodigt om dagelijks samen bij de kribbe te bidden. Deze uitnodiging kan ons er toe aanzetten om de kerststal vanaf het begin van de Adventstijd in ons huis neer te zetten en niet nog even snel in de week voor Kerstmis.

Lieve Gospa, we willen U voor de Dag van de Vreugde het mooiste antwoord geven dat we kunnen. We willen tegen elke prijs uw tranen drogen. Dat U met kerstmis de overwinning van de liefde in ons hart mag zien!

Sr. Emmanuel Vertaald uit het Frans.
© Enfants de Medjugorje 2007