Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 december 2008 -

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 – Op 2 december kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel. Na de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap door:
"Lieve kinderen. In deze tijd van blijde verwachting heeft God jullie uitverkozen, jullie, die klein zijn, om Zijn grote plannen te verwezenlijken. Mijn kinderen, wees nederig ! Doorheen jullie nederigheid zal God, door Zijn wijsheid, jullie zielen tot een uitverkozen verblijfplaats maken. Door jullie goede werken zullen jullie deze verlichten, en zo zullen jullie met een open hart de geboorte van mijn Zoon en Zijn overvloedige liefde verwelkomen. Ik dank jullie, mijn kinderen.”

2 - Ik verwacht het Kind Jezus !

Pater Svetozar (van de parochie Medjugorje) vertelde ons deze recente en veel betekenende gebeurtenis: Hij ging een kledingzaak binnen in de USA die volhing met T-shirts met afbeeldingen van duivels en monsters of met teksten als “Naar de hel samen met Satan”. Met zijn gebruikelijke mildheid vroeg hij of hij andere T-shirts zou kunnen zien: ”Ik zoek een T-shirt met de afbeelding van Jezus”, zei hij tegen de verkoper.
- Nee, mijnheer, die hebben we niet.
- Misschien heeft u dan een T-shirt met de naam van Jezus ?
- Nee, die hebben we ook niet ! (Hij begon zenuwachtig te worden).
- Dan hebt u misschien een T-shirt met het woord “Vrede” of “Schoonheid” ? (De pater bleef heel kalm.)
- Nee, mijnheer, dat hebben we niet, niets van dat ! En bovendien hebben we veel werk, dus u moet vertrekken. (En de verkoper zette hem buiten.)

Kerstmis nadert en het Kind Jezus riskeert hetzelfde lot te ondergaan, misschien zelfs in onze eigen familie! De overgrote meerderheid van de mensen beseft niet meer dat Diegene van wie we de verjaardag vieren, Jezus Christus is. Om met meer zekerheid Christus uit onze samenleving te verbannen, is het woord Kerstmis al op veel kalenders vervangen door “wintervakantie” of andere betreurenswaardige commerciële benamingen.

Het is aan ons om het Kind Jezus te verwelkomen. In plaats van Hem te zeggen: “Je moet vertrekken want ik heb veel werk”, zullen we Hem integendeel de grootste, de mooiste, de meest geheime plaats geven in ons hart en in ons leven. Laten we Hem, gedurende de dagen die ons nog van Kerstmis scheiden, krachtig aanroepen, laten we met het geweld van heiligen naar Hem vragen, zodat Hij in ons hart geboren kan worden en er een warm en liefdevol verblijf kan vinden. Hij is niet veeleisend, Hij is zo klein en zo discreet. Hij zal in slaap vallen en we zullen verwonderd zijn over de vrede die dit slapend kleintje uitstraalt. Zijn goddelijke vrede zal onze angsten en onze bitterheid wegbranden en zij zal een tederheid laten ontluiken die geneest, en een vreugde doen opwekken die kracht geeft om te overwinnen. Doorheen ons zal het Godkind de duisternis doen wijken en eveneens kunnen binnendringen in de harten van de mensen in onze omgeving, die dorst hebben naar Hem, zonder het te weten.

3 - In Luxemburg wordt het Kind Jezus – De Prins van het Leven – bedreigd.

Onder de berichten die ons van overal bereiken, is er een over hulp bij zelfdoding (het grote gevaar voor de jongeren in crisis) en euthanasie. Op 1 december jl., heeft de Groot-Hertog Henri van Luxemburg aangekondigd dat hij geen enkele wet zal ondertekenen die euthanasie toelaat. Een wetsvoorstel dat euthanasie en hulp bij zelfdoding wil toelaten, zal immers, ondanks veel tegenstand, toch door het parlement worden behandeld. Om de Groot-Hertog schaakmat te zetten, heeft de regering de grondwet veranderd, waarbij hem de macht is ontnomen de wet te kunnen weigeren. Met deze moedige houding ten aanzien van de bescherming van het leven, treedt de Groot-Hertog in de voetstappen van Koning Boudewijn van België, toentertijd tijdens de goedkeuring van de abortuswet. Laten we hem steunen met onze 2 belangrijke wapens : het gebed en het vasten.

4 - Mijn kinderen, die honger hebben.
Magnus is een gelukkige vader van een kroostrijk gezin en zeer verbonden met Medjugorje. In 1992 stichtte hij een hulporganisatie voor oorlogsslachtoffers. Dit apostolaat, dat krachtig wordt gesteund door de kleine en wondermooie gemeenschap van Craig Lodge in Schotland en door Medjugorje, groeide gestaag, en levert levensmiddelen en hulp vooral aan Bosnië en Kroatië, Roemenië en Zuid-Amerika … In 2002 stichtten ze “Mary’s meals” (Maaltijden van Maria). Het doel is dagelijks een maaltijd te geven aan kinderen, die zo arm zijn en zo uitgehongerd, dat ze niet naar school kunnen gaan. De maaltijd wordt hen in hun school gegeven of op een andere vormingsplaats. Dat verplicht de kinderen er naartoe te gaan. Zo krijgen ze, naast voedsel, ook wat vorming en kunnen ze ontsnappen aan de armoede. De wonderen van de Voorzienigheid zijn niet meer te tellen bij “Mary’s meals”, dat nu dagelijks 350.000 kinderen voedt. Dat is het werk van Maria.

In 2006 gebeurde er iets bijzonders. Magnus sprak in Medjugorje met Anka, een lokale gids. Tijdens een verblijf op Haïti werd ze diep getroffen door de grote hongersnood die er heerst, vooral onder de kinderen. Ze vroeg Magnus een “Mary’s meals” te organiseren op Haïti. “We zouden dat graag doen, antwoordde hij, maar op dit moment hebben we niet genoeg middelen. Laten we er samen voor bidden, en zien wat er gebeurt.” Terug in Schotland, had Magnus een waardevol e-mail ontvangen: Een Amerikaanse priester had over “Mary’s meals” gehoord en diep getroffen liet hij weten dat hij een Stichting had opgericht, waarmee hij de arme kinderen op Haïti wilde helpen. Overtuigd dat “Mary’s meals” het meest geschikte werk zou zijn voor Haïti, beloofde hij om alles te financieren en nodigde Magnus uit om de mensen van zijn Stichting te ontmoeten. Magnus ging er heen en men beloofde een dagelijkse maaltijd te financieren voor 5000 kinderen.

Terwijl Magnus de mensen van deze Stichting in Amerika vertelde over de wondere providentiële geschiedenis van “Mary’s meals”, wees hij erop dat het werk op Haïti begonnen was juist op de dag van het overlijden van Moeder Teresa. Naar aanleiding daarvan viel het hem op dat dit bij de aanwezigen een hevige emotie opriep. Later vroeg hij hen waarom ze zo geëmotioneerd waren en ze antwoordden: “Al het geld dat we gegeven hebben, komt van één enkele weldoenster, een zeer rijke Canadese dame. Ze had deze gift gegeven omdat ze enkele jaren geleden een droom had, die haar erg had aangegrepen. Moeder Tesera was haar in die droom verschenen en smeekte: “Help mijn kinderen op Haïti, die sterven van honger”. Deze dame was zo geraakt door die droom, dat ze er bij ons sterk op aandrong om iets te doen. Het is dank zij haar dat we deze financiële hulp kunnen geven. En zo is onze eerste hulpverleningsactie bestemd voor de kinderen van Haïti. “Mary’s meals” is de eerste vrucht van deze droom.”

“Wat jullie voor de minste van de mijnen gedaan hebben, hebben jullie voor Mij gedaan.” zei Jezus, het arme Kind uit de kribbe van Betlehem.

Zalig en vreugdevol Kerstmis voor allen.

Lieve Gospa, wat is uw geheim ?

Welke woorden sprak u tot het Kindje Jezus,
toen u Het in u droeg ?
Wat hebt u Hem toegefluisterd toen u Hem
in uw armen drukte en verwarmde met uw tederheid ?

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje december 2008

 
Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 november 2008 -

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 – Op 2 november kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel. Na de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap door: Lieve kinderen. Vandaag roep ik jullie op tot een totale eenheid met God. Jullie lichaam is op aarde, maar ik zou jullie met kracht willen vragen om met jullie ziel zoveel mogelijk in Gods nabijheid te zijn. Dat kunnen jullie verwezenlijken door het gebed, door te bidden met een open hart. Zo zullen jullie God danken voor de onmetelijke goedheid die Hij jullie door mij betoont, en met een oprecht hart zullen jullie je geroepen weten om de zielen die je ontmoet met dezelfde goedheid te behandelen. Ik dank jullie, mijn kinderen.”
De Gospa voegde er aan toe: “Met mijn hart bid ik tot God om sterkte en liefde voor jullie herders zodat ze jullie kunnen helpen en leiden.

2 - De president. Ik had gehoopt dat de Amerikanen eerder voor het leven zouden hebben gekozen. We moeten veel bidden voor onze leiders en voor ons land. Het is geen toeval dat de heilige Maagd enkele dagen geleden zei: “Lieve kinderen, … dat jullie door jullie gebed het plan van Satan voor deze wereld die zich elke dag meer van God verwijdert, een halt zouden toeroepen …”

De Bijbel en de menselijke geschiedenis leren ons, dat een land dat naar het Woord van God luistert en Hem op de eerste plaats stelt, met Gods zegen gezegend wordt. We weten ook dat een volk dat het Woord van God afwijst en Zijn geboden negeert niet gezegend kan zijn. Laten we bidden dat de Verenigde Staten niet langer de plaats van God zou innemen door zelf te beslissen wie er wel en wie er niet mag leven en door een gruweldaad goed noemen. Dat de VS niet langer de vernietigende plannen van Satan zou steunen door perverse wetten uit te vaardigen. Moge het integendeel zich zijn mooie oorsprong in God herinneren, toen het nog de intentie had om op de eerste plaats God te behagen. In één woord: moge het overleven ! Het is inderdaad een zaak van leven of dood. “Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven of dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten …” (Deut.30.19)

Eigenlijk zou ik wat optimistischer willen zijn ten opzichte van mijn Amerikaanse lezers, maar ik wil niet hypocriet zijn. De situatie is zo, dat als wij, als katholieken, de richtlijnen niet volgen van het Evangelie en van de Koningin van de Vrede (Het Evangelie, uit de mond van een moeder), ons huis niet lang overeind zal blijven. De winden, overstromingen en stormen zullen het vernielen. Heeft Jezus niet in het Evangelie beschreven wat er gebeurt met mensen die de boodschap wel gehoord hebben maar er niet naar leven ? Ik zou een boodschap willen citeren van Maria van 25 januari 1997, die ook vandaag actueel is: “Lieve kinderen. Ik nodig jullie uit om na te denken over jullie toekomst. Jullie zijn een nieuwe wereld zonder God aan het scheppen, louter op eigen kracht. Dat is de rede dat jullie onvrede hebben en jullie hart vreugdeloos is. Deze tijd is mijn tijd en daarom, lieve kinderen, nodig ik jullie opnieuw uit om te bidden. Als jullie de eenheid met God vinden, dan zullen jullie honger krijgen naar het Woord van God en jullie hart, lieve kinderen, zal overlopen van vreugde. Jullie zullen overal getuigen van Gods liefde. Ik zegen jullie en ik herhaal dat ik bij jullie ben om jullie te helpen… ”

Er bestaat een enorm potentieel aan heiligen. Dierbare lezer, beslis vandaag om die heilige te zijn. U zult dan meer macht hebben om uw land te redden dan een bom kan aanrichten om het te vernielen. Alstublieft, laat Gods zegen over uw dierbaar vaderland neerkomen door al Gods geboden met liefde te beleven.

3 - De Heiligen. Ik houd veel van de maand november die met Alle Heiligen in de Hemel begint. De heiligen kunnen voor ons zulk een bron van inspiratie zijn en van zoveel vreugde. We kunnen deze maand ook bijzondere genaden bekomen als we bidden voor onze overledenen. We kunnen in een woord deze maand op een bijzondere manier beleven door onze ogen gericht te houden op de Hemel en onze hemelse bestemming. Mirjana zei het volgende tegen een groep pelgrims: “ Als de Gospa zegt: “Jullie lichaam is op aarde, maar ik zou jullie met kracht willen vragen om met jullie ziel zoveel mogelijk in Gods nabijheid te zijn”, dan bedoelt ze daarmee dat we elk moment van ons leven op aarde er naar moeten streven om bij God aanwezig te zijn en om Hem telkens dichter te naderen. Dan zullen we als het uur is aangebroken om de aarde te verlaten, een diepe vrede ervaren en geen brute overgang, noch angst of opschudding, omdat de overgang dan de voortzetting zal zijn van we op aarde al aan het leven waren. Maar als we gewoon zijn om ver verwijderd van God te leven, dan zal de dood een grote schok zijn. Johannes-Paulus II heeft de gelovigen vol geestdrift aangespoord om zich te richten tot de heiligen, in het bijzonder tot de grote mystici van de Kerk. Ikzelf heb zoveel levens zien veranderen, zoveel inwendige genezingen zien gebeuren en mensen zoveel licht zien ontvangen die zich eenvoudigweg richtten tot de heiligen, en bijvoorbeeld de “Geschiedenis van een ziel” lazen van de kleine Thérésia of de “Bestijging van de Berg Carmel” van de heilige Johannes van het Kruis. Zo heb ik een vriendin, die, toen zij 25 was, het helemaal alleen in haar slaapkamer uitjubelde van vreugde toen ze de “Dialogen” van de heilige Catharina van Sienna las. Ze veranderde volkomen van leven. Ze is nu een door en door gelukkige vrouw die haar weg heeft gevonden. Heiligen zijn als stevige rotsgrond. Zonder twijfel zijn ze onze beste leermeesters op onze weg naar de heiligheid. En ze zijn realistisch en sympathiek. De heilige Maagd vraagt om “heiligenlevens te lezen”. Dit zal op een vreedzame manier de leegte kunnen genezen, die te veel jongeren en opgroeiende kinderen ervaren ten aanzien van het christelijk geloof, omdat ze er te weinig waardevolle aanknopingspunten mee hebben. Voor de ouders is hier een rol weggelegd. Als deze jongeren geen aanstekelijke en overtuigde voorbeelden ontmoeten, dan zullen ze de Kerk verlaten en er nooit meer terugkeren, want de wereld houdt hen ononderbroken allerlei idolen voor, onder andere allerlei soorten Pop Stars en personages van het New Age genre, die sterk tot de verbeelding speken. Maar waar zijn de modellen te vinden die ze nodig hebben om God te kunnen kiezen en om hun belangstelling te kunnen laten groeien voor de geestelijke dingen ?

4 - De cultuur van de dood is er niet automatisch. Een stel waarmee ik goed bevriend ben en dat zeer vertrouwd is met Medjugorje, vertelde mij het volgende: Tijdens de 7de maand van de zwangerschap van haar 3de kindje moest onze dochter Audrey op consultatie bij de arts. Alles leek normaal, maar toen ze thuis kwam kreeg ze een telefoon: “De dokter wil u onmiddellijk terug zien” Bevend keerde ze terug naar het ziekenhuis. “Bij een tweede aanblik van de echografie, hebben we toch een probleem geconstateerd. De foetus heeft ongewoon korte ledematen. Het zou goed zijn om een nieuwe echografie te maken om te onderzoeken of het om dwerggroei gaat.” De bom werd zonder enige tact geworpen. Er werd een nieuwe afspraak gemaakt voor over 10 dagen bij een andere dokter. Welk een angst voor moeder en kind. Het tweede echografie leidde tot dezelfde diagnose. De 2 dokters overlegden met nog een derde en besloten tot een vruchtwaterpunctie, omdat ze nu dachten dat het kind een mongooltje was. Audrey, die zich tot dusver sterk had gehouden, begon nu de moed te verliezen. De gebedsgroepen rondom haar kwamen in actie. (Hoe goed is het door broers en zusters te worden ondersteund). De punctie gebeurde in een steriele omgeving en in afwezigheid van de vader, in een stressvolle en onmenselijke sfeer. Het resultaat van de punctie toonde dat alle chromosomen normaal waren. Audrey beviel van een mooi jongetje op 2 juli om 22.30 u ’s avonds en het woog 3,5 kilo. (Dat was tijdens de aanbidding in Medjugorje, waar de ouders aan het bidden waren, smekend om hulp.) De gynaecoloog reageerde geschokt :”Mevrouw het is niet normaal dat dit kind normaal is.” We zijn naar Lourdes gegaan om God en de heilige Maagd te danken. We hebben nooit aan anderen verteld wie deze artsen waren, noch om welk ziekenhuis het ging, want we koesteren geen enkele wrok ten opzichte van hen. Waarom zouden we hen een slechte naam bezorgen. Maar we verwerpen wel stellig deze cultuur van de dood en deze kille zakelijke wereld en dat klimaat vol angst. Dat God de artsen zou zegenen en dat ze het leven zouden beschermen en respecteren. Dat God ook de moeders mag zegenen en dat ze hun kind zouden mogen verwachten in een vredevol klimaat. Dat God de ouders kracht en moed zou schenken die een gehandicapt kind verwachten en dat ze gesteund zouden mogen worden door hun omgeving en de medische wereld.”

5) – 30 jaar geleden. Gewoonlijk spreek ik niet over mijn privé leven in deze Nieuwsbrief, maar nu zal ik voor een keer met deze gewoonte breken. Op 18 november aanstaande vier ik mijn 30 jaar eeuwige geloften in de gemeenschap van de Zaligsprekingen (1978) die ik in tegenwoordigheid van Mgr. Coffy, toen aartsbisschop van Albi, heb gedaan, en die later de Kardinaal in Marseille is geworden. Ik zal naar Lourdes gaan om de heilige Maagd te danken. Want in de grot van Massabielle werd mijn roeping door haar bevestigd, die ik in mijn hart had ontvangen. Ook dank ik allen die voor mij bidden en gebeden hebben. Ik ben me er van bewust dat het dank zij hun liefdevolle steun is, dat ik in staat was gedurende al deze jaren vol te houden. Wat te zeggen over Jezus, mijn Bruidegom, met wie ik 30 jaar geleden op bijzondere wijze huwde ? Hij is de allerbeste ! Ik had er niet het minste idee van waarheen Hij me zou leiden of op welk pad Hij me zou brengen, maar ik wist Wie ik volgde, met Wie ik dag na dag zou samenleven, en dat was het enige dat voor mij van belang was. Toen Hij me riep, voelde ik een grote vrijheid om Hem “ja” of “nee” te antwoorden. Nu krimp ik ineen bij de gedachte dat ik “nee” had kunnen zeggen. Welk een vreugde de genade gekregen te hebben om Hem mij jawoord te geven. Hoewel ik Hem dikwijls ontgoocheld heb, heeft Hij me nooit ontgoocheld. Zijn barmhartigheid heeft me altijd gered. Met Hem is het leven nooit saai, Hij is het Leven zelf en Hij vindt altijd een manier om alles, zelfs het kwade, om te vormen in het goede. Vol bewondering ben ik over de schoonheid en de grootheid van Zijn plannen, die Hij zorgvuldig voor mij verborgen had gehouden, toen Hij me riep. Moge Hij gezegend zijn, Hij die is: De Weg, de Waarheid en het Leven. Ik zou hier al diegenen willen aanmoedigen die nog steeds bang zijn om zich in het avontuur van het “ja” te werpen, wat de roeping die ze hebben ontvangen ook zijn moge. Jullie weten niet wat jullie missen. Wees eerder bang de prachtige gave die Jezus jullie aanbiedt mis te lopen. Antwoordt Hem vandaag nog en houdt jullie vast aan Hem als aan een persoon, wat er ook moge gebeuren. Ik beloof het jullie, jullie zullen er geen spijt van hebben. We hebben maar een leven …

O Moeder van Barmhartigheid, wees niet ontmoedigd over ons !
Blijf ons helpen, blijf ons op onvermoeibare wijze helpen, totdat we goed zijn !

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje november 2008

 
Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2008 -

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 – Op 2 oktober kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel. Na de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap door:
“Lieve kinderen. Ik nodig jullie opnieuw uit tot geloof. Mijn moederlijk Hart verlangt dat jullie hart open zal zijn, opdat mijn Hart jullie hart zou kunnen zeggen: “geloof ” Mijn kinderen, alleen het geloof kan jullie kracht geven in de moeilijkheden van het leven. Het zal jullie ziel vernieuwen en wegen van hoop voor jullie openen. Ik ben met jullie. Ik verzamel jullie rond mij, omdat ik jullie wil helpen om je naasten te helpen het geloof te ontdekken, de enige vreugde en het geluk van het leven. Ik dank jullie.”
Daarna nodigde de heilige Maagd ons opnieuw uit om te bidden voor de priesters, bijzonder nu in deze tijd.

2 - God leeft !

Toen ik nog studente was in Parijs tijdens de “Revolutie van 68” had een student in grote letters op de muren van de Sorbonne geschreven: “God is dood ! Nietzche”. De dag erna had een andere student er met even grote letters een andere zin aan toegevoegd: “Nietzche is dood ! God”.

Het is niet mogelijk in Medjugorje te leven, zonder met eigen ogen te zien hoezeer God levend is. Als Iemand één dag lang pelgrims zou ondervragen aan het einde van hun bedevaart, dan zou dat genoeg stof opleveren om te kunnen danken voor veel wonderen. Onder de vele gebeurtenissen heb ik heel erg het verhaal gewaardeerd van Zuster Andrea, uit de USA. Het is een eenvoudig, maar weinig alledaags verhaal: Mijn vriendin Mabel heeft een zus die religieuze is: Andrea. Ze had haar in juni 2007 een reis naar Medjugorje aangeboden. Daar vertelde Zr. Andrea me dat ze er van hield om God te dienen via liturgische muziek. Ze heeft bijzondere artistieke en pedagogische gaven.

Als ze is teruggekeerd van haar bedevaart ontmoet ze Mabel, die uitroept: “Andrea, wat is er bij jou veranderd, er is iets ongewoons aan jou”. Andrea kijkt haar verbaasd aan. Dan denkt Mabel de verandering te hebben gevonden en vraagt: “Waar is je bril ?” “Die draag ik niet meer, ik heb hem niet meer nodig.”

De laatste dag van haar bedevaart was Zr. Andrea in de kerk gaan zitten op een uur dat het er niet druk is, om er in alle eenvoud te kunnen bidden. Ze had haar bril afgedaan en naast haar op de bank gelegd. Ze droeg een bril vanaf haar veertiende omdat ze een aanzienlijke oogafwijking had, een astigmatisme, waardoor ze bijziend was. Sinds enkele jaren ging haar gezichtsvermogen steeds meer achteruit en ze moest drievoudige glazen nemen, wat ze heel erg vervelend vond. Daardoor moest ze voortdurend haar hoofd bewegen om tegelijkertijd een partituur te kunnen lezen en de muziek te kunnen dirigeren. De problemen met haar ogen waren voor haar echt een handicap en een bron van vermoeienis.

Die dag richtte ze zich eenvoudig als een kind tot de heilige Maagd en zei haar dat het echt goed zou zijn als ze niet meer zo een bril zou hoeven te dragen. Zr. Andrea had het niet zozeer gevraagd door middel van een vraaggebed, maar het was eerder een gedachte die ze met haar Hemelse Moeder deelde, zonder meer, zoals twee vriendinnen dat doen. Ze merkte niet onmiddellijk de verandering, maar pas ‘s avonds viel het haar op dat ze de rest van de dag had doorgebracht zonder bril en dat ze toch heel goed kon zien zowel van verre als van dichtbij. Vanaf dat moment kon Zr. Andrea haar partituren zonder moeite goed lezen, zelfs als ze heel klein gedrukt waren, en ook tegelijkertijd zonder problemen het koor leiden.

Toen, na haar terugkeer uit Medjugorje, haar oogarts haar onderzocht, zei hij dat ze haar bril nog nodig had, want het astigmatisme was er nog steeds. Het is echter een feit dat Zr. Andrea nu al meer dan een jaar echt goed kan zien, met astigmatisme of zonder. Ze beëindigt haar mooie getuigenis op de volgende wijze: “Ik weet niet of het om een wonder of om een gunst gaat. Al wat ik weet is dat mijn leven er heel wat gemakkelijker op is geworden nu ik geen bril meer hoef te dragen. Het is werkelijk een mooi geschenk dat ik via de heilige Maagd heb mogen ontvangen.”

3 - Het is een priester !
Weinig mensen kennen de wonderbare kleine Van uit Vietnam, die als martelaar stierf in 1959 in een communistische gevangenis. Hij was volledig gevormd in het mystieke leven, eerst door de heilige Thérèse van Lisieux (van 14 tot 17 jaar), daarna door Jezus en Maria zelf (van 17 jaar af). Zijn proces tot zaligverklaring is in Rome begonnen. Vooraleer verder te gaan met deze paragraaf wil ik hier een van de prachtige dialogen aanhalen, die Van op de leeftijd van 17 had met de Heer Jezus:
Van: Kleine Jezus, zeg me eens waarom je zoveel van de priesters houdt. Telkens wanneer je over hen spreekt, zie ik dat je hen het grootste respect betoont.
Jezus: Het is omdat de priesters werkelijk een andere ‘ikzelf’ zijn. Hun waardigheid gaat die van mijn Moeder te boven. De waardigheid van onze Moeder Maria is niet gelijkwaardig aan die van de priesters. Nochtans is mijn Moeder machtiger, omdat ze mijn moeder is. De priesters zijn, omdat ze een andere ‘ikzelf’ zijn, ook kinderen van Maria. In de hemel zal de ziel van een priester het voorwerp zijn van de verering van alle heiligen, onze Moeder Maria inbegrepen. (19.04.1946, Gesprekken 478)

Voor wat betreft Pater Tomislav Vlasic kunnen we vaststellen dat de schandaalmedia, die probeerde om Medjugorje om zeep te helpen via de schorsing van een Franciscaan door Rome, een beetje gekalmeerd is. Inderdaad, het lot van Pater Vlasic in verband brengen met Medjugorje is een grote historische vergissing, waardoor heel wat krediet verloren is gegaan. Het interview met de provinciale overste in Mostar, Fra Ivan Sesar, heeft opheldering gegeven over enkele essentiële punten van dit debat. Het is goed daar naar te verwijzen. (In het Nederlands te vinden op onze website www.wvl-medjugorje.be onder “Varia”)

Uiteraard hebben de rechtschapen harten, die de waarheid zoeken, gemerkt dat er sinds 1987 geen enkel canoniek verband meer bestaat tussen Pater Vlasic en de parochie van Medjugorje. Op dat moment begon de leer van Pater Vlasic weg te glijden. Het lijkt of in de gemeenschap die hij toen stichtte met Agnes H. (uit Duitsland) en waarvan de zetel in de Abruzzen in Italië is gelegen, de pater toen beetje bij beetje verblind is geraakt in zijn onderscheiding. Want het was niet meer de herder die het schaap leidde, maar het schaap de herder. De inwendige inspraken die Agnes beweerde te krijgen werden voor hem een steen des aanstoots en, daar hij dit werk, ondanks het aandringen van zijn medebroeders, niet wilde opgeven, werd hij langzamerhand meegesleurd in de tragedie, die we nu meemaken. Het is belangrijk hier twee punten te verduidelijken die ons kunnen helpen om het beter te begrijpen:

Als een authentiek mystiek fenomeen zich voordoet in de Kerk, is het klassiek dat de Boze onmiddellijk verwarring tracht te stichten om het te vernietigen. Zo floreren er een groot aantal valse mystici, zoals het het geval was in Lourdes, in Fatima en elders. Deze gevallen zijn beroemd. Medjugorje ontsnapt niet aan deze regel en dit is in zekere zin bemoedigend.

Anderzijds, als een gelovige inwendige inspraken ontvangt of andere fenomenen van dezelfde aard zich voordoen, dan is het van kapitaal belang dat dit fenomeen onderscheiden wordt door een bekwaam gezagsdrager van de Kerk. Iemand kan immers in geen enkel geval tegelijkertijd diegene zijn die ontvangt en die onderscheidt. Nog minder kan hij diegene zijn die opdraagt te doen wat hij ontvangt. Een derde moet dat voor hem doen en deze moet een gezonde afstand bewaren om niet het gevaar te lopen zich door de vijand te laten misleiden. Het is niet de boom die over de kwaliteit van zijn vruchten oordeelt, maar de tuinman van de boom. Hier speelt de gehoorzaamheid een doorslaggevende rol, alsook de nederigheid. Satan kan nooit iemand overwinnen die de Kerk gehoorzaamt. De wijsheid van de Kerk en van de Mystici hebben dat altijd onderwezen. In het geval dat ons nu bezig houdt, was degene die de innerlijke inspraken kreeg tegelijkertijd de herder geworden, de leider, en haar woorden hadden meer gezag dan de raadgevingen om voorzichtig te zijn, die toen door de Franciscaanse oversten gegeven werden. Dat is de eerste fout, die tegenwoordig zo vaak gemaakt wordt. In gebedsgroepen, bijvoorbeeld, worden bepaalde boodschappen langs de persoon die ze krijgt, op tirannieke wijze opgelegd als een niet te omzeilen openbaring voor de leden van de groep. En zonder het veiligheidsvangnet van de Kerk (die men te vlug als minder geïnspireerd oordeelt dan zichzelf) moet men ook niet verwonderd zijn dat er allerhande ontsporingen volgen, onder andere op het gebied van de zeden. En men laat God dingen zeggen, die objectief tegenstrijdig zijn met het Evangelie.

Wat Medjugorje aangaat, dat verre van veroordeeld is, lijkt het er integendeel op dat haar lot goed bezegeld wordt langs de kant van Rome. Op 16 september jl., leidde, op hetzelfde moment dat de bovenvermelde mediahetze volop bezig was, de ziener Ivan Dragicevic een gebedswake voor duizenden gelovigen in de grote St. Stefanus-kathedraal te Wenen. Om 18 uur 40 kreeg hij een verschijning zoals elke dag. Dat feit spreekt voor zich. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat Rome binnenkort werk gaat maken van de beroemde internationale commissie, die een nieuwe levensformule moet uitwerken voor het heiligdom Medjugorje. Onlangs zei de provinciaal, Pater Ivan Sesar nog: “Wij zijn klaar om een nieuwe commissie voor Medjugorje te ontvangen.”

4 – Laten we de daad bij het woord voegen
.
Het staat een ieder vrij al dan niet te geloven dat Maria in Medjugorje verschijnt. Ook de zieners tonen op dat gebied een grote onthechting. “Ik zeg u dat ik zie, en u bent vrij dat aan te nemen of niet”, antwoorden ze glimlachend aan hen die zeggen dat ze niet in de verschijningen geloven. Als echter een priester van Jezus getroffen wordt in zijn priesterlijk ambt tengevolge een tekortkoming, dan mag niemand zich als niet betrokken beschouwen, nog minder zich in deze tragedie verheugen. Een priester is in eeuwigheid priester, en zijn verwijdering uit het ambt is een diepe pijn voor Christus en voor heel zijn lichaam, waarvan wij de ledematen zijn. Daarom zo ik, in plaats van verder op deze moeilijke situatie in te gaan, een concrete en doeltreffende daad op geestelijk vlak willen voorstellen. Omdat we op 24 november de achtjarige geboorte herdenken van Pater Slavko in de hemel, zouden we op 24 oktober een dertigdaagse van gebed kunnen beginnen voor Pater Slavko ter intentie van P. Vlasic en voor hen die hem volgen. We zouden ons daarbij ook kunnen richten tot onze Franciscaanse heiligen, natuurlijk St. Franciscus, de heilige Antonius van Padua, Pater Pio, de 30 martelaren van Siroki-Brijeg, enz … Zo zullen we actief meehelpen aan de genezing die de Heer steeds aan zijn kerk wil geven en aan haar voorkeursleden, die de priesters zijn en aan zijn zoon Tomislav Vlasic, onze broeder.

Een dertigdaagse van wat ? Ieder kan dat zelf kiezen, maar we zouden ons kunnen verenigen in een gemeenschappelijke beslissing: Elke dag een spontaan gebed bidden vanuit het hart tot deze Franciscaanse heiligen, en de heilige Maagd minstens één tientje van ons rozenhoedje aanbieden. Op het gebied van het brengen van een offer: Laten we minstens één mis opdragen en zo minstens één priester helpen, die arm is of in moeilijkheden. Onze Lieve.Vrouw heeft langs Mirjana voor ieder van ons gezegd: “De priesters hebben geen behoefte aan jullie oordeel, maar aan jullie gebed, liefde en hulp” De priesters zijn ook mensen en het is tegenwoordig moeilijk voor een priester om trouw te blijven. “Mogen jullie herders in je hart zijn en in je gebed”.

O, U Moeder van de Hogepriester en van alle priesters, spreek met ons ten beste voor de heiligheid van de priesters en geef ons veel heilige priesters !

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje oktober 2008

 
Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2008 -

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 september kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel.

Na de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap door: “Lieve kinderen. Met mijn moederlijk hart nodig ik jullie allen, die hier vandaag rond mij verzameld zijn, uit tot liefde voor de naaste. Mijn kinderen, maak pas op de plaats! Kijk in de ogen van jullie broeder naar Jezus, mijn Zoon. Als er vreugde in te lezen staat, verheug jullie dan met hem. Als er droefheid in de ogen van jullie broeder is te zien, verdrijf die dan met jullie zachtheid en goedheid. Want zonder liefde zijn jullie verloren. Alleen de liefde is doeltreffend, ze doet wonderen. De liefde zal jullie de eenheid in mijn Zoon geven en de overwinning van mijn Hart. Daarom, mijn kinderen, bemin!” Daarna nodigde de heilige Maagd ons nogmaals uit te bidden voor onze herders.

2 - Beschadigd beeld
Het witmarmeren Mariabeeld dat op de Podbrdo-heuvel staat, is op 29 augustus ernstig beschadigd. Bij het aanbreken van de dag kregen de eerste getuigen een schok: de linkerhand van de heilige Maagd was verdwenen en het gezicht van het beeld was beschadigd aan de neus. Zinloze haat. Wie kan het gemunt hebben op de heilige Maagd, tenzij hij wiens kop ze met haar hiel verplettert. Maar zoals vaker, heeft de Hemel dit kwaad reeds ten goede gekeerd. Deze daad heeft immers veel mensen geïnspireerd om onze Moeder gebeden tot eerherstel aan te bieden. Zo heeft de parochie van Grossetto in Italië gedurende 9 zaterdagen gebeden tot eerherstel georganiseerd. Laten we niet de laatste zijn om onze steun aan de Gospa te tonen.

De schade zal vlug zijn hersteld. Vooral omdat de hand is teruggevonden in het struikgewas. Er is al voorgesteld om de hand weg te laten, omdat de heilige Maagd ons reeds dikwijls op deze manier heeft uitgenodigd: “Lieve kinderen, wees mijn uitgestrekte handen naar hen die de liefde van God nog niet kennen …” Deze beschadiging herinnert ons eraan dat wij vandaag haar moederlijke handen zijn. Ze rekent op ieder van ons als op haar uitgelezen instrument, om haar kinderen te bereiken die het meest van allen het allerbelangrijkste missen.

3 - De dood voor ogen
Ik ben juist teruggekomen van een prachtige missiereis in Spanje en Portugal. Het is duidelijk dat deze twee landen, die lange tijd van Medjugorje verwijderd bleven, zich er nu met veel geestdrift voor open te stellen. Ik kan bijvoorbeeld heel erg het voorbeeld waarderen dat een industrieel heeft gegeven door de opbrengst van zijn werk te besteden aan de verspreiding van de Goddelijke Barmhartigheid en aan de verspreiding van de werken van Medjugorje. Op deze wijze steunt hij financieel al het drukwerk dat hij hierover laat drukken, waardoor hij de mogelijkheid creëert om boeken te verkopen tegen een prijs die onder de kostprijs liggen. Dank zij dit offer worden er duizenden mensen geraakt die niet geraakt zouden zijn geworden als ze de normale prijs hadden moeten betalen. Dit toont welk een invloed een enkel “kind van Medjugorje” kan hebben, als hij zich met concrete daden die binnen zijn vermogen liggen, ten dienste stelt van Jezus en Maria. Ik zal niet verbaasd zijn als ik in de Hemel ontdek dat dergelijke edelmoedigheid veel zielen de mogelijkheid heeft gegeven om het heil te vinden. Dat is een voorbeeld dat inspirerend kan werken voor anderen. Als Maria in elk land dergelijke mensen zou vinden, hoe vlug zou ze dan de wereld kunnen overspoelen met haar boodschappen.

Toen ik van deze missie terugkwam, brachten een van onze zusters me per auto van Dubrovnik terug naar Medjugorje. Op een bepaald moment reed er een auto recht op ons af. Hij reeds met volle snelheid, volledig links van de weg. De chauffeur was in slaap gevallen, zijn hoofd hing naar beneden. Een botsing leek niet te vermijden. Onze zuster begon hard te toeteren en remde uit volle macht. Opeens richtte de man zijn hoofd op en kon op het allerlaatste moment naar rechts uitwijken. Ons leven heeft aan een draadje gehangen. Enkele minuten tevoren hadden we een loflied gezongen ter ere van de heilige Engelbewaarders en de heilige Aartsengel Michaël. Ik denk dat ze ons gevrijwaard hebben van dit verschrikkelijk ongeluk. Het is een goede aanmoediging om onze engelbewaarders in alle omstandigheden aan het werk te zetten. Ze kunnen immers met kracht werken, daar waar wij uit onszelf machteloos zijn.

4 - Veel mensen stellen ons vragen over Pater Tomislav Vlasic, ofm.
Inderdaad, wegens zware theologische vergissingen, die niets met Medjugorje hebben te maken, heeft Rome hem zijn bevoegdheden ontnomen. Na de zaak ernstig te hebben overwogen heeft de Kerk besloten zo te handelen om de gelovigen te beschermen tegen bepaalde dwalingen. De media heeft er echter zijn eigen saus overheen gegoten en heeft zo voor heel wat verwarring gezorgd. We moeten in zo'n geval echter steeds onze toevlucht nemen tot betrouwbare bronnen.

Zelfs al was Pater Vlasic in het begin zeer nauw betrokken bij de gebeurtenissen van Medjugorje en heeft hij er heel goed werk verricht, later heeft hij om belangrijke redenen de parochie moeten verlaten. Al meer dan 16 jaar woont hij in Italië. Wat er dus nu gebeurt, heeft geen betrekking op de parochie van Medjugorje en deze wordt dus geenszins veroordeeld. Heel de Kerk lijdt onder deze situatie en laten we dus samen met Maria in vrede blijven en in gebed verenigd, om de overwinning van het Licht te bespoedigen daar waar de vijand verwarring wil zaaien. Deze overwinning is zeker door God reeds voorbereid, we hoeven haar nog alleen maar te bekomen. Alvorens er een duidelijke tekst zal worden gepubliceerd op www.childrenofmedjugorje.com begin oktober aanstaande, wordt iedereen uitgenodigd de dringende oproepen van de heilige Maagd via Mirjana te herlezen en te beleven: “Bid voor jullie priesters ” en “Jullie moet jullie herders in je hart en in je gebed dragen.”

5 - De maand van de Rozenkrans: een geschenk voor de Gospa.
“Ik vraag de priesters en de religieuzen de Rozenkrans te bidden en de anderen te leren hem te bidden.” (25.08.97). “Het gebed in het gezin is het middel om de wereld van vandaag de dag te genezen”, heeft de heilige Maagd eind augustus bij het Blauwe Kruis tegen Ivan gezegd. Willen jullie de heilige Maagd een plezier doen? Dan zullen jullie zeker binnen de prijzen vallen als jullie opnieuw de Rozenkrans in jullie gezin gaan bidden, vooral nu oktober in aantocht is, de maand van de Rozenkrans. Voor sommigen betekent het bidden van de Rozenkrans dat zij daarvoor een stap in het geloof moeten zetten. Maar niemand zal er spijt van krijgen.

Moeder Theresa en het gebed in het gezin. Moeder Theresa had een stem in de internationale gesprekken. In haar “Intieme geschriften” bevinden zich brieven die zeer verhelderend zijn over het wapen dat ze gebruikte om het kwade te overwinnen dat de gezinnen van vandaag treft. In wat we hier aanhalen beschrijft ze aan een bisschop een van haar visioenen:

“Excellentie (…) Opnieuw deze immense menigte. Smart en diepe pijn stonden op hun gezichten te lezen. Ik zat geknield naast de heilige Maagd die tegenover hen stond. Ik zag haar gelaat niet maar ik hoorde haar zeggen: “Draag zorg voor hen, ze zijn van mij. Breng ze naar Jezus, breng hen Jezus. Vrees niet. Leer hen de Rozenkrans te bidden, de Rozenkrans in het gezin, en alles zal goed gaan. Vrees niet, Jezus en ikzelf zullen bij jullie en jullie kinderen zijn.

” Vorig jaar tijdens mijn zending in India, waren we uitgenodigd door een school die aan de kust in het zuiden van het land, in Kerala, is gebouwd. Daar deelden we met de leerlingen de boodschappen van Medjugorje. Met vreugde vertelden de zusters die deze school besturen ons: “Hier bidden we met de leerlingen elke dag de rozenkrans.” U kunt zich mijn verwondering voorstellen. Welke Europese school zou dat doen? Toen leidde een van de zusters ons naar het terras van de school en zei: “Kijk hier eens naar links en naar rechts.” Er was enkel de verlatenheid te zien van een strand dat geteisterd was door de Tsunami die deze streek had getroffen. Toen zei de zuster: “Kijk, de school werd niet getroffen, ze is ongedeerd gebleven. Toen de Tsunami bij ons aankwam, is het water niet verder doorgedrongen dan tot aan de eerste trede.” En de zuster voegde er met een glimlach die zuivere harten zo eigen, aan toe: “Want bij ons, zuster, bidden we elke dag samen de Rozenkrans. De heilige Maagd heeft ons beschermd.”

O bewonderenswaardige Moeder, wat een geluk dat we met U mogen leven en alles met U mogen delen!


Sr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2008

De Nederlandse vertaling van het laatste, prachtige boek van Zr. Emmanuel is verschenen:
HET VERBORGEN KIND VAN MEDJUGORJE
Het is voor 15 € (+ verzendkosten) te verkrijgen bij:
Voor Nederland:
Noëlle Imkamp,
Gedempte Burgwal 12 c
2512 BT Den Haag
Tel : 070 355 39 43
n.imkamp@tele2

Voor Vlaanderen:
Stefaan Veys,
Vercruysse de Solartstraat, 7
8540 Deerlijk
Tel: 056 77 73 73
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of ga naar de webwinkel via www.medjugorje.nl

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 augustus 2008 -

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 - Op 2 augustus had Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door: “Lieve kinderen, in mijn komst naar hier, midden onder jullie, toont zich de grootheid van God en een weg met God naar het eeuwig geluk opent zich. Voel je niet zwak, alleen of verlaten. Beklim de berg van het heil met het geloof, het gebed en de liefde. Moge de H. Mis – de meest verheven en krachtigste daad van gebed – het middelpunt zijn van jullie geestelijk leven. Geloof en bemin, mijn kinderen. Daarmee helpen jullie ook diegenen die mijn Zoon heeft gekozen en geroepen. Aan jullie en aan hen in het bijzonder, geef ik mijn moederlijke zegen. Ik dank jullie.”

2 - De jongeren: gebombardeerd en onder de douche
Na het prachtige Jongerenfestival in de 1ste week van augustus, kan ik niet anders dan in verwondering staan. Welk een genadedouche voor de duizenden jongeren die van overal gekomen waren. Als we luisteren naar hun levensverhalen, dan zien we hoe ze op duizend en een manieren gebombardeerd worden met beproevingen die hun ouders niet kennen, zeker toch niet in die mate. Ze worden belaagd door de alomtegenwoordige netten van het kwaad die hen zwak willen houden, willen ontmoedigen en tot slaaf willen maken van de vernietigende, soms zelfs dodelijke passies. En de Moeder van God, van haar kant, houdt niet op hen op te roepen, te richten en te enthousiasmeren, door hen de weg bij uitstek voor te houden, door hen het ware doel van hun leven op aarde te laten zien en hen de ware vrede te tonen. Het is gewoon prachtig.
Is ze hier niet alles begonnen met 6 adolescenten zonder bijzondere vorming, zwak en kwetsbaar? Waarom werden deze jongeren gekozen, hoewel er heilige volwassenen waren in het dorp?
Nooit zal ik de woorden van Pater Jozo Zovko vergeten: “Als ik de heilige Maagd zou zijn geweest, dan zou ik deze kinderen nooit hebben gekozen”. De heilige Maagd echter, heeft hen wél gekozen. Ze zei daarover: “Dat is Gods wil”. God heeft Zijn eigen wegen. Tegen Jakov zei de Gospa: “Ik kies niet noodzakelijk de besten”. Niemand van ons is dus kansloos!

Het was Gods wil dat deze 6 jongeren de stem zouden zijn van de Koningin van de Vrede in deze wereld zonder vrede. Welk een fantastische zending voor hen!

Wat trekt de jongeren zo sterk aan in Medjugorje?
Dat lijkt me zonder meer duidelijk: de jongeren zijn eenvoudigweg uitgenodigd. Zulk een bijeenkomst van jongeren vanuit godsdienstige motieven kan door niemand bewerkt worden. Die heeft plaats omdat de Hemel het zo heeft besloten; het is God zelf die hier aan het werk is. Moest er een menselijke truc bestaan om zoveel jongeren aan te trekken, dan zouden veel parochies die al gebruikt hebben om hun jongeren terug naar God te brengen.

Als ik op reis ben voor een missie, ben ik getroffen te zien hoezeer het hart van de Gospa voor de jongeren breekt. Op een dag, in een dorp in de binnenlanden van Polen, zeiden jongeren me met droefheid: “We zouden graag naar Medjugorje gaan, maar het is onmogelijk. Onze ouders hebben zelfs niet genoeg geld om onze studie te betalen”. Mijn hart begaf het bij deze woorden. Zoveel jongeren uit rijke landen zijn al meerdere keren gekomen, zonder enige geldzorg. Ik zei dus tegen de Gospa: “Regelt u het maar om ze uit te nodigen. Is het voor u niet mogelijk om dit niet te verhoren? Ik weet dat u ze niet zult laten vallen, omdat hun ouders geen geld hebben. Bent u hun moeder niet? En onmiddellijk hoorde ik mezelf tot die jongeren zeggen: “Geen probleem! Het volstaat om op de volgende wijze tot jullie hemelse Moeder te bidden: ‘Moeder, u hebt al zoveel jongeren uitgenodigd om naar Medjugorje te komen. Waarom mij niet? Ben ik niet uw geliefd kind? Heb ook ik geen bekering nodig?’ Jullie zullen zien wat er gebeurt. Ik wed dat we elkaar binnenkort daar zullen terugzien. En werkelijk, de volgende zomer werd ik bij de kerk benaderd door een groep jonge Polen: “Zuster, herkent u ons nog?”. Ik kon mijn ogen niet geloven, het waren de jongeren uit dat dorp. En elkeen had zijn eigen verhaal hoe hij aan het geld was gekomen.

Veel jongeren die in Medjugorje zijn aangekomen, vertrouwen ons toe: “Wat is er hier eigenlijk zo bijzonder? In mijn hart wist ik dat ik naar Medjugorje moest komen en ik ben dan ook onmiddellijk vetrokken, maar ik weet niet waarom ik hier ben, noch wat ik hier deze dagen kom doen.” Het antwoord is duidelijk: “Als jij het niet weet, de Gospa weet het. Later zal je het begrijpen, dus maak je maar geen zorgen."

Enkele voorbeelden:
- De heilige Maagd is wezenlijk een moeder en veel jongeren ervaren in Medjugorje voor het eerst moederlijke liefde. Velen hebben hun moeder niet thuis. En tegenover de kwetsuren, die tegenwoordig door de crisis in het moederschap veroorzaakt worden, is de moederlijke aanwezigheid van Gospa een bron van diepe genezing. Het is een levensbalsem voor hun hart. Ze geeft hen een gevoel van veiligheid, waar ze zo naar verlangen. Ze ervaren haar onfeilbare moederlijke tederheid en haar begrijpend hart. Sommige jongeren zeggen: “Ik wil niet weg uit deze plaats, hier heb ik het gevoel in de schoot van mijn moeder te zijn en ik wil zo graag nog wat bij haar blijven.“ Door hun contact met haar wordt hun echte identiteit versterkt.

- Zoals een moeder, komt de heilige Maagd elke dag. Dat is ook een bron van genezing. De trouw aan de ouderlijke verplichtingen is zeldzaam geworden. Als mensen boven de 50 het maar vreemd vinden dat de Moeder van God elke dag verschijnt, bij de jongeren hoor je deze klacht nooit. Het is integendeel voor hen een teken dat ze hun noden kent en ze komt lenigen. Omdat ze door veel stress zijn omgeven, hebben ze deze veiligheid nodig.

- Zoals een moeder komt de heilige Maagd elke dag op hetzelfde uur. Deze regelmatige momenten van houvast helpen de jongeren in vrede te groeien.

- Als een moeder spreekt de heilige Maagd op een eenvoudige manier en haar woorden komen uit het hart. Het is als in een gezin. Vermits veel jongeren geen gezinsleven kennen en verstoken zijn van gezinsrelaties, zijn de woorden van de heilige Maagd als lichtbakens die hen leiden te midden van een verwarrende wereld en overvloed aan informatie. Maria is hun verpleegster, ze verbindt hun wonden. - De heilige Maagd is een veeleisende opvoedster en jongeren verlangen naar iemand die veeleisend is. Ze is geen “zoete lieve moeder”, ze sluit geen compromissen met het Evangelie, ze vreest niet hun harten te verliezen door streng te zijn, zoals bij vele ouders het geval is. Zoals Johannes-Paulus II, gelooft ze sterk in hen. Ze leert hen inzien hoe kostbaar hun leven is. Velen van hen zijn aan een abortus ontsnapt en stellen het op prijs te ontdekken dat hun leven een zegen is. De heilige Maagd zegt tegen hen: “Dankt God, de Schepper, lieve kinderen, want Hij heeft jullie op zulk een wonderbare wijze gemaakt”. Verrast ontdekken ze in welke mate ze kunnen uitgroeien als ze het besluit nemen bij haar op school te gaan. Ze minimaliseert hun mogelijkheden niet en deinst er niet voor terug hen de waarheid te tonen. Ze daagt ze uit te worden wat ze in waarheid zijn, en niet wat de wereld zou willen dat ze zijn.

- Ze geeft blijk van durf ten aanzien van hen door hen op te roepen tot heiligheid, wat door velen aanvaard wordt. - In een woord: ze voelen zich in Medjugorje thuis. Ze kunnen zich veroorloven zichzelf te zijn.

- De heilige Maagd laat hen voelen dat Jezus niet op de eerste plaats een rechter is, maar een beminnend Hart, dat met al zijn schatten op hen wacht.

- Maria is de Koningin van de Vrede en de jongeren verlangen naar deze vrede, ze zijn de valse vrede en het valse licht beu. - De heilige Maagd helpt hen hun weg in de wereld en hun roeping te vinden. Ze geeft hen veel hoop voor hun toekomst.

- Maria nodigt steeds nieuwe kinderen bij haar uit en de jongeren krijgen de gelegenheid nieuwe vriendschappen te sluiten met anderen die hun geloof delen. Noemt de Gospa Medjugorje niet: “De ontmoetingplaats van de harten ?”

- In Medjugorje is Maria in het bijzonder de Toevlucht van de Zondaars. De jongeren kunnen er hun hart openen en bekennen wat ze gedaan hebben, zonder verworpen of geoordeeld te worden. Ze kunnen daardoor ook aanvaarden dat Jezus hen zuivert voor een nieuwe start.

- De heilige Maagd laat hen ontdekken wat het betekent Katholiek te zijn en te behoren tot de wereldkerk. Ze ontdekken Katholieken uit Azië, Afrika, Australië, Europa, de beide Amerika’s en stellen dat op prijs.

- In 1982 gebeurde er een enig feit in de geschiedenis van de Kerk: de heilige Maagd stichtte haar eigen gebedsgroep en ze koos daar jongeren voor. Ze vroeg hen bij haar op school te komen gedurende 4 jaar. Onze Hemelse Moeder gaf hen zelfs een handvest: Hoe haar toebehoren en een heilige worden. Tegenwoordig kunnen jonge pelgrims zich bij hen aansluiten en deelnemen aan de nachtelijke verschijningen op de berg. Daar kunnen ze haar ervaren als een ware moeder die hen ongelofelijk nabij is.

Dit jaar waren er 440 priesters uit alle landen gekomen om de jongeren tijdens het festival te helpen. Ze hebben “dag’ en heel dikwijls ook “’s nachts” gewerkt om te luisteren, biecht te horen … Het was een mooie oogst.

O, liefdevolle Moeder, zegen uw zwakste en meest kwetsbare kinderen!
Ze worden gebombardeerd door het virus van de wereld.
Omhul ze in uw mantel en breng ze naar Jezus!

Sr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje augustus 2008

P.S: Het nieuwe boek van Zr. Emmanuel ‘Het Verborgen Kind van Medjugorje’ is uit en voor € 18,25 (€15,- boek + €3,25 verzendkosten) en te verkrijgen bij:

Noëlle Imkamp
Gedempte Burgwal 12 c
2512 BT Den Haag
070-3553943
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of:
Door € 18,25 (€15,- boek + €3,25 verzendkosten) over te maken op Postbank rekeningnummer 5914816, tnv “Stichting Vriendenkring Medjugorje-Nederland”, onder vermelding van Verborgen Kind. Ook te bestellen via de webshop van: www.medjugorje.nl

Voor België:
Dhr. S. Veys
Vercruysse de Solartstraat 7
8540 Deerlijk
056 – 777373
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.