Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2009

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !

1 – Op 2 juni kreeg Mirjana Soldo in aanwezigheid van een grote menigte haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis aan de voet van de verschijningsberg. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:
“Lieve kinderen. Mijn liefde zoekt jullie liefde. Een liefde die totaal en onvoorwaardelijk is, en waardoor jullie niet dezelfde zullen blijven, maar die jullie zal veranderen en jullie zal leren vertrouwen te hebben in mijn Zoon. Mijn kinderen, door mijn liefde red ik jullie en maak ik van jullie echte getuigen van de goedheid van mijn Zoon. Daarom, mijn kinderen, wees niet bang om in de naam van mijn Zoon van de liefde te getuigen. Ik dank jullie.”

(Na de verschijning zag Mirjana een Kruis en het Hart van Jezus gekroond met doornen. De kroon omspande ook het Kruis ter hoogte van de dwarsbalk).

2 - Maria in Sardinië. Vorig jaar heb ik een missie gedaan in Arborea een prachtige plaats op Sardinië. Het was een weekend van intens gebed en mooie vruchten.

Graziano en zijn vrouw namen er voor de eerste keer aan deel. Omdat hij bijna wanhopig was, was hij er schoorvoetend gekomen. Het aandringen van een vriend, die zijn geldzorgen kende, had hem doen besluiten om dan toch maar te gaan, maar hij was niet echt overtuigd en bevreesd. Autohandelaar was zijn beroep maar hij had dat jaar niet één auto verkocht. Hij zag zijn garage door de crisis ten onder gaan en maakte zich erg veel zorgen. Tijdens het weekend werd hij in hart zo sterk geraakt, dat hij de Heer een belofte deed: hij beloofde elke dag met het hele gezin bidden. Nauwelijks thuisgekomen, zegende hij zijn twee zonen met het kruisteken en zei hen dat ze voortaan elke dag de rozenkrans samen zouden bidden met heel het gezin. Toen hij de volgende morgen zijn zaak opende, vertrouwde hij de heilige Maagd de hele situatie en zijn werk toe. Hij stelde een concreet en zichtbaar gebaar om zijn aanhankelijkheid aan Maria te tonen en zonder bang te zijn voor wat de mensen ervan zouden zeggen. Hij nam een ladder en klom tot bij de verlichting van zijn showroom en hing daar, goed zichtbaar, een mooie afbeelding van de heilige Maagd van Medjugorje. Toen hij van de ladder af kwam, zag hij dat de deur van de showroom openging, en dat een man binnenkwam. Deze wees naar een van de auto’s die te koop stonden en zei tegen Graziano: “Ik zou die wagen willen kopen, die daar”.
Men kan zich voorstellen wat Graziano op dat moment voelde …

Maria is altijd bij degenen die voor haar kiezen. Enkel de eerste stap vraagt wat moed. Als we deze eerste stap vol vertrouwen zetten, dan duurt het niet lang of de vreugde stroomt in ons hart. Wie heeft er ooit spijt gehad hand in hand met de heilige Maagd te lopen ? Ze is buitengewoon.

3 - Een schat voor de zomeravonden …
De zomer- (en ook winter-) avonden kunnen zeer interessant en verrijkend worden, als we de TV uitlaten en samen een kostbare raad van de Gospa opvolgen: met elkaar delen over bepaalde teksten uit de Bijbel. Onze harten zullen dan beetje bij beetje ontvlammen. Het is een van de beste methoden om “de Heilige Geest te ontvangen”, wat volgens de heilige Serafim van Sarov het doel is van het Christelijk leven. Daarvoor is er een stevige dosis fantasie nodig en een goed zicht op het peil van bijbelkennis van het desbetreffende gezin. Wie het meest vertrouwd is met de bijbel zou enkele bladzijden kunnen doorlopen van het Evangelie of van de Handelingen van de Apostelen en er enkele bijzonderheden uit kunnen nemen: woorden, gebeurtenissen …en er vragen over maken (een quiz). ’s Avonds, moeten deze vragen dan worden voorgelegd aan alle gezinsleden. Zo ontstaat er een levendig gesprek over het Woord van God, waarbij ieder zich vrij kan uitspreken. Zo leerde de Gospa de jongeren van de gebedsgroep in Medjugorje de bijbel kennen en er van te houden. Hier volgen enkele voorbeelden van vragen. U kunt hiermee beginnen vooraleer uw eigen vragen te maken. Let op: speel eerst het spel en kijk pas naar de antwoorden als iedereen de vragen heeft beantwoord.

A- Noem 6 van de 7 dingen, die de barmhartige Samaritaan deed, toe hij de voor dood achtergelaten man vond op de weg tussen Jeruzalem en Jericho. (Zie Lc. 10,29)
B- Noem 4 van de 5 profetieën over Jezus, die de engel Gabriël aan Maria gaf bij de Boodschap. (Lc. 1,30)
C- Noem de 3 zaken, die de zondares deed voor Jezus en die de Farizeeër nagelaten had toen Jezus bij hem kwam eten. (Lc. 7,38)
D- Jezus maakte, na zijn verrijzenis, het ontbijt klaar voor zijn leerlingen op de oevers van het meer van Tiberias. Wat was het menu ? (Joh. 21,9)
E- Vermeld minstens één passage waar Jezus zelf spreekt over Noach, Abraham, Mozes, Elia, David, en Johannes de Doper. (Noach, Lc 17,26 – Abraham Mt 22,32 – Mozes Mt 19,8 –Elia Lc 4,25 en Mt 17,11 – David Mt 17,11)
F- In welke omstandigheden zinspeelde Jezus op de os, de ezel en de kribbe ? (Lc 13,15)
G- Wie zijn de 2 apostelen, die Jezus uitzond naar de stad om het paasmaal voor te bereiden ? (Lc 22,8)
H - Welke zijn de 4 tekenen, die Jezus aanhaalt na zijn verrijzenis en die hen, die in Hem geloven, zullen vergezellen? (Mc. 16,17)
I – Noem de 7 woorden van Jezus aan het kruis. (Joh 19,26 – Lc 23,34-46 – Mc 15,34)

Omgaan met het Woord van God betekent met zekerheid omgaan met de Waarheid, die geen luxe is in deze wereld. Hoe denkt God over dit of dat aspect van het menselijk leven ? Hoe denkt God over het Geld ? Over abortus ? Over kinderen ? Over het lijden ? Over het werk ? Over vriendschap ? Het Woord lezen, herlezen, in zich opnemen, betekent dat we het ware Licht in ons hart laten schijnen en vestigen. Het betekent dat we ons openen voor de echte genezing van het hart. Als we van dit heilzaam licht leven en het doorgeven aan onze kinderen vanaf hun prilste jeugd, dan zal de vreugde en de vrede opnieuw onder ons dak komen wonen. Het volstaat om het besluit te nemen ! Met God is alles altijd eenvoudig. Hij wacht op onze stap naar Hem toe en Hij doet de rest.

4 - Een offensief van intens gebed en offer
moet een afschuwelijk initiatief tegenhouden van de handlangers van de vijand. Sinds 4 jaar vindt er een “Festival van de Hel” plaats in de Vendée (Frankrijk). Het budget: 3 miljoen Euro. Dit jaar begint het op 19 juni; op het feest van het heilig Hart. Laten we denken aan de duizenden jongeren die het gevaar lopen zich te laten vangen in de strikken van de dood door deze satanische concerten. Zonder nog de golf van zelfmoorden te noemen, die door dergelijke festivals veroorzaakt wordt. Deze gruwel kan voorkomen worden.
Door Gods genade zou de verwachte satanische zanger bijvoorbeeld verhinderd kunnen worden om te komen en zou het festival in het water vallen, als we ten strijde trekken met de geestelijke wapens van gebed, vasten en boete. Vorig jaar is het, door de muur van gebed in heel de streek, afgezegd: een geweldige stortbui viel uit de hemel neer. Ook dit jaar is het niet te laat om een “Jericho” uit te lokken, door nachtelijke aanbiddingen, gebedskettingen van rozenkransen, enz … Wat zou de Gospa in onze plaats doen ?
Ieders aandeel is van kapitaal belang. Laten we ons land (Frankrijk) en onze jeugd niet in de handen overleveren van de “vernieler” en zijn knechten. Laten we God zegenen, die voor deze zaak reeds een heilsplan heeft, zelfs voor de duistere zangers zelf.

5 - 28 jaar genaden vieren
Op 25 juni zal de parochie van Medjugorje 28 jaar verschijningen van Maria vieren. Voor ons is het belangrijkste om dank te zeggen voor zoveel goedheid en zoveel geschenken van de heilige Maagd, zonder echter haar droefheid te vergeten die ze de laatste maanden in de boodschappen via Mirjana heeft getoond.
Het is prachtig te zien hoe het bezoek van Maria aan Elisabeth de loop van de geschiedenis heeft veranderd. Wat zou de kleine Johannes geworden zijn zonder deze machtige uitstorting van de Heilige Geest die hij kreeg toen Maria Elisabeth, zijn moeder, begroette ? We moeten niet vergeten bijzonder in ogenschouw te nemen, daar waar we gemakkelijk aan voorbij gaan als Ivan vertelt hoe de verschijning ‘s avonds is verlopen toen zijn gebedsgroep bijeen was op de berg. “De Gospa heeft ons gegroet met haar moederlijke groet “ zegt hij steeds aan het begin van zijn verhaal. Deze moederlijke groet van de Gospa is dezelfde als die Elisabeth ontving. Die dag was de kleine Maria van Nazareth pas 13 jaar, maar ze was reeds moeder. Haar groet was “moederlijk”. Ze droeg niet alleen het kind Jezus in zich, maar ze was overschaduwd van de heilige Geest. Het is deze Geest die als het ware uit haar te voorschijn gekomen is en dit in eeuwigheid blijft doen. Voor de Heilige Maagd volstaat het een eenvoudige groet over ons uit te spreken. De precieze woorden van deze groet aan Elisabeth kunnen we niet met zekerheid kennen, maar omdat alles in het Evangelie eenvoudig is, mogen we denken dat Maria deze gebruikt heeft die de Joden ook nu nog tot elkaar richten, namelijk: “Shalom lakh” ! “Vrede zij met u !“

Het is de heiligen eigen om alle genaden die door de hemel gegeven worden op te vangen en er geen enkele te laten ontsnappen. De heiligen zijn de beste schatbewaarders van de wereld. Zij ontvangen alles en geven het meteen een plaats, zodat ze voortdurend baden in de overvloed en de overweldiging van God. Reeds 28 jaar krijgen we begroetingen en dagelijkse zegeningen… We weten niet wanneer Maria zal ophouden met te verschijnen. We weten wel dat ze ooit zal ophouden, zoals ze aangekondigd heeft. Laten we de verschijningen van vandaag en zijn vloed van genaden niet mislopen.

Elk jaar, bij de verjaardag, vragen journalisten ons: “Wat heeft u na xx jaren verschijningen te zeggen?” Ieder van ons moet zich die vraag stellen: “Wat heb ik in die 28 jaar van verschijningen van Maria gekregen en van mijn kant gegeven, voor mij persoonlijk en voor onze wereld zonder vrede ?”

Vreugdevolle verjaardag, lieve Gospa ! Wij smeken U, ga door met te verschijnen !
Dank dat U het niet moe wordt ! We hebben u meer dan ooit nodig !


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juni 2009