Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2009

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria !
1 - Op 2 oktober kreeg Mirjana Soldo in aanwezigheid van een grote menigte haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis aan de voet van de heuvel van de verschijningen. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

" Als ik naar jullie kijk doet mijn hart pijn. Waar zijn jullie mee bezig, mijn kinderen? Zijn jullie zo diep in de zonde verzonken dat jullie niet weten hoe ermee op te houden? Jullie rechtvaardigen jezelf door te zondigen en leven volgens de zonde. Kniel neer onder het Kruis en kijk naar mijn Zoon. Hij heeft de zonde overwonnen en is gestorven opdat jullie, mijn kinderen, mogen leven. Sta mij toe jullie te helpen om niet dood te gaan maar om voor altijd met mijn Zoon te leven. Ik dank jullie!"


(De uitdrukking: “Zijn jullie zo diep in de zonde verzonken” heeft meer de betekenis van “baden jullie zo in de zonde”, zoals men zou zeggen van iemand die in zijn bloed baadt.)

2 - En de 10 geboden?
Deze boodschap is zo krachtig, dat we er niet zonder risico zomaar aan voorbij kunnen gaan. De heilige Paulus zegt dat “het loon van de zonde de dood is”, en de Heilige Schrift is geenszins achterhaald.
Velen kennen het schitterend getuigenis van Gloria Polo (In alle talen te vinden op www.gloriapolo.net).
Deze Colombiaanse vrouw heeft, na een blikseminslag in haar eigen lichaam, de dood beleefd. Ze vertelt hoe ze, toen ze voor God verscheen, met afschuw ontdekte dat ze alle geboden van God overtreden had, terwijl ze zichzelf toch een goed Katholiek waande.
Ze zegt:
- Ze dacht nooit gedood te hebben. Ze had echter meerdere abortussen gefinancierd. Ze zag ook meerdere eigen kinderen, die ze zelf had geaborteerd omdat ze een spiraaltje gebruikte, dat niet de bevruchting voorkomt, maar de vrucht afdrijft, waardoor de kinderen die in haar ontvangen waren waren afgedreven. Ze had ook de zelfmoord veroorzaakt van een meisje, doordat ze vol minachting tegen haar had gezegd: “Bah, wat ben je dik.”
- Ze dacht dat ze haar man nooit had bedrogen. Maar ze probeerde echter voortdurend om de mannen te verleiden door uitdagende kleding te dragen. Deze mannen pleegde overspel in gedachten. Vrouwen, die door hun man waren bedrogen, raadde ze aan om ook ontrouw te zijn en ze preekte tegen verzoening. Ook maakte ze reclame voor echtscheidingen en ongehuwd samenleven.
- Ze zei: “Ik heb nooit gestolen”. Ze had echter arme mensen die voor haar werkten, onderbetaald. Ze bekritiseerde mensen, en de Heer toonde haar dat bekritiseren hetzelfde is als de eer van iemand stelen. Ze verkwistte voedsel. De Stem zei haar ook dat ze haar kinderen de genade had onthouden van een zachte en liefdevolle moeder.
- Ze zei dat ze haar ouders beminde. Ze had ze echter misprezen vanwege hun arme afkomst en had het voor elkaar gekregen om ze uit haar leven te bannen. Ze maakte misbruik van de hulp die ze hen gaf om hen te kunnen onderdrukken en te kunnen manipuleren.
- Ze zei: “Ik ga altijd op zondag naar de Mis”. Ze ging er echter pas naartoe nadat ze zich eerst 4 tot 5 uur met haar lichaam had bezig gehouden. Daardoor kwam ze altijd veel te laat, en er restte haar dan nog geen 10 minuten om tot oprecht gebed te komen. Bovendien pronkte ze om haar mooie kleren te laten bewonderen.
- Ze had besloten om nooit te gaan biechten. Ze zei bij zichzelf: “Deze oude heren zijn slechter dan ik.”
- Als ze loog (wat ze vaak deed), dan voegde ze er aan toe: “Als ik lieg, mag de bliksem me hier ter plaatse treffen.“ Enz…

Ze had alle geboden van God overtreden.
Toen ze in het licht van God haar geheime en schandelijke gedachten herkende, zag ze hoe ze vervolgens in de Hel belandde. In haar angst herinnerde ze zich op dat moment iets dat een van haar patiënten zonder schroom tegen haar had gezegd: Dokter, u bent zeer materialistisch, vraag aan Jezus-Christus u te overdekken met zijn Bloed, want Hij zal u nooit verlaten. Hij heeft de prijs van Zijn Bloed voor u betaald.” En dat deed ze......

Toen ze daarna door een wonder weer tot leven was gekomen hier op aarde, liet Jezus haar weten dat ze gered was van de eeuwige dood door de tussenkomst van een zeer arme boer. Hij had in de krant gelezen over het moordende onweer en was diep door medelijden getroffen voor deze vrouw, die zo plotseling door de bliksem was getroffen. Hij besloot toen om een bedevaart te voet te maken naar het Mariale heiligdom van Buga (ver van huis) voor het heil van deze “kleine zuster”. Zijn gebed redde Gloria. Zonder hem, zegt ze, zou ze zich nu in de hel bevinden. De Heer zei tegen Gloria: “Dat is zijn naaste beminnen”.

Gloria is nu een buitengewoon apostel. Ze legt getuigenis af ten overstaan van massa’s mensen in Latijns Amerika en elders. Velen bekeren zich als ze haar horen spreken. Zelden vindt men iemand, zoals zij, die zo diep het lot heeft beleefd van een ziel die “baadde in de zonde” en die voor God verscheen zonder enig berouw …

De Gospa wil dat we leven en niet dat we sterven. Het is aan ons om met heel ons hart de “codes” van de bijbelse wegwijzer te volgen, te weten, de 10 Woorden van Leven, die God ons via Mozes heeft gegeven en die van Jezus in het Evangelie. De heilige Maagd vindt niets nieuws uit. Bovendien zijn deze Geboden verre van achterhaald en juist meer dan ooit noodzakelijk voor ons eeuwig heil. Door de zonde op te hemelen, ziet onze wereld niet dat het haar eigen dood ophemelt. Zij draagt er reeds de inwendige kwellingen en stigmata van, die vooral bij de jongeren zo zichtbaar zijn. Maria komt ons echter ter hulp, laten we haar verwelkomen nu het nog kan.

“Nodig de mensen uit elke maand te biechten, vooral op de eerste vrijdagen van de maand. Er is niemand op de wereld die geen maandelijkse biecht nodig heeft. De maandelijkse biecht zal een geneesmiddel zijn voor de Kerk van het Westen”, zei de Moeder Gods ons op 6 juni 1982.

3 – De internationale priesterretraite in Ars was een groot succes. Er waren 1200 priesters uit 75 landen onder leiding van Kardinaal Schönborn uit Wenen. Reeds vanaf de eerste dag (dinsdag, 29 september) aarzelde hij niet om Medjugorje te vermelden. Hier volgen letterlijk de woorden van de Kardinaal:

“Laten we het hebben over het sacrament van Verzoening. Zuster Faustina noemde de biecht de “Rechtbank van de Barmhartigheid”. Hoe staat het met dit sacrament in ons eigen leven als priester en bisschop en in onze pastoraal? Hoe zouden we in Ars aan deze vraag voorbij kunnen gaan? In onze Europese landen, benevens enkele uitzonderingen, heb ik de indruk dat de praktijk van dit sacrament enorm is verminderd. In sommige streken is ze bijna volledig verdwenen.

Er zijn zeker vandaag de dag nog “bevoorrechte plaatsen” van de Biecht. Ik denk in het bijzonder aan Medjugorje. Ik durf daarover spreken omdat dit oort al sinds 28 jaar een van de “bevoorrechte plaatsen” van de Biecht is geworden. Duizenden en nog eens duizenden mensen biechten er.
Wat zegt de Kerk daarover?
Ik herhaal enkel wat al gepubliceerd en bekend is: De officiële houding van de Bisschoppenconferentie van Ex-Joegoslavië en ook van de Congregatie voor de Geloofsleer is: “Non constat de supernaturalitate”. Dit wil zeggen: Het staat nog niet vast dat het bovennatuurlijk is, het is echter niet uitgesloten. Het blijft open. Het oordeel van de Kerk is nog niet uitgesproken. (Er zijn drie mogelijkheden: “Constat de supernaturalitate” “ Non constat de supernaturalitate” en “Constat de non supernaturalitate”.) Op dit ogenblik heeft de Kerk zich nog niet over deze zaak uitgesproken maar ze zegt twee dingen:
- Omdat Medjugorje niet officieel door de Kerk is erkend, mag men geen officiële bedevaarten organiseren (dus niet onder leiding van een bisschop).
- Omdat veel gelovigen er op bedevaart gaan, is het duidelijk, en noodzakelijk, dat er pastorale zorg en leiding aanwezig moet zijn om de pelgrims geestelijk te begeleiden bij deze onderneming. Dat is nu al 28 jaar het geval. Onze bedevaartsoorden zijn bijzonder belangrijke plaatsen van het biechtsacrament. Het is mijn ervaring en ook die van vele broeders in het priesterambt die het boetesacrament hebben toegediend in bedevaartsoorden. Maar in bijzonder zijn ze in Medjugorje diep getroffen door de ervaring van de Biecht.”

Deze woorden werden uitgesproken voor de voltallige bijeenkomst van de priesters en zijn opgenomen en door verschillende radiostations uitgezonden. De CD’s en DVD’s van deze retraite zullen binnenkort ter beschikking gesteld worden voor iedereen. Zij, die vanwege Medjugorje de afgelopen maanden geleden hebben onder de verwarring veroorzaakt door de media, zullen hier een mooie reden in kunnen zien om weer moed te vatten. (Zie: www.retraitears2009.org of www.mariamultimedia.com)

4 – Het jaar van de priesters: Hier volgt nog een gebed dat men in het bijzonder voor de priesters kan bidden (elke dag, gedurende een maand, zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 15 juli jl.). Dit gebed is verspreid door Zr. Bierge McKenna en haar apostolaat “Intercession For Priests”.

Heer Jezus, U hebt uw priesters onder ons uitgekozen en hebt ze uitgezonden om uw Woord te verkondigen en om in uw Naam te handelen. Wij loven en danken U voor deze zo grote schat, die U aan uw Kerk hebt gegeven. We vragen U hen te vullen met het vuur van uw Liefde opdat hun ambt uw aanwezigheid in de Kerk zou openbaren. Omdat ze lemen vazen zijn, vragen we U uw macht te tonen doorheen hun zwakheid. Maak dat ze nooit verpletterd worden door hun lijden; dat ze nooit zullen wanhopen vanwege hun twijfels; dat ze nooit zullen breken vanwege hun bekoringen; dat ze nooit verlaten worden gedurende hun vervolgingen. Inspireer hen door het gebed, opdat ze elke dag het mysterie van uw dood en uw Verrijzenis zouden beleven. Zend hen uw heilige Geest in momenten van zwakheid. Help hen uw Vader te loven en te bidden voor de zondaars. Door dezelfde heilige Geest, leg uw woorden op hun lippen en uw liefde in hun hart, opdat ze de blijde boodschap zouden verkondigen aan de armen en genezing zouden bewerken bij hen die gebroken zijn. En dat het geschenk van Maria, uw Moeder, dat u hebt gegeven aan uw beminde leerling, ook zou worden gegeven aan elke priester. Maak dat zij die u gevormd heeft naar haar menselijk beeld, ook de priesters zou vormen naar uw goddelijk beeld, door de kracht van uw Geest, tot eer van God de Vader, Amen.

(www.intercessionforpriests.org – St. Vincent Ministry to priests, PO Box 1559, Palm Harbor, Fl34682, USA)

Lieve Gospa, help ons te begrijpen waar het op aan komt bij ons leven op aarde.

Sr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje oktober 2009