Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 mei 2011

Dierbare kinderen van Medjugorje!

Geprezen zijn Jezus en Maria !

15 mei 2011

1 – Op 2 mei 2011
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte die heel de Podbrdo bedekte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

"Lieve kinderen, God de Vader zendt mij om jullie de weg van het Heil te tonen, want Hij, mijn kinderen, wil jullie redden en niet veroordelen. Als moeder breng ik jullie daarom samen rond mij, want met mijn moederlijke liefde wil ik jullie helpen om het vuil van het verleden los te laten en op een nieuwe, andere manier te gaan leven. Ik roep jullie op om te verrijzen in mijn Zoon. Biecht je zonden en verzaak aan alles wat je van mijn Zoon verwijderd heeft en wat leegte en mislukkingen in je leven bracht. Zeg met je hart “ja” aan de Vader en kies de weg van het heil; de weg waarheen Hij je door de Heilige Geest roept. Dank jullie. Ik bid speciaal voor de herders, dat God ze moge helpen om met hart en ziel aan jullie zijde te staan."

2 – Voor haar boodschap van 2 mei, de dag na de Zaligverklaring van Paus Johannes-Paulus II, had de heilige Maagd geen betere woorden kunnen vinden, om uitdrukking te geven aan het gebed van haar hart. Ze bidt, dat God de herders zou helpen om met heel hun hart ons ter zijde te staan. Is het niet juist dat, wat we allemaal hebben bewonderd in het leven van Paus Johannes-Paulus II? Een herdershart bij uitstek. En dat tot zijn laatste adem. Hoewel hij geen stem meer had en geen kracht, was hij in staat zich een laatste maal tot de jongeren te richten, die onder zijn venster verzameld waren op 2 april 2005. Hij zei: “Ik heb jullie opgezocht en nu zijn jullie mij komen opzoeken. Ik dank jullie.” Laten we, meer dan ooit tot Paus Johannes-Paulus II bidden. Mogen al onze herders zulk een hart krijgen, nauw verbonden met Christus en zo dicht bij de mensen van alle culturen en alle godsdiensten.

3 – Franck en Johannes-Paulus II. In het college “Koningin van de Vrede” in New Jersey (USA) werd Franck uitgekozen om Paus Johannes-Paulus II in oktober 1995 te verwelkomen aan de luchthaven en zijn H. Mis bij te wonen in het immense stadion. Franck was een voorbeeldige leerling, levendig, gemanierd en begaafd. Echter: Franck was protestant. Hij begreep niets van de rol van de Paus in de Kerk en hield niet op hem te bekritiseren. Hoe mee de datum naderbij kwam, des te meer had hij kritiek op de Kerk. Franck had dit aanbod aanvaard, omdat hij daardoor 24 uur het college mocht verlaten en een wereldbekend leider mocht ontmoeten. Toen hij terug kwam in het college, straalde hij zo dat zijn vrienden hem met vragen overstelpten. Hij vertelde: “Die morgen, voor de aankomst van de Paus, dacht ik een arrogant en zelfingenomen leider te ontmoeten. Op het moment echter dat de Paus naar de menigte toe ging om de mensen te zegenen, stond ik vlak bij de hekken, die de massa tegenhield. Toen hij naderbij kwam, keek hij me recht in de ogen, hief zijn rechter hand op en tekende een kruis op mijn voorhoofd”. Toen men hem vroeg welk een indruk dat op hem gemaakt had, antwoordde Franck, en hij blijft het steeds herhalen: “Toen ik zijn ogen zag, heb ik Jezus gezien. Als je tegenover staat is het niet mogelijk je niet in de hemel te voelen, men ziet in zijn ogen de Hemel”. Sinds die dag is Franck niet meer dezelfde. Paus Johannes-Paulus II is zijn vriend geworden, zijn broer, zijn held en zijn vader. Hij laat geen enkele gelegenheid voorbij gaan om te vertellen over zijn “ontmoeting met de hemel” en hij is onvermoeid over de blik van Johannes-Paulus II. De grootste schat, die hij koestert als een kostbare reliek, is de rozenkrans die de Paus hem heeft gegeven. Franck is nu een vurige apostel, die vele mensen naar Christus trekt. Hij is niet Katholiek geworden, maar een instrument van eenheid. Paus Johannes-Paulus II draagt hij steeds in zijn hart en… deze heeft nog niet zijn laatste woord gezegd.

4 – Zonnewonder.
Een Portugese vriendin is naar Fatima gegaan voor de grote plechtigheden van 13 mei, de verjaardag van de 1e verschijning van Maria in 1917. Dit jaar vierde Fatima echter ook de Zaligverklaring van Paus Johannes-Paulus II. Reusachtige beeldschermen waren neergezet om rechtstreeks de beelden van de Zaligverklaring te kunnen volgen en 20.000 mensen waren rond de basiliek aanwezig. Onze vriendin vertelde, dat rond 13.30 uur, toen de beelden van Paus Johannes-Paulus II op de schermen verschenen, er zich plotseling een brede lichtende krans rond de zon vormde. Het was als een regenboog, die stralen van alle kleuren uitzond. De zon begon te dansen aan de hemel alsof ze zich wilde aansluiten bij de viering. De Portugese media hebben hetzelfde bericht verspreid. Paus Johannes-Paulus II was zeer met Fatima verbonden. Na de aanslag van 13 mei 1981, heeft hij zijn bescherming steeds toegeschreven aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. “Een hand heeft geschoten, zei hij, een moederlijke hand heeft de kogel geleid”. Heeft de Paus van het “Totus Tuus” (Geheel de uwe, Maria) ons een teken willen geven? Al op 13 oktober 1917, bij de zesde en laatste verschijning van Maria in Fatima, zagen 70.000 mensen de zon dansen. Het is een belangrijke gebeurtenis.

5 – De Chinese bisschop. Tijdens mijn reis in China vorige maand, bezocht ik de provincie Hebei in het noorden van het land. Daar leerden mijn vrienden mij iemand kennen, die hen zeer na aan het hart ligt, hun bisschop, die vorig jaar in de Hemel geboren is: Mgr. Wan Chong-Lin Lin. Hij werd als priester aangehouden in 1958 en leefde in gevangenschap gedurende 21 jaar. In 1979 mocht hij naar huis terug keren. Toen hij in 1983 Bisschop werd gewijd, was zijn bisdom doodgebloed. Er waren geen priesters, geen religieuzen, geen kloosters, zelfs geen kerk, niets … Hij ging op bedevaart naar het Mariaheiligdom van de provincie Shanxi, om de heilige Maagd te smeken hier verandering in te brengen. Hij had een geweldige liefde voor haar. Tegen zijn familie zei hij: “Jullie weet hoe edel het is om Bisschop te worden en hoe zwaar die verantwoordelijkheid is. Ik kan me enkel toevertrouwen aan de Maagd Maria. Ze is de Moeder van God, de Moeder van de Kerk en ook mijn teerbeminde Moeder. De Kerk heeft mij bisschop gewijd, de Kerk heeft hier echter niets. Geen grond, zelfs geen kamer, geen seminaristen… Welk een arme herder ben ik. Wat wil de Moeder Gods ?” Hij hoorde spreken over het Mariaal heiligdom van Bansishan, waar de heilige Maagd al sinds 1982 verschijnt. Hij besloot er naartoe te gaan en vertelde: “Een stem scheen me aan te zetten daar mijn Moeder te gaan bezoeken. We baden de Rozenkrans op de knieën en tijdens het gebed is ze me verschenen, dicht bij de kerk, in een wit kleed met een blauwe gordel. Ik keek in haar ogen en zij keek in mijn ogen. O Moeder, mocht U altijd Uw blik op mij gevestigd houden. De volgende dag heb ik de H. Mis opgedragen voor haar intenties. Voor mij was het een zeer belangrijke H. Mis, omdat ik er de 60.000 gelovigen van mijn bisdom aangeboden heb. Ik heb mezelf aangeboden en heel mijn bisdom en heb hen allen aan de heilige Maagd toegewijd. Ik zei tegen haar: “Omdat ik niets heb, kan ik ook niets doen. Moeder, ik vertrouw u mijn bisdom toe, draag er zelf zorg voor” Mijn Moeder antwoordde me: “Mijn kind, wees niet ongerust, ik zal zorg dragen voor u, zoals ik zorg draag voor mijn Zoon Jezus.”. En zo was het. De heilige Maagd ging in op zijn verzoek, want bij zijn terugkeer begonnen de priesters en de seminaristen toe te stromen. Na korte tijd kon hij een seminarie oprichten (1985), de Congregatie van de H. Theresia kon hij opnieuw oprichten, hij kon een weeshuis openen, een centrum voor roepingen, een centrum voor lekenvorming, enz … Deze bisschop is er in geslaagd het onmogelijke te verwezenlijken. In zijn armoede en zijn eenzaamheid heeft hij gebeden met geloof, hij heeft alles toevertrouwd aan de Moeder Gods en heeft zich totaal op haar verlaten met een kinderlijk vertrouwen. Hij wist dat ze de zaken van haar Zoon beter dan wie ook ter harte zou nemen. Hoeveel gewijden worden tegenwoordig met dergelijke toestanden van gebreken van eenzaamheid geconfronteerd, en hebben de neiging het hoofd te laten zakken, ten overstaan van de omvang van de taak, die hen is toevertrouwd. De heilige Maagd is echter in staat om wonderen te doen, als het de zaken van haar Zoon en het heil van haar kinderen betreft. Zo probeert ze ons in Medjugorje al 30 jaar op de knieën te krijgen.

6 – De 30e verjaardag van de verschijningen zal gevierd worden op 25 juni. Overvloedige genaden zullen neerkomen over hen, die zullen komen en die zich zullen verenigen met het gebed van de parochie. Laten we ze ontvangen, als ze ons ten deel vallen. Sommigen hebben zich al voorgenomen om een 30-daagse aan te bieden aan de Koningin van de Vrede, met bekeringen, gebeden, vasten, beslissingen tot vergeving, liefdadigheidsacties, offers, enz… Ooit zei de heilige Maagd tot de gebedsgroep: “Mijn grootste vreugde is jullie samen te zien bidden tot mijn Zoon, verenigd in één enkel hart”. Elke familie of groep vrienden kan de heilige Maagd dit geschenk aanbieden om haar te danken voor haar komst en dan kan men er zeker van zijn dat dit haar zal verheugen.
Lieve Gospa. Hoe kunnen we U danken voor de buitengewone zending,
die U al 30 jaar bij ons vervult.
Kom in ons hart fluisteren welk geschenk U graag van ons zoudt krijgen. !

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje mei 2011


Copyright © 2014. All Rights Reserved.