Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 12 december 2012

“Kom, Heer, en wacht niet langer, als wachters in de nacht, verwachten we Uw wederkomst.”

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

Dierbare kinderen van Medjugorje,

1 – Op 2 december 2012 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een kleine groep mensen. Ze gaf de volgende boodschap door:
“Lieve kinderen, met moederlijke liefde en geduld roep ik jullie opnieuw op om te leven naar het voorbeeld van mijn Zoon - om Zijn vrede en Zijn liefde uit te dragen - zodat jullie, als mijn apostelen, Gods waarheid met heel jullie hart mogen aanvaarden en de Heilige Geest mogen bidden om leiding. Dan zullen jullie in staat zijn om mijn Zoon trouw te dienen, en anderen door jullie manier van leven Zijn liefde te laten zien. Vanuit de liefde van mijn Zoon en de mijne wil ik, als moeder, al mijn afgedwaalde kinderen terugbrengen in mijn moederlijke omhelzing en de weg tonen van het geloof. Mijn kinderen, help mij in die moederlijke strijd, en bid samen met mij dat zondaars zich bewust mogen worden van hun zonden en oprecht berouw mogen krijgen. Bid ook voor hen die mijn Zoon heeft uitverkoren en die zijn gewijd in Zijn naam. Ik dank jullie.”

2 – Gisteren ging ik naar Ċitluk om er wat “papierwerk” af te handelen. Wat een vreugde was het de formulieren te zien die ingevuld moesten worden. Er werd gevraagd: Naam van vader ? Naam van moeder ? Men vroeg niet: “Naam van de verwekker, ouder 1 of ouder 2. Hoe lang zal dit land zich nog kunnen weren tegen het ontaardingsvirus van onze westerse maatschappij ? De heilige Maagd wist het, toen ze ons de twee krachtigste middelen aanwees om oorlogen te voorkomen of te laten stoppen. Ze zag ze aankomen: onze oorlogen, moorddadiger dan alle voorgaande, namelijk de vernuftig georganiseerde vernieling van de gezinnen. Satan weet, dat als hij er in slaagt de gezinnen kapot te maken, dat hij zo de mensheid vernietigt. Daarom heeft hij er plan nr.1 van gemaakt.
Voor gelovigen hoeft het huwelijk niet opnieuw gedefinieerd te worden. God heeft het duidelijk bepaald door ons te scheppen als man en vrouw. Hij heeft ons toevertrouwd de aarde te bevolken en vrucht te laten dragen. Wie kan beweren, dat hij beter dan de Schepper weet, hoe men het geluk moet verzekeren van de mens, het schepsel van Gods handen, of van de harmonie van het gezin?
Laten we tijdens deze Advent, terwijl we zoveel lijden zien, zoveel misdaden ook tegen de wetten van de Schepper en tegen Zijn schepselen, de herhaalde oproepen ernstig nemen van onze hemelse Moeder, die er van droomt ons uit onze ellende te trekken en die onze ondergang wil beletten.
Voordat de oorlog in Bosnië uitbrak, zei Maria ons: “Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie als nooit tevoren uit mijn boodschappen te leven en ze in je dagelijks leven in praktijk te brengen. Ik ben naar jullie toegekomen om je te helpen. Daarom nodig ik jullie uit om van leven te veranderen. Jullie zijn een weg van ellende, een weg van verval gegaan. Toen ik jullie zei: “Bekeer je, bid, vast en verzoen je”, zijn jullie op een oppervlakkige manier met deze boodschappen omgegaan. Jullie zijn begonnen ze te leven, om ze vervolgens weer naast je neer te leggen, omdat het te moeilijk voor jullie was. Nee, lieve kinderen. Als iets goed is, moeten jullie volharden in het goede en niet denken: “God ziet mij niet, Hij luistert niet naar mij, Hij helpt me niet.” Zo zijn jullie, doordat jullie je eigenbelang voorop hebben gesteld, ver van God en van mij afgedwaald. Ik wilde jullie vormen tot een oase van Vrede, Liefde en Goedheid. God wilde dat jullie, door je liefde en met zijn hulp, wonderen zouden doen en zo het voorbeeld zouden geven. Daarom zeg ik jullie dit: Satan houdt jullie en jullie ziel voor de gek, en ik kan jullie niet helpen, omdat jullie ver van mijn hart verwijderd zijn. Bid daarom, leef naar de boodschappen, dan zullen jullie wonderen van de liefde van God in je dagelijks leven zien…”(25 maart 1992)

3 – Een Italiaanse vriendin, Chiara, moeder van twee kinderen, zond me deze mooie getuigenis: “De afgelopen woensdag had ik braakneigingen en voelde ik me heel zwak ten gevolge van het ijzer tekort waar ik aan lijd. Bovendien had ik die week ook last van een maag - darmontsteking. De laatste drie weken was ik nauwelijks in staat om te vasten, ik voelde me voortdurend onwel. Maar deze woensdag knielde ik neer en vanuit het diepst van mijn hart vroeg ik de heilige Maagd of ze me wilde helpen om op water en brood te vasten voor haar intenties. Daarna ben ik, vol geloof, begonnen te vasten. Die dag had ik ongehoord veel kracht, ongelofelijk. Ik heb wel 100 dingen kunnen doen: de boodschappen, koffers pakken (ik ging de volgende dag drie dagen weg), ik heb drie warme maaltijden bereid voor de drie dagen dat ik afwezig zou zijn. Bovendien was het eigenaardige, dat ik maar weinig brood had gegeten, ik had gewoon geen trek in meer brood.
“Ik herinnerde mij uw verhaal, hoe u met de heilige Maagd een deal had gesloten om te kunnen vasten, ondanks uw zwakke gezondheid, om zo in alle oprechtheid de mensen over het vasten te kunnen spreken, en hoe de heilige Maagd u de genade daarvoor had gegeven… Ze heeft hetzelfde voor mij gedaan.” Ik dank deze vriendin, die ons laat zien dat de Gospa steeds voor ons tot alles bereid is. Als wij voor Haar tot alles bereid zijn, gebeuren er wonderen in ons dagelijks leven.

4 – Ivan sprak over de toekomst van de Kerk en de wereld. Op 14 augustus werd Ivan door Pater Livio Fanzaga geïnterviewd voor Radio Maria Italië. Zie hier wat hij zei. Iets om over na te denken.

“Wanneer de profetische geheimen van de Gospa in Medjugorje bekend gemaakt zullen worden, zal de Katholieke Kerk zich in een grote beproeving bevinden, zowel met betrekking tot wereld als bij de gelovigen zelf. Een beetje van deze beproeving is al begonnen”. “Satan is tegenwoordig sterker dan ooit en hij wil vooral de gezinnen en de jongeren te gronde richten, omdat ze de fundamenten zijn voor een nieuwe wereld”.

“Presidenten en leiders krijgen hun macht van God. Een groot deel van hen gebruikt deze macht alleen om persoonlijke belangen te dienen. Het gevolg is een ontredderde maatschappij. Zonder God heeft de wereld geen toekomst. Daarom nodigt de heilige Maagd ons uit om naar God terug te keren en om ons met God naar de toekomst te richten, om de vrede en harmonie te verzekeren. Een land besturen zonder God betekent anarchie. Het is een bedrieglijk bestuur. Het is daarom belangrijk dat God aanwezig is bij het besturen van een land en dat Hij daarbij de belangrijkste plaats inneemt. Omdat het besef daaromtrent in veel plaatsen en landen afwezig is, wordt de vrede voortdurend bedreigd. De meest verschrikkelijke oorlog is de oorlog die zich afspeelt in het menselijk hart. De afwezigheid van God heeft Satan ruimte gegeven, en veel meer dan ooit. Ivan vroeg de toehoorders te bidden, opdat de plannen van de heilige Maagd zich zouden kunnen verwezenlijken.

“Als het eerste doelwit van Satan zijn de gezinnen en de jongeren is, dan is het tweede doelwit de Kerk en de priesters. Hij wil het ontluiken van priesterroepingen tegengaan”. Ivan kreeg van de heilige Maagd de opdracht om te bidden voor de priesters. Op donderdag stelt hij zijn kapel open voor de priesters, die samen met hem willen bidden op het moment van de verschijning.

Lieve Gospa, in deze dagen van voorbereiding op Kerstmis, hield U, ondanks de ongemakken en de uiterlijke omstandigheden, uw inwendige blik gericht op het Kind Jezus, dat U in Uw schoot droeg. Het Kind was heel uw vreugde. Wij willen u vergezellen tijdens deze noveen en in alles bij U blijven. We hebben het nodig om U te zien leven en u in stilte te zien aanbidden. Want U bekijken zuivert ons en geeft ons opnieuw vrede. Sta ons toe bij U en de heilige Jozef te blijven op jullie weg naar Bethlehem en in de stal. De wereld is zo hard. U bent onze wonderbare toevlucht . Moge het Kind Jezus in ons hart komen wonen, dat is uw en ook onze wens. Toon ons dus hoe U Hem op de eerste plaats hebt gezet. Voor Jezus gaan alle ijdelheden van de wereld voorbij en voor zijn liefde gaat de vijand op de vlucht. O Moeder van de Redder, spreek voor ons ten beste.


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje december 2012