Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 november 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 november 2015,
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, in aanwezigheid van vele pelgrims. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, opnieuw wil ik het hebben over liefde. Ik heb jullie om mij heen verzameld in de naam van mijn Zoon en overeenkomstig Zijn wil. Ik wil dat jullie een standvastig geloof hebben, dat voortvloeit uit liefde. Immers: diegene van mijn kinderen die de liefde van mijn Zoon begrijpen en volgen, leven in liefde en hoop. Zij hebben de liefde van God leren kennen. Daarom, mijn kinderen, bid, bid om nog meer te kunnen liefhebben en om daden van liefde te kunnen stellen. Want, mijn kinderen, geloof dat niet vergezeld gaat van liefde en daden van liefde is niet wat ik vraag. Dat is slechts een illusie van geloof; het is jezelf ophemelen. Mijn Zoon wil geloof met daden, liefde met goedheid. Ik bid, en ik vraag jullie om te bidden, en om de liefde te belichamen, want ik wil dat mijn Zoon in het hart van al mijn kinderen liefde en goedheid vindt, en niet haat en onverschilligheid. Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, verlies de hoop niet, blijf sterk. Jullie kunnen dat. Ik moedig jullie aan en zegen jullie. Want alles wat van deze wereld is - en wat veel van mijn kinderen helaas op de eerste plaats zetten - zal verdwijnen, en alleen liefde en daden van liefde zullen blijven, en de deur openen naar het Hemels Koninkrijk. Ik zal op jullie wachten bij de deur. Bij die deur wil ik al mijn kinderen kunnen verwelkomen en omhelzen. Ik dank jullie!”

2 – De dood bestaat niet. In deze, zo vaak gevreesde maand november, hebben we alle heiligen gevierd (en niet Haloween, en dat God ons daarvoor moge behoeden), en op 2 november hebben we de overledenen herdacht en voor hen gebeden. Het vooruitzicht van de dood is er voor elke mens, en velen zijn er bang voor. Maar het gaat hier enkel om de overgang van dit leven naar een ander leven; het gaat over een echte geboorte. Daarom zegt de heilige Maagd ons dat de dood niet bestaat. Toen ze het had over Pater Slavko, die overleed op 24 november 2000, zei ze de volgende dag niet: “Hij is heilig gestorven”, maar “Verheug u met mij, want uw broeder Slavko is geboren in de Hemel en spreekt er voor u ten beste”. De heilige Bernardus van Clervaux heeft gezegd: “Als we op aarde zijn, zijn we nog niet geboren. We worden geboren als we de Hemel binnen gaan. Op aarde worden we gedragen in de schoot van de Moeder Gods”.

3 – Wijd uw dood toe.
Ten volle leven in de schoot van de Moeder Gods betekent: alle angst voor de dood uitbannen, de vrees voor deze geheimzinnige geboorte, die ons is beloofd. Elke goede moeder bereidt de geboorte van haar kindje voor met een onmetelijke zorg, een onbeschrijfelijke tederheid. Hoeveel te meer de Maagd Maria. Ook zegt ze ons het volgende: “Nee, lieve kinderen, jullie vieren de dood van jullie nabestaanden niet op een juiste manier. Je zou de dood van jullie naastbestaanden moeten vieren met vreugde, met dezelfde vreugde die jullie ervaren bij de geboorte van een kindje”. We hebben echter in deze wereld, die opgesloten zit in de mist van het materialisme, het uiteindelijke vooruitzicht van ons leven verloren. Heel vaak zien we de dood als een vertrek zonder terugkeer, als een meedogenloze verwoesting, een rampzalige muur. Hoewel het hier niet gaat om een muur, maar om een deur. Een deur die ons uiteindelijk de toegang geeft tot het leven waarvoor we geschapen zijn. Daarom stel ik u voor, omdat we apostelen van de Maagd Maria zijn, om onze dood toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart en het Heilig Hart van Jezus, opdat dit cruciaal moment van ons leven reeds volledig aan God zou toevertrouwd zijn, door de handen van Maria. Men kan dit doen in 4 stappen:

A)- We kunnen God nu danken voor het moment dat Hij gekozen heeft om ons bij Hem op te nemen. Wanneer dat moment ook zou zijn, morgen of binnen 50 jaar, laten we God zeggen dat we er vertrouwen in hebben, dat Hij het beste moment voor ons kiest in het licht van onze eeuwigheid.

B)- Laten we nog een stap verder gaan, en laten we Hem danken voor de manier waarop Hij ons bij Zich zal nemen. Laten we ervoor zorgen dat we daar in onze verbeelding geen film van maken. Want dan lijden we van te voren om iets dat niet zal gebeuren. Integendeel, laten we onze verbeelding stil leggen, om een akte van totale overgave te doen in de handen van Hem, die zoveel beter dan wijzelf weet wat we nodig hebben.

C)- Laten we overgaan naar een volgende stap en God danken voor het moment dat Hij gekozen heeft om de persoon bij Hem te nemen, die ons het meest dierbaar is. Morgen ? Binnen 50 jaar ? Moge Hij daarvoor gezegend zijn, want deze goddelijke keuze is de beste voor deze persoon, voor zijn eeuwig geluk. Op deze wijze is ons vertrouwen in God zeer groot, omdat het zijn oorsprong vindt in de overgave aan zijn Heilige Wil van Liefde.

D) – Tenslotte, danken we God voor de manier waarop hij deze beminde persoon bij zich zal nemen. Deze stappen veronderstellen een diepe geestelijke inspanning. Men kan hier immers sterke weerstanden bij ondervinden. Dat is dan een gelegenheid om vertrouwen te hebben, zoals een kind ten opzichte van zijn vader… Dat kan meerdere dagen in beslag nemen, maar met Gods genade en een vurig geloof, komen we er toe ons ‘JA’ te zeggen. En het grote geschenk dat voortkomt uit dit ‘JA’, uit deze vertrouwende overgave aan Gods plannen, is de genezing van onze angst, zelfs van onze angsten voor de dood. Hoe zou er, in de handen van zo een Vader, van zo een Liefde, nog angst bij ons kunnen binnendringen ? Hoe zou de angst ons nog kunnen beklemmen ? Als Jezus al onze angsten op zich heeft genomen in de Hof van Olijven, dan is het wel om ons er van te verlossen.

4 – Het heengaan van de kleine Emmanuel.

Florence is moeder van 6 kinderen. Ze woont in Frankrijk, in de buurt van Lisieux. Toen ze haar eerste kindje kreeg in 1988, was ze zo vol bewondering voor het leven dat ze er in zag, dat ze zich tot haar Schepper wendde om Hem met diepe dankbaarheid te danken. Ze was toen al praktiserend en diep gelovig, maar dit moederschap betekende voor haar een enorme stap voorwaarts in haar intimiteit met God en haar vreugde om voor Hem te leven. Ze voelde zich heel klein tegenover zulk een schat, een heel nieuw leventje, dat in haar handen was gelegd. Al snel kwam ze tot de overtuiging dat het leven van haar kleine Emmanuel haar niet toebehoorde, maar dat het haar door de Schepper was toevertrouwd en dat ze moest meewerken met Hem om dit kind te helpen te worden wat hij was in Gods ogen. Om een heilige te worden. Er werden nog andere kinderen geboren en Florence groeide in liefde voor hen allen.
Toen hij 11 jaar was, had Emmanuel op een dag erge stuipen op school en na een reeks onderzoeken luidde de diagnose : hij had 3 kankergezwellen in zijn hersenen. Eén ervan kon niet geopereerd worden. Alleen ouders, die eens een kindje hebben verloren, kunnen zich de schok voorstellen. Er bleven twee mogelijkheden over: ofwel kon God het kindje wonderbaarlijk genezen, ofwel zou Hij dat niet doen. Florence en haar man bestormden de Hemel met gebeden en toen het bericht zich verspreidde, vormden hun vrienden en familie een keten van gebed en vasten voor het kind. Florence ontdekte toen Medjugorje, dank zij een boodschap van de heilige Maagd, die ze in gebed ontving. Deze geïmproviseerde groep van gebed en aanbidding was de oorzaak van bekeringen en terugkeer naar God, die op zich hopeloos waren. Emmanuel van zijn kant, was vrolijk en bemoedigde allen die met een brok in de keel bij hen kwamen. Zijn ouders verzwegen hem de waarheid niet. Natuurlijk schrok hij op het moment van de aankondiging, maar na het ontvangen van het sacrament van de zieken, veranderde hij en bleef kalm en sereen, zelfs vol humor.
Florence begreep dat de Heer haar kind wilde terugnemen. Ze deed dan ook opnieuw de akte van toewijding, die ze gedaan had bij zijn geboorte. Ze heeft zeker veel gehuild. Het was de pijn, die zich mengde met de glorie, zoals ook bij Jezus, bij de dood van zijn vriend Lazarus. Haar kind had zijn zending volbracht, nu moest ze hem loslaten. “De Heer geeft, de Heer neemt, Zijn Naam zij gezegend .” bad ze. Haar man en zijzelf wijdden hem terug toe aan het Onbevlekt Hart van Maria en het Heilig Hart van Jezus, opdat hij bij zijn heengaan door hen zou gedragen worden naar zijn eeuwig geluk. De nacht van het heengaan van Emmanuel, waren ze allemaal rond hem verzameld op de afdeling van de Intensive Care (met een bijzondere toestemming van de kant van de artsen, die ze zeker via de Gospa hadden bekomen). De overgang was heel eenvoudig, zoals het vertrek voor een reis. Emmanuel was reeds gegeven, hij werd hen niet ontrukt. Zijn haar rook naar wierook. Iedereen getuigde dat zijn begrafenis meer een “tenhemelopneming” was dan een begrafenis. Tranen mengden zich met vreugde. Op Allerzielen was Florence er bij toen ik aan de pelgrims voorstelde om de 4 stappen te beleven van de toewijding van de dood, onze dood en deze van onze geliefden. Aan het einde kwam ze naar me toe gelopen en zei: “Maar dat is juist wat ik beleefd heb. Nu begrijp ik waarom ik het heengaan van Emmanuel in zulk een vrede heb beleefd. Geen angst, geen frustratie, geen opstandigheid … We werden letterlijk gedragen door het gebed. Emmanuel is niet verdwenen, hij blijft bij ons en we spreken graag over hem in de familie. Met hem is het Gods Vrede die naar ons toekomt.” Voor deze zeer Christelijke familie is Emmanuel hun band met de Hemel, hun dierbare schat Hij heeft hen laten groeien in het geloof en laat hen verlangen naar de goederen, die niet voorbij gaan. Zoals de uitnodiging van Maria voor ons, hebben ze dit vertrek beleefd als een geboorte. Tranen, ja, maar zachte tranen. Mochten we allen een echte liefde beleven en ons verheugen als een geliefde binnengaat in het echte leven. “Als je me liefhebt, zegt Jezus, dan zou je er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga …” (Joh. 14,28)

Lieve Gospa, U, die gerouwd hebt om uw ouders,
om Jozef, om Jezus en meerdere apostelen,
maak ons hart zo groot als het Uwe en genees ons van frustratie.
Doe ons verlangen naar wat God verlangt,
willen wat Hij wil om de vrede van het hart te kunnen genieten.

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje november 2015

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 oktober 2015,
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, in aanwezigheid van een massa mensen, die gekomen waren voor het feest van de kleine Térèse van Lisieux (1 oktober) en voor het feest van de engelbewaarders. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, ik ben hier bij jullie om jullie te bemoedigen, om jullie met mijn liefde te vervullen, en om jullie opnieuw uit te nodigen om getuigen te zijn van de liefde van mijn Zoon. Ik heb talrijke kinderen die geen hoop hebben, geen vrede en geen liefde. Zij zoeken naar mijn Zoon, maar weten niet hoe en waar ze Hem kunnen vinden. Mijn Zoon wacht ze op met open armen; help ze om de weg naar Zijn omhelzing te vinden. Daarom, mijn kinderen, moeten jullie bidden om de liefde. Jullie moeten veel bidden, heel veel, om altijd meer liefde te hebben, want liefde overwint de dood en laat het leven doorgaan. Mijn liefdesapostelen, mijn kinderen, bid samen, met een eenvoudig en oprecht hart, ook al zitten jullie ver van elkaar. Bemoedig elkaar in de spirituele groei, net zoals ik dat doe. Ik waak over jullie, en elke keer als jullie aan mij denken, ben ik bij jullie. Bid ook voor jullie herders, voor zij die voor mijn Zoon en voor jullie alles in de steek lieten. Heb ze lief en bid voor hen. De hemelse Vader luistert naar jullie gebeden. Ik dank jullie.”


2 – “De oorlog zal eindigen” “Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans” is de titel waarmee de heilige Maagd zich voorstelde in Fatima. Ze vroeg om het gebed van de Rozenkrans om de oorlog van 1914-1918 een halt toe te roepen. Oktober is de maand van de Rozenkrans. Om die reden is dit een gelegenheid om even pas op de plaats te maken en zich de vraag te stellen: “Wat heb ik gedaan met mijn Rozenkrans om conflicten te laten ophouden ?” Deze remedie, die de desastreuze plannen van de Satan verijdelt, blijft een eeuw later even krachtig en effectief en zelfs meer dan ooit. (Het eeuwfeest van Fatima wordt gevierd in 2017). Zou men op Google lezen: “Er bestaat een wonderbare remedie, die door een grote geleerde is uitgevonden, die bij machte is om sereniteit te bekomen en de vrede van hart, en de beëindiging van familieruzies… Een remedie die zich al eeuwen heeft bewezen in alle lagen van de maatschappij, maar die heel duur is en niet te exporteren. Zij is alleen te verkrijgen in de verste uithoek van China …” Wel, ik wed dat de meeste mensen daarheen zouden snellen, zelfs als dat zou betekenen dat ze er sommige bezittingen voor zouden moeten verkopen, om de reis ernaar toe te kunnen betalen en het product te kunnen kopen. En … ze zouden nog gelijk hebben ook.
Deze wonderbare remedie ligt echter ergens in een van uw la’s of ze hangt aan de spiegel van uw auto. Ze kost slechts één euro. Het is uw Rozenkrans. Waarom hem dan niet ter hand nemen en deze vurig bidden? Waarom twijfelen aan de beloften van de heilige Maagd als ze zich tot ons richt, met als enig doel ons de wonden en de martelingen van oorlogen, zowel innerlijke al uiterlijke, te besparen. Waarom haar woorden negeren en de voorkeur geven aan luchtspiegelingen van een vals geluk, die de media ons belooft en die ons door de gevangenis van onze geestelijke luiheid wordt voorgespiegeld? “Lieve kinderen, ontwaak uit de slaap van je ziel” zegt ze. “Ik ben gekomen om jullie te helpen. Ik wil jullie in mijn armen sluiten, maar jullie willen het niet ” “Ik hou van al jullie gebeden die met het hart worden gebeden, maar in bijzonder van het gebed van de dagelijkse Rozenkrans.” “Een eenvoudige Rozenkrans kan wonderen verrichten in jullie leven en in de wereld.”
Aan wie de Rozenkrans bidden, deed de heilige Maagd verbazingwekkende beloften ten overstaan van de zalige Alain de la Roche, o.p.: “Wie het bidden van de Rozenkrans volhoudt, zal alle genaden krijgen die hij of zij me vraagt. Ik beloof mijn heel bijzondere bescherming en belangrijke gunsten aan hen, die mijn Rozenkrans met godsvrucht bidden. De Rozenkrans zal een belangrijk schild zijn tegen de hel, zal de ondeugden vernietigen, bevrijden van de zonde en de ketterij neerslaan. De Rozenkrans zal deugden doen kiemen en zal voor de zielen Goddelijke Barmhartigheid verkrijgen. Hij zal in de harten de liefde voor de wereld vervangen door de liefde voor God, en hij zal de zielen optillen naar het verlangen van de eeuwige goederen. Hoeveel zielen zullen zich zo heiligen. Wie zich door de Rozenkrans aan mij toevertrouwt, zal niet verloren gaan. Wie mijn Rozenkrans godvruchtig bidt en de mysteries ervan mediteert, zal geen slechte dood sterven: als zondaar zal hij zich bekeren, als rechtvaardige zal hij volharden in de genade en, in elk geval, zal hij toegelaten worden tot het eeuwige leven. De echte bewonderaars van mijn Rozenkrans zullen niet sterven zonder de hulp van de Kerk. Ik wil dat al wie mijn Rozenkrans bidt in hun leven en bij hun dood, licht en volheid van genaden vinden, en dat ze delen in de verdiensten van de Gelukzaligen. Ik zal de zielen, die vurig de Rozenkrans baden, heel vlug uit het Vagevuur bevrijden. De echte kinderen van mijn Rozenkrans zullen in de Hemel een bijzondere glorie genieten. Ik zal diegenen, die mijn Rozenkrans propageren bijstaan in al hun noden. Ik heb van mijn Zoon verkregen dat de broeders en zusters die de Heilige Rozenkrans bidden, de heiligen in de Hemel als broeders zullen hebben, zowel tijdens hun leven als bij hun dood, enz …”

3 – Heilige familie. Te midden van de turbulenties, die worden veroorzaakt door de problemen rond de gezinnen, wil ik hier de vredige, kristalheldere, profetische, doordringende en genezende stem laten horen van de Moeder Gods. Heeft ze sinds 1981 niet al de sleutels gegeven die we nu nodig hebben om heilige en gezonde families te bekomen? Laten we naar haar stem luisteren en de richtlijnen volgen die ze ons geeft door middel van haar boodschappen. We zouden al zoveel drama’s, breuken, ontwrichtingen en depressies hebben vermeden, die onze westerse wereld ondermijnen, als we haar moederlijke raadgevingen hadden opgevolgd. Hier enkele voorbeelden, die de zieners ons in de loop van de jaren hebben gegeven: “Lieve kinderen, Satan wil de gezinnen vernietigen. Hij is dag en nacht aan het werk. Bied hem weerstand met de Rozenkrans in de hand.” “Dat de ouders bidden samen met de kinderen, en de kinderen samen met hun ouders. Zo, verenigd in gebed, kan de Satan niets tegen jullie beginnen.” “Ik vraag jullie om elke dag te bidden in het gezin. Het gebed in de familie is HET middel om de wereld van vandaag te genezen.” “Een eenvoudige Rozenkrans kan wonderen verrichten in de wereld en in jullie leven.” “Moge jullie eerste gebedsgroep je gezin zijn.” “Als jullie samen bidden, komt Jezus midden onder jullie. Het doel van het gebed in het gezin is om Jezus bij jullie te laten komen.” Wat hebben we meer nodig, als Jezus onder ons is gekomen? We hebben God dan immers bij ons. Het is zeker dat Jezus goddelijk werk bij ons verricht. Aan de een zal Hij brood geven, aan een ander genezing, bevrijding, vreugde, troost, licht … en ons gezinsleven zal omgevormd worden. Dan, als we elke dag bidden, zal Jezus bij ons wonen, en Hij zal een lid worden van ons gezin. En wel op zo een wijze, dat de vader, de moeder, de oom, over Hem met eerbied zullen spreken, waardoor de kleine kinderen, die in huis wonen, zullen begrijpen dat God groot is, dat Hij bestaat en dat Hij goed is, omdat vader en moeder over Hem met liefde spreken. Dat zal zaadjes van geloof in hun hart leggen en doen kiemen. Als de ouders nooit over God spreken in het gezin, zullen de kinderen denken dat God niet bestaat of dat Hij, moest Hij toch bestaan, niet belangrijk is. Als Jezus bij ons woont, houdt Hij de wacht. Hij vervult het huis met Zijn aanwezigheid en dat betekent geluk. Beetje bij beetje zal Hij de virussen vernietigen die het gezin ondermijnen: de kritiek, de haat, de jaloezie, de afgunst …zonder de pornografie te vergeten, die bij zoveel gezinnen is binnengeslopen. Een onderzoek wees uit dat meer dan 70% van de echtscheidingen zijn te wijten aan porno. Jezus zal alles zuiveren dat schadelijk is voor het gezin. Hij zal zaadjes planten van waarden, die het gezin opbouwen: de eenheid van hart, het delen, de onderlinge steun, de vergeving. Als de leden van een gezin elkaar nooit om vergeving vragen, is de familie in gevaar. Het is goed om niet eerder te gaan slapen, dan nadat men vrede heeft gesloten met elkaar.
Als Satan dan bij u komt om zijn vernietigingswerk te beginnen, dan ziet hij dat de plaats bij u al door iemand is ingenomen. Hij ziet dat Jezus daar is en hij zal daar volledig door geterroriseerd zijn. Hij is dan genoodzaakt om zijn wapens te laten vallen en kan ons niet meer schaden. Jezus heeft Satan aan het Kruis verslagen en sindsdien verdraagt hij de aanwezigheid van Jezus niet meer. Een gezin dat dagelijks bidt, bouwt een harnas tegen het kwaad om zich heen; tegen de vernieler. Christus is dat harnas. Een gezin echter, dat niet bidt, waar is haar verdediging? Ze heeft er geen. Dit gezin verkeert in gevaar.
Soms hoort men zeggen: “Nu kunnen we trouwen, we hebben alles, een huis, geld, werk, gezondheid … Alles om een gelukkig gezin te stichten.” Maar als men Jezus niet heeft in het hart van het gezin, waar is dan de verdediging? Als de vernieler komt om dat gezin te vernielen en te ondermijnen, dan is het noch het huis, noch het werk, noch het geld, die hem vrees zullen aanjagen. Het is alleen Jezus, die hem doet vrezen. Het is beter Jezus te hebben en arm te zijn, dan rijk te zijn zonder Jezus. Toen Maria het dorpje Medjugorje koos, zei ze: “Hier heb ik echte gelovigen gevonden.” Welnu, deze gezinnen in dit dorp hadden als enige rijkdom alleen Jezus.
Als iemand in het gezin vloekt, negeer dat. Blijf kalm en maak een gebaar dat u het niet gehoord hebt, maar zegen daarbij God in uw hart. Uw zegen zal de gevolgen van de vloek tenietdoen. De vloeker zal het vlugger moe worden te vloeken, dan dat u het moe wordt om God te zegenen. Zo zult u de vrede in uw hart bewaren, en die vrede zal zich over heel uw omgeving uitspreiden. God heeft een plan tot heiligheid voor alle leden van uw familie. Als u bidt, zult u een instrument van God voor allen zijn die Zijn liefde niet kennen. “Ga niet in discussie” zegt Maria. Het is door het voorbeeld te geven en niet door elkaar op te jagen, dat de harten zich openen.
De heilige Maagd is gekomen om ons te smeken: “Vernieuw het gebed in het gezin.” Tegenwoordig wordt de aanval heviger, we hebben sterkere wapens nodig om niet ten onder te gaan. Laten we veel bidden voor de synode over het gezin in Rome.


Lieve Jezus, als ik op mijn laatste dag voor U zal staan,
zou het kunnen dat U me vraagt:
“Ik zond u mijn Moeder, hebt u goed gedaan wat ze heeft gezegd?”

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje oktober 2015

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 –
Op 2 september 2015, kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, mijn geliefde liefdesapostelen, mijn dragers van de waarheid, opnieuw breng ik jullie samen om mij heen, om mij te helpen, om al mijn kinderen die dorsten naar liefde en waarheid te helpen -- zij dorsten naar mijn Zoon. Ik ben een genade, geschonken door de Hemelse Vader, een hulp bij het beleven van het woord van mijn Zoon. Heb elkander lief. Ik heb net als jullie op aarde geleefd. Ik weet dat het aardse leven niet altijd makkelijk is, maar als jullie van elkaar houden, zullen jullie bidden met het hart, zullen jullie geestelijke hoogten bereiken en zal de weg naar de Hemel voor jullie openstaan. Ik, jullie moeder, wacht daar op jullie, want daar leef ik. Wees trouw aan mijn Zoon en leer anderen om te vertrouwen. Ik ben bij jullie. Ik zal jullie bijstaan. Ik leer jullie het geloof, opdat jullie het op de juiste manier aan anderen kunnen doorgeven. Ik leer jullie de waarheid, opdat jullie zouden kunnen onderscheiden. Ik leer jullie liefhebben, opdat jullie mogen inzien wat echte liefde is. Mijn kinderen, mijn Zoon zal ervoor zorgen dat Hij kan spreken doorheen jullie woorden en daden. Ik dank jullie.”


2 – Beperkingen die we moeten aanvaarden. Recent hebben we enkele veranderingen kunnen vaststellen in Medjugorje: Marija heeft haar Magnificat-centrum niet meer opengesteld voor het publiek voor de dagelijkse verschijning. Ivan en Jakov zijn in de namiddag nog wel gekomen met Pater Marinko om met de pelgrims te bidden, maar ze hebben geen boodschappen meer gegeven. Het informatiecentrum van Medjugorje stelt, zoals vroeger, de boodschap van de 2de van de maand aan Mirjana niet meer ter beschikking van de pelgrims. Ivan nodigt de bedevaarders niet meer uit om deel te nemen aan zijn gebedsgroep tijdens de avondverschijning op de berg, enz …

Laten we in vrede blijven, mochten er nog meer beperkingen komen. De Gospa heeft haar plan en Ze zal het verwezenlijken. De zieners weten het en ze bewaren hun gemoedsrust. Waarschijnlijk zijn deze beperkingen in het leven geroepen als lokale maatregelen om meer voorzichtigheid te betrachten vóór de uitspraak van Paus Franciscus over Medjugorje en ook om alle nieuwsgierigheid naar buitengewone dingen onder de pelgrims te vermijden, wat hen van het essentiële zou afleiden. Voor hen die ver van God afstaan en die derhalve tekens nodig hebben om Jezus te kunnen ontmoeten, zijn deze “geschenken” die heilige Maagd de laatste jaren gaf zeker vruchtbaar geweest. Gelukkig bezoekt God degenen die Hij wil en de mensen zullen Hem daar nooit in kunnen beperken. Zijn genaden zullen niet verminderen, in momenten van tegenspoed zullen ze daarentegen steeds toenemen.

Paus Franciscus heeft nog geen uitspraak over Medjugorje gedaan. Geen enkele verklaring, ook niet die van een “vaticanist”, heeft ook maar enig gezag. Het gaat hier om louter persoonlijke meningen. Laten we opletten dat we niet opnieuw in een val van verwarring terechtkomen. Een uitspraak over Medjugorje zal langs de officiële kanalen van het Vaticaan gegeven worden. Laten we in vrede bidden voor Paus Franciscus, die een grote verantwoordelijkheid draagt, en ook voor zijn omgeving.

Laten we onze dankzeggingen verdubbelen en iedere vorm van wrok, of nog erger, van kritiek vermijden, wat de heilige Maagd alleen maar zou bedroeven en wat haar plan zou kunnen vertragen. Zo wacht ze op ons. Haar Hart zal triomferen.


3
– Smeekgebed voor Frankrijk. Ik wil hier met u een mooi gebed delen voor mijn land, dat door vele andere naties kan overgenomen worden. Zozeer is het van toepassing en actueel. In het Westen hebben we ons geluk verspeeld, omdat we er voor hebben gekozen om zonder God te leven. Het is echter nog niet te laat.

“Heer, onze God, diep verslagen door alles wat er in ons land gebeurt, maar vertrouwend op Uw beloften, keren we ons tot U, van wie onze hulp zal komen, want zonder U kunnen we niets. Jezus, U, die gezegd hebt: “Vraagt en ge zult verkrijgen”, wij smeken U ons te helpen, opdat ons land zich opnieuw zou oprichten.

Voor Uw aangezicht erkennen wij de zonden van onze leiders, onze parlementaire gezagsdragers, die zijn gekozen door het volk, want we hebben ze immers zelf aan de macht gebracht en zijn daarmee mede verantwoordelijk. Voor Uw aangezicht erkennen we als de onze, de zonden binnen de Kerk waar we ledematen van zijn. We zijn immers “één” in Uw Lichaam. Voor Uw aangezicht erkennen we onze persoonlijke compromissen, want we hebben ons hart laten vullen met de waarden van de wereld; ons er zelfs mee laten overspoelen, terwijl we de kaders van de Waarheid en het Algemeen Welzijn opzij hebben geschoven, waardoor we zijn geworden tot anti-getuigen.
Vergeef ons, dat we ons hebben laten ontwapenen zonder weerstand te bieden. Vergeef ons, dat we er niet alles aan gedaan hebben om ons Geloof door te geven en om vastberaden te zijn in de Hoop en de Liefde, de goddelijke deugden, die alleen een beschaving van de Liefde kunnen vormen, waar iedereen zijn plaats heeft. Wij erkennen dat ons hart kil is, gekneed door egoïsme, en zich alleen bekommerd om zichzelf en de onzen, zonder edelmoedige liefde noch voor U, noch voor onze naasten. Dagelijks zondigen wij in gedachten, in woorden, in daden en in nalatigheid. Vergeef het ons. Heer, op onze knieën vóór Uw aangezicht, smeken we door onze gebeden, ons vasten, onze tranen en onze eerherstellende aanbidding om Uw Barmhartigheid. Alléén dat kan ons redden. Zend ons Uw Heilige Geest, bewaar onze harten in nederigheid en berouw, verlicht ons verstand, toon ons hoe we onze daden moeten richten naar Uw Wil en niet naar onze wensen.
Heer, onze God, wij smeken U dit in de vreugde van de zekerheid van de uiteindelijke overwinning. Aanvaard ons land en al haar inwoners. Sluit hen in in het Hart van Jezus, verenigd met het Hart van Maria. Moge zij daar altijd verankerd blijven, opdat Uw Rijk zich zou vestigen, zodat onze instellingen zich kunnen vernieuwen naar waarheid en recht. Help ons Uw Wil te dienen, uit liefde voor U en onze broeders, opdat de Vrede zou overwinnen. Glorie en lof aan U in de Heilige Geest. Amen.”


4 – Velen stellen zich de vraag: Wat kunnen we verwachten van de Synode over de gezinnen? Zal het ons optillen of zullen we nog dieper vallen? Het is een terechte vraag. De kwaliteit van de vrucht zal afhangen van de wortel en van de gebruikte bron. Reeds 34 jaar leert de heilige Maagd ons duidelijk hoe het herstel en de genezing van het gezin te verkrijgen. In zijn meesterwerk: “De Theologie van het Lichaam” geeft Johannes-Paulus II essentiële en profetische aanbevelingen over dit onderwerp. We hebben alle sleutels in handen. In het bezit zijn van een sleutel volstaat echter niet wanneer deze in de opberg-la blijft liggen. We moeten hem gebruiken.

Een andere stem, die van Zuster Lucia van Fatima, heeft zich laten horen. Kardinaal Kafara van Bologna publiceerde fragmenten uit een brief, die hij van Zuster Lucia had gekregen als antwoord op zijn vraag om gebed voor zijn apostolaat voor de gezinnen. Tot zijn grote verbazing schreef Zuster Lucia hem eigenhandig een brief (die in de Romeinse archieven bewaard is) en waarin ze verklaarde: “De Heilige Maagd heeft me gezegd dat de Duivel zich aan het klaarmaken is om een beslissende strijd tegen Haar te voeren. Een beslissende strijd. Het is de eindstrijd, waarbij de ene partij wint en de andere een nederlaag lijdt. Daarom moeten we nu beslissen: Of zijn we voor God, of zijn we met de Duivel. Er is geen andere mogelijkheid. De laatste strijd tussen de Heer en het rijk van Satan zal zich afspelen rondom het huwelijk en het gezin. Heb geen angst. Wie werkt voor de heiligheid van het huwelijk en het gezin, zal steeds onderhevig zijn aan moeilijkheden en aan allerhande tegenwerkingen. Het gaat immers om een beslissende kwestie.” Tenslotte besluit Zuster Lucia: “Toch heeft de heilige Maagd de Kop van de Slang reeds verpletterd.”
(Interview, gepubliceerd in 2008 op de site “Rorate Coeli” en in het maandblad “De stem van Pater Pio” van maart 2015)

De laatste strijd ? Een cruciale vraag… We zijn er in beland. Het duizelt ons bij de ineenstorting van het gezin, dat goed is gepland door de “werkers van het Kwaad”, de trawanten van de vijand van het menselijk ras. Johannes-Paulus II zei het reeds: “Als de hoofdpilaar wordt aangetast, stort heel het gebouw in.” Bij een hevige aanval horen sterke wapens. Vandaar de herhaalde bezoeken van de heilige Maagd, die ons de te volgen weg toont. “De wereld bevindt zich in een moment van beproeving, zegt Ze, omdat zij God is vergeten en verlaten heeft. Daarom, kinderen, weest diegenen die God zoeken en Hem boven alles beminnen. Ik ben met u …”

Haar boodschappen zullen er steeds zijn, ze bevestigen het Evangelie. Maria zal er altijd zijn, verlangend om ons te helpen, vurig verlangend ons heilig te zien. Met Haar hebben we dus alles. Broeders en zusters, doe alles wat ze vraagt en Zij zal alles voor ons doen.

5 – Vicka is weer thuis. Ze is echter nog te zwak om pelgrims te kunnen ontvangen. Ze offert al haar lijden aan Jezus voor de plannen van de heilige Maagd en voor ons, haar kinderen. Ze kent immers de vruchten van dit offer. De Heilige Maagd zei eens tegen Vicka: “Heel weinig mensen hebben de grote waarde begrepen van het lijden, als dit aan Jezus wordt opgedragen.” Sindsdien heeft Vicka steeds een buitengewone glimlach, zelfs tijdens haar zwaarste ziekten.


Lieve Gospa, U bent de oorzaak van onze vreugde,
U bent de Morgenster, die de echte dag aankondigt.

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2015

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 –
Op 2 juni 2015, kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, ik wil werken via jullie, mijn kinderen, mijn apostelen, om uiteindelijk al mijn kinderen te kunnen samenbrengen waar alles klaarstaat voor jullie geluk. Ik bid voor jullie, dat jullie anderen kunnen bekeren door daden, want de tijd voor daden van waarheid is gekomen, de tijd voor mijn Zoon. Mijn liefde zal in jullie werken - ik zal jullie gebruiken. Heb vertrouwen in mij, want alles wat ik verlang, verlang ik voor jullie bestwil, voor het eeuwig goede geschapen door de Hemelse Vader. Jullie, mijn kinderen, mijn apostelen, leven op aarde samen met mijn kinderen die de liefde van mijn Zoon niet hebben leren kennen, die mij niet "moeder" noemen. Wees echter niet bang om te getuigen van de Waarheid. Als jullie moedig getuigen zonder angst, zal de waarheid op miraculeuze wijze overwinnen, maar onthou: kracht vind je in de liefde. Mijn kinderen, liefde is berouw, vergiffenis, gebed, offer en mededogen. Als je weet hoe je moet liefhebben, zul je door je daden anderen bekeren, zul je het licht van mijn Zoon in je ziel kunnen laten schijnen. Ik dank jullie. Bid voor jullie herders. Zij behoren toe aan mijn Zoon. Hij heeft ze geroepen. Bid dat zij altijd de kracht en de moed zouden hebben om te schijnen met het licht van mijn Zoon.”


2 – De Paus was in Sarajevo. Deze 6 juni was een heel ontroerende dag. Paus Franciscus had veel succes als men het massaal aantal mensen in ogenschouw neemt dat naar hem was gekomen. Meer dan 70.000 mensen waren aanwezig en dat in een land waar de meerderheid moslim is. Heel zijn boodschap ging over vrede, een werkelijkheid die in dit deel van het land nog het meest ontbreekt. Hij zei: “Jezus heeft niet gezegd: ‘Zalig zij, die over vrede spreken’, maar ‘Zalig zij, die vrede brengen’”. In het vliegtuig, tijdens de terugreis beantwoordde de Paus de vraag van een journalist en hij zei dat hij de resultaten van de commissie die over Medjugorje gaat had ontvangen en dat er een beslissing genomen gaat worden.

3 – Alcohol en gokken… Hoe er vanaf raken?
Lynda uit Schotland getuigde over een bijzondere gebeurtenis in haar familie. Haar broer Patrick was verslaafd aan alcohol en gokken. “Mijn broer is de jongste in de familie, vertelde ze me. Tijdens zijn pubertijd was hij een heel lief kind, gehoorzaam en kalm en hij amuseerde zich goed. Toen hij 18 jaar was ging hij naar de universiteit om geneeskunde te studeren. Hij sloot zich aan bij alle jongerengroepen en clubs, die hij maar kon vinden en ging van het ene feest naar het andere met heel dat wereldje. Het was werkelijk een uitbundige leven. Hij dronk buitensporig en begon te gokken. Na het behalen van zijn doctoraat ging hij werken in een ziekenhuis, maar zijn carrière vlotte niet. Mijn familie en ikzelf waren ongerust over het grote aantal uren dat hij aan gokken besteedde. We probeerden met hem te praten, ikzelf in het bijzonder. Ik ben immers zijn enige zus en bovendien zijn peettante. Ik stak er veel tijd in om hem te bezoeken in zijn appartement, met als doel om hem te helpen met zijn zaken, zijn geld te beheren, kortom, om hem dus terug “op het rechte pad” te brengen. Vruchteloos. “Zeer om hem bekommerd, besloten mijn moeder en ik in 2012 om naar Medjugorje te gaan. We waren op weg naar het graf van Pater Slavko, toen mijn moeder zei : “Kijk, daar verderop, daar heb je Zuster Emmanuel. Ik ga haar vragen om voor Patrick te bidden”. Zo gebeurde het. Zuster Emmanuel antwoordde mijn moeder: “Wat vraagt de heilige Maagd om dergelijke oorlogen te winnen? Mijn moeder zei: “Gebed en vasten”. Daarom zei Zuster Emmanuel: “Doe uw eigen deel goed (en niet half), bid EN vast voor uw zoon, en God zal zijn deel doen voor hem. “Door gebed en vasten, kunnen jullie alles verkrijgen” zegt de heilige Maagd.” Toen mijn moeder me deze woorden herhaalde, was mijn reactie “Godzijdank dat de zuster dit niet tegen mij gezegd heeft.” Toen we echter thuis waren gekomen, zijn we toch allebei voor mijn broer gaan bidden en vasten op water en brood op woensdag en vrijdag en we hebben werkelijk een wonder zien gebeuren. Ja, sinds meer dan twee jaar is mijn broer geheel vrij van schulden. Hij heeft grote vorderingen gemaakt in zijn medische carrière en heeft een goede faam als dokter en neemt deel aan een project dat hem nog meer zal helpen in zijn carrière. Hij drinkt nu zeer zelden alcohol, een glaasje van tijd tot tijd, leidt een gezond leven, beleeft zijn geloof en heeft een prachtige verloofde. Het was nadat we begonnen waren met bidden en vasten dat we werkelijk dit wonder hebben zien gebeuren. Toen we voor die tijd probeerden om met hem te praten, was het, alsof we tegen een muur liepen. Het vasten had de kracht om iets in hem te breken, dat noch mijn familie, noch ikzelf konden bereiken louter met woorden en gebed. Er was meer nodig om hem te redden en dat was het gebed vergezeld met vasten.” Deze getuigenis van Lynda spreekt tot het hart van velen. Het aantal verslaafden neemt tegenwoordig drastisch toe. Alcohol, drugs van allerlei aard, ontaarde seksuele praktijken, gokspelen, enz… vernielen tegenwoordig ontelbare gezinnen. Iemand die niet echt overtuigd is van de gegrondheid van het vasten, verbonden met het gebed zoals Christus het zegt in het Evangelie of zoals Maria dat doet in haar boodschappen, zou er beter aan doen het toch eens te proberen. Hij zou niets te verliezen hebben, maar integendeel, er alles bij winnen.


4 – Er is geen twijfel mogelijk, tenzij deze, die door de media gewekt wordt met hun verkeerde interpretatie van de woorden van de Paus, waar hij het had over “achter zieners aan lopen”. (De Paus waarschuwde voor het risico van een wat “etherische (scheve) christelijke spiritualiteit” en noemde naar aanleiding daarvan vooral “zij, die steeds nieuwe dingen nodig hebben in de christelijke identiteit” en die zich afvragen “waar zijn die zieners, die ons vandaag zeggen welke brief de heilige Maagd om 16 uur zal zenden ?” en die daarvan leven. Hij benadrukte daarbij dat dat geen christelijke spiritualiteit is). De naam Medjugorje koppelen aan deze woorden van de Paus is zuivere media-manipulatie. De Paus kon trouwens Medjugorje niet bedoeld hebben en wel om 2 redenen. Als hij in het vliegtuig van Sarajevo zei: “we zullen een beslissing nemen” dan kon hij dit niet reeds tevoren doen door een algemene uitspraak te doen. Bovendien komt de heilige Maagd niet om 16 uur en Ze geeft niet elke dag een boodschap. Medjugorje is hier dus niet in het geding. De echte informatie over Medjugorje kan men vinden op de site van het Vaticaan. De Paus heeft gelijk dat hij de “jacht op zieners” bekritiseert. Wat namelijk belangrijk is, is het beleven van de boodschap van het Evangelie en niet het blijven stilstaan bij het instrument dat deze boodschap doorgeeft. Op een foto staan naast een ziener is sympathiek maar is geen toegangskaart voor de Hemel.

Lieve Gospa, morgen, 16 juni, begint de noveen voor de 34e verjaardag van Uw verschijningen (25 juni)
Wat verlangt U dat we U aanbieden om u te danken voor dit geschenk? We willen vrijgevig zijn …

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juni 2015

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 maart 2015
had Mirjana haar maandelijkse verschijning in de woonkamer van haar pension, dat naast haar eigen huis is gelegen. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, jullie zijn mijn kracht. Jullie, mijn apostelen, met jullie liefde, nederigheid en stil gebed, maken het voor anderen mogelijk om mijn Zoon te leren kennen. Jullie leven in mij. Jullie dragen mij in je hart. Jullie weten dat er een moeder is die van je houdt en die gekomen is om liefde te brengen. Ik kijk naar jullie in de Hemelse Vader - jullie gedachten, jullie pijn, jullie lijden -- en schenk die aan mijn Zoon. Wees niet bang en verlies de moed niet, want mijn Zoon luistert naar zijn moeder. Hij heeft lief sinds zijn geboorte, en ik verlang dat al mijn kinderen die liefde leren kennen. Ik verlang dat al wie Hem verliet door pijn of onbegrip naar Hem zou terugkeren, en dat al wie Hem nog niet kent Hem zou leren kennen. Daarom zijn jullie hier, mijn apostelen, en als een moeder ben ik bij jullie. Bid voor standvastigheid in het geloof, omdat liefde en mededogen voortvloeien uit een stevig geloof. Met liefde en mededogen zullen jullie al diegenen helpen die niet beseffen dat zij de duisternis kiezen in plaats van het licht. Bid voor jullie herders, want zij zijn de kracht van de Kerk die mijn Zoon jullie heeft nagelaten. Doorheen mijn Zoon zijn zij de herders van de zielen. Ik dank jullie.”


2 – Groot nieuws. Paus Franciscus heeft op 13 maart
de viering aangekondigd van een Heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit feestjaar zal beginnen op het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis, op 8 december 2015, en eindigen op 20 november op het Feest van Christus-Koning 2016. Aan het begin van dit jaar had de Paus gezegd: “Deze tijd is de tijd van Barmhartigheid”.

3 – Vicka ging naar San Giovanni Rotondo (Italië) voor een doop.
Op 10 maart gaf de heilige Maagd haar een boodschap voor de Vasten: “Ik roep jullie op om de Rozenkrans te bidden. Bid de glorievolle mysteries elke dag in jullie familie op jullie knieën tijdens deze veertigdagentijd van vasten”. Laten we het doen. Maria heeft het nodig voor haar plannen. Wie weet dat, als we doen wat zij vraagt, we misschien kunnen voorkomen dat er nog meer kinderen onthoofd zouden worden of dat er nog meer jongeren zelfmoord zouden plegen? In Medjugorje heeft ze gezegd: “Een enkel Rozenkransgebed kan wonderen bewerken in jullie leven en in de wereld. Ja, de heilige Maagd weet waarom ze dit gebed vraagt, Ze rekent op ons.

De volgende dag is Vicka naar het heiligdom Monte Sant’Angelo gegaan, dicht bij Foggia, waar de Aartsengel Michael verscheen op 8 mei 490. Later ging ze naar een herberg die ook “San Michele Archangelo” heet. Tijdens de verschijning waren daar zieken, verpleegkundigen, verpleegsters, enz, aanwezig. De heilige Maagd vroeg hen te bidden voor het plan dat ze wil verwezenlijken en ze herinnerde hen aan haar pijn vanwege de jongeren die verloren gaan.

4 – Op 19 maart vieren we de H. Jozef.
Deze grote heilige, echtgenoot van de Maagd Maria, heeft voor brood gezorgd voor Hem, die het Bood des Levens is. En hij houdt niet op om te werken voor ons geluk, zoals hij dat op aarde deed voor zijn gezin. Hier volgt een voorbeeld van zijn goedheid, een getuigenis van pater Ted Custer, die missionaris is in Nicaragua:

“Ik begon in 1982 aan mijn tweede pastorale zending in een stadje in het centrum van Nicaragua. De situatie was er moeilijk en gespannen. De Sandinistische revolutie was volop aan de gang en de oorlog van de “Contras” werd heviger. Ik kwam terecht in de voetsporen van mijn voorganger, een zeer gewaardeerd priester, die bij zijn vertrek een groot verdriet achter liet bij de mensen, maar hij was ziek en moest ermee stoppen. Vlak voordat ik voor een bezoek terugkeerde naar de USA, liet men mij weten dat, als ik er niet in zou slagen om het werk te voltooien aan het grote plafond van de kerk, de parochianen me in steek de zouden laten. Er is in de parochie een beeldje van de heilige Jozef, dat de mensen als miraculeus beschouwden. Ik wist er niet veel over, maar richtte er wanhopig een gebed tot de heilige Jozef, en vroeg hem om me te helpen. Ik kon 2000 dollar lenen en startte het werk, zonder te weten of ik deze som ooit, zelfs na twee jaar, zou kunnen terugbetalen. Ik ging voor een maand terug naar huis, in de USA, en precies op het moment dat ik terug wilde vertrekken naar Nicaragua, vroeg mijn voormalige pastoor of ik even bij hem langs wilde komen, omdat hij een geschenk voor me had. Hij overhandigde mij iets meer dan 2000 dollar. Hoe groot was mijn vreugde. Ik kon de lening in een keer terugbetalen en er bleef zelfs nog wat over. Toen ik in Nicaragua aankwam, ontdekte ik dat de werklieden iets meer besteed hadden dan voorzien was. Het geld dat mijn pastoor me gegeven had dekte deze som precies in zijn geheel. Viva San José.” Wij allen, die hem met geloof kunnen aanroepen en hem onze zaken kunnen toevertrouwen, waarom zouden we hem werkloos laten ?

5 – Een parel van een boek is op 5 maart verschenen: “Ce que Marthe leur a dit” (Wat Marthe hen zei.)
Het zijn de antwoorden van de Eerbiedwaardige Marthe Robin aan de mensen, die haar bezochten: www.editions-emmanuel.com

Hier volgen enkele citaten:

Gebed, Heilige Mis en Biecht
– Aan enkele kinderen, die haar vroegen: “Als men voor u bidt, helpt u dat ?” Marthe antwoordt: “Zeel zeker, en het is beter dan vriendschap, het is dieper voor iemand te bidden, dat gaat veel verder”. Marthe gaf hen richtlijnen voor de vakantie: “De H. Mis is niet verplicht maar ze is noodzakelijk. Waarom zou je Jezus op vakantie sturen ?” Jullie moeten regelmatig het Sacrament van de verzoening ontvangen”.

De crisis van de Kerk in Frankrijk.
Aan een priester, die haar zei dat er in korte tijd een vernieuwing van de Kerk zou komen in Frankrijk, na het Concilie: “Nee, Nee, Eerwaarde. Binnenkort zullen er nog slechts kleine eilandjes van getrouwen zijn”. In 1975, aan een Pater Montfortaan, missionaris: “Frankrijk zal een geestelijke woestijn worden. Er zullen enkel een paar vurige oases overblijven”.

Aan Pater Finet in 1936:
“Frankrijk zal opnieuw de oudste dochter van de Kerk worden en het licht voor de volkeren”.

Aan een jonge studente van de universiteit, die haar in 1980 vroeg: “Marthe, geloof je dat Frankrijk nog een geestelijke toekomst heeft ?” Ze antwoordde met een soort kreet: “ Ah, dat. Dat geloof ik stellig en zeker.”

Islam: Aan een seminarist: “Het is de Maagd Maria die de band zal smeden tussen de Moslims en ons”.

Dood van een kind. Tot een echtpaar waarvan het jongetje van 18 maanden verdronk: “Ja, God heeft u uitgekozen om de ouders te zijn van een heilige en u neemt ook deel aan de redding van de wereld”.

Weesgegroet.
Aan iemand, die haar vader kwam aanbevelen, die juist geopereerd was : “De heilige Maagd houdt teveel van uw papa, hij zal niet lijden omdat hij sinds zijn 1ste communie nooit vergeten is enkele Weesgegroetjes te bidden voor hij ging slapen”.

Kleinheid. “Als God iemand wil gebruiken, begint Hij dikwijls met hem tot niets te herleiden”.

 

Ja, lieve Gospa, wij willen steeds meer leven in U en U in ons hart dragen.
Ja, wij weten dat we een Moeder hebben, die van ons houdt en die gekomen is om liefde te brengen.
Bij deze opgang naar Pasen, bidden wij U, verdubbel de dosis van uw voorspraak, dat wij liefde en vrede zouden zijn in deze wereld,
die het geluk zoekt waar het verloren gaat.

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2015

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 februari 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 februari 2015
had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij haar thuis. Na de verschijning gaf ze volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, ik ben hier, ik ben bij jullie. Ik kijk jullie aan, glimlach naar jullie en hou van jullie zoals alleen een moeder dat kan. Door de Heilige Geest die komt doorheen mijn zuiverheid, zie ik jullie harten, en bied ik ze aan mijn Zoon aan. Ik vraag jullie al lang om mijn apostelen te zijn, om te bidden voor zij die de liefde van God niet hebben leren kennen. Ik vraag om gebed dat komt uit liefde, gebed dat werken doet en offers brengt. Verspil geen tijd met je af te vragen of je wel goed genoeg bent om mijn apostelen te kunnen zijn. De Hemelse Vader zal iedereen oordelen; jullie dan, heb Hem lief en luister naar Hem. Ik weet dat dit alles verwarrend is voor jullie, zelfs het feit dat ik hier bij jullie blijf. Aanvaard het echter met liefde en bid om het inzicht dat jullie waardig zijn om te werken voor de Hemel. Mijn liefde rust op jullie. Bid dat mijn liefde in alle harten zou mogen zegevieren, want dat is de liefde die vergeeft, geeft en nooit ophoudt. Ik dank jullie."


2 – Vasten met de kracht van God.
Het treft me hoe erg lijden en angsten toenemen in de harten van de mensen, en hoeveel mensen er gevangen zitten in bijna onoplosbare situaties. Oftewel ze zijn slachtoffer van aanvallen of kwaadwilligheid, oftewel ze hebben de deur opengezet voor de Boze door zware zonden, oftewel worden zij gekwetst door hun levensomstandigheden, enz … Onoplosbare situaties? Deze woorden komen niet voor in het woordenboek van God en Zijn leerlingen. De heilige Maagd heeft het ook gezegd: “Door vasten en gebed, lieve kinderen, kunnen jullie alles verkrijgen”. En ook: “Jullie zullen een oplossing vinden, zelfs in situaties, die jullie onmogelijk voorkomen”.

Onze vriend Mathieu had een probleem, dat heel zijn gezin bedreigde: Hij kwam bijna op straat te staan aan het begin van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Hij had een zeer geslaagde zaken loopbaan achter de rug en had zich daardoor vijanden gemaakt, die hem uit jaloersheid wilden neerhalen. Hij vertelde ons:

“In 2009 hadden onze kinderen het ouderlijk huis verlaten en gingen hun weg. We bleven dus alleen achter in een groot huis met zeven kamers. We moesten een kleiner huis zoeken en ons huis verkopen. Al snel vonden we een kandidaat koper en zodra dat de koopovereenkomst getekend was, huurden we een woning om rustig te kunnen gaan naar een ander huis dat ons geschikt leek. Maar toen zijn de problemen begonnen. De bank deed een totaal onaanvaardbaar financieel voorstel, en toen er geen oplossing kwam werd de verkoop geannuleerd. Ons huis stond leeg en we bleven de kosten dragen van verwarming, belastingen, en bovendien betaalden we elders huur. Onze koper had dus afgezien van de koop. We waren in een hopeloze situatie beland, waarin alleen een juridische procedure nog soelaas zou kunnen bieden, iets wat jaren zou kunnen gaan aanslepen. De bank dreigde het huis openbaar te verkopen tegen een veel te lage prijs. Er kwamen nog enkele geïnteresseerden kopers naar het huis kijken, maar de verkoop strandde steeds op het laatste moment. Elke poging om te verkopen liep op niets uit. Er was geen enkele oplossing in zicht. Een totaal vastgelopen situatie…

Toen herinnerde ik me een boodschap van de heilige Maagd: “Door vasten en gebed, lieve kinderen, kunnen jullie alles verkrijgen…” In juli 2014 besloot ik om naar Medjugorje te gaan, om er een noveen te bidden van vasten op water en brood, en om er die dagen elke dag de Rozenkrans te bidden, de Eucharistie te vieren en aanbidding van het H. Sacrament te doen. In zekere zin nam ik de heilige Maagd op haar woord. Het vasten is wonderbaar gelukt, want vanaf de 1ste dag had ik dit opgedragen aan de heilige Maagd en haar gesmeekt me te begeleiden. Ik dacht namelijk dat ik het niet vol zou houden. Het was een wonderlijke ontdekking: Ik ging naar “Viktor”, het restaurant bij de Kerk, om er mijn vastenbrood te eten. Ik zat er naast pelgrims, die een normale maaltijd namen en liet de heerlijke geuren mijn brood vergezellen. Ik had in het geheel geen aandrang en geen zin om van menu te wisselen.

Toen ik terug thuis was, tekenden we een nieuwe overeenkomst om ons huis te verkopen. Het probleem bleef echter bestaan, wegens de weigering van de bank. We tekenden deze overeenkomst, terwijl we de heilige Maagd ons vertrouwen schonken. We waren zeker van haar hulp. Ik merkte vanbinnen dat ik nog een speciale inspanning moest doen. Ik wilde er wat vaart achter zetten achter, want het huis stond al 4 jaar leeg. Was er een 2de vastennoveen nodig ? Eind oktober vertrok ik opnieuw naar Medjugorje. Ik kon me immers niet indenken, dat de heilige Maagd ons maar iets wijs zou maken. Ik bood haar een nieuwe vastennoveen aan voor al haar intenties. Deze keer was het de goede. We tekenden begin januari 2015 het definitieve verkoopscontract”.

Moraal van het verhaal ? Eenvoudig : “… tot nu toe breekt het Rijk der Hemelen zich met geweld baan en geweldenaars maken het buit” (Mt. 11,12), door de middelen te gebruiken, die de Hemel aanbiedt. Hoeveel meer zegeningen, genezingen, bevrijdingen zouden er gegeven worden, als we tegen onszelf zouden zeggen, zoals de H. Matteüs : “De Gospa vertelt ons geen sprookjes, laten we haar instructies opvolgen.” Zeker, ze vraagt geen vastennovenen, maar ze vraagt ons te vasten 2 dagen per week op water een brood. Als er zo velen zijn, die bereid zijn om peperdure vastenkuren te volgen voor hun gezondheid, waarom zouden we er dan niet aan denken om te vasten op water en brood in zogenaamde onoplosbare situaties ? En waarom niet profiteren van de komende Vastenperiode om de tekenen van Gods macht te laten neerdalen over ons en onze gezinnen en over de wereld?

3 – Paus Franciscus
zal naar Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) gaan op 6 juni 2015.Deze reis heeft ogenschijnlijk niets met Medjugorje te maken. Pater Frederico Lombardi, de woordvoerder van de Heilige Stoel, heeft dit in een interview op 2 februari jl. verduidelijk : “De Paus heeft gezegd dat hij naar Sarajevo zou gaan, hij heeft niet gezegd dat hij naar Medjugorje gaat”. Het zou echter wel kunnen dat, als hij in het vliegtuig ondervraagd wordt, zoals hij dat gewoonlijk bij de journalisten toelaat, hij een verrassende uitspraak zou kunnen doen, zoals we dat van hem gewoon zijn.

Hoe groot ook de opwinding is rond dit reisplan, de heilige Maagd zal in elk geval haar werk in vrede en rust voortzetten, tot het volledige is voltooid en tot aan de Triomf van haar Onbevlekt Hart. Het is aan ons om de verwezenlijking van haar plannen te bespoedigen door ons vurig en trouw gebed.

4 – Groot nieuws.
We kregen belangrijk nieuws uit de Karmel van Bethlehem: Zr. Maria van de Gekruisigde Jezus, Maryam van Bethlehem* (1846-1878) wordt in Rome zalig verklaard op 17 mei 2015. Satan had gezegd: “Ze zal zalig verklaard worden en dat wil ik niet.” Maar, zo zei Paus Johannes-Paulus II: “In haar spreekt alles ons van Jezus”. Het is moeilijk Maryam te ontdekken en niet verliefd te worden op haar en te verlangen in haar school zelf heilig te worden.


Lieve Gospa, wat zou de wereld vandaag zijn zonder uw komsten naar Medjugorje? Dank voor uw aanwezigheid, dank om naar ons te kijken en naar ons te glimlachen. Met één van uw glimlachen bewerkt U meer, dan alle therapieën van de wereld doen.

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje februari 2015

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.