Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2015.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 –
Op 2 september 2015, kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, mijn geliefde liefdesapostelen, mijn dragers van de waarheid, opnieuw breng ik jullie samen om mij heen, om mij te helpen, om al mijn kinderen die dorsten naar liefde en waarheid te helpen -- zij dorsten naar mijn Zoon. Ik ben een genade, geschonken door de Hemelse Vader, een hulp bij het beleven van het woord van mijn Zoon. Heb elkander lief. Ik heb net als jullie op aarde geleefd. Ik weet dat het aardse leven niet altijd makkelijk is, maar als jullie van elkaar houden, zullen jullie bidden met het hart, zullen jullie geestelijke hoogten bereiken en zal de weg naar de Hemel voor jullie openstaan. Ik, jullie moeder, wacht daar op jullie, want daar leef ik. Wees trouw aan mijn Zoon en leer anderen om te vertrouwen. Ik ben bij jullie. Ik zal jullie bijstaan. Ik leer jullie het geloof, opdat jullie het op de juiste manier aan anderen kunnen doorgeven. Ik leer jullie de waarheid, opdat jullie zouden kunnen onderscheiden. Ik leer jullie liefhebben, opdat jullie mogen inzien wat echte liefde is. Mijn kinderen, mijn Zoon zal ervoor zorgen dat Hij kan spreken doorheen jullie woorden en daden. Ik dank jullie.”


2 – Beperkingen die we moeten aanvaarden. Recent hebben we enkele veranderingen kunnen vaststellen in Medjugorje: Marija heeft haar Magnificat-centrum niet meer opengesteld voor het publiek voor de dagelijkse verschijning. Ivan en Jakov zijn in de namiddag nog wel gekomen met Pater Marinko om met de pelgrims te bidden, maar ze hebben geen boodschappen meer gegeven. Het informatiecentrum van Medjugorje stelt, zoals vroeger, de boodschap van de 2de van de maand aan Mirjana niet meer ter beschikking van de pelgrims. Ivan nodigt de bedevaarders niet meer uit om deel te nemen aan zijn gebedsgroep tijdens de avondverschijning op de berg, enz …

Laten we in vrede blijven, mochten er nog meer beperkingen komen. De Gospa heeft haar plan en Ze zal het verwezenlijken. De zieners weten het en ze bewaren hun gemoedsrust. Waarschijnlijk zijn deze beperkingen in het leven geroepen als lokale maatregelen om meer voorzichtigheid te betrachten vóór de uitspraak van Paus Franciscus over Medjugorje en ook om alle nieuwsgierigheid naar buitengewone dingen onder de pelgrims te vermijden, wat hen van het essentiële zou afleiden. Voor hen die ver van God afstaan en die derhalve tekens nodig hebben om Jezus te kunnen ontmoeten, zijn deze “geschenken” die heilige Maagd de laatste jaren gaf zeker vruchtbaar geweest. Gelukkig bezoekt God degenen die Hij wil en de mensen zullen Hem daar nooit in kunnen beperken. Zijn genaden zullen niet verminderen, in momenten van tegenspoed zullen ze daarentegen steeds toenemen.

Paus Franciscus heeft nog geen uitspraak over Medjugorje gedaan. Geen enkele verklaring, ook niet die van een “vaticanist”, heeft ook maar enig gezag. Het gaat hier om louter persoonlijke meningen. Laten we opletten dat we niet opnieuw in een val van verwarring terechtkomen. Een uitspraak over Medjugorje zal langs de officiële kanalen van het Vaticaan gegeven worden. Laten we in vrede bidden voor Paus Franciscus, die een grote verantwoordelijkheid draagt, en ook voor zijn omgeving.

Laten we onze dankzeggingen verdubbelen en iedere vorm van wrok, of nog erger, van kritiek vermijden, wat de heilige Maagd alleen maar zou bedroeven en wat haar plan zou kunnen vertragen. Zo wacht ze op ons. Haar Hart zal triomferen.


3
– Smeekgebed voor Frankrijk. Ik wil hier met u een mooi gebed delen voor mijn land, dat door vele andere naties kan overgenomen worden. Zozeer is het van toepassing en actueel. In het Westen hebben we ons geluk verspeeld, omdat we er voor hebben gekozen om zonder God te leven. Het is echter nog niet te laat.

“Heer, onze God, diep verslagen door alles wat er in ons land gebeurt, maar vertrouwend op Uw beloften, keren we ons tot U, van wie onze hulp zal komen, want zonder U kunnen we niets. Jezus, U, die gezegd hebt: “Vraagt en ge zult verkrijgen”, wij smeken U ons te helpen, opdat ons land zich opnieuw zou oprichten.

Voor Uw aangezicht erkennen wij de zonden van onze leiders, onze parlementaire gezagsdragers, die zijn gekozen door het volk, want we hebben ze immers zelf aan de macht gebracht en zijn daarmee mede verantwoordelijk. Voor Uw aangezicht erkennen we als de onze, de zonden binnen de Kerk waar we ledematen van zijn. We zijn immers “één” in Uw Lichaam. Voor Uw aangezicht erkennen we onze persoonlijke compromissen, want we hebben ons hart laten vullen met de waarden van de wereld; ons er zelfs mee laten overspoelen, terwijl we de kaders van de Waarheid en het Algemeen Welzijn opzij hebben geschoven, waardoor we zijn geworden tot anti-getuigen.
Vergeef ons, dat we ons hebben laten ontwapenen zonder weerstand te bieden. Vergeef ons, dat we er niet alles aan gedaan hebben om ons Geloof door te geven en om vastberaden te zijn in de Hoop en de Liefde, de goddelijke deugden, die alleen een beschaving van de Liefde kunnen vormen, waar iedereen zijn plaats heeft. Wij erkennen dat ons hart kil is, gekneed door egoïsme, en zich alleen bekommerd om zichzelf en de onzen, zonder edelmoedige liefde noch voor U, noch voor onze naasten. Dagelijks zondigen wij in gedachten, in woorden, in daden en in nalatigheid. Vergeef het ons. Heer, op onze knieën vóór Uw aangezicht, smeken we door onze gebeden, ons vasten, onze tranen en onze eerherstellende aanbidding om Uw Barmhartigheid. Alléén dat kan ons redden. Zend ons Uw Heilige Geest, bewaar onze harten in nederigheid en berouw, verlicht ons verstand, toon ons hoe we onze daden moeten richten naar Uw Wil en niet naar onze wensen.
Heer, onze God, wij smeken U dit in de vreugde van de zekerheid van de uiteindelijke overwinning. Aanvaard ons land en al haar inwoners. Sluit hen in in het Hart van Jezus, verenigd met het Hart van Maria. Moge zij daar altijd verankerd blijven, opdat Uw Rijk zich zou vestigen, zodat onze instellingen zich kunnen vernieuwen naar waarheid en recht. Help ons Uw Wil te dienen, uit liefde voor U en onze broeders, opdat de Vrede zou overwinnen. Glorie en lof aan U in de Heilige Geest. Amen.”


4 – Velen stellen zich de vraag: Wat kunnen we verwachten van de Synode over de gezinnen? Zal het ons optillen of zullen we nog dieper vallen? Het is een terechte vraag. De kwaliteit van de vrucht zal afhangen van de wortel en van de gebruikte bron. Reeds 34 jaar leert de heilige Maagd ons duidelijk hoe het herstel en de genezing van het gezin te verkrijgen. In zijn meesterwerk: “De Theologie van het Lichaam” geeft Johannes-Paulus II essentiële en profetische aanbevelingen over dit onderwerp. We hebben alle sleutels in handen. In het bezit zijn van een sleutel volstaat echter niet wanneer deze in de opberg-la blijft liggen. We moeten hem gebruiken.

Een andere stem, die van Zuster Lucia van Fatima, heeft zich laten horen. Kardinaal Kafara van Bologna publiceerde fragmenten uit een brief, die hij van Zuster Lucia had gekregen als antwoord op zijn vraag om gebed voor zijn apostolaat voor de gezinnen. Tot zijn grote verbazing schreef Zuster Lucia hem eigenhandig een brief (die in de Romeinse archieven bewaard is) en waarin ze verklaarde: “De Heilige Maagd heeft me gezegd dat de Duivel zich aan het klaarmaken is om een beslissende strijd tegen Haar te voeren. Een beslissende strijd. Het is de eindstrijd, waarbij de ene partij wint en de andere een nederlaag lijdt. Daarom moeten we nu beslissen: Of zijn we voor God, of zijn we met de Duivel. Er is geen andere mogelijkheid. De laatste strijd tussen de Heer en het rijk van Satan zal zich afspelen rondom het huwelijk en het gezin. Heb geen angst. Wie werkt voor de heiligheid van het huwelijk en het gezin, zal steeds onderhevig zijn aan moeilijkheden en aan allerhande tegenwerkingen. Het gaat immers om een beslissende kwestie.” Tenslotte besluit Zuster Lucia: “Toch heeft de heilige Maagd de Kop van de Slang reeds verpletterd.”
(Interview, gepubliceerd in 2008 op de site “Rorate Coeli” en in het maandblad “De stem van Pater Pio” van maart 2015)

De laatste strijd ? Een cruciale vraag… We zijn er in beland. Het duizelt ons bij de ineenstorting van het gezin, dat goed is gepland door de “werkers van het Kwaad”, de trawanten van de vijand van het menselijk ras. Johannes-Paulus II zei het reeds: “Als de hoofdpilaar wordt aangetast, stort heel het gebouw in.” Bij een hevige aanval horen sterke wapens. Vandaar de herhaalde bezoeken van de heilige Maagd, die ons de te volgen weg toont. “De wereld bevindt zich in een moment van beproeving, zegt Ze, omdat zij God is vergeten en verlaten heeft. Daarom, kinderen, weest diegenen die God zoeken en Hem boven alles beminnen. Ik ben met u …”

Haar boodschappen zullen er steeds zijn, ze bevestigen het Evangelie. Maria zal er altijd zijn, verlangend om ons te helpen, vurig verlangend ons heilig te zien. Met Haar hebben we dus alles. Broeders en zusters, doe alles wat ze vraagt en Zij zal alles voor ons doen.

5 – Vicka is weer thuis. Ze is echter nog te zwak om pelgrims te kunnen ontvangen. Ze offert al haar lijden aan Jezus voor de plannen van de heilige Maagd en voor ons, haar kinderen. Ze kent immers de vruchten van dit offer. De Heilige Maagd zei eens tegen Vicka: “Heel weinig mensen hebben de grote waarde begrepen van het lijden, als dit aan Jezus wordt opgedragen.” Sindsdien heeft Vicka steeds een buitengewone glimlach, zelfs tijdens haar zwaarste ziekten.


Lieve Gospa, U bent de oorzaak van onze vreugde,
U bent de Morgenster, die de echte dag aankondigt.

 


Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2015