Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2016.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 januari 2016,
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote groep pelgrims ondanks dat het winter was. Mirjana gaf de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, als moeder ben ik blij dat ik bij jullie kan zijn, want ik wil opnieuw spreken over de woorden van mijn Zoon en over Zijn liefde. Ik hoop dat jullie mij met het hart zullen aanvaarden, want de woorden van mijn Zoon en Zijn liefde zijn in de duisternis van vandaag de enige bron van licht en hoop. Dat is de enige waarheid, en wie die aanvaardt en beleeft, krijgt een zuiver en nederig hart. Mijn Zoon houdt van de zuiveren en nederigen. Zuivere, nederige harten brengen de woorden van mijn Zoon tot leven: Zijn woord wordt beleefd, verkondigd, en voor iedereen hoorbaar. Wie naar de woorden van mijn Zoon luistert, wordt weer levend. Wie naar de woorden van mijn Zoon luistert, kan weer liefhebben en krijgt weer hoop. Daarom, mijn geliefde apostelen, mijn kinderen: beleef de woorden van mijn Zoon. Heb elkander lief, zoals Hij jullie heeft liefgehad. Heb elkander lief in Zijn naam, tot Zijn gedachtenis. De vooruitgang en groei van Kerk is te danken aan wie luistert naar de woorden van mijn Zoon; aan wie liefheeft; aan wie lijden en pijn in stilte draagt, hopend op de uiteindelijke verlossing. Daarom, mijn geliefde kinderen: denk bij het opstaan en bij het slapengaan aan de woorden van mijn Zoon en aan Zijn liefde. Ik dank jullie. ”

2 – Hoe eerherstel te brengen? Alle mystici legden de nadruk op het belang van het gebed van eerherstel. Ook Jezus zelf heeft het meerdere keren aanbevolen en de vruchten beschreven die eruit voortvloeien. Alhoewel het volgende voorval weinig bekend is gemaakt, heeft zich toch kort na Kerstmis een onaanvaardbaar feit in Noord-Italië voorgedaan. Het maakt deel uit van de haat die men koestert ten aanzien de onschuldige Jezus. We kennen reeds het niet te tellen aantal verboden en de golf van vernielingen van kerstkribben. In een kerk in Noord-Italië werd op een avond het kindje Jezus gestolen uit de kribbe. De volgende morgen werd het teruggevonden in de kerk, maar … opgehangen. Deze gruwel vraagt om eerherstel. Sommige gebedsgroepen hebben besloten een noveen te doen omwille van dit voorval. Maar gezien de gruwel van deze daad, denk ik dat veel meer biddende mensen zich zouden moeten inzetten. Zo zou het kwaad goede vruchten kunnen veroorzaken, te beginnen met de bekering van deze afschuwelijke instrumenten van Satan, die zo vergiftigd zijn, dat ze zelfs angst hebben voor een pasgeborene. Er bestaan vele gebeden van eerherstel en ook novenen ter ere van het Kind Jezus.

3 – Uw Chinese seminarist?
Zoals u weet, hebben Chinese families recht op maar één kind, en maximum twee in uitzonderlijke gevallen. Als de enige zoon van zo een gezin een roeping krijgt, is dat voor zijn ouders zowel financieel, als affectief een zwaar offer. Meestal brengen ze dit offer graag omdat hun geloof zeer vurig is en ze in deze roeping een zegen zien van God voor hun familie. Een jaar seminarie voor dergelijke jongeren kost ongeveer € 800,= per jaar, en daar de bisdommen in China zeer arm zijn, ondervinden deze grote moeilijkheden, ondanks de “sobere”, zelfs armoedige huisvesting en maaltijden van de seminaristen. Ik heb het met mijn eigen ogen mogen gezien. Ik ben er zeker van dat sommigen onder u het peterschap zouden willen aannemen voor één of meer seminaristen. Het is een buitengewone belegging voor de Hemel, waarvan de bank nooit failliet gaat. En ook voor de wereld, omdat dat Goddelijke zegen voor u zal bewerken. De toekomstige priester zal u aan het altaar niet vergeten. We kunnen u in rechtstreeks contact brengen met de rector die verantwoordelijk is voor het seminarie en natuurlijk, als u dat wilt, zult u “uw seminarist” kunnen volgen via een briefwisseling en foto’s, wat uw tussenkomst heel persoonlijk maakt. U moet u wel voor minimum één jaar engageren, om het engagement daarna eventueel, als dat uw wens is, te verlengen. Dank aan ieder die de hand wil reiken aan deze jonge mensen in Centraal China. Ze zijn zo moedig in hun geloof. Wie weet of ze in de toekomst ons niet zullen komen evangeliseren ?

Inlichtingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4 – De zegen grijpen.
In januari gaan de Franciscanen van huis tot huis en laten er de zegen van God op neerdalen. Het is voor de families eveneens een gelegenheid om persoonlijk contact te hebben met hun priesters en om over God te praten. De Gospa heeft er op aangedrongen om terug te keren naar de gewoonte om wijwater te gebruiken. Als men geen priester kan laten komen, dan kan de vader of de moeder van het gezin al biddend wijwater sprenkelen in het huis en over heel het eigendom. De heilige Maagd vraagt ook om voor mekaar dragers van zegen te zijn. Een Duitse zuster schreef me het volgende mooie getuigenis: “In september had mijn moeder een pedicure nodig. Ik zocht een adres in de buurt in het telefoonboek en vergezelde mijn moeder naar deze vrouw, die ik persoonlijk wilde leren kennen. De plaats beviel ons en we hadden een gesprek met haar. Ik zei haar, dat ik een godgewijde was en in het buitenland verbleef voor de missies, en dat ik dus niet bij mijn moeder in Duitsland woonde. Toen we weggingen, groette ik haar met de woorden: “Tot ziens. Moge God u zegenen.” Ik zegende haar in mijn hart. Thuis gekomen vertelde mijn moeder hoe tevreden ze was met dit bezoek en dat ze deze vrouw wilde bedanken.”

“Bij mijn volgende bezoek op 21 december ben ik dus terug naar de pedicure gegaan met een klein geschenkje en met mijn Kerstwens in mijn handen. Nog nauwelijks aangekomen, onthaalde deze vrouw me met grote vreugde. Ze nodigde me uit te gaan zitten, want ze had me iets te vertellen. “Toen je in september gekomen bent, zei ze, bevond ik mij in een moeilijke situatie. Ik kon mijn huur niet betalen en zou me voor hulp moeten wenden tot Caritas. In feite zat ik op straat. Ik was wanhopig. Maar toen je me zei : “Moge God u zegenen” was de wanhoop ineens weg. Nog nooit in mijn leven had iemand me deze woorden gezegd. Diezelfde avond is er iets gebeurd (ik vroeg haar niet wat …) en dat heeft me toegelaten mijn huur te betalen. Nu ben ik gelukkig en om u te danken wil ik u iets schenken voor uw missie.” De zuster voegde er aan toe: “Voor mij is deze gebeurtenis een belangrijke aanmoediging om de mensen te zegenen, zoals Maria in Medjugorje leert. Wij zien meestal het effect niet van de zegen, die we (luidop of stil) doorgeven, maar dank zij dit getuigenis nodigt Jezus me uit veel meer te geloven in de kracht van de zegen. Laten we dus de heilige Maagd helpen, laten we onderweg geen tijd verliezen en de mensen, die we ontmoeten, zegenen.

Ik ken deze zuster goed, ze leeft in een diepe verbondenheid met Christus, wat de genade zeker geholpen heeft om door te stromen. De zegen is een gave van de Hemel, iets dat ontspringt aan het hart van God, om onze ziel in de diepte te bereiken, zonder evenwel voorbij te gaan aan ons verstand of onze zinnen, deze perifere zones van onze ziel. Het is daarom, uitzonderingen daar gelaten, dat we niets voelen op het moment dat we de zegen ontvangen. Het is een raket van licht en liefde, die God zendt naar een ziel, via degene die zegent, om de ziel te verrijken met een bijzondere genade. Hoe dichter de doorgever van de zegen bij God is, hoe meer hij doorschijnend is, des te meer is hij in staat de genade te laten doorstromen. Als de gever van de zegen een priester is, dan is het Jezus zelf, die zegent. “Als de priesters zouden beseffen wat ze geven als ze zegenen, zegt de heilige Maagd, dan zouden ze dag en nacht zegenen”.

Op een dag filmden we met Pater Slavko, kort voor zijn dood, een programma in het Engels over de vasten. Juist na het filmen deed de filmapparatuur het niet meer, en er stond ons niets anders te doen dan het verlies van ons werk te betreuren. We vroegen toen aan Pater Slavko om de filmapparatuur te zegen, wat hij heel eenvoudig deed. Terstond begonnen de apparaten weer te werken … Laten we onze zegeningen vermenigvuldigen in dit Jubileumjaar van de Barmhartigheid.

Lieve Gospa, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen !
Zo lang deze genadetijd nog duurt dat Jezus U naar ons zendt,
openen wij onze harten op het uur van uw komst,
opdat uw moederlijke zegen bij ons zou kunnen binnenstromen.

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje januari 2016

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.