Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 11 februari 2016.
Feest van O.L.Vrouw van Lourdes


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 februari 2016
had Mirjana haar maandelijkse verschijning in de grote zaal van haar pension, in aanwezigheid van een klein groepje pelgrims. Mirjana gaf de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen, ik heb jullie geroepen, en roep jullie opnieuw op: leer mijn Zoon kennen, leer de waarheid kennen. Ik ben bij jullie en bid dat jullie daarin mogen slagen. Mijn kinderen, je moet veel bidden om zoveel mogelijk liefde en geduld te hebben, om te weten hoe je offers kunt volhouden en arm van geest kunt zijn. Door de Heilige Geest is mijn Zoon altijd bij jullie. In elk hart dat Hem leert kennen, wordt Zijn Kerk geboren. Bid, dat je mijn Zoon mag leren kennen; bid, dat je ziel één mag worden met Hem. Dat is bidden, dat is liefhebben op een manier die anderen aantrekt en jullie tot mijn apostelen maakt. Ik zie met liefde, met moederliefde op jullie neer. Ik ken jullie; ik ken jullie lijden, jullie verdriet, want ook ik heb in stilte geleden. Ik vond liefde en hoop in mijn geloof. Ik herhaal: de Verrijzenis van mijn Zoon en mijn Hemelvaart zijn voor jullie hoop en liefde. Daarom, mijn kinderen, bid om de waarheid te mogen kennen; bid om een standvastig geloof dat jullie hart zal leiden en jullie pijn en lijden zal omvormen tot liefde en hoop. Ik dank jullie. ”

 

2 – Het buitengewone Jubileumjaar van de Barmhartigheid. Dit initiatief van Paus Franciscus kan ons helpen om een gelegenheid te zoeken om een volle aflaat te verdienen. Het betekent God ontmoeten als een tedere en barmhartige Vader, die steeds vergeeft aan hen die berouw hebben, en die er op wacht dat we naar Hem zouden terugkeren.
Een volle aflaat verdienen voor zichzelf is een unieke gelegenheid om volkomen vlekkeloos te worden, zoals na onze doop. Een volle aflaat die wordt verdiend voor een (of meerdere) overledenen, bevrijdt hen uit het Vagevuur. Hoeveel zielen zouden er op deze wijze tijdens dit Jubileumjaar niet kunnen bevrijd worden?
Een volle aflaat geeft de volledige kwijtschelding van de straffen ten gevolge van reeds gebiechte zonden.
Het is niet nodig daarvoor op bedevaart naar Rome te gaan, het volstaat om door een van de “Heilige deuren” te gaan in een van de Jubileumkerken van ieder bisdom. Hier volgen de normale voorwaarden om een volle aflaat te verkrijgen:

- Een recente biecht met het vaste voornemen om alle zonden te vermijden, ook de dagelijkse.
- Door een “Heilige deur” gaan in een Jubileumkerk.
- De H. Mis bijwonen.
- De H. Communie ontvangen met een diepe innerlijke beschouwing over de Barmhartigheid.
- Het bidden van de Geloofsbelijdenis.
- Het bidden van een Onzevader, een Weesgegroet en een Eer zij de Vader voor de intenties van de Paus.
- Het volbrengen van een lichamelijk of geestelijk werk van Barmhartigheid. (De Paus heeft ze genoemd).

Deze aflaat kan éénmaal per dag verdiend worden tot 20 november 2016. Wie zijn huis niet kan verlaten, kan een volle aflaat bekomen als aan alle boven vermelde voorwaarden is voldaan, en als de H. Mis wordt gevolgd op de televisie. Voor de gevangenen zijn alle deuren van de gevangenis “Heilige deuren”.

3 – Wat redde Luca?
Om de vastentijd goed te beginnen onthult een ex-wanhopige zijn geheim: “Toen ik per toeval en uit nieuwsgierigheid een CD beluisterde over het vasten, veranderde mijn leven op slag binnen één dag, het was een woensdag. Sinds vele jaren was ik verslaafd aan zelfmoordgedachten; ik werd voortdurend behekst door het verlangen om een eind aan dit leven te maken. Gescheiden ouders, onzeker gevoelsleven, moeilijkheden op het werk, financiële problemen … en tenslotte zware geestelijke ontsporingen. Ik heb meerdere disciplines van de New Age Beweging benaderd, maar, Godzijdank, ze nooit ten volle in praktijk gebracht: tetha healing, rebirthing, channeling, sokka gakkai, reiki, en zoveel andere praktijken, alle gebaseerd op de beginselen van spiritisme, occultisme en magie. Ik had de deur van mijn leven opengezet voor de duisternis, die me influisterde dat ik niet gemaakt was om te leven, en dat alles wat ik ondernam tot mislukken gedoemd was. In mijn jeugd had ik gehoord over Medjugorje en ik wist dat de heilige Maagd het Rozenkransgebed vroeg en het vasten om vrede in het hart te bekomen. Vrede van het hart? Zou dat ook voor mij mogelijk zijn?”


“Ik ging op zoek op internet om me in de zaak te verdiepen en vond de site “Vocepiù” die een CD van een Zuster aanbood: “Genezing en bevrijding door Vasten”. Ik kocht hem onmiddellijk. Het was op een dinsdag. Ik heb hem met veel belangstelling volledig beluisterd. Waarom niet proberen om 24 uur te vasten op water en brood? Ik deed het een beetje omwille van de uitdaging op zich, en ook om te proberen eens een dag “anders” te leven, want ik werd steeds overweldigd door een afgrond van droefheid en angst. De volgende dag, een woensdag, (De heilige Maagd vraagt te vasten op water en brood op woensdag en vrijdag), kocht ik een mooi brood en ik besloot enkel dat te eten en alleen water te drinken.”

“Die dag is er een macht in mij binnengekomen: van de morgen tot de avond voelde ik me herleven, met een licht en vrij hart. Alle obsessie ten aanzien van zelfmoord was verdwenen, en mijn ziekelijke gedachten, gericht tegen het leven, kwamen me zelfs belachelijk voor. Ik had niet gebeden, maar ik had de heilige Maagd te kennen gegeven dat, wanneer dit niet zou lukken, ik zeker een middel zou vinden om me te doden. Vlak voor het aanbreken van de avond ben ik buiten gaan wandelen … De hemel was mooier dan ooit, zoals ik hem nog nooit had gezien. Mijn leven was in één dag totaal veranderd. Het had volstaan om te gehoorzamen aan de heilige Maagd.”

“Vasten heeft een enorme geestelijke kracht. Het was als een fakkel die werd geworpen in mijn innerlijke duisternis, als een toorts die mij al de valstrikken liet zien die Satan in mijn geest en in mijn hart had gespannen. Daarbij had God, middels zijn Moeder, in mij alle manipulaties van de Duivel verdreven en ze vervangen door beginselen van een vernieuwd leven. Vervolgens kwam ik tot het besef dat jaren lang, ik het niet was die dacht in mij, maar dat het de Duivel was die me allerlei dodelijke gedachten influisterde, gericht tegen het leven, tegen de liefde, tegen de vreugde en vooral tegen Jezus, onze Heer en Redder.” “Vasten en het Rozenkransgebed zijn de wapens voor de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria, allereerst in onszelf en vervolgens rondom ons. In één dag had ik de vreugde teruggevonden van een “dierbaar kind” (zoals de Gospa ons noemt). Van mislukte zelfmoordenaar ben ik nu een kind dat, zonder enige verdienste, vergiffenis kreeg en ik ben nu een gelukkige godsgewijde. Zouden we ons enkel en alleen gehoorzamend verlaten op onze hemelse Moeder, dan zou de enige “last” die we in het leven te dragen zouden krijgen, die zijn van de zo zachte last zijn van haar moederlijke mantel. Ik groet U, Maria, O Allerzuiverste.” (Fratello Redento)

Het is waar: “Wie bidt heeft geen angst voor de toekomst, wie vast is niet bang voor het Kwaad.” (de Gospa)


Lieve Gospa, wees gezegend om ons te herinneren aan het enige doel in ons leven op aarde: dat onze ziel één zou zijn met uw Zoon Jezus !
In deze Vastentijd, in het gebed, help ons aan deze eenheid van de zielen te werken !

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje februari 2016