Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 mei 2016.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 mei 2016
, kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte pelgrims. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

“Lieve kinderen,
Mijn moederlijk hart verlangt van jullie een echte bekering en een vast geloof, opdat jullie liefde en vrede kunnen brengen aan allen om je heen. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat ieder van jullie voor de Hemelse Vader een unieke wereld is. Sta de Heilige Geest daarom toe om voortdurend in jullie te werken. Wees geestelijk zuiver, kinderen. In spiritualiteit ligt schoonheid. Al wat spiritueel is, is levend en erg mooi. Vergeet niet dat in de Eucharistie, de kern van het geloof, mijn Zoon altijd bij jullie is. Hij komt naar jullie toe en breekt het brood met jullie, omdat Hij voor jullie, mijn kinderen, gestorven is, verrezen is, en wederkomt. Deze woorden van mij klinken jullie vertrouwd in de oren omdat zij de waarheid zijn, en de waarheid verandert niet; maar veel van mijn kinderen zijn haar vergeten. Mijn kinderen, mijn woorden zijn noch oud noch nieuw, zij zijn eeuwig. Daarom nodig ik jullie uit, mijn kinderen: zie de tekenen van de tijd, "verzamel de gebroken kruisen en breng ze bijeen", en wees apostelen van de openbaring. Ik dank jullie. ”

2 – Veel mensen vroegen ons naar de betekenis van deze zin: “Daarom nodig ik jullie uit, mijn kinderen: zie de tekenen van de tijd, “verzamel de gebroken kruisen en breng ze bijeen” en wees apostelen van de openbaring”. Mirjana vroeg de uitdrukking “verzamel de gebroken kruisen” tussen aanhalingstekens te plaatsen. Dat wil zeggen dat Onze.Lieve Vrouw verwijst naar een gekende werkelijkheid. Welnu, we kunnen hiervoor een uitleg vinden bij de verschijningen, die Bruno Cornachiola in 1947 kreeg in “Tre Fontane” dicht bij Rome, waar de H. Paulus onthoofd werd.

We geven hier een korte beschrijving van de verschijningen: Bruno, die een grote vijand was van de Katholieke Kerk, had het plan opgevat om Paus Pius XII met messteken te vermoorden. Op de vooravond van zijn geplande misdaad, zaterdag, 12 april 1947, was hij met zijn gezin in Tre Fontane. Zijn kinderen speelden dicht bij een grot. Hij was bezig met een boek te schrijven tegen de Onbevlekte Maagd. Toen ze terug naar huis wilden gaan was het kleinste kind in de grot gebleven. Bruno zei tegen zijn zoon: “Ga je zus halen”. Deze ging haar ophalen maar hij kwam niet terug. Bruno stuurde zijn andere zoon, maar deze kwam ook niet terug. Kwaad ging hij ze toen zelf halen en vond ze op de knieën, met gevouwen handen, in extase. Ze reageerden niet op de roepstem van hun vader. Tegen zijn wil werd Bruno zelf op de knieën gedwongen. Toen hij zijn ogen opsloeg stond de heilige Maagd daar. Ze keek hem aan en zei: “Ik ben diegene, die in de Goddelijke Drie-eenheid woont. Ik ben de Maagd van de Openbaring. Jij vervolgt me, nu is het genoeg. Basta. Keer terug naar de heilige kudde …”

Bruno vertelde dat de heilige Maagd met haar rechter arm een gebaar maakte en met haar wijsvinger naar de grond wees. Aan zijn voeten lag een gebroken kruis, een stuk zwarte stof en een soutane, die op de grond gesmeten waren. De heilige Maagd zei tegen hem: “Zie, de Kerk zal vervolgd worden, gebroken, dit is een teken dat mijn zonen zich zullen ontkleden … Jij echter, wees sterk in het geloof…” (De zonen waar Maria van sprak zijn de leden van de clerus). Vervolgens onthulde Maria hem wat er zou gebeuren, in het bijzonder de afvalligheid van zoveel priesters, en hoezeer hij de Kerk moest beminnen, ondanks alles wat er in haar zou gebeuren. “Dit gebroken kruis betekent het martelaarschap van de priesters, die in de vervolging trouw blijven aan Christus”. “ Priesters, zelfs als ze in de helse draaikolk zitten, zijn me dierbaar, zei de heilige Maagd, ze zullen vertrapt en vermoord worden, dat is het gebroken kruis bij de soutane, het teken van priesterlijke onthechting”. Kortom, de op de grond geworpen soutane betekent het verlaten van het priesterschap door zoveel priesters. De zwarte stof betekent dat de Kerk als weduwe zal achter blijven, overgeleverd aan wereldse willekeur.

Bruno bekeerde zich onmiddellijk en werd tot aan zijn dood in 2001 een vurige apostel en een verdediger van de Kerk. (Zijn proces tot zaligverklaring is in Rome in gang gezet). Al deze jaren kreeg hij boodschappen van de heilige. Maagd, vooral in dromen, zoals Don Bosco. Deze boodschappen zijn profetisch, ze hebben betrekking tot de nabije en de verre toekomst van de Kerk en tot de interne drama’s, die ze doormaakt.

Waarom spreekt de Gospa ons nu over gebroken kruisen, die we moeten verzamelen? Dat lijkt op een oproep van haar voor ons, die, te midden van de geestelijke verwarring en diepe pijn, Christus en zijn Kerk willen dienen. Onze wereld zwemt in troebel water. Het gaat niet meer om één gebroken kruis (dat van 1947), maar om vele gebroken kruisen (die van 2016). Maria drukt hiermee haar diepe pijn uit ten aanzien van de afvalligheid van zoveel christenen, priesters en leken, ten aanzien van het verraad in het hart zelf van de Kerk, en ten aanzien van de algemene geloofsafval van deze tijd.

Maria onthulde aan Bruno de naam waarmee ze wil aanroepen worden op deze plaats: “Ik ben de Maagd van de Openbaring”. In haar hand droeg ze een klein boekje: “De Apocalyps van de heilige Johannes, ook genoemd “Het boek van de Openbaring”.

De Maagd van de Openbaring nodigt ons vandaag uit “apostelen van de Openbaring” te zijn. Ze toont de kenmerken van deze apostelen, die trouw zullen moeten blijven te midden van de verwarring. Kenmerken, die ook de hare waren toen ze op aarde leefde: “Ze beklagen zich niet, ze zwijgen en komen niet in opstand”.

Het “Boek van de Openbaring” is een heilige tekst, nog ten dele niet ontsluierd. Het beschrijft de toekomst van de mensheid en de overwinning van God over de Draak en het Beest na een verschrikkelijke strijd. Hoe zal men in staat zijn de ogen gesloten te houden en niet zien dat vandaag de dag, meer dan ooit tevoren, de strijd tegen het Beest hevig en beslissend is? Satan weet dat zijn dagen geteld zijn en hij speelt met de kracht van de wanhoop zijn laatste kaarten uit. Wil de Gospa ons zeggen dat we op een cruciaal moment zijn beland van een belangrijke wending in het leven van de Kerk? Een tijd waar de tijd van de Apocalyps nadert en waar iedereen zal moeten kiezen : voor of tegen Christus? Ik denk van wel, want nooit eerder heeft ze in haar boodschappen verwezen naar een andere verschijningsplaats, uitgezonderd naar Fatima in augustus 1991. Waarom herneemt ze deze maand de fundamentele punten van Tre Fontane?

Het is belangrijk dat we bij deze gelegenheid het Boek Apocalyps eens opnieuw zouden lezen, vooral hoofdstuk 12, waar de heilige Maagd aanwezig is. Ze zei tegen Bruno: “Voor ik weg ga, zeg ik je dit: De Openbaring is het Woord van God en deze Openbaring spreekt over mij. Daarom heb ik deze titel gekozen: de “Maagd van de Openbaring”. (Ik wil benadrukken dat dit het enige boek is van de Bijbel, dat ons een Zaligspreking belooft: “Zalig de hoorders van de woorden van deze profetie …” (Apk 1,3) en : “Zalig hij, die de profetische woorden van dit boek bewaart”. (Apk 22,7)

Het is ook belangrijk om ons te realiseren, dat in het van hart tot hart van een vurig gebed met de heilige Maagd, we voldoen aan haar verwachting om eerherstel te brengen voor alle aanvallen op Jezus in de Eucharistie en op het priesterschap dat hij aan de mensen heeft toevertrouwd. “Mijn Onbevlekt Hart bloedt” zei ze op 25 april. Ze vraagt ons niet de “gebroken kruisen te verzamelen” om er kritiek uit te puren en negatieve beoordelingen over prelaten of priesters, of erdoor ten onder te gaan in ontmoediging. Nee, Ze vraagt ons alles te doen wat in onze macht ligt om hen te helpen, hen te ondersteunen met ons gebed en onze offers. Welke troost kunnen we Haar niet brengen door ons hart te verenigen met haar Onbevlekt Hart, dat zeker bloedt, maar dat reeds de eindzegen ziet.


3 –
De vrouw van Bruno Cornachiola, Jolanda geeft ons een wonderbaar voorbeeld, dat een piste van heiligheid kan zijn voor vele echtgenoten, die moeilijkheden ondervinden in hun huwelijk. Ondanks de vele ontrouw van Bruno voor zijn bekering, is Jolanda steeds bij hem gebleven en ze is vurig blijven bidden. Zozeer, dat de heilige Maagd zelf haar gehoord heeft.“ Gods beloften zijn en blijven onwrikbaar, zei Ze tegen Bruno. De “Negen vrijdagen van het Heilig Hart”, die je deed in gebed, daartoe vol liefde aangespoord door je trouwe vrouw, voordat je de weg van dwaling insloeg, die hebben je gered”. De heilige Maagd heeft dergelijke problemen met haar echtgenoot Jozef niet gekend. Maar ze nam de verdediging van Jolanda op zich en verzekerde Bruno dat ze hem trouw gebleven was en nooit een fout had begaan, waarvan hij haar beschuldigde. In feite sloeg hij haar regelmatig, waarschijnlijk om de wroeging over zijn eigen ontrouw op haar af te reageren. Tot zelfs de nacht voor de verschijning. (Men zou de Heilige Stoel kunnen voorstellen Jolanda samen met haar man zalig te verklaren.)


De heilige Maagd gaat verder: “De Weesgegroeten, die je bidt met geloof en liefde zijn zovele gouden pijlen, die het Hart van Jezus raken.

Lieve Gospa, wij bidden U, open onze ogen en onze harten voor de tekenen van de tijd, maak dat we uw voetstappen volgen om vreugde en troost te zijn voor uw Zoon Jezus !

Zr. Emmanuel
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje mei 2016


Copyright © 2014. All Rights Reserved.