Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 november 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 november 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee die Maria ons gaf:

Lieve kinderen, als ik kijk naar jullie die rondom mij, jullie moeder, zijn bijeengekomen, zie ik veel zuivere zielen, veel van mijn kinderen die zoeken naar liefde en vertroosting, maar zonder die van iemand te krijgen. Ik zie ook kinderen die kwaad doen, omdat ze geen goede voorbeelden hebben; zij kennen mijn Zoon nog niet. Het goede dat in stilte verspreid wordt door zuivere zielen is de kracht die deze wereld draaiende houdt. De zonde tiert welig, maar er is ook liefde. Mijn Zoon stuurt mij, de moeder die voor iedereen dezelfde is, naar jullie toe, opdat ik jullie zou kunnen leren liefhebben en inzien dat jullie broeders zijn. Hij wil jullie helpen. Apostelen van mijn liefde, een levend verlangen van vertrouwen en liefde volstaat, en mijn Zoon zal het aanvaarden. Maar jullie moeten waardig zijn, van goede wil en met een open hart. Mijn Zoon gaat binnen in open harten. Ik, als moeder, wil dat jullie mijn Zoon - God uit God geboren - steeds beter leren kennen, om ook de grootsheid van Zijn liefde die jullie zo hard nodig hebben te leren kennen. Hij heeft jullie zonden op zich geladen en heeft voor jullie verlossing verkregen. In ruil vraagt Hij dat jullie elkaar liefhebben. Mijn Zoon is liefde. Hij heeft alle mensen lief, zonder onderscheid, alle mensen uit alle landen en alle naties. Als jullie, mijn kinderen, de liefde van mijn Zoon zouden beleven, zou Zijn koninkrijk op aarde al bestaan. Daarom, apostelen van mijn liefde, bid, bid dat mijn Zoon en Zijn liefde steeds dichter bij jullie zouden zijn; dat jullie een voorbeeld van liefde worden en een helper voor al diegenen die mijn Zoon nog niet kennen. Vergeet nooit dat mijn Zoon, één en drie-één, van jullie houdt. Hou van jullie herders en bid voor ze. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 november is te zien door op deze link te klikken.

2 – Onze overledenen helpen? Dit getuigenis van de Heilige Mechtildis van Hackeborn (1241-1299) zal ons een sterk gebed inspireren voor hen die ons voor een tijd verlaten hebben: Toen ze haar zondagsgebed voor de zielen van het vagevuur beëindigd had, kreeg ze het visioen van een grote menigte zielen die, in een overweldigende gelukzaligheid, God dank zegden voor hun bevrijding. Mechtilde verheugde zich daarover en daarna vernam ze de dood van iemand. Ze haastte zich om vijf ‘Onze Vaders’ te bidden ter ere van de vijf wonden van Christus aan het Kruis. Op een dag was ze benieuwd om te weten welke vertroosting deze ziel gekregen had door haar gebed en de Heer antwoordde haar: “Deze ziel heeft vijf gunsten verkregen: aan haar rechterkant hebben de engelen over haar hun bescherming uitgespreid, links hebben ze haar troost gegeven, vóór haar hebben ze haar hoop gegeven, achter haar vertrouwen en boven haar de hemelse vreugde”. De Heer voegde er nog aan toe: “Eenieder die in een opwelling van medelijden en liefde ten beste spreekt voor een overledene heeft al deel aan al het goede dat door deze ziel voor de Kerk wordt bewerkt. Op de dag dat diegene die ten beste gesproken heeft voor de zielen, deze wereld verlaat, zal hij al deze gunsten vinden, die voor zijn eigen vertroosting en het heil van zijn ziel voorbereid zijn”. Waarom zouden we de zielen en onszelf zulke schatten ontzeggen?

3 – De rovers zijn er ! Dagelijks worden er met veel publiciteit nieuwe communicatiemiddelen op de markt gebracht. Televisie, radio, telefoon, draagbare telefoons, twitter, WhatsApp, internet, YouTube, Facebook, Instagram, WeChat, enz … Communicatie? Hoe komt het dan dat de broederlijke gemeenschap en de relaties tussen personen zo verslechteren? Waarom worden gezinnen steeds meer verscheurd? Wie zijn die rovers die op subtiele wijze het luisteren naar elkaar, de vreugde van het broederlijk delen en de eenheid van harten komen stelen?

Een valstrik voor de onderlinge relaties. Het gezin zou een “plaats van begrip en tederheid” moeten zijn, zegt Onze Lieve Vrouw (2 oktober 2017). Door de televisie echter en al die verschillende vormen van media hebben te veel families deze rovers binnen gelaten. Rovers van de tijd, rovers van de gezinsdialoog en van de aandacht voor elkaar. Zeker, al deze technieken zijn niet slecht op zichzelf. Ze bewijzen ons belangrijke diensten. Maar het bandeloos, systematisch en onoordeelkundig gebruik maken ervan maken van hen echte huiselijke tirannen, die ons domineren. Deze nieuwe communicatiemiddelen beroven onder andere onze mogelijkheid tot innerlijkheid, tot luisterbereidheid naar God toe en de naaste. Ze ontnemen ons onze mogelijkheid om te aanbidden, wat juist de grootheid van de mens is. Ze houden ons gevangen in een bedroevende oppervlakkigheid waaraan we op een rampzalige manier gewend raken, precies zoals bij drugs. Als we God aanbidden, worden we wie we werkelijk zijn in de ogen van de Schepper, terwijl deze bedriegers ons geleidelijk aan beroven van onze mooie identiteit. Veel gezinnen lijden onder een “crisis van gebrek” aan communicatie. Waar de liefde niet meer getoond wordt tracht iedereen zijn isolement te overleven door compensaties langs allerhande communicatiemedia. Ah, moesten we eens weten hoezeer God verlangt om met ons te spreken. Het is niet voor niets dat Zijn eerste gebod begint met: “Shema Israël”, luister Israël.”

Een valstrik voor de relatie met God. De Heer zei tegen Zuster Faustina: “In een praatzieke ziel ken ik geen rust. Voortdurende drukte vermoeit me en in die drukte hoort de ziel mijn stem niet”. God spreekt inderdaad tot alle zielen, maar er is maar een klein aantal die het gefluister van Zijn stem horen.Tegenwoordig zijn veel mensen bang voor de stilte. Ze hebben angst om zichzelf te ontmoeten. Lawaai laat ons onze innerlijke leegte vergeten door de indruk te geven deze leegte te vullen. Dat is een grote Illusie. O, arme ziel die de echte vreugde niet vindt. Arme ziel die niet weet dat alléén God haar kan vullen en die volkomen is vergeten dat ze kan vervuld worden door Hem.

4 – Hoe kan men een zuiver hart bewaren? Kritiek en harde woorden die we krijgen kan men vergelijken met een hevige golf die de kust bereikt. Ze kan te pletter lopen tegen een rots en met nog meer kracht terugkaatsen. Dat is wat er gebeurt als we reageren, als we ons willen verdedigen, of wanneer we deze woorden rondom ons verspreiden. De golf kan echter ook uitdeinen op het strand, haar kracht verliezen en tenslotte uitsterven. Dat is wat er gebeurt als we blijven zwijgen ten overstaan van de kritiek, de laster of de haat, zoals Jezus deed tijdens Zijn Passie. Zo strandt het geweld door onze stilte en verdwijnt. “Ga niet in discussie” zegt de heilige Maagd. Bijvoorbeeld, als iemand in het gezin vloekt, doe dan alsof je het niet gehoord hebt. Reageer niet. Maar zegen de Heer in je hart en vermenigvuldig de zegeningen. Uw zegen zal het effect van de vloek te niet doen en God zal erdoor verheerlijkt worden.

De drie zeven: De wijsgeer Socrates heeft ons een hele goede raad gegeven. Als we iets slechts horen en we zouden dit willen door vertellen aan anderen, laten we deze dan eerst testen door ze door de drie zeven te gebruiken:
a) Is deze uitspraak waar?
b) Is het goed deze door te vertellen?
c) Is het nuttig deze te herhalen?

Als ze niet waar, noch goed, noch nuttig is… laten we dan zwijgen en haar zo vlug mogelijk vergeten. De Advent nadert, het is de tijd van de stilte van Maria, die het Kindje Jezus in het geheim van haar hart draagt. Ze heeft niet van de daken verkondigd: “Raad eens wat ik jullie kan vertellen, een super verrassing .”

5 – “Stilte is een zwaard in de geestelijke strijd, zegt Zr. Faustina ons. Een praatzieke ziel zal nooit de heiligheid bereiken. Het zwaard van de stilte zal alles verwijderen dat zich aan de ziel wil hechten. Op gebied van het spreken zijn we allemaal kwetsbaar, we willen onmiddellijk een antwoord geven, zonder ons af te vragen of het wel Gods Wil is dat we spreken”. “Een zwijgzame ziel is sterk. Als ze in de stilte volhardt zal geen enkel misverstand haar raken. De zwijgzame ziel is in staat zich op de diepste wijze met God te verenigen, ze leeft bijna voortdurend onder de inspiratie van de heilige Geest. In een zwijgzame ziel werkt God zonder er een obstakel te vinden” (Dagboek § 476)
“De Heilige Geest richt zich niet tot een onoplettende en praatzieke ziel, maar Hij spreekt met stille ingevingen tot een ziel, die weet te zwijgen. Zou de stilte echt onderhouden worden dan zou er geen gemopper, geen wrok, geen geroddel en geen kletspraat meer zijn. De liefde voor de naaste zou niet ontaard worden. In één woord: heel veel fouten zouden niet meer bestaan. De mond die zwijgt is zuiver goud en getuigt van een innerlijke heiligheid”; (Dagboek. § 145) Ergens anders zei Jezus tegen Zr. Faustina: “Tracht innerlijk te leven om Mijn stem, die een gefluister is, te kunnen horen, enkel innerlijke harten kunnen haar horen”. (Dagboek. § 1778)

Lieve Gospa, we willen Uw triomf bespoedigen en samen met U de komst van Jezus voorbereiden.
U hebt aan Zuster Faustina gezegd
“Moge uw leven, zoals het mijne, stil,
verborgen en in gebed zich voltrekken om de wereld voor te bereiden op de 2de komst van Jezus”.
Bescherm en leid ons.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje november 2017

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 oktober 2017, kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die Maria ons gaf:

Lieve kinderen, ik spreek jullie toe als een moeder -- met eenvoudige woorden, maar wel vol liefde en bezorgdheid voor mijn kinderen die, door mijn Zoon, aan mij zijn toevertrouwd. En mijn Zoon, die van het eeuwige nu is, Hij spreekt jullie toe met woorden van leven en zaait liefde in harten die ervoor openstaan. Daarom smeek ik jullie, apostelen van mijn liefde, zorg dat je hart open staat, altijd klaar voor mededogen en vergevingsgezindheid. Vergeef je naasten altijd, doorheen mijn Zoon, want op die manier zal er vrede in je zijn. Mijn kinderen, draag zorg voor je ziel, want dat is het enige dat jullie echt toebehoort. Jullie vergeten het belang van het gezin. Een gezin moet geen plaats zijn van pijn en lijden, maar van begrip en tederheid. Gezinnen die proberen te leven naar het voorbeeld van mijn Zoon, in wederzijdse liefde. Toen Hij klein was zei mijn Zoon altijd dat alle mensen Zijn broeders waren. Onthoud daarom, apostelen van mijn liefde, dat alle mensen die je ontmoet familie van je zijn -- broeders in mijn Zoon. Mijn kinderen, verspil geen tijd door na te denken en je zorgen te maken over de toekomst. Laat je enige zorg zijn om elk moment goed te beleven naar het voorbeeld van mijn Zoon -- en dan krijg je vrede! Mijn kinderen, vergeet nooit om te bidden voor jullie herders. Bid dat zij alle mensen als hun kinderen kunnen aanvaarden; dat zij, in mijn Zoon, geestelijke vaders voor hen kunnen zijn. Ik dank jullie!

Men kan de verschijning van 2 oktober volgen door deze link te klikken.

2 – De tranen van een dove. De jonge Spaanse priester Leonardo is uitgenodigd op een bedevaart naar Medjugorje. Het gaat hem daarbij ter harte dat hij goed voor zijn moeder wil zorgen die weduwe is. Na alles grondig te hebben bestudeerd over hetgeen men over Medjugorje moet weten, kan hij zijn moeder overtuigen om met hem mee te gaan en deel te nemen aan het bedevaartprogramma van de parochie. Zoals vele andere priesters nam hij plaats in een biechtstoel en begon de biecht te horen van de pelgrims. Zijn moeder nam plaats op een bank nabij de biechtstoelen, bad haar rozenkrans en hield stiekem de biechtstoel van haar zoon in de gaten. Op een dag, kort na de avondmis, zag ze een wat bejaarde man huilend uit de biechtstoel van haar zoon komen. Ze werd verdrietig en vroeg zich af wat haar zoon wel tegen de man gezegd zou kunnen hebben om hem in een dergelijke toestand te brengen. Ze deelde haar bezorgdheid met de leider van de bedevaart. Later op de avond, tijdens het avondmaal, leek haar zoon moe te zijn na zoveel biechthoren, en tegelijkertijd gelukkig en in vrede. Vervolgens kwam hij in gesprek met zijn moeder en met de leider van de bedevaart en vertelde hen wat hij in de loop van de dag bij een van zijn biechten had beleefd. Er was een man in zijn biechtstoel gekomen die in huilen was uitgebarsten, maar wel tranen van vreugde. Gezegd moet worden dat deze pelgrim zo doof was dat zelfs het meest geavanceerde gehoorapparaat hem geen uitkomst zou bieden. Welnu, tijdens de Mis, op het moment van de lezing van het Evangelie gaf hij er zich rekenschap van dat hij de lezing perfect hoorde. Bovendien was het een Kroatische Mis en hij begreep elk woord in het Kroatisch terwijl hij geen Kroatisch sprak. Toen realiseerde hij zich dat hij genezen was van zijn doofheid. Diep getroffen door dit wonder was hij onmiddellijk naar de biechtstoel gelopen om God en de heilige Maagd te bedanken. Toen ze dat hoorde slaakte de moeder een zucht van verlichting en verheugde zich samen met haar zoon en de andere bedevaarders voor de gaven die God op voorspraak van zijn hemelse Moeder geeft.

3 – Rozengeur over Polen.
Er zijn tegenwoordig meer Polen in Medjugorje dan Italianen. Ze steken hun eeuwenlange gehechtheid aan de Maagd Maria niet onder stoelen of banken. Ter gelegenheid van het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans namen de Poolse bisschoppen een opmerkelijk en historisch initiatief. Tegenover de grote gevaren die Polen bedreigen herinnerden ze zich de talrijke miraculeuze beschermingen, die ze in het verleden hadden verkregen door het massaal bidden van de Rozenkrans. De overwinning bij Lepanto, de overwinning in Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog, de overwinning in Brazilië …enz …

Op zaterdag, 7 oktober 2017 hebben meer dan een miljoen Polen zich verzameld aan de grenzen van het land. Zo vormden ze een zichtbare keten van gebed om Polen en geheel Europa te redden. Zonder dan nog de honderden parochies mee te rekenen, die zich bij deze actie hadden aangesloten en die deze dag hetzelfde programma volgden: om 11 uur de Mis, in de middag: aanbidding van het Heilig Sacrament en van 14 uur tot 16 uur de volledige Rozenkrans met de 20 mysteries. De Polen, die in Medjugorje waren hebben na een H. Mis de 20 mysteries samen gebeden in het Moederdorp.

In mei 2017 zei de heilige Maagd: De gebeden, die jullie me opdragen zijn mooie rozen van liefde voor mij. Ik kan niet anders dan daar zijn waar ik deze rozengeur ruik.” Welnu, we weten dat elke Weesgegroet een roos is, aangeboden aan de Moeder van God. Kunt u zich de miljoenen rozen voorstellen die Polen geparfumeerd heeft op 7 oktober?

Al 36 jaar beveelt de heilige Maagd ons het dagelijks bidden aan van de Rozenkrans, dat zo een doeltreffend wapen tegen het kwaad is en dat de loop van de geschiedenis kan veranderen.

Dit prachtige initiatief is niet op zichzelf gebleven. Hier en daar in de wereld, ter gelegenheid van de 13e oktober 2017 (datum van de laatste publieke verschijning in Fatima) hebben gebedsgroepen, christelijke verenigingen, parochies, en congregaties zich verzameld om met hun gebeden de Hemel te bewegen.

Zo hebben, op initiatief van don Pablo Martin (de gewezen pastoor van Civitavecchia) talrijke groepen over heel Italië het plan opgevat om op een bijzondere manier te bidden op 13 oktober om 17.50 uur en om daarbij heel de dag te vasten op water en brood, volgens de richtlijnen van Onze Lieve Vrouw (www.aiasm.it). (Wie om gezondheidsredenen niet kan vasten kan God een versterving aanbieden.) Hun doel was om aan de heilige Maagd te vragen om Italië en ook de rest van de wereld te redden van de geloofsafval. En dat de kinderen opnieuw hun christelijke wortels zouden ontdekken. Bovendien is er ook gevraagd om in staat van genade te zijn, met andere woorden: om een goede sacramentele biecht te hebben gesproken. Laten we hopen dat het meer dan een miljoen Italianen waren, zoals hun Poolse broeders.

Vergeten we de confidentie niet die de zienster Lucia van Fatima deed aan Pater Fuentes: “De Allerheiligste Maagd heeft, in deze laatste tijden, die we beleven, een nieuwe doeltreffendheid gegeven aan het bidden van de Rozenkrans.”

4 – Vicka heeft haar post bij haar blauwe huis weer ingenomen. Na een jaar afwezigheid ten gevolge haar slechte gezondheid heeft ze eind september 2017 opnieuw genoeg kracht gevonden om met haar dierbare pelgrims de boodschappen te delen van de heilige Maagd. Ze straalde van vreugde terwijl ze aan iedereen zoenen zond vanaf haar trap. Tijdens die bijeenkomsten bidt ze lange tijd in stilte de gebeden die Maria haar geleerd heeft en die ze nu nog niet mag meedelen. Enkel Mirjana kent ze ook. Deze gebeden brengen grote zegeningen over de menigte. Dat leert ons dat om harten te veranderen het gebed oneindig meer belangrijk is dan woorden.

5 – Tijdens mijn zending in Spanje in september beleefde ik veel vreugde om in de 12 kerken die ik bezocht goede priesters aan te treffen, echte zielenherders. Kortom: een levende Kerk van Christus. Geen verwarring, het echte Katholieke geloof. Ons geloof is zo mooi. Als kers op de taart gaf de heilige Maagd ons deze boodschap van 2 oktober: “Mijn kinderen, vergeet nooit om te bidden voor jullie herders. Bid dat ze alle mensen als hun kinderen kunnen aanvaarden en dat ze, door mijn Zoon, hun geestelijke vaders zouden zijn.” Wel, zulke priesters vindt men niet overal. Zeker, het is maar een klein aantal, maar het is aan ons om te maken dat ze zich vermenigvuldigen. Ik ben ook steeds onder de indruk te zien dat er zoveel vurige leken zijn, die ons verwelkomen en die zich ten volle inzetten opdat onze missie vrucht zou dragen. Ik ontdek hier en daar veel heiligheid. Zo is er iemand in ons team in Spanje die al 20 jaar elke morgen om 4 uur opstaat en gedurende 3 uren gaat bidden voor het Heilig Sacrament vooraleer om 8 uur naar haar werk te gaan. Het is bemoedigend te zien dat de Gospa ook haar fans heeft, en wat voor een fans.

Velen onder u waren geraakt door de boodschap van 2 oktober over het lijden. Ik had dan ook dit thema gekozen voor deze missie. Op de volgende link kunt u de conferentie volgen, die ik in Madrid gaf op 25 september (in het Frans) :

http://www.enfantsdemedjugorje.fr/conference-de-soeur-emmanuel-a-madrid-septembre-2017/

6 – Uw geschenken voor de heilige Maagd. Ik dank eenieder, die voor mijn 70ste verjaardag mijn oproep beantwoord heeft. De heilige Maagd moet wel heel blij geweest zijn met al die H. Missen, opgedragen voor de verwezenlijking van haar plannen. Ik vind geen woorden genoeg om jullie te bedanken. Op een dag zullen jullie in de Hemel zien hoeveel goeds jullie op aarde hebben laten komen door al deze Missen. Moge God het jullie duizendvoudig vergelden.

Lieve Gospa, als “apostel van uw liefde” help ons hand in hand met U te gaan,
tegen de stroom in van de ons omgevende wereld, die ons overspoelt met vals licht en schijngeluk !
Met uw machtige moederlijke hulp kiezen wij tegen elke prijs ook nu voor Jezus!

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje oktober 2017

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 september 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die Maria ons gaf:

Lieve kinderen,  
wie zou jullie beter over de liefde en het lijden van mijn Zoon kunnen vertellen dan ik? Ik heb met Hem geleefd; ik heb met Hem geleden. Tijdens mijn leven op aarde voelde ik pijn omdat ik een moeder was. Mijn Zoon hield van de gedachten en de werken van de Hemelse Vader, de Ware God. En Hij kwam, zo zei Hij mij, om jullie te redden. Ik dekte mijn pijn toe met liefde, maar jullie, mijn kinderen, hebben vele vragen. Jullie begrijpen het lijden niet. Jullie begrijpen niet dat je doorheen de liefde van God, pijn moet aanvaarden en verdragen. Elk menselijk wezen zal dat in mindere of meerdere mate ervaren. Maar als je ziel vredig is en je in staat van genade verkeert, is er hoop; dat is mijn Zoon, God, geboren uit God. Zijn woorden zijn het zaad van het eeuwig leven. Als het zaad gezaaid wordt in goede zielen, zal het menigvuldig vrucht voortbrengen. Mijn Zoon heeft de pijn verdragen omdat Hij jullie zonden op Zich heeft genomen. Daarom, jullie, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, jullie die lijden: weet dat jullie pijn omgevormd wordt tot licht en glorie. Mijn kinderen, wanneer jullie pijn verdragen, wanneer jullie lijden, komt de Hemel in jullie, en schenken jullie een stukje Hemel en veel hoop aan allen om jullie heen. Ik dank jullie. 

Men kan de verschijning van 2 september volgen door deze link te klikken.

2 – Vreemde verschijnselen.
Tijdens de verschijning van 2 september waren we nogmaals getuigen van een redelijk veel voorkomend fenomeen. Die dag echter nam het een omvang aan, die ik nog nooit eerder had meegemaakt. Op het ogenblik dat de heilige Maagd verscheen, begon een groot aantal mensen godslasteringen te schreeuwen en ze begonnen te brullen als dieren. Dat duurde een tijd en vervolgens is het geleidelijk gekalmeerd. Als mensen, die door duivels gekweld worden in de nabijheid zijn van de heilige Maagd, dan gebeurt het dat deze duivels zich op deze wijze manifesteren.
Een priester, die bij ons aanwezig was, heeft me na de verschijning toevertrouwd dat hij de komst van de heilige Maagd en de lichtende wolk waarop Ze staat in zijn ziel gevoeld had. Deze wolk daalde langzaam neer en verdreef de duivels naar de afgrond, wat een opstand bij hen ontketende waardoor ze zelfs onder elkaar gingen vechten. Deze priester behoort tot een team dat wekelijks werkt met een exorcist en hij heeft de gave om in de geest te zien wat onzichtbaar gebeurt. Deze werkelijkheden zijn niet nieuw, het Evangelie vermeldt er een aantal. Maar tegenwoordig, met de zich vermenigvuldigende duistere praktijken en de zware zonden die bedreven worden, zijn er steeds meer mensen die met de grootste onbewustheid hun deur open zetten voor Satan en zijn engelen. Laten we dus veel bidden tot de heilige Maagd, die door God verkozen werd om de kop van de slang te verpletten. Na Jezus is Zij de beste exorcist. Het Rozenkransgebed is een zeer machtig wapen tegen de machten van het kwaad.
Een exorcist van het bisdom Milaan, Don Ambroglio Villa getuigde over een uitspraak van Satan tijdens een recent exorcisme. Door de priester aangemaand om te antwoorden op diens vragen, verklaarde Satan: “Voor ons (de duivels) is Medjugorje onze hel op aarde.” Is dit te verwonderen? Als men denkt aan de vurigheid van het gebed rond de dagelijkse komsten van de heilige Maagd, de aanbiddingsavonden die door duizenden mensen gevolgd en bijgewoond worden, de talrijke oprechte biechten, bekeringen en verzoeningen, dan is het niet te verwonderen dat de vijand van het menselijk geslacht zich niet goed voelt. Maar let op. Hij doet alles om het plan van de heilige Maagd te dwarsbomen en te vernielen. Om die reden rekent onze hemelse Moeder dan ook meer dan ooit op ons. Nog deze maand bij het Blauwe Kruis, tijdens een verschijning aan Ivan, vroeg ze nogmaals om te bidden voor haar plan voor Medjugorje en voor haar plannen. “Ik heb jullie gebeden nodig om de wereld te helpen”, zegt ze in het begin van de verschijningen. Laten we haar niet in de steek laten, want veel van wat er zal gebeuren hangt af van ons gebed en ons vasten. Van onze goede wil om haar boodschappen te beleven of integendeel deze te negeren.

3 -Met wie lijden jullie?
De heilige Maagd gaf ons een buitengewone boodschap. Ik zal proberen deze uit te leggen. Als er ons een lijden overkomt opent er zich in ons een wonde en deze wonde maakt ons kwetsbaar en zeer gevoelig. Satan, die maar al te blij is om ons zo kwetsbaar te zien, zal er van profiteren om deze open wonde te infecteren met zijn eigen gif, zijn eigen inspiraties. Hij zal onze geest subtiele perverse gedachten influisteren en de zwakheid misbruiken van onze natuur die geschonden is door de zonde. Hij zal ons laten geloven dat deze ideeën van onszelf komen.
Zo bij voorbeeld: wanhoop: “Met alles wat je al hebt meegemaakt, zeker, je zal deze nieuwe tegenslag niet kunnen verdragen, je zou beter zelfmoord plegen”. Twijfel aan Gods liefde: “Geloof je nog dat God je bemint? In het geheel niet! Kijk naar wat Hij je aandoet! Waarom nog naar de Mis gaan en bidden? Je verliest je tijd! Die God heeft er niets mee te maken !” Opstandigheid: “Waarom is deze beproeving mij overkomen? Waarom heeft God me nog zo jong mijn man ontnomen terwijl mijn ongelovige vriendin de hare heeft mogen houden? Hoe onrechtvaardig! Wrok: “Goed, wel, nu is het gedaan. Ik sluit me af, ik sluit me op, dat men mij met rust laat, mijn leven heeft geen zin meer !”
Haat : “Die persoon, die je zoveel kwaad gedaan heeft, haat hem en probeer je te wreken! Hij zal boeten voor wat hij je heeft aangedaan, en hij zal bloeden!” Schuldgevoel: “Als deze dakpan op mijn hoofd is gevallen, dan is het omdat ik het verdiend had! Het is een straf van God omdat ik slecht ben!” Men kan nog een lange lijst maken … Men moet vooral niet naar deze suggesties luisteren, zelfs niet als ze onze geest met geweld overrompelen. Satan maakt steeds veel lawaai. Als we er naar luisteren lijden we nog meer en verliezen we onze vrede. Hoe kunnen we onderscheiden? Door te vergelijken met de suggesties die Jezus ons aanreikt in het Evangelie. Zou Jezus zeggen: “Je moet je wreken? of “Je moet haten?” “Je moet je afsluiten?” “Je moet zelfmoord plegen ?” “Twijfelen aan de liefde van de Vader?” Zeer zeker niet. Vervolgens moeten we afstand nemen en tegen Jezus zeggen: “Ik wil deze gedachten niet, het zijn niet mijn gedachten, ik, ik blijf bij U en ik blijf trouw aan U”.
Inderdaad, Jezus komt zelf naar onze kwetsuur om haar te verbinden, maar op een heel andere manier. In de diepste stilte van ons hart fluistert Hij ons toe: “Wees niet bang, Ik ben met jou. Jouw pijn is ook de mijne. Kijk naar mijn handen, mijn voeten, mijn zijde… Ook ik heb geleden. Samen, jij en Ik, we zullen slagen…” En dan vraagt Jezus ons om een gunst: “Geef me je kwetsuur, geef me je lijden!” Als we ons lijden aan Jezus offeren dan aanvaard Hij dat met veel dankbaarheid en wat doet Hij er mee? Hij legt ons lijden op zijn eigen wonden en maakt ze tot de zijne. En dan, wat is er uit de wonden van Christus tevoorschijn gekomen? Wrok, haat, wanhoop? Zeker niet. Uit zijn wonden zijn genezing, troost, vrede, vergeving en alle genaden en zelfs de sacramenten ontstaan. Zijn lijden is verlossend. “Door zijn lijden zijn wij genezen”, zegt de heilige Paulus. In zoverre dat onze pijnen, als ze met de Zijne verenigd zijn, mede-verlossend worden en dat wij meedelen in het werk van de verlossing dat Christus volbracht heeft. Er is maar één verlosser: Christus, maar als we onze pijnen in de wonden van Christus gelegd hebben, helpen we Hem om de genade van het heil nog meer te verspreiden. Door het doopsel zijn we werkelijk het lichaam van Christus. “… en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus ten bate van Zijn lichaam dat is de Kerk”, zegt Paulus (Kol. 1, 24). We worden dan medeverlossers, zoals Maria medeverlosseres is. Dan stroomt de vreugde in ons, niet uit liefde voor het lijden (wat pervers zou zijn) maar uit liefde voor Christus en voor de vruchten van heil, verkregen door ons offer. Het is de diepe liefdesintimiteit met Christus en onze medewerking aan Zijn werk die de meeste vreugde geven aan de ziel. Alle genoegens van de wereld zijn niets in vergelijking met deze vreugde. Want dan, ja, dan komt de Hemel in ons.”
“Apostelen van mijn liefde, jullie, die lijden, weet dat jullie lijden licht zal worden en glorie. Mijn kinderen, terwijl jullie pijnen verdragen, terwijl jullie lijden, komt de Hemel in jullie en jullie geven een beetje Hemel en veel hoop aan hen, die jullie omringen”.
Dat is de echte vraag: Als ik lijd, naar welke stem zal ik verkiezen te luisteren? Ga ik lijden met de Boze, die me wil vernietigen of met Jezus, die me wil redden?

4 – Op 8 september, het feest van Maria’s geboorte, kreeg Ivan een verschijning bij het Blauw Kruis en opnieuw vroeg Maria ons om te bidden voor de families, de jongeren en de heiligheid in de gezinnen. “Mijn kinderen zijn weggegaan, ze hebben zich van mijn Zoon Jezus afgekeerd. Bid, mijn kinderen. Weet dat ik bid en voor ieder van jullie ten beste spreek bij mijn Zoon…”

5 - Deze maand, juist voor het feest van Pater Pio zal ik van de 60 naar de 70 jaar gaan. Bij deze gelegenheid dank ik mijn Schepper voor de gave van het leven en dat Hij me geroepen heeft om Hem toegewijd te zijn. De bruidegom die God me gegeven heeft is heel mijn vreugde. Ik vraag Hem, Hem nog lang te mogen dienen, als dat Zijn wil is. Mag ik u een heel mooi verjaardagscadeau vragen? Vraag aan een priester een Mis op te dragen opdat het plan van Maria zou mogen verwezenlijkt worden. Moge haar droom werkelijkheid worden: dat Medjugorje haar vurigheid van de eerste dagen van de verschijningen zou terugvinden. Van harte DANK.

Lieve Gospa, dank U om ons een beetje van het geheim van het lijden te openbaren. Ja, Uw kinderen lijden. Kom zelf onze tranen opvangen om ze aan uw Zoon Jezus te offeren. Troost ons en sterk ons in de strijd. Wees met ons bij hen die lijden. Maak van ons engelen van troost en vrede.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2017

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 juni 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte. Mirjana gaf de volgende boodschap door die de heilige Maagd gaf:

Lieve kinderen,  ook hier, net als op de andere plaatsen waar ik naar jullie toe ben gekomen, roep ik op tot gebed. Bid voor wie mijn Zoon niet kent, voor wie de liefde van God nog niet heeft leren kennen, tegen de zonde, voor diegenen die hun leven aan God wijden - voor wie door mijn Zoon geroepen werd om liefde te hebben, en de Geest van kracht, ter wille van jullie, ter wille van de Kerk. Bid tot mijn Zoon, en de liefde die je in Zijn nabijheid ervaart zal je de kracht geven om je klaar te maken voor de werken van liefde, die je zult doen in Zijn naam. Mijn kinderen, wees klaar. Deze tijd is een keerpunt. Daarom roep ik jullie opnieuw op tot geloof en hoop. Ik toon jullie de weg die jullie moeten volgen: de woorden van het Evangelie. Apostelen van mijn liefde, de wereld heeft jullie opgeheven armen zo hard nodig - uitgestrekt naar de Hemel, naar mijn Zoon, naar de Hemelse Vader. Er is veel nederigheid en zuiverheid van hart nodig. Vertrouw op mijn Zoon en weet dat je altijd beter kunt worden. Mijn moederlijk hart verlangt dat jullie, apostelen van mijn liefde, de kleine lichtjes van de wereld worden, die de wereld verlichten waar de duisternis wil gaan heersen, die de ware weg laten zien door hun gebed en hun liefde, om zielen te redden. Ik ben bij jullie. Ik dank jullie.

Men kan de verschijning van 2 juni volgen door deze link te klikken.


Een prachtige evangelische boodschap “Houd uw lenden omgord en de lampen brandend.” “Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur dat gij het niet verwacht.” (Lc.12 35 en 40). Maria preciseert niet wat er ons te wachten staat, noch waarop we ons moeten voorbereiden maar, al 36 jaar helpt ze ons door ons alle elementen te geven om open te staan voor een ware vrede. Iedereen kan deze aansporingen van haar kant begrijpen door de boodschappen te lezen en de hulp te vragen van de heilige Geest. Met veel fijngevoeligheid benadert de heilige Maagd ook die mensen die zijn gaan twijfelen in hun hart, nadat ze eerst met vreugde hebben gedronken uit deze bron van genaden die Medjugorje is. Ja, Zij is degene die ook in de Rue du Bac (Parijs), in Lourdes, in Guadeloupe (Mexico), Kibeho (Rwanda) is gekomen … Zij is Dezelfde.

2 – Weg met de piercings. Tijdens Pinksteren kwam er een Italiaanse priester met een groep jongeren. Hij had gezien dat de meesten onder hen tatoeages en piercings droegen, en hij had aan ieder persoonlijk en een voor een uitgelegd hoe God Zijn volk vraagt om geen tatoeages aan te brengen, noch inkervingen te maken in het lichaam. Geen enkele jongere was echter bereid om zijn piercing weg te laten halen. ’s Nachts had hij lange uren gebeden en dit toevertrouwd aan de heilige Maagd. Hij zei tegen haar: “Het is nu aan U om iets te doen, ik ben er niet in geslaagd.” De volgende morgen ging de groep naar het Blauwe Kruis voor de verschijning van Maria aan Mirjana. Toen ze terug in het pension kwamen vond er een verrassing plaats. Elk van deze jongeren ging naar de priester en gaf hem zijn piercings, en er ontbrak er geen één. De priester lachte en zei tegen Onze Lieve Vrouw: “Wat ik niet kon, heb Jij gekund.” Hij deed alle piercings in een enveloppe en legde ze neer op de plaats van de verschijning. De heilige Maagd houdt veel van bloemen. Ik denk echter dat ze het nog meer waardeert als we haar iets toevertrouwen dat voor ons schadelijk is.

3 - Uitzonderlijk. Op 26 juni om 21.00 uur, bieden we u een rechtstreekse uitzending “Spécial Anniversaire” aan (in het Frans) ter gelegenheid van de 36e verjaardag van de verschijningen. Het zal de laatste uitzending zijn van de zomer. Vanaf 27 juni wordt ze uitgezonden op www.enfantsdemedjugorje.fr - Wegens de vakantie zal er geen rechtstreekse uitzending zijn in juli en augustus. We starten er weer mee op 2 september. De rechtstreekse uitzending van 3 juni kunt u bekijken op: www.enfantsdemedjugorje.fr

4 – Waarom elke dag? Ik krijg vaak de volgende opmerking te horen: “Het is eigenaardig dat de heilige Maagd elke dag naar Medjugorje komt, zij die gewoonlijk zo discreet is. Ik twijfel of het wel echt de heilige Maagd is.” Ik merk dat de mensen die zo redeneren meestal ouder zijn dan 60-65 jaar. Anderzijds heb ik nog nooit een jongere een dergelijke opmerking horen maken. Hoe zou dat komen? Jullie zullen het snel begrijpen aan de hand van een vragenlijstje, dat ik voorleg aan mensen die zo redeneren. De antwoorden zijn meestal hetzelfde.

- Toen je klein was, en naar school ging, waren er toen meer dan 60% van uw klasgenootjes van wie de ouders gescheiden waren en die daar erg onder leden? O, nee, er waren er ten hoogste 1 of 2 met gescheiden ouders.

- Toen je 10 jaar was, toonde men je toen voorbehoedsmiddelen in de klas en toonde men hoe je ze moest gebruiken? Toen ik 10 was, wist ik zelfs niet dat zo iets bestond.

- Toen je nog klein was, had je toen ook voortdurend oordopjes in uw oren waarmee je zonder beperking toegang had tot allerhande gewelddadige, perverse, pornografische of zelfs duivelse programma’s? Met het besef dat er in bepaalde muziek onderbewuste boodschappen verborgen zijn die aanzetten tot perversie en zelfmoord … O, nee, in mijn tijd liep niemand met dergelijke oordopjes.

- Werden er u drugs aangeboden aan de schoolpoort? Waren er dealers onder u?
Ik heb dat persoonlijk nooit gezien, ook al waren er waarschijnlijk toen al dealers.

- In uw Katholieke school, gebeurde het dat men u op Goede Vrijdag mee nam naar, bij voorbeeld, Disneyland?
Ondenkbaar. In die tijd respecteerde men de Christelijke feesten. Trouwens, onze godsdienstleraar was gelovig.

- Toen je een jongvolwassene was gebeurde het toen dat men u zonder reden aanviel op straat? Of afperste zonder dat de politie uit vrees niet tussenbeide kwam?
Dat gebeurde maar het was zeer zeldzaam.

- Bestond toen de Gay Pride?
O, nee. In tegendeel, wij liepen zonder problemen op straat in onze Eerste Communie kleren. Met Sacramentsdag was er een lange processie en we strooiden bloemblaadjes voor Jezus in de Hostie. Nu is dat verboden, dat “zou het verkeer kunnen hinderen”.

- Toen je kind of adolescent was, sprak je toen onder vrienden over de middelen voor geassisteerde zelfmoord? Kende je het spel met de halsdoek? Het rollenspel?
Nee, totaal onbekend.

- Toen je naar de universiteit ging, hoeveel van uw kameraden hadden toen al zelfmoord gepleegd?
Geen enkele. Men hoorde soms wel van een zeer zeldzaam geval.

- Toen je 5 jaar oud was, heeft men je toen voorgesteld van geslacht te veranderen? Heeft men je verteld dat je kon huwen met iemand van hetzelfde geslacht?
Ondenkbaar.

- Had je, toen je kind was, de wettelijke mogelijkheid om een van uw ouders naar de gevangenis te sturen door te zeggen dat ze je geslagen hadden?
Ik begin het te begrijpen, zuster…

- Wacht even, ik ben nog niet klaar: Kon je, toen je nog een jonge adolescent was naar een nachtkroeg gaan? Zo ja, liep je dan op een morgen het gevaar wakker te worden in het bed van een onbekende, zonder u nog iets te herinneren van de vorige avond, omdat je HGB gedronken had in een drankje dat je heel vriendelijk aangeboden was?
Pardon, waar gaat dit over?

- En dan spreek in nog niet over de “Satan-festivals”, de “Hel-festivals” en hun rampspoedige gevolgen voor de jongeren. Ik spreek ook niet over de abortussen en de euthanasie . Wel, weet dat uw kleinkinderen tussen de 4 en 25 jaar tegenwoordig bestookt worden met dergelijke voorstellen die hen beschadigen en soms zelfs vernietigen. Wel dan … Wil je de Moeder Gods, die hun moeder is, nog verwijten elke dag gedurende 3 kleine minuten te komen om hen te zegenen, te helpen en voor hen te bidden, terwijl de Satan zelf 24 uur op 24 uur actief handelt en van zich laat horen?
Daar had ik niet aan gedacht. Ik zal er over nadenken…

- Denken volstaat niet, ik smeek u, bescherm uw kinderen en laat de Hemel hen beschermen. De tijd is kritiek, wees bereid.


Lieve Gospa, al 36 jaar komt U onverstoorbaar elke dag, ondanks alles wat men over U zegt. DANK U. Ik smeek U, blijf naar ons toekomen, we hebben U zo nodig. Dank U voor al het goede dat U sinds 24 juni 1981 hebt gedaan, dank U voor alle geredde levens, de verzoende gezinnen, zoveel roepingen tot het christelijk huwelijk en het priesterschap, zoveel harten die opnieuw vrede hebben gevonden. Dank U voor zoveel armen, die getroost werden, die eindelijk opnieuw de zin van het leven hebben gevonden. De lijst is lang. Allerliefste Gospa, het einde van uw verschijningen komt nader en de bekendmaking van de geheimen zal geen tientallen jaren meer uitblijven. Ik bid U, vermeerder nog de genaden van uw komsten en vergeef ons onze schuldige onverschilligheid tegenover uw boodschappen. Wij smeken U, blijf ons aan uw moederlijk en Onbevlekt Hart drukken. Maagd van Fatima en Medjugorje, bid nog tot uw Zoon, opdat Zijn oneindige Barmhartigheid ons zou sparen voor verval, rampen en oorlog, maar vooral voor de dood van de ziel. Hij heeft U, zijn Moeder, zulk een macht gegeven over zijn Hart. Hij is niet in staat één van uw smeekbeden te weerstaan.
Ja, Moeder vol liefde, wil ons gebed aanhoren. Wij houden zoveel van U.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juni 2017

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 mei 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 mei 2017 had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte. Mirjana gaf de volgende boodschap van de heilige Maagd aan ons door:

Lieve kinderen,  ik roep jullie op om te bidden, niet om van alles te vragen, maar om offers te brengen -- om jezelf op te offeren. Ik roep jullie op om de waarheid te laten zien, en barmhartige liefde. Ik bid tot mijn Zoon voor jullie, voor jullie geloof, dat steeds meer verdwijnt uit jullie harten. Ik smeek Hem jullie te helpen met de goddelijke geest, net zoals ik jullie wil helpen met mijn moederlijke geest. Mijn kinderen, jullie moeten beter worden. Alleen wie zuiver is, nederig, en vol liefde, kan de wereld dragen -- zo iemand redt zichzelf en de wereld. Mijn kinderen, mijn Zoon is het hart van de wereld. Hij moet liefde en gebed krijgen, en niet telkens opnieuw verraden worden. Daarom, apostelen van mijn liefde: breng het geloof in de harten van anderen, door jullie voorbeeld, gebed, en barmhartige liefde. Ik sta naast jullie, ik zal jullie helpen. Bid voor de herders, dat zij zoveel mogelijk licht zouden hebben, om al diegenen die in duisternis leven te kunnen verlichten. Ik dank jullie.

2 – Leve de Koningin van de Rozenkrans ! Bij gebrek aan roepingen moeten sommige religieuze gemeenschappen hun deuren sluiten. Een teken van de tijd ? En, is er een oplossing ? Ja, een heel eenvoudige… Sta me toe u een voorbeeld te geven: We zijn in 1984 in Quito, Equator. Ten gevolge van een gebrek aan roepingen was de zeer arme Carmelgemeenschap “Carmen Alto” aan het wegkwijnen. Alle zusters waren hoogbejaard, waardoor ze hun noviciaat moesten sluiten. Sinds jaren was er geen enkele roeping. De priorin, Moeder Maria Helena Del Corazón de Jesùs, hoorde over Medjugorje en ze kreeg weer moed. Een Italiaanse zuster van de Dorotea gemeenschap, zuster Luicela, kwam op een dag bij haar om haar te zeggen dat ze met een groep pelgrims naar Medjugorje ging. Moeder Maria Helena vroeg haar om daar te bidden voor roepingen voor hun gemeenschap en om daar ook één van de zieners te bezoeken, die deze intentie zou kunnen aanbieden aan de heilige Maagd. Omdat ze ook wist dat men een brief aan de heilige Maagd van Medjugorje kon schrijven en dat ze tijdens het gebed vaak antwoord gaf in het hart (in het begin van de jaren 80, antwoordde Ze soms zelfs op vragen), schreef ze een brief en gaf deze mee aan Zuster Luicela. De gemeenschap Dorotea had trouwens dezelfde bekommernis, ze hadden evenmin roepingen.

Zuster Luicela kon geen ziener contacteren maar ze kon wel aanwezig zijn bij een openbare verschijning. Toen de zienster na de verschijning meedeelde wat de heilige Maagd tijdens de verschijning had gezegd, was de zuster helemaal ontdaan. De boodschap luidde: “Alle gemeenschappen die elke dag samen de volledige Rozenkrans (de drie delen) bidden voor de intenties van mijn Onbevlekt Hart, zal ik zelf voorzien in roepingen en ik zal zelf hun roepingen kiezen”.

Bij haar terugkomst gaf zuster Luicela deze boodschap door aan de priorin van de Carmel, en ze voelde diep in haar hart dat deze boodschap voor haar bedoeld was. Aanvankelijk vroeg ze zich af wat het betekende “de intenties van mijn Onbevlekt Hart”, maar later begreep ze het: “Het is duidelijk, de intenties van de heilige Maagd zijn de intenties van God.”

Tijdens het kapittel van de gemeenschap stelde ze de zusters voor om elke dag de drie delen van de Rozenkrans samen te bidden, en allen aanvaardden graag deze wens van Maria. Ze pasten hun dagrooster aan om deze nieuwe gebedsvorm in te voeren, en ook tijdens het werk baden ze de Rozenkrans. Zo begon bij hen een periode van grote Mariale vurigheid.

Enkele maanden later kwam de eerste roeping met Zuster Maria de los Angeles. Er volgden nog andere. Ze werden zo talrijk, dat de priorin 18 jaar geleden een andere Carmel moest stichten, deze van “Santo Domingo” in Equator. Toen ze meer dan 21 zusters kregen (21 is het maximum voor een Carmel), stichtten ze nog een Carmel in Panama. Vanzelfsprekend is de gewoonte om de drie delen van de Rozenkrans samen te bidden in al deze nieuwe Carmels levendig gebleven.

Bij mijn laatste missie in Galilea zei de zuster die me in de Carmel van Haifa dit verhaal had verteld: Ik ben een vrucht van deze boodschap van Maria en van dit gebed, want ik ben ingetreden in de Carmel van Santo Domingo.” Enkele jaren geleden bracht Moeder Maria Helena een bezoek aan een klooster van Clarissen. Nadat ze deze getuigenis gehoord hadden, besloten de Clarissen eveneens volgens de boodschap van Maria dit gebed aan te nemen om roepingen te krijgen. Onnodig te vertellen dat enkele tijd later er bij de Clarissen eveneens nieuwe roepingen kwamen.

Wij kunnen nu beter begrijpen waarom de Gospa zo dikwijls herhaalt: “Lieve kinderen, ik nodig u uit om mijn boodschappen te beleven.” De uitdagingen voor de Kerk en voor de wereld zijn tegenwoordig immens. Geen enkele mogelijkheid tot de overwinning mag verwaarloosd worden. Dat deze sleutel die ons door Maria, de Koningin van de Rozenkrans, wordt aangereikt, mag aanzetten tot een nieuwe start bij haar kinderen die gebukt gaan onder problemen en die ontmoedigd worden. Maria kan ons niet ontgoochelen.3 – De Zalige Francisco en Jacinta zullen op 13 mei heilig verklaard worden in Fatima. Grote genaden wachten ons bij deze heiligverklaring die samen valt met de honderdste verjaardag van de verschijningen aan de 3 herdertjes toentertijd. Groot was hun onschuld en hun goede wil om te doen wat de heilige Maagd hen vroeg. Bijvoorbeeld: De heilige Maagd vroeg hen te bidden voor “La Russia”, en ze drong er zo sterk op aan dat de kinderen dachten dat het om een grote zondares ging, die veel kwaad deed. Zo spanden ze zich in om voor haar te bidden en offers te brengen. Het was pas na de verschijningen dat ze ontdekten dat het om een groot land ging en niet om een vrouw… Laten we Francisco en Jacinta bidden om de onschuld van onze kinderen, die tegenwoordig zo bedreigd wordt, te bewaren.

Laten we, om de genaden te verkrijgen van dit eeuwfeest en ze niet te laten voorbijgaan, de mooie boodschappen die Maria ons in Fatima gegeven heeft (en die Ze in Medjugorje herhaalde), even herlezen en mediteren. Als men er eerder naar geluisterd had, dan zou men misschien de miljoenen doden van de 2de wereldoorlog en vele rampen voorkomen hebben.

- “Bid elke dag de Rozenkrans om de vrede in de wereld en het einde van de oorlog te verkrijgen”
- “Jezus wil je (Lucia) gebruiken om mij bekend te maken en te doen beminnen. Hij wil de devotie tot mijn Onbevlekt Hart in de wereld verspreiden”.
- “Bid, bid veel en breng offers voor de zondaars, veel zielen gaan naar de hel omdat niemand voor hen bidt en offert.”

Jacinta kreeg soms boodschappen van de heilige Maagd, die ze doorgaf aan Lucia. Op een dag vertelde ze wat Maria van haar verlangde: “Ik zal vlug naar de Hemel gaan. Jij blijft hier omdat God de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria in de wereld wil verspreiden. Als het moment gekomen is, verberg je dan niet.
Zeg tegen iedereen:

- Dat God ons zijn genaden geeft door het Onbevlekt Hart van Maria,
- Dat we ze aan haar moeten vragen,
- Dat het Hart van Jezus wil dat we het Onbevlekt Hart van Maria vereren,
- Dat de vrede gevraagd wordt aan het Onbevlekt Hart van Maria, want God heeft deze aan haar toevertrouwd”.

En in een boodschap aangaande hun persoonlijk leven was Maria veeleisend: “Wil je je offeren aan God en alle lijden aanvaarden die Hij je wil zenden als eerherstel voor de zonden waardoor Hij beledigd wordt en als smeekgebed voor de bekering van de zondaars?” Ze aanvaardden onmiddellijk. Francisco werd ziek en stierf, wat later ook Jacinta. Ze hadden hun leven als offer gegeven voor de zondaars, ze hadden het immens belang begrepen van het eeuwig leven.


Lieve Gospa, zie,
onze harten staan open om de bijzondere genaden te ontvangen van het eeuwfeest.
We willen actief meewerken aan de triomf van uw Onbevlekt Hart !

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje mei 2017

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 april 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 april 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door die de heilige Maagd ons gaf:

Lieve kinderen, apostelen van mijn liefde, het is jullie taak om de liefde van mijn Zoon te brengen bij al wie die nog niet heeft leren kennen; jullie, de lichtpuntjes van deze wereld, aan wie ik met moederlijke liefde leer om helder en met volle kracht te stralen. Het gebed zal jullie helpen, omdat het gebed jullie redt, het gebed redt de wereld. Daarom, mijn kinderen: bid met woorden, met gevoel, met barmhartige liefde en opoffering. Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond - Hij die mens werd en mij tot de eerste kelk maakte, heeft jullie met Zijn verheven offer laten zien hoe je moet liefhebben. Wees daarom niet bang om de waarheid te spreken, mijn kinderen. Wees niet bang om jezelf en de wereld te veranderen door liefde te verspreiden, door alles te doen om mijn Zoon bekend en geliefd te maken, door anderen lief te hebben in Hem. Als moeder ben ik altijd bij jullie. Ik smeek mijn Zoon om jullie te helpen, opdat de liefde in jullie leven moge heersen - een levende liefde, een aantrekkelijke liefde, een liefde die leven geeft. Dat is de liefde die ik jullie leer - zuivere liefde. Het is aan jullie, mijn apostelen, om die liefde te herkennen, te beleven, en te verspreiden. Bid met gevoel voor jullie herders, opdat zij met liefde mogen getuigen van mijn Zoon. Ik dank jullie.

Men kan deze verschijning volgen op de link : https://www.youtube.com/watch?v=VWc4LiTSUCg


2 – Medjugorje in shocktoestand ! Voor Medjugorje zal woensdag 29 maart een historische dag blijven. Voor de eerste keer na bijna 36 jaar verschijningen deed een bijzondere gezant van de Paus zijn officiële intrede in de parochiekerk van Medjugorje. Al heel vlug bleek hij een vriend, een echte vriend. Op zaterdag 1 april droeg hij de avondmis op in de kerk in aanwezigheid van een grote menigte. Toen we hem in de processie naar het altaar zagen gaan, met zijn aartsbisschoppelijke mijter, dachten we: “ Dit is Rome die in Medjugorje aankomt.” In zijn homilie waren zijn woorden die van een echte herder, die van een man van de dagelijkse werkelijkheid en die van een man met een hart die vóór alles het welzijn van de zielen zoekt, en die niet aarzelt de waarheid van het Evangelie te verkondigen. Zijn homilie en de persconferentie, die hij de volgende dag gaf voor de journalisten, ademden vrede en lieten zijn vreugde doorschijnen om bij ons te zijn. Wij vroegen ons af wat hij in zijn homilie over Medjugorje zou zeggen. Hij overtrof onze verwachtingen. Inderdaad, Mgr. Hoser wilde ons echt bemoedigen. Hier enkele van zijn uitspraken: “Deze cultus, die hier zo intens is, is uiterst belangrijk en noodzakelijk voor de hele wereld…. Laten we bidden voor de vrede want vandaag zijn de vernietigende krachten zeer groot. We hebben een tussenkomst van de Hemel nodig en de aanwezigheid van de heilige Maagd, en dat is een tussenkomst. Het is een initiatief van God en ik, als bijzondere gezant van de Paus, zou u dus willen aanmoedigen en bemoedigen.” Deze zin ontlokte een overweldigend applaus. Velen huilden van emotie en velen ook van vreugde (ook ik).

U kunt een samenvatting van zijn homilie (in het Frans) vinden op deze site :
https://www.youtube.com/watch?v=u0V7Y7oMuTE&spfreload=10

De homilie in zijn geheel kunt u horen op www.enfantsdemedjugorje.fr Dergelijke woorden van een officiële gezant van de Paus zijn betekenisvol. Onze vreugde is overgroot. Op zondag 2 april heeft hij een bezoek gebracht aan onze gemeenschap samen met pastoor Fra Marinko Sakota. Tegen de journalisten zei hij: “Zeg tegen de hele wereld dat men in Medjugorje het licht terug vindt. Ik nodig u uit u hier in te schrijven voor een seminar om te ontdekken wat u nog niet hebt vermoed.”

Een vertaling in het Nederlands vindt U onder deze link: http://www.bedevaart.net/mgr-hoser-de-mariacultus-hier-is-belangrijk-en-noodzakelijk-voor-de-wereld.html

3 – Fatima, de voorbereiding op Medjugorje. Op 13 mei zullen we de 100ste verjaardag vieren van de eerste verschijning in Fatima. We hebben dus nog een hele maand om van deze gebeurtenis een echt feest te maken. Maar hoe ? Allereerst door de boodschappen te herlezen, die door de heilige Maagd aan de 3 zienertjes gegeven werden. Dit is absoluut noodzakelijk als men zich door de heilige Maagd wil laten vormen. Deze verschijningen zijn immers een Goddelijk initiatief van het hoogste belang, dat een buitengewoon licht werpt op de uiteindelijke uitkomst van de strijd, die de onze is, en die ons vervult van hoop. “Aan het eind zal mijn Onbevlekt Hart triomferen” zei de heilige Maagd op 13 juli 1917 tegen de herdertjes Lucia, Francisco en Jacinta. Wat een prachtige profetie. Opdat het feest volledig zou zijn, kunnen we ons toewijden en steeds opnieuw toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria en elk van haar verzoeken ter harte nemen, die, als we ze op een eerder tijdstip ter harte hadden genomen, ons miljoenen doden en veel andere catastrofes bespaard zouden hebben. Wat is het verband met Medjugorje ? Volgens de Heilige Paus Johannes-Paulus II is “Medjugorje de voortzetting en de vervulling van Fatima”. De 6 verschijningen in Fatima geven inderdaad aan de wereld een te volgen programma om een einde te maken aan de oorlog 1914-1918, en om eindelijk een periode van vrede te kennen, een doel, dat nog steeds zeer actueel is. Niet alleen herhaalt Onze Lieve Vrouw in Medjugorje haar verzoeken om de vrede te bereiken (Rozenkrans, boete, toewijding, enz …) maar Ze biedt ook iets zeer bijzonders aan: ons in de loop van de jaren dagelijks vormen om van ons “Apostelen van haar Liefde” te maken. Feitelijk zou men kunnen zeggen dat Medjugorje de gebruikshandleiding is van Fatima. En, zoals de Koningin van de Vrede al zo dikwijls gezegd heeft: Ze rekent op ons, op onze hulp, om haar plan te verwezenlijken.

Wat dit betreft, hier een klein persoonlijk getuigenis: Toen ik in 1989 voor de 2de keer in Medjugorje was, werd ik getroffen door een boodschap: “Lieve kinderen, ieder van jullie is voor mij belangrijk. Ik heb jullie nodig. Zonder jullie kan ik de wereld niet helpen.” Dat trof mij diep. Ik wist dat we Haar nodig hebben, maar ik wist niet dat Zij ons zou kunnen nodig hebben. Onmiddellijk antwoordde ik: “ Wel, U hebt mij nodig, hier ben ik .” Het gevolg was dat Ze me vlug heeft aangeworven en mijn job is nog lang niet ten einde.

Deze dringende vraag is gericht tot al haar kinderen en tot ieder in het bijzonder, zonder enige uitzondering. Of men gekluisterd is aan een ziekenhuisbed of in volle gezondheid, oud of jong, rijk of arm, gehuwd of ongehuwd, de Gospa hoopt op een volledig “ja” van onze kant om van ons haar medewerkers te maken, beter nog: haar apostelen. Aarzel niet, nooit heeft iemand er immers spijt van gehad zich volledig aan Maria te hebben toevertrouwd. Met deze kroon van “JA” zal de diepe wens van Maria, aangekondigd in Fatima, sterk bespoedigd worden: de triomf van haar Onbevlekt Hart over de duisternissen die ons omringen.

4 – De H. Teresa van Calcutta en de zonde van het oordelen. In deze verkiezingstijd (voor Frankrijk), is het goed eens te kijken naar de houding van de heiligen om onze geest te zuiveren van alle politieke redevoeringen, die met elkaar in strijd zijn. Als de kandidaten omwille van de macht zich verplicht voelen om hun tegenstanders de grond in te boren om er zelf beter van te worden, dan hebben de heiligen andere methoden om de echte grootheid te bereiken, die vrede bewerkt. Als kind had moeder Teresa een goede leerschool bij haar moeder in Skopje in Albanië. Als de 3 kinderen thuis mopperden over een leraar of iemand anders, sloot de moeder onmiddellijk de elektriciteit af. Ze zei, dat ze geen elektriciteit wilde betalen voor kinderen die kwaad spraken over anderen. Met haar directe stijl, want deze les had Moeder Teresa goed onthouden, liet zij licht schijnen waar een oordeel de broederlijke liefde kwetste. Enkele voorbeelden: “Het is beter te verontschuldigen dan te beschuldigen”. “Als je iemand veroordeelt heb je de tijd niet om hem te beminnen”. Tegenover iemand die de corruptie beschreef, die er in Calcutta heerste, zei ze: “Ik weet heel goed dat er in Calcutta corruptie heerst. Ik weet echter ook dat er veel goeds in Calcutta is en ik heb er voor gekozen om alleen naar het goede te kijken.” Over de beledigingen die men over zich heen kan krijgen, zei ze: “Als iemand u beschuldigt, vraag u dan af: ‘Heeft hij gelijk ?’ Als hij gelijk heeft, ga hem dan om vergiffenis vragen. Als hij zich vergist, aanvaard dan met beide handen de belediging, die je ontvangen hebt. Laat haar niet los, maar neem de gelegenheid te baat haar als een offer aan Jezus op te dragen. Wees blij iets waardevols te hebben om Hem te kunnen aanbieden.” Zij zelf deed dat allemaal, en ze ging daarin zo ver, dat ze kon zeggen: “Er is één zonde, die ik nooit heb moeten biechten, die van iemand te veroordelen.”


Lieve Gospa, hoe zouden we niet verenigd zijn met uw moederlijk hart
in deze dagen van het lijden en van de verheerlijking van uw Zoon Jezus,
waarin U met Hem één van hart was ?
Breng ons binnen in deze gemeenschap van liefde,
waar u het geheim van bezit, en die een voorsmaak is van onze zaligheid in de Hemel.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje april 2017

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 maart 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door, die ze van de heilige Maagd had ontvangen:

Lieve kinderen, ik kom met moederlijke liefde om jullie te helpen om meer liefde en dus meer geloof te hebben. Ik kom jullie helpen om de woorden van mijn Zoon met liefde te beleven, zodat de wereld kan veranderen. Daarom, apostelen van mijn liefde, verzamel ik jullie om mij heen. Kijk naar mij met het hart, praat met mij als met een moeder over je pijn, lijden en vreugde. Vraag mij om tot mijn Zoon te bidden voor jullie. Mijn Zoon is genadig en rechtvaardig. Mijn moederlijk hart zou willen dat ook jullie zo worden. Mijn moederlijk hart zou willen dat jullie, apostelen van mijn liefde, met jullie leven getuigen over mijn Zoon en over mij aan iedereen om jullie heen. Zo wordt de wereld anders, weer eenvoudig, weer zuiver, zo komen geloof en hoop terug. Daarom, mijn kinderen, bid, bid, bid met het hart, bid met liefde, bid met goede werken. Bid dat iedereen mijn Zoon zou leren kennen, zodat de wereld kan veranderen, zodat de wereld gered kan worden. Beleef de woorden van mijn Zoon met liefde. Oordeel niet, maar hou van elkaar, zodat mijn hart kan overwinnen. Ik dank jullie

Men kan deze verschijning zien op youtube: intypen bij “zoeken”: apparation 2 march 2017

2 – In Egypte … Vorige maand had ik het geluk te mogen terugkeren naar Egypte. Velen zeiden me: “Ga er niet heen, het is er te gevaarlijk”. Maar, waar bevindt zich het gevaar tegenwoordig? Waarom zou er daar meer gevaar zijn dan in Parijs, Nice of Brussel, waar het terrorisme toegeslagen heeft? Het echte gevaar is: niet zijn waar God ons roept.

In haar boodschap van 2 maart zegt de Maagd Maria ons tweemaal dat ze ons komt helpen. Dat herinnert me aan iets wat ik hoorde toen ik een kerkje bezocht, ergens verscholen in de smalle steegjes in de oudste wijk van Cairo. Daar bevindt zich één van de drie iconen van de Maagd Maria, die geschilderd werden door de Heilige Apostel Lucas. Deze Maagd Maria noemt men “El Ezbaweya”. Een andere bevindt zich in Rome, en de derde in Jeruzalem. Deze icoon is miraculeus. Vele Christenen en niet-Chistenen komen er om de Moeder Gods te vereren, die erop afgebeeld staat met het Kind Jezus. Sommigen pelgrims blijven er uren op de grond zitten, terwijl ze lofprijzingen en smeekbeden prevelen. Onder de vele wonderen die hier gebeurd zijn, is er één, die me werd verteld door de Koptische priester die de zorg heeft voor dit Heiligdom. Dit getuigenis heeft me diep getroffen. In de jaren ‘40, tijdens de 2de wereldoorlog, reisde er een Griekse vrouw naar Cairo en ze bleef 12 dagen lang bidden aan de voeten van de heilige Maagd die staat afgebeeld op het Icoon, en er haar intenties in tranen afsmeken. Elke dag bracht ze een nieuwe offerande. Haar zoon diende op dat moment in het Britse leger, en hij was naar Libanon gezonden. Hij schreef zijn moeder regelmatig, en in de allerlaatste brief schreef hij dat hij ziek was. En vervolgens … geen enkele brief meer. Volledige stilte van zijn kant. Er kwamen geen berichten meer van hem, en de arme moeder vreesde dat hij een ongeluk had gehad of was omgekomen. Ze kwam dus van heel ver om de hulp in te roepen van de “El Ezbaweya” en om bij haar af te smeken om goed te waken over haar zoon in Libanon, en hem in goede gezondheid te bewaren, om hem uiteindelijk terug te brengen bij zijn moeder. Op een dag vond de priester haar vroeg in de morgen voor de deur van de kerk. Ze straalde van vreugde. Ze vertelde hem dat ze een brief had gekregen van haar zoon. Hij dankte zijn moeder en schreef: ”Mama, ik dank je voor de dame die je mij gezonden hebt. Ik was heel erg ziek, maar deze dame is gekomen, en ze vertelde dat ze door jou was gezonden, en ze heeft een medicament voor me meegebracht. Ze zei tegen me: “Jou moeder heeft me naar je toegestuurd.” Het geneesmiddel dat ze heeft meegebracht heeft me genezen. Ik heb het ingenomen en ik ben genezen. Ik heb haar gevraagd hoe ze heette, en ze antwoordde: “Mijn naam is El Ezbaweya.” (Haar zoon wist niets van deze naam). De priester besloot: “De dame El Ezbaweye heeft de gebeden, de tranen en de lofprijzingen van deze moeder verhoord”.

3 – Vergeet zeker de heilige Jozef niet.
We zullen hem met vreugde vieren op 19 maart. Wie nog geen noveen begonnen is, kan dit nog altijd doen. Als we de sporen van de Heilige Familie in Egypte volgen, beseffen we hoe deze door God uitverkozen man het leven van zijn familie in de barste materiële omstandigheden heeft kunnen laten standhouden. Als politieke vluchtelingen, elk moment bedreigd door de spionnen van Herodes, misprezen door de mensen vanwege hun armoede, hebben Jozef, Maria en Jezus kunnen overleven dankzij de hulp van de Voorzienigheid. Hun onwankelbaar vertrouwen in de plannen van God en hun wederzijdse liefde hebben er voor gezorgd dat ze de beproevingen hebben doorstaan, en ze zijn er door gegroeid.
Welk een mooi voorbeeld voor ons, wiens families als nooit tevoren worden belaagd door de Vernietiger. Daar Satan er altijd op uit is om alles te vernielen en te bederven wat God geschapen heeft van in den beginne, en omdat het gezin het heilige verblijf is van het menselijk leven, is de Schepper altijd actief om bijzondere genaden uit te storten over de gezinnen die zich echt aan Hem toevertrouwen. Het Sacrament van het Huwelijk heeft een onvergelijkbare rijkdom. Het stelt het gezin onder Gods zegen. Wie zou er zich tegenwoordig niet willen laten beschermen door Gods zegen? Echter, als men Gods zegen vraagt, kan men niet tegelijkertijd handelen op een manier die Hem niet behaagt. De wereld zet ons er toe aan om Zijn Woorden van Leven met voeten te treden. De heilige Jozef zal ons helpen ze in ons hart te bewaren.
Bij de aanroepingen in de litanie tot de Heilige Jozef is er één, die we meer dan ooit kunnen gebruiken: “Zeer zuivere Jozef”. Onlangs nog waren we getuigen van een afschuwelijke perversie-campagne ten aanzien kinderen aangaande pornografie, die (in Frankrijk) door het Ministerie van Onderwijs en de media op slinkse manier gepropageerd werd. De Heer Jezus, die altijd zo barmhartig is, heeft streng gesproken over hen, die een klein kind ergernis geven. Wee degenen die de onschuld van een kind aantasten. Het is misdadig. Heel hun toekomst zal er diep door getekend zijn en hun gevoelsleven gekwetst, zelfs vervormd. Met veel gebed en zorg kan God alles herstellen, maar hoeveel intiem lijden zou hen echter bespaard kunnen blijven. H. Jozef bescherm de kinderen. “Heilige Jozef, U, mijn tedere vader, ik stel me voor altijd onder uw bescherming. Beschouw me als uw kind en behoed me voor elke zonde. Ik werp me in uw armen, opdat U me zou vergezellen op de weg van de heiligheid”.

4 – Volgende maand is het Pasen.
Voor de weken vóór Pasen die ons nog resten, hier drie ideetjes om onze harten beter voor te bereiden om de Verrezene te verwelkomen:
- Telkens als ik de neiging heb om mijn mobiele telefoon te pakken om iemand te bellen, me afvragen: “Is het wel nuttig ?” Als ik dit gesprek kan missen, het vervangen door een kort gebed om Gods zegen af te smeken over deze persoon en over de wereld. Het besluit nemen in mijn gesprekken niemand te oordelen.
- Mij voornemen het Kruisteken te verzorgen, zoals Maria het leerde aan Bernadette bij de eerste verschijning op 11 februari 1858. Die dag lukte het Bernadette niet om het Kruisteken goed te maken. De heilige Maagd maakte vervolgens voor haar een breed Kruisteken op langzame wijze. Vanaf die dag heeft Bernadette dat ook telkens gedaan, met veel eerbied. Wij aanroepen namelijk met dit teken de driemaal heilige God. De uitwisseling van liefde tussen de Drie Personen stroomt dan ook door ons. Een Kruisteken dat goed en met het hart gemaakt is, heeft de kracht van een exorcisme. Het doet de Vijand eraan herinneren hoe en door Wie hij definitief overwonnen werd: door Jezus aan het Kruis. Eén van mijn assistenten heeft zich bekeerd op het moment dat zij een Kruisteken maakte. In een oogwenk geloofde ze in God, en haar leven veranderde op slag. Het was voor haar als een uitstorting van de Heilige Geest.
- Elke dag thuis enkele verzen lezen uit de Bijbel, vooral de teksten van de Mis van de dag. Het woord zoeken dat me het meest treft, het meerdere keren herhalen om me er mee te voeden in de loop van de dag. Het delen met mijn familie, en zo tot een delen te komen dat anderen toelaat naar het Woord van God te luisteren, dat het Licht is voor onze voeten.

5 – Goed nieuws over Marthe Robin.
Er is een nieuwe site gelanceerd over de grote Franse mystica, gestigmatiseerde en profetes, Marthe Robin, geboren in de Hemel op 6 februari 1981. Laat het niet na deze site te bezoeken, je zult er baat bij hebben, en er bijzonderheden over haar lezen, die je niet kunt vermoeden. www.martherobin.com

6 – Waarom een golf van verwarring ten aanzien Medjugorje? Ik breng hier een eenvoudige en objectieve opheldering over de recente situatie. (Zie bijlage) We worden trouwens heel erg aangemoedigd door de verklaringen van Mgr. Hosek, de gezant van de Paus voor Medjugorje ten overstaan van Konrad Sgwicki naar aanleiding van een interview voor Aleteia op 15 maart. De titel van het artikel luidt: Medjugorje hoeft geen reden voor bezorgdheid te zijn. Zie de link

http://fr.aleteia.org/2017/03/15/exclusif-medjugorje-ne-doit-pas-etre-un-sujet-de-preoccupation-estime-mgr-hoser/


Lieve Gospa, hoe hebt U de weken beleefd vóór het Lijden van uw Zoon?
U wist dat Hij zou verrijzen nadat Hij de zonde zou overwonnen hebben aan het Kruis.
U deelde volledig in Zijn roeping van Verlosser, U, de Medeverlosseres.
Help ons naar Jezus te kijken, zoals U, en onze ziel met Hem te verenigen!

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2017

 

Bijlage bij de nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2017.

 

Vertaalde tekst bij punt 6, zoals onder de link in het Frans.

ttp://fr.aleteia.org/2017/03/15/exclusif-medjugorje-ne-doit-pas-etre-un-sujet-de-preoccupation-estime-mgr-hoser/


Beschrijving van Mgr Hoser door Konrad Sawicki
Mgr Henryk Hoser is de Aartsbisschop van Warchau-Praga. Hij is in 1942 geboren in Warchau-Praga, waar hij medicijnen heeft gestudeerd. In 1968 richt hij de ‘Sociëteit van het Katholieke Apostolaat van de paters Pallottins’ op. Na het behalen van zijn diploma’s in de theologie en filosofie en na zijn priesterwijding vertrekt hij naar Parijs en daarna naar Rwanda (1975-1996). In 1978 laat hij een medisch-sociaal centrum bouwen in Kigali, dat hij 17 jaar leidt. Ook roept hij een centrum voor gezinsvorming in het leven (De Gezins - Actie). Na de burgeroorlog stelt de Heilige Stoel hem aan als speciale gezant in Rwanda, als apostolisch bezoeker. In 2005 benoemt Paus Johannes Paulus II hem tot Aartsbisschop en stelt hij hem aan als onder-secretaris van de Congregatie voor de Evangelisatie van de volkeren en als directeur van de Pauselijke missiewerken. In 2008 benoemt Paus Benedictus hem tot bisschop van het diocees Warchau-Praga. OP 11 februari 2017 benoemt Paus Franciscus hem tot speciale gezant van de Heilige Stoel in Medjugorje.


De website van Medjugorje (www.medjugorje.hr), en daarnaast de publicatie van de bisschop van Mostar. Mgr Peric, op de website van zijn diocees, waar hij de authenticiteit van de verschijningen in Medjugorje tegenspreekt kort na de aanstelling van de speciale gezant mgr Hoser in Medjugorje door de Heilige Stoel op 11 februari 2017), hebben een levendig debat ontketend tussen degenen die de authenticiteit van de verschijningen verdedigen en degenen die de verschijningen tegenspreken. De speciale gezant van de Heilige Stoel ter plaatse presenteert aan de lezers van Aleteia het doel van zijn missie.

Interview:

“Medjugorje zou niet iets moeten zijn om ons zorgen over te maken”, zegt Mgr Hoser

Interview van Konrad Sawicki 15 maart 2017

Konrad Sawicki : Wanneer zult u naar Medjugorje vertrekken in verband met de u opgedragen zending door de Heilige Vader?

Mgr Henryk Hoser: Mijn eerste bezoek aan Medjugorje – een oriënterend bezoek – zal begin maart 2017 plaatsvinden. Allereerst zal ik in Bosnië-Hercegovina de nuntius ontmoeten alsook de Aartsbisschop van Sarajevo. Vervolgens zal ik vanzelfsprekend de lokale bisschop, de bisschop van Mostar, ontmoeten en de broeders Franciscanen die het heiligdom Medjugorje begeesteren. Allereerst zal mijn rol eruit bestaan om aandachtig alle gezichtspunten te beluisteren in zake Medjugorje en om de lokale pastorale situatie te observeren.

Konrad Sawicki : Tot dusver bent u nog nooit in het heiligdoem geweest?

Mgr Hoser: Het is juist dat ik nog nooit naar Medjugorje ben geweest onder persoonlijke titel, maar veel gelovigen van mijn diocees Warchau-Praga zijn er geweest en hun verhalen heb ik diep op me laten inwerken. Daarentegen is het niet mijn eerste zending in de hoedanigheid van speciale gezant van de Heilige Stoel. Ik heb in deze vorm al drie zendingen ondernomen. Twee waren van korte duur: in Togo en in Bénin, in beide gevallen voor twee weken. Daar heb ik me verdiept in het reilen en zijlen van de plaatselijke seminaries. Mijn derde missie was van langere duur: ik ben anderhalf jaar in Rwanda geweest kort na de genocide aldaar. Deze ervaring heeft me de moed gegeven om de zending te ondernemen die me wacht in Medjugorje.

Konrad Sawicki :
Op welk punt zijn we belandt ten aanzien van de mariale verschijningen en de authenticiteit ervan?

Mgr Hoser: In 2010 heeft de Heilige Stoel een speciale doctrinale commissie in het leven geroepen onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie kardinaal Camillo Ruini. In 2014 heeft deze commissie haar werk voltooid, en ze heeft haar conclusies geplaats onder het gezag van de Heilige Vader. De Heilige Vader heeft naar aanleiding daarvan het dossier van de speciale doctrinale commissie overgedragen aan de Congregatie voor de Geloofsleer. Tot op heden heeft deze Congregatie nog geen definitief standpunt ingenomen.

Konrad Sawicki : Wat zal precies de aard zijn van uw werk?

Mgr Hoser: De zending die me is toevertrouwd is om het werk te vervolledigen dat door de speciale doctrinale commissie in gang is gezet. Elk jaar komen er twee miljoen tot twee-en een half miljoen pelgrims naar Medjugorje. Het heiligdom is een charismatische plaats geworden. Dat deze plaats zoveel gelovigen aantrekt, en dat deze er een krachtige geestelijke verrijking ontvangen kan niet los gezien worden van het werk van de heilige Geest. De vraag om pastorale begeleiding is er groot. Denk u zich eens in: ter plaatse zijn er vijftig biechtstoelen, maar vaak ontbreken er priesters die in staat zijn om in meerdere talen pelgrims pastoraal te kunnen begeleiden. Mijn zending, zoals die wordt beschreven in mijn officiële aanstellingsdocument opgemaakt door de Heilige Stoel, bestaat eruit om met veel aandacht de pastorale situatie ter plaatse te onderzoeken, en in het bijzonder de noden van de pelgrims. Ook bestaat mijn missie eruit om nieuwe pastorale voorstellen te doen. Het onderliggende doel is dus om de ontferming over de pelgrims te verbeteren en om de pastorale activiteiten beter te coördineren.

Konrad Sawicki : Na de benoeming van een speciale gezant en na de publicatie van een brief van de bisschop van Mostar aangaande de authenticiteit van de verschijningen, zijn er veel gelovigen die zich vragen zijn gaan stellen: ‘Was hun bedevaart zinloos?’

Mgr Hoser: We moeten ons onder geen beding zorgen maken. De Kerk heeft zich nog niet uitgesproken over de verschijningen. Laten we haar definitieve stellingname afwachten. Het is niet de eerste keer dat de Kerk de tijd neemt voordat ze een oordeel uitspreekt, temeer omdat deze mariale verschijningen verschillen van degenen die we tot op heden hebben gekend. Daarbij zal in het geval van Medjugorje er ten aanzien van de doctrine van de Kerk niets veranderen voor wat betreft de mariale devotie. Als er een devotie in Medjugorje op bestendige wijze is opgebloeid, en als er zovelen mensen naartoe gaan, dan zal deze devotie zichzelf er op diepere wijze funderen. De Heilige Vader is doordrongen van deze werkelijkheid.

Konrad Sawicki :
Zou u dit interview willen afsluiten met een boodschap aan onze de lezers?

Mgr Hoser: Ik zou de lezers van Aleteia willen vragen om te bidden dat mijn zending in Medjugorje een succes zou mogen worden. Ik heb me ertoe verbonden om deze missie, die de Heilige Vader mij heeft toevertrouwd, te volbrengen in naam van de Kerk. Ik zou willen dat deze zending uitmondt in een benadering van een meest mogelijke objectieve waarheid, en dat ze resultaten zal voortbrengen die voldoening brengen en die concreet zijn. Ik heb een zending van de Kerk ontvangen, en tegelijkertijd heb ik er nood aan dat de Kerk voor mijn bidt, zoals zij dat ook heeft gedaan voor de heilige Petrus en de heilige Paulus. Het gebed is de motor van onze ondernemingen in naam van de Kerk, of deze nu tastbaar of onzichtbaar zijn.

 

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 februari 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 februari 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning in aanwezigheid van een kleine groep mensen. Mirjana gaf de volgende boodschap door die de heilige Maagd gaf:

Lieve kinderen, jullie die elke dag proberen om je leven aan mijn Zoon te schenken, jullie die proberen om met Hem te leven, jullie die bidden en offers brengen -- jullie zijn hoop in deze wereld zonder vrede. Jullie zijn stralen van het licht van mijn Zoon, een levend Evangelie, en jullie zijn mijn geliefde liefdesapostelen. Mijn Zoon is bij jullie. Hij is bij de mensen die aan Hem denken - bij de mensen die bidden. Maar Hij is op dezelfde manier geduldig aan het wachten op diegenen die Hem niet kennen. Daarom vraag ik jullie, mijn liefdesapostelen: bid met het hart en maak de liefde van mijn Zoon zichtbaar in wat je doet. Dat is de enige hoop voor jullie, en het is ook de enige weg naar het eeuwig leven. Ik, als moeder, ik ben hier bij jullie. De gebeden die je tot mij richt zijn voor mij de mooiste rozen van liefde. Ik kan alleen maar zijn waar rozengeur is. Daar is er hoop. Ik dank jullie.

Men kan deze verschijning zien op youtube: intypen bij “zoeken”: verschijning Mirjana 2 februari 2017

2 – Er komt beweging in het Vaticaan.
Op 11 februari, op het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, heeft de staatssecretaris laten weten dat Paus Franciscus Zijne Eminentie, Mgr. Henryk Hoser, de Aartsbisschop van Warschau-Praga uit Polen, (die destijds door Paus Johannes-Paulus II benoemd werd) heeft opgedragen om naar Medjugorje te gaan als bijzondere afgezant van de Heilige Stoel. Het doel van deze zending is de pastoraal ter plaatse beter te leren kennen, en vooral om er de noden van de gelovigen die er op bedevaart gaan, te evalueren. Uit dit onderzoek kunnen initiatieven ontstaan voor de toekomst. Deze zending is uitsluitend gericht op de pastoraal. Mgr. Hoser zal daarna zijn ambt weer uitoefenen in Warschau-Praga en hij zal zijn mandaat voor Medjugorje deze zomer moeten afronden.

Laten we vurig en met vertrouwen bidden voor deze bijzondere gezant, en dan zullen we deze zomer zien welke vruchten deze zending zal voortgebracht hebben. Ik vertrouw erg op het woord van Vicka: ”De Madonna zal haar plan verwezenlijken.” Wel, van dit plan kunnen wij de verwezenlijking bespoedigen of vertragen. Elke maand dankt de heilige Maagd degenen die haar oproep beantwoorden. Ze rekent op hen, de “apostelen van mijn liefde”, om de tijd van zuivering te verkorten en de triomf van haar Onbevlekt Hart te bespoedigen.

3 – De Gospa – een superstar ?
Binnen de media zijn er nieuwe verwarrende berichten verschenen over Medjugore. Laten we rustig blijven en waakzaam. Zoals zo vaak voorkomt, houden journalisten er van scoops te lanceren om de aandacht te trekken, zonder echt zorg te dragen voor de waarheid. Woorden uit hun context halen noemt men manipulatie, het is de lezer bedriegen.

Het is een feit dat Paus Franciscus dagelijks boodschappen ontvangt van een zogenaamde Maagd. Het is dan ook te begrijpen dat hij hierop negatief reageert. We stellen echter vast dat hij in verband hiermee niets gezegd heeft over de heilige Maagd van Medjugorje. Integendeel, zijn drievoudige beschrijving van deze zo gezegde Maagd bewijst duidelijk dat hij het niet over Medjugorje heeft, en dat vanwege drie welbepaalde punten:

A. De heilige Maagd van Medjugorje geeft niet elke dag een boodschap aan de wereld.
B. Ze trekt de aandacht van de gelovigen niet vanwege haar persoon, maar houdt niet op ons uit te nodigen om God de eerste plaats te geven in ons leven.
C. Geen enkele pelgrim in Medjugorje zou het in zijn hoofd halen om van Haar een superstar te maken.

Dus, einde van de discussie.

4 – Goed nieuws
Mijn laatste boek is verschenen: “Scandaleuse miséricorde. Quand Dieu dépasse les bornes”. (Grensoverschrijdende Barmhartigheid. Wanneer God over grenzen heengaat). Pater Jacques Philippe, cdb. heeft het voorwoord geschreven, en ik wil er hier enkele zinnen uit citeren: “Het boek van Zr. Emmanuel geeft ons de kans met de verschillende verhalen die er in te vinden zijn, de barmhartigheid op een zeer levendige en persoonlijke manier aan het werk te zien. De barmhartigheid is geen abstract begrip, maar een werkelijkheid, die het leven van veel mensen ondersteboven gekeerd heeft en diep heeft omgevormd. De verschillende hoofdstukken illustreren de manier waarop de welwillende en gratuite liefde van God in een menselijk bestaan kan binnen breken en daar, waar alles verloren leek, echte verrijzenissen kan bewerken. De kracht van dit boek ligt niet in de woorden, maar in levende getuigenissen…”

“We gaan prat op onze vrijheid. Toch, en dat blijft verbazend, geeft onze wereld zich niet voldoende rekenschap van de bevrijdende kracht van de vergeving. We verlangen naar vrijheid, maar we gebruiken er de middelen niet voor. Om echt vrij te zijn, moeten we vergeving schenken. Zolang ik niet vergeef aan wie mij kwaad berokkend heeft, blijf ik gebonden aan mijn verleden en blijf ik afhankelijk van deze vijand, waar ik iets tegen heb en waartegen ik haat en wrok koester. De wrok neemt in mijn hart een plaats in, die me belet vrij te zijn en volop te leven. Vergeven is soms moeilijk, kan zelfs onmogelijk lijken. Het is een genade, die we nederig in gebed moeten vragen, en het vergt soms een lange tijd voordat de vergeving zich daadwerkelijk in ons voltrekt. Het blijft echter altijd iets absoluut noodzakelijks. Wie niet vergeeft, zal nooit volledig genezen van het kwaad dat hem of haar werd aangedaan en van de kwetsuren die hem of haar werden aangedaan.

De ultieme bron van alle vergeving is te vinden in God, in het oneindig barmhartig Hart van de Vader. Het is aan deze bron dat alle kwetsuren van de mens genezing en troost zullen ontvangen. Zij, die aan deze bron putten, zullen op een dag een geluk en een vreugde vinden, die niet te vergelijken is met de pijnen die ze gekend hebben of het kwaad dat ze ondergaan hebben of hebben aangericht”.


Lieve Gospa, hoeveel geduld hebt u met ons !
Word ons niet beu, blijf ons bezoeken !
Wat zouden we moeten zonder U ?
Zij, die U verwerpen, zouden u met vreugde welkom heten als ze U zouden kennen !

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje februari 2017

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 januari 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, in aanwezigheid van een grote menigte die het jaar 2017 was komen toevertrouwen aan de heilige Maagd. Mirjana gaf de volgende boodschap door van de heilige Maagd:

Lieve kinderen,  mijn Zoon was de bron van liefde en licht toen Hij op aarde sprak tot het volk onder alle volken. Mijn apostelen, volg Zijn licht. Dat is niet gemakkelijk. Je moet er klein voor zijn. Je moet jezelf kleiner maken dan de anderen, en geholpen door het geloof vervuld raken met Zijn liefde. Er is geen mens op aarde die een miraculeuze ervaring kan beleven zonder geloof. Ik ben bij jullie. Ik maak mezelf kenbaar aan jullie door mijn aanwezigheid, door mijn woorden. Ik wil jullie mijn liefde en moederlijke zorg laten zien. Mijn kinderen, verspil geen tijd door vragen te stellen waar je nooit een antwoord op krijgt. Het antwoord zal je krijgen van de Hemelse Vader op het einde van je reis hier op aarde. Weet altijd dat God alles weet: God ziet, God heeft lief. Mijn allerliefste Zoon verlicht het leven en verjaagt de duisternis. Mijn moederlijke liefde, die mij naar jullie brengt, is niet in woorden te vatten - mysterieus, maar echt. Ik vertel jullie wat ik voel: liefde, begrip, en moederlijke welwillendheid. Van jullie, mijn apostelen, vraag ik rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Voor mijn moederlijk hart zijn dat de dierbaarste gebeden. Ik bied die aan mijn Zoon aan, die werd geboren ter wille van jullie. Hij kijkt naar jullie en hoort jullie. Wij zijn altijd dicht bij jullie. Dat is de liefde, die oproept, verenigt, bekeert, aanmoedigt en vervult. Daarom, mijn apostelen, heb altijd elkander lief, en vooral: heb mijn Zoon lief. Dat is de enige weg naar redding, naar eeuwig leven. Dat is het gebed dat ik het liefste heb en dat mijn hart vervult met de heerlijkste rozengeur. Bid, bid altijd voor jullie herders, dat zij de kracht mogen hebben om het licht van mijn Zoon te zijn. Ik dank jullie.

Men kan deze verschijning zien op youtube: intypen bij “zoeken”: verschijning Mirjana 2 januari 2017

2 – “Keer terug naar de Rozenkrans.”
Dit jaar, “100 jaar Fatima”, heeft een heel bijzondere betekenis voor de gelovigen. Laten we eens aandachtig de boodschap bekijken die Maria gaf aan de 3 herdertjes. Deze boodschap heeft een lichtspoor getrokken dwars door de 20e eeuw heen. Maria vertoonde zich in Fatima als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en kwam de weg tonen voor een duurzame vrede voor heel de wereld. Daarbij gaf ze ook het zekere middel om de oorlog (1914-1918) te beëindigen: “Bid de Rozenkrans”. Er is waarschijnlijk een essentiële reden waarom de heilige Maagd bij al haar verschijningen er zo sterk op aandringt dat we elke dag de Rozenkrans zouden bidden. Waarom deze steeds opnieuw herhaalde liefdevolle smeekbede ? Als Moeder kent ze de koninklijke weg om haar kinderen naar het geluk te leiden. Velen hebben dit gebed nooit gebeden, sommigen kennen het zelfs niet, terwijl anderen er genoeg van hebben gekregen en er van hebben afgezien. Gezegd worden dat de schat die in de Rozenkrans verborgen ligt niet altijd gemakkelijk te vinden is. Daarom stel ik voor om hierover een beetje uitleg te geven. Er zijn 2 manieren om de Rozenkrans te bidden, een goede en een slechte, of beter gezegd: een zwakke en een krachtige manier.

De zwakke manier: Ziezo, ik heb grote zorgen, een van mijn ouders ligt op sterven in het ziekenhuis en lijdt veel pijn. Ik neem daarom het besluit om een Rozenhoedje voor zijn of haar intentie te bidden in de hoop genezing te verkrijgen of ten minste verlichting van de pijn. Vervolgens begin ik dus “Wees gegroet, Maria” te bidden, een beetje op de automatische piloot en gespannen, terwijl ik in gedachte bezig ben met het lijden van deze persoon en met de wijze waarop ik deze moeilijke situatie het beste zou kunnen verwerken. Het is duidelijk dat dit Rozenhoedje me nog vermoeider en bezorgder zal achterlaten als ervoor. Jammer, want ik heb er mijn tijd in geïnvesteerd.

En nu: de krachtige manier, zoals de heilige Maagd het ons al 35 leert. Mijn zorg is dezelfde: een van mijn ouders ligt op sterven in het ziekenhuis en heeft veel pijn. Ik wil deze zorg delen met mijn hemelse Moeder. In plaats van me op te sluiten in mijn probleem, ga ik er me van ontlasten, het los laten, het van me af werpen, het overlaten aan het Onbevlekt Hart van Maria, waarbij ik Haar zal zeggen: “ Vanaf nu, Moeder, is dit Uw probleem. Voor mij is het te zwaar, het is aan U om er U mee bezig te houden, want U bent mijn Moeder. En bent U niet almachtig ten overstaan van het Hart van God ? Hij kan U niets weigeren, en terwijl U zich met mijn probleem bezig houdt, zal mijn hart vrij zijn om vol sereniteit te bidden”.

Dit toevertrouwende gebed zal het me mogelijk maken om me op Jezus te concentreren en om Hem te beschouwen in de verschillende situaties van Zijn leven die in de mysteries opgeroepen worden. Natuurlijk neem ik, voor ik de gebeden van de Rozenkrans begin, wat tijd om me in de geest naar de plaats te begeven waar het mysterie zich voltrokken heeft. Op dat moment is het zeker heel nuttig om de passage in het Evangelie te lezen die deze scène beschrijft. Met heel mijn hart en met behulp van mijn verbeelding, zal ik dan naar Jezus kijken in deze welbepaalde situatie en binnentreden in deze scène en er aan deelnemen.

Bijvoorbeeld: Als ik het 5de geheim van het Licht beleef, het laatste Avondmaal van Jezus, dan ga ik naar Jeruzalem, en ik ga er binnen in het Cenakel. Ik zet me tussen de apostelen aan tafel en neem deel aan de maaltijd. Ik heb er mijn plaats… Inderdaad, toen Jezus Zijn Lichaam en Bloed gaf aan zijn vrienden, dacht Hij al aan mij, want in Zijn Geest zag Hij reeds alle communies die ik zou ontvangen, evenals die van alle mensen van alle tijden. Ik word dus bevoordeeld met deze gebeurtenis, die me rechtstreeks aangaat. Het gaat niet om een oud verhaal dat niets met mijn leven te maken heeft, want dit gebaar waarbij Jezus Zijn Lichaam en Bloed gaf wil Hij ook nu voor mij herhalen, terwijl ik naar Hem kijk. En ik ontvang er dezelfde vruchten van als 2000 jaar geleden. Daar we “worden wat we beschouwen” stroomt alles wat er in het Hart van Jezus is op dat moment over naar mij, en zo wordt mijn hart verrijkt met de brandende Liefde die van Hem uitgaat.

Op deze wijze kunnen we begrijpen waarom zulk een gebed ons met de gevoelens van Christus vervult en met liefde voor de naaste. Deze Liefde zal zich uiten in daden omdat het een heel concrete liefde is. En, zoals de heilige Maagd het zegt: “Van jullie, mijn apostelen vraag ik rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Dat zijn voor mijn moederhart de dierbaarste gebeden.” (Tijdens de Rozenkrans is elke Weesgegroet een nieuwe roos, die we Maria aanbieden). En ze voegt er aan toe: “Daarom, mijn apostelen, bemin steeds elkaar en bemin boven alles mijn Zoon. Dit is de enige weg naar het heil, naar het eeuwig leven. Dat is mijn dierbaarste gebed, dat mijn hart vervult met de mooiste rozengeur.”


3 – Een geheimzinnig muurtje.
Op een dag kwam een zuster van mijn gemeenschap (de gemeenschap van de zaligsprekingen) me halen op het vliegveld van Split. We besloten om de Rozenkrans te bidden op onze terugweg naar Medjugorje. Het was die winter erg koud en de weg was zeer glad. Overal op de weg lag ijzel. Het was nacht en we reden langzaam. Toen begon de wagen plotseling te slippen in de richting van de rotsen links van de weg. Rechts was er de afgrond waar we aan ontsnapten. We hadden te pletter kunnen rijden tegen de rotsen, maar gelukkig was er een laag muurtje van een 20 tal centimeter. Het liep schuin op, zoals op de autoracebanen. Zonder de rotsen te raken schoof onze wagen tegen dat muurtje en kwam zonder enige schade in de goede richting terug op de weg terecht. We waren echt ontsnapt aan een auto ongeluk.

We hebben deze bescherming toegeschreven aan de heilige Maagd tot wie we aan het bidden waren en aan haar talrijke Engelen, waar ze de Koningin van is. We hebben hen hartelijk bedankt. Het meest wonderbaarlijke van deze geschiedenis heeft zich echter enkele dagen later getoond, toen ik dezelfde weg nam in tegenovergestelde richting. Ik wist heel goed waar het gebeurd was en ik heb die plaats nauwkeurig onderzocht, omdat ik nog nooit een weggedeelte daar had gezien die omzoomd was met een schuin oplopend muurtje, tenzij in filmen over autoracen. En jawel, tot mijn grote verbazing vond ik geen enkel muurtje. Die was er helemaal niet. Langs de rotsen daar bevond zich wel een klein muurtje dat een rechte hoek maakt met de weg, zoals overal in het land. Ik begreep dat Maria die avond iets sterks had gedaan. Ze had ons niet alleen beschermd voor een vrije val in de afgrond rechts, en voor een aanrijding tegen de rotsen links, maar ze had een voorlopige schuine muur langs onze weg geplaatst, zo dat we veilig en wel thuis konden komen in een auto zonder butsen. Dank U, Maria, dank U voor de kracht van de Rozenkrans. Ik hoop dat velen van uw kinderen hem overal zullen bidden, en niet alleen in de auto.


Lieve Gospa, wij bidden U, laat ons niet in geestelijke luiheid vervallen.
Help ons de middelen te benutten die U ons aanbiedt om de ware vrede en
Goddelijke bescherming te krijgen.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje januari 2017


Copyright © 2014. All Rights Reserved.