Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 april 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 april 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door die de heilige Maagd ons gaf:

Lieve kinderen, apostelen van mijn liefde, het is jullie taak om de liefde van mijn Zoon te brengen bij al wie die nog niet heeft leren kennen; jullie, de lichtpuntjes van deze wereld, aan wie ik met moederlijke liefde leer om helder en met volle kracht te stralen. Het gebed zal jullie helpen, omdat het gebed jullie redt, het gebed redt de wereld. Daarom, mijn kinderen: bid met woorden, met gevoel, met barmhartige liefde en opoffering. Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond - Hij die mens werd en mij tot de eerste kelk maakte, heeft jullie met Zijn verheven offer laten zien hoe je moet liefhebben. Wees daarom niet bang om de waarheid te spreken, mijn kinderen. Wees niet bang om jezelf en de wereld te veranderen door liefde te verspreiden, door alles te doen om mijn Zoon bekend en geliefd te maken, door anderen lief te hebben in Hem. Als moeder ben ik altijd bij jullie. Ik smeek mijn Zoon om jullie te helpen, opdat de liefde in jullie leven moge heersen - een levende liefde, een aantrekkelijke liefde, een liefde die leven geeft. Dat is de liefde die ik jullie leer - zuivere liefde. Het is aan jullie, mijn apostelen, om die liefde te herkennen, te beleven, en te verspreiden. Bid met gevoel voor jullie herders, opdat zij met liefde mogen getuigen van mijn Zoon. Ik dank jullie.

Men kan deze verschijning volgen op de link : https://www.youtube.com/watch?v=VWc4LiTSUCg


2 – Medjugorje in shocktoestand ! Voor Medjugorje zal woensdag 29 maart een historische dag blijven. Voor de eerste keer na bijna 36 jaar verschijningen deed een bijzondere gezant van de Paus zijn officiële intrede in de parochiekerk van Medjugorje. Al heel vlug bleek hij een vriend, een echte vriend. Op zaterdag 1 april droeg hij de avondmis op in de kerk in aanwezigheid van een grote menigte. Toen we hem in de processie naar het altaar zagen gaan, met zijn aartsbisschoppelijke mijter, dachten we: “ Dit is Rome die in Medjugorje aankomt.” In zijn homilie waren zijn woorden die van een echte herder, die van een man van de dagelijkse werkelijkheid en die van een man met een hart die vóór alles het welzijn van de zielen zoekt, en die niet aarzelt de waarheid van het Evangelie te verkondigen. Zijn homilie en de persconferentie, die hij de volgende dag gaf voor de journalisten, ademden vrede en lieten zijn vreugde doorschijnen om bij ons te zijn. Wij vroegen ons af wat hij in zijn homilie over Medjugorje zou zeggen. Hij overtrof onze verwachtingen. Inderdaad, Mgr. Hoser wilde ons echt bemoedigen. Hier enkele van zijn uitspraken: “Deze cultus, die hier zo intens is, is uiterst belangrijk en noodzakelijk voor de hele wereld…. Laten we bidden voor de vrede want vandaag zijn de vernietigende krachten zeer groot. We hebben een tussenkomst van de Hemel nodig en de aanwezigheid van de heilige Maagd, en dat is een tussenkomst. Het is een initiatief van God en ik, als bijzondere gezant van de Paus, zou u dus willen aanmoedigen en bemoedigen.” Deze zin ontlokte een overweldigend applaus. Velen huilden van emotie en velen ook van vreugde (ook ik).

U kunt een samenvatting van zijn homilie (in het Frans) vinden op deze site :
https://www.youtube.com/watch?v=u0V7Y7oMuTE&spfreload=10

De homilie in zijn geheel kunt u horen op www.enfantsdemedjugorje.fr Dergelijke woorden van een officiële gezant van de Paus zijn betekenisvol. Onze vreugde is overgroot. Op zondag 2 april heeft hij een bezoek gebracht aan onze gemeenschap samen met pastoor Fra Marinko Sakota. Tegen de journalisten zei hij: “Zeg tegen de hele wereld dat men in Medjugorje het licht terug vindt. Ik nodig u uit u hier in te schrijven voor een seminar om te ontdekken wat u nog niet hebt vermoed.”

Een vertaling in het Nederlands vindt U onder deze link: http://www.bedevaart.net/mgr-hoser-de-mariacultus-hier-is-belangrijk-en-noodzakelijk-voor-de-wereld.html

3 – Fatima, de voorbereiding op Medjugorje. Op 13 mei zullen we de 100ste verjaardag vieren van de eerste verschijning in Fatima. We hebben dus nog een hele maand om van deze gebeurtenis een echt feest te maken. Maar hoe ? Allereerst door de boodschappen te herlezen, die door de heilige Maagd aan de 3 zienertjes gegeven werden. Dit is absoluut noodzakelijk als men zich door de heilige Maagd wil laten vormen. Deze verschijningen zijn immers een Goddelijk initiatief van het hoogste belang, dat een buitengewoon licht werpt op de uiteindelijke uitkomst van de strijd, die de onze is, en die ons vervult van hoop. “Aan het eind zal mijn Onbevlekt Hart triomferen” zei de heilige Maagd op 13 juli 1917 tegen de herdertjes Lucia, Francisco en Jacinta. Wat een prachtige profetie. Opdat het feest volledig zou zijn, kunnen we ons toewijden en steeds opnieuw toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria en elk van haar verzoeken ter harte nemen, die, als we ze op een eerder tijdstip ter harte hadden genomen, ons miljoenen doden en veel andere catastrofes bespaard zouden hebben. Wat is het verband met Medjugorje ? Volgens de Heilige Paus Johannes-Paulus II is “Medjugorje de voortzetting en de vervulling van Fatima”. De 6 verschijningen in Fatima geven inderdaad aan de wereld een te volgen programma om een einde te maken aan de oorlog 1914-1918, en om eindelijk een periode van vrede te kennen, een doel, dat nog steeds zeer actueel is. Niet alleen herhaalt Onze Lieve Vrouw in Medjugorje haar verzoeken om de vrede te bereiken (Rozenkrans, boete, toewijding, enz …) maar Ze biedt ook iets zeer bijzonders aan: ons in de loop van de jaren dagelijks vormen om van ons “Apostelen van haar Liefde” te maken. Feitelijk zou men kunnen zeggen dat Medjugorje de gebruikshandleiding is van Fatima. En, zoals de Koningin van de Vrede al zo dikwijls gezegd heeft: Ze rekent op ons, op onze hulp, om haar plan te verwezenlijken.

Wat dit betreft, hier een klein persoonlijk getuigenis: Toen ik in 1989 voor de 2de keer in Medjugorje was, werd ik getroffen door een boodschap: “Lieve kinderen, ieder van jullie is voor mij belangrijk. Ik heb jullie nodig. Zonder jullie kan ik de wereld niet helpen.” Dat trof mij diep. Ik wist dat we Haar nodig hebben, maar ik wist niet dat Zij ons zou kunnen nodig hebben. Onmiddellijk antwoordde ik: “ Wel, U hebt mij nodig, hier ben ik .” Het gevolg was dat Ze me vlug heeft aangeworven en mijn job is nog lang niet ten einde.

Deze dringende vraag is gericht tot al haar kinderen en tot ieder in het bijzonder, zonder enige uitzondering. Of men gekluisterd is aan een ziekenhuisbed of in volle gezondheid, oud of jong, rijk of arm, gehuwd of ongehuwd, de Gospa hoopt op een volledig “ja” van onze kant om van ons haar medewerkers te maken, beter nog: haar apostelen. Aarzel niet, nooit heeft iemand er immers spijt van gehad zich volledig aan Maria te hebben toevertrouwd. Met deze kroon van “JA” zal de diepe wens van Maria, aangekondigd in Fatima, sterk bespoedigd worden: de triomf van haar Onbevlekt Hart over de duisternissen die ons omringen.

4 – De H. Teresa van Calcutta en de zonde van het oordelen. In deze verkiezingstijd (voor Frankrijk), is het goed eens te kijken naar de houding van de heiligen om onze geest te zuiveren van alle politieke redevoeringen, die met elkaar in strijd zijn. Als de kandidaten omwille van de macht zich verplicht voelen om hun tegenstanders de grond in te boren om er zelf beter van te worden, dan hebben de heiligen andere methoden om de echte grootheid te bereiken, die vrede bewerkt. Als kind had moeder Teresa een goede leerschool bij haar moeder in Skopje in Albanië. Als de 3 kinderen thuis mopperden over een leraar of iemand anders, sloot de moeder onmiddellijk de elektriciteit af. Ze zei, dat ze geen elektriciteit wilde betalen voor kinderen die kwaad spraken over anderen. Met haar directe stijl, want deze les had Moeder Teresa goed onthouden, liet zij licht schijnen waar een oordeel de broederlijke liefde kwetste. Enkele voorbeelden: “Het is beter te verontschuldigen dan te beschuldigen”. “Als je iemand veroordeelt heb je de tijd niet om hem te beminnen”. Tegenover iemand die de corruptie beschreef, die er in Calcutta heerste, zei ze: “Ik weet heel goed dat er in Calcutta corruptie heerst. Ik weet echter ook dat er veel goeds in Calcutta is en ik heb er voor gekozen om alleen naar het goede te kijken.” Over de beledigingen die men over zich heen kan krijgen, zei ze: “Als iemand u beschuldigt, vraag u dan af: ‘Heeft hij gelijk ?’ Als hij gelijk heeft, ga hem dan om vergiffenis vragen. Als hij zich vergist, aanvaard dan met beide handen de belediging, die je ontvangen hebt. Laat haar niet los, maar neem de gelegenheid te baat haar als een offer aan Jezus op te dragen. Wees blij iets waardevols te hebben om Hem te kunnen aanbieden.” Zij zelf deed dat allemaal, en ze ging daarin zo ver, dat ze kon zeggen: “Er is één zonde, die ik nooit heb moeten biechten, die van iemand te veroordelen.”


Lieve Gospa, hoe zouden we niet verenigd zijn met uw moederlijk hart
in deze dagen van het lijden en van de verheerlijking van uw Zoon Jezus,
waarin U met Hem één van hart was ?
Breng ons binnen in deze gemeenschap van liefde,
waar u het geheim van bezit, en die een voorsmaak is van onze zaligheid in de Hemel.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje april 2017


Copyright © 2014. All Rights Reserved.