Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 mei 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 mei 2017 had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte. Mirjana gaf de volgende boodschap van de heilige Maagd aan ons door:

Lieve kinderen,  ik roep jullie op om te bidden, niet om van alles te vragen, maar om offers te brengen -- om jezelf op te offeren. Ik roep jullie op om de waarheid te laten zien, en barmhartige liefde. Ik bid tot mijn Zoon voor jullie, voor jullie geloof, dat steeds meer verdwijnt uit jullie harten. Ik smeek Hem jullie te helpen met de goddelijke geest, net zoals ik jullie wil helpen met mijn moederlijke geest. Mijn kinderen, jullie moeten beter worden. Alleen wie zuiver is, nederig, en vol liefde, kan de wereld dragen -- zo iemand redt zichzelf en de wereld. Mijn kinderen, mijn Zoon is het hart van de wereld. Hij moet liefde en gebed krijgen, en niet telkens opnieuw verraden worden. Daarom, apostelen van mijn liefde: breng het geloof in de harten van anderen, door jullie voorbeeld, gebed, en barmhartige liefde. Ik sta naast jullie, ik zal jullie helpen. Bid voor de herders, dat zij zoveel mogelijk licht zouden hebben, om al diegenen die in duisternis leven te kunnen verlichten. Ik dank jullie.

2 – Leve de Koningin van de Rozenkrans ! Bij gebrek aan roepingen moeten sommige religieuze gemeenschappen hun deuren sluiten. Een teken van de tijd ? En, is er een oplossing ? Ja, een heel eenvoudige… Sta me toe u een voorbeeld te geven: We zijn in 1984 in Quito, Equator. Ten gevolge van een gebrek aan roepingen was de zeer arme Carmelgemeenschap “Carmen Alto” aan het wegkwijnen. Alle zusters waren hoogbejaard, waardoor ze hun noviciaat moesten sluiten. Sinds jaren was er geen enkele roeping. De priorin, Moeder Maria Helena Del Corazón de Jesùs, hoorde over Medjugorje en ze kreeg weer moed. Een Italiaanse zuster van de Dorotea gemeenschap, zuster Luicela, kwam op een dag bij haar om haar te zeggen dat ze met een groep pelgrims naar Medjugorje ging. Moeder Maria Helena vroeg haar om daar te bidden voor roepingen voor hun gemeenschap en om daar ook één van de zieners te bezoeken, die deze intentie zou kunnen aanbieden aan de heilige Maagd. Omdat ze ook wist dat men een brief aan de heilige Maagd van Medjugorje kon schrijven en dat ze tijdens het gebed vaak antwoord gaf in het hart (in het begin van de jaren 80, antwoordde Ze soms zelfs op vragen), schreef ze een brief en gaf deze mee aan Zuster Luicela. De gemeenschap Dorotea had trouwens dezelfde bekommernis, ze hadden evenmin roepingen.

Zuster Luicela kon geen ziener contacteren maar ze kon wel aanwezig zijn bij een openbare verschijning. Toen de zienster na de verschijning meedeelde wat de heilige Maagd tijdens de verschijning had gezegd, was de zuster helemaal ontdaan. De boodschap luidde: “Alle gemeenschappen die elke dag samen de volledige Rozenkrans (de drie delen) bidden voor de intenties van mijn Onbevlekt Hart, zal ik zelf voorzien in roepingen en ik zal zelf hun roepingen kiezen”.

Bij haar terugkomst gaf zuster Luicela deze boodschap door aan de priorin van de Carmel, en ze voelde diep in haar hart dat deze boodschap voor haar bedoeld was. Aanvankelijk vroeg ze zich af wat het betekende “de intenties van mijn Onbevlekt Hart”, maar later begreep ze het: “Het is duidelijk, de intenties van de heilige Maagd zijn de intenties van God.”

Tijdens het kapittel van de gemeenschap stelde ze de zusters voor om elke dag de drie delen van de Rozenkrans samen te bidden, en allen aanvaardden graag deze wens van Maria. Ze pasten hun dagrooster aan om deze nieuwe gebedsvorm in te voeren, en ook tijdens het werk baden ze de Rozenkrans. Zo begon bij hen een periode van grote Mariale vurigheid.

Enkele maanden later kwam de eerste roeping met Zuster Maria de los Angeles. Er volgden nog andere. Ze werden zo talrijk, dat de priorin 18 jaar geleden een andere Carmel moest stichten, deze van “Santo Domingo” in Equator. Toen ze meer dan 21 zusters kregen (21 is het maximum voor een Carmel), stichtten ze nog een Carmel in Panama. Vanzelfsprekend is de gewoonte om de drie delen van de Rozenkrans samen te bidden in al deze nieuwe Carmels levendig gebleven.

Bij mijn laatste missie in Galilea zei de zuster die me in de Carmel van Haifa dit verhaal had verteld: Ik ben een vrucht van deze boodschap van Maria en van dit gebed, want ik ben ingetreden in de Carmel van Santo Domingo.” Enkele jaren geleden bracht Moeder Maria Helena een bezoek aan een klooster van Clarissen. Nadat ze deze getuigenis gehoord hadden, besloten de Clarissen eveneens volgens de boodschap van Maria dit gebed aan te nemen om roepingen te krijgen. Onnodig te vertellen dat enkele tijd later er bij de Clarissen eveneens nieuwe roepingen kwamen.

Wij kunnen nu beter begrijpen waarom de Gospa zo dikwijls herhaalt: “Lieve kinderen, ik nodig u uit om mijn boodschappen te beleven.” De uitdagingen voor de Kerk en voor de wereld zijn tegenwoordig immens. Geen enkele mogelijkheid tot de overwinning mag verwaarloosd worden. Dat deze sleutel die ons door Maria, de Koningin van de Rozenkrans, wordt aangereikt, mag aanzetten tot een nieuwe start bij haar kinderen die gebukt gaan onder problemen en die ontmoedigd worden. Maria kan ons niet ontgoochelen.3 – De Zalige Francisco en Jacinta zullen op 13 mei heilig verklaard worden in Fatima. Grote genaden wachten ons bij deze heiligverklaring die samen valt met de honderdste verjaardag van de verschijningen aan de 3 herdertjes toentertijd. Groot was hun onschuld en hun goede wil om te doen wat de heilige Maagd hen vroeg. Bijvoorbeeld: De heilige Maagd vroeg hen te bidden voor “La Russia”, en ze drong er zo sterk op aan dat de kinderen dachten dat het om een grote zondares ging, die veel kwaad deed. Zo spanden ze zich in om voor haar te bidden en offers te brengen. Het was pas na de verschijningen dat ze ontdekten dat het om een groot land ging en niet om een vrouw… Laten we Francisco en Jacinta bidden om de onschuld van onze kinderen, die tegenwoordig zo bedreigd wordt, te bewaren.

Laten we, om de genaden te verkrijgen van dit eeuwfeest en ze niet te laten voorbijgaan, de mooie boodschappen die Maria ons in Fatima gegeven heeft (en die Ze in Medjugorje herhaalde), even herlezen en mediteren. Als men er eerder naar geluisterd had, dan zou men misschien de miljoenen doden van de 2de wereldoorlog en vele rampen voorkomen hebben.

- “Bid elke dag de Rozenkrans om de vrede in de wereld en het einde van de oorlog te verkrijgen”
- “Jezus wil je (Lucia) gebruiken om mij bekend te maken en te doen beminnen. Hij wil de devotie tot mijn Onbevlekt Hart in de wereld verspreiden”.
- “Bid, bid veel en breng offers voor de zondaars, veel zielen gaan naar de hel omdat niemand voor hen bidt en offert.”

Jacinta kreeg soms boodschappen van de heilige Maagd, die ze doorgaf aan Lucia. Op een dag vertelde ze wat Maria van haar verlangde: “Ik zal vlug naar de Hemel gaan. Jij blijft hier omdat God de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria in de wereld wil verspreiden. Als het moment gekomen is, verberg je dan niet.
Zeg tegen iedereen:

- Dat God ons zijn genaden geeft door het Onbevlekt Hart van Maria,
- Dat we ze aan haar moeten vragen,
- Dat het Hart van Jezus wil dat we het Onbevlekt Hart van Maria vereren,
- Dat de vrede gevraagd wordt aan het Onbevlekt Hart van Maria, want God heeft deze aan haar toevertrouwd”.

En in een boodschap aangaande hun persoonlijk leven was Maria veeleisend: “Wil je je offeren aan God en alle lijden aanvaarden die Hij je wil zenden als eerherstel voor de zonden waardoor Hij beledigd wordt en als smeekgebed voor de bekering van de zondaars?” Ze aanvaardden onmiddellijk. Francisco werd ziek en stierf, wat later ook Jacinta. Ze hadden hun leven als offer gegeven voor de zondaars, ze hadden het immens belang begrepen van het eeuwig leven.


Lieve Gospa, zie,
onze harten staan open om de bijzondere genaden te ontvangen van het eeuwfeest.
We willen actief meewerken aan de triomf van uw Onbevlekt Hart !

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje mei 2017

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.