Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 september 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die Maria ons gaf:

Lieve kinderen,  
wie zou jullie beter over de liefde en het lijden van mijn Zoon kunnen vertellen dan ik? Ik heb met Hem geleefd; ik heb met Hem geleden. Tijdens mijn leven op aarde voelde ik pijn omdat ik een moeder was. Mijn Zoon hield van de gedachten en de werken van de Hemelse Vader, de Ware God. En Hij kwam, zo zei Hij mij, om jullie te redden. Ik dekte mijn pijn toe met liefde, maar jullie, mijn kinderen, hebben vele vragen. Jullie begrijpen het lijden niet. Jullie begrijpen niet dat je doorheen de liefde van God, pijn moet aanvaarden en verdragen. Elk menselijk wezen zal dat in mindere of meerdere mate ervaren. Maar als je ziel vredig is en je in staat van genade verkeert, is er hoop; dat is mijn Zoon, God, geboren uit God. Zijn woorden zijn het zaad van het eeuwig leven. Als het zaad gezaaid wordt in goede zielen, zal het menigvuldig vrucht voortbrengen. Mijn Zoon heeft de pijn verdragen omdat Hij jullie zonden op Zich heeft genomen. Daarom, jullie, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, jullie die lijden: weet dat jullie pijn omgevormd wordt tot licht en glorie. Mijn kinderen, wanneer jullie pijn verdragen, wanneer jullie lijden, komt de Hemel in jullie, en schenken jullie een stukje Hemel en veel hoop aan allen om jullie heen. Ik dank jullie. 

Men kan de verschijning van 2 september volgen door deze link te klikken.

2 – Vreemde verschijnselen.
Tijdens de verschijning van 2 september waren we nogmaals getuigen van een redelijk veel voorkomend fenomeen. Die dag echter nam het een omvang aan, die ik nog nooit eerder had meegemaakt. Op het ogenblik dat de heilige Maagd verscheen, begon een groot aantal mensen godslasteringen te schreeuwen en ze begonnen te brullen als dieren. Dat duurde een tijd en vervolgens is het geleidelijk gekalmeerd. Als mensen, die door duivels gekweld worden in de nabijheid zijn van de heilige Maagd, dan gebeurt het dat deze duivels zich op deze wijze manifesteren.
Een priester, die bij ons aanwezig was, heeft me na de verschijning toevertrouwd dat hij de komst van de heilige Maagd en de lichtende wolk waarop Ze staat in zijn ziel gevoeld had. Deze wolk daalde langzaam neer en verdreef de duivels naar de afgrond, wat een opstand bij hen ontketende waardoor ze zelfs onder elkaar gingen vechten. Deze priester behoort tot een team dat wekelijks werkt met een exorcist en hij heeft de gave om in de geest te zien wat onzichtbaar gebeurt. Deze werkelijkheden zijn niet nieuw, het Evangelie vermeldt er een aantal. Maar tegenwoordig, met de zich vermenigvuldigende duistere praktijken en de zware zonden die bedreven worden, zijn er steeds meer mensen die met de grootste onbewustheid hun deur open zetten voor Satan en zijn engelen. Laten we dus veel bidden tot de heilige Maagd, die door God verkozen werd om de kop van de slang te verpletten. Na Jezus is Zij de beste exorcist. Het Rozenkransgebed is een zeer machtig wapen tegen de machten van het kwaad.
Een exorcist van het bisdom Milaan, Don Ambroglio Villa getuigde over een uitspraak van Satan tijdens een recent exorcisme. Door de priester aangemaand om te antwoorden op diens vragen, verklaarde Satan: “Voor ons (de duivels) is Medjugorje onze hel op aarde.” Is dit te verwonderen? Als men denkt aan de vurigheid van het gebed rond de dagelijkse komsten van de heilige Maagd, de aanbiddingsavonden die door duizenden mensen gevolgd en bijgewoond worden, de talrijke oprechte biechten, bekeringen en verzoeningen, dan is het niet te verwonderen dat de vijand van het menselijk geslacht zich niet goed voelt. Maar let op. Hij doet alles om het plan van de heilige Maagd te dwarsbomen en te vernielen. Om die reden rekent onze hemelse Moeder dan ook meer dan ooit op ons. Nog deze maand bij het Blauwe Kruis, tijdens een verschijning aan Ivan, vroeg ze nogmaals om te bidden voor haar plan voor Medjugorje en voor haar plannen. “Ik heb jullie gebeden nodig om de wereld te helpen”, zegt ze in het begin van de verschijningen. Laten we haar niet in de steek laten, want veel van wat er zal gebeuren hangt af van ons gebed en ons vasten. Van onze goede wil om haar boodschappen te beleven of integendeel deze te negeren.

3 -Met wie lijden jullie?
De heilige Maagd gaf ons een buitengewone boodschap. Ik zal proberen deze uit te leggen. Als er ons een lijden overkomt opent er zich in ons een wonde en deze wonde maakt ons kwetsbaar en zeer gevoelig. Satan, die maar al te blij is om ons zo kwetsbaar te zien, zal er van profiteren om deze open wonde te infecteren met zijn eigen gif, zijn eigen inspiraties. Hij zal onze geest subtiele perverse gedachten influisteren en de zwakheid misbruiken van onze natuur die geschonden is door de zonde. Hij zal ons laten geloven dat deze ideeën van onszelf komen.
Zo bij voorbeeld: wanhoop: “Met alles wat je al hebt meegemaakt, zeker, je zal deze nieuwe tegenslag niet kunnen verdragen, je zou beter zelfmoord plegen”. Twijfel aan Gods liefde: “Geloof je nog dat God je bemint? In het geheel niet! Kijk naar wat Hij je aandoet! Waarom nog naar de Mis gaan en bidden? Je verliest je tijd! Die God heeft er niets mee te maken !” Opstandigheid: “Waarom is deze beproeving mij overkomen? Waarom heeft God me nog zo jong mijn man ontnomen terwijl mijn ongelovige vriendin de hare heeft mogen houden? Hoe onrechtvaardig! Wrok: “Goed, wel, nu is het gedaan. Ik sluit me af, ik sluit me op, dat men mij met rust laat, mijn leven heeft geen zin meer !”
Haat : “Die persoon, die je zoveel kwaad gedaan heeft, haat hem en probeer je te wreken! Hij zal boeten voor wat hij je heeft aangedaan, en hij zal bloeden!” Schuldgevoel: “Als deze dakpan op mijn hoofd is gevallen, dan is het omdat ik het verdiend had! Het is een straf van God omdat ik slecht ben!” Men kan nog een lange lijst maken … Men moet vooral niet naar deze suggesties luisteren, zelfs niet als ze onze geest met geweld overrompelen. Satan maakt steeds veel lawaai. Als we er naar luisteren lijden we nog meer en verliezen we onze vrede. Hoe kunnen we onderscheiden? Door te vergelijken met de suggesties die Jezus ons aanreikt in het Evangelie. Zou Jezus zeggen: “Je moet je wreken? of “Je moet haten?” “Je moet je afsluiten?” “Je moet zelfmoord plegen ?” “Twijfelen aan de liefde van de Vader?” Zeer zeker niet. Vervolgens moeten we afstand nemen en tegen Jezus zeggen: “Ik wil deze gedachten niet, het zijn niet mijn gedachten, ik, ik blijf bij U en ik blijf trouw aan U”.
Inderdaad, Jezus komt zelf naar onze kwetsuur om haar te verbinden, maar op een heel andere manier. In de diepste stilte van ons hart fluistert Hij ons toe: “Wees niet bang, Ik ben met jou. Jouw pijn is ook de mijne. Kijk naar mijn handen, mijn voeten, mijn zijde… Ook ik heb geleden. Samen, jij en Ik, we zullen slagen…” En dan vraagt Jezus ons om een gunst: “Geef me je kwetsuur, geef me je lijden!” Als we ons lijden aan Jezus offeren dan aanvaard Hij dat met veel dankbaarheid en wat doet Hij er mee? Hij legt ons lijden op zijn eigen wonden en maakt ze tot de zijne. En dan, wat is er uit de wonden van Christus tevoorschijn gekomen? Wrok, haat, wanhoop? Zeker niet. Uit zijn wonden zijn genezing, troost, vrede, vergeving en alle genaden en zelfs de sacramenten ontstaan. Zijn lijden is verlossend. “Door zijn lijden zijn wij genezen”, zegt de heilige Paulus. In zoverre dat onze pijnen, als ze met de Zijne verenigd zijn, mede-verlossend worden en dat wij meedelen in het werk van de verlossing dat Christus volbracht heeft. Er is maar één verlosser: Christus, maar als we onze pijnen in de wonden van Christus gelegd hebben, helpen we Hem om de genade van het heil nog meer te verspreiden. Door het doopsel zijn we werkelijk het lichaam van Christus. “… en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus ten bate van Zijn lichaam dat is de Kerk”, zegt Paulus (Kol. 1, 24). We worden dan medeverlossers, zoals Maria medeverlosseres is. Dan stroomt de vreugde in ons, niet uit liefde voor het lijden (wat pervers zou zijn) maar uit liefde voor Christus en voor de vruchten van heil, verkregen door ons offer. Het is de diepe liefdesintimiteit met Christus en onze medewerking aan Zijn werk die de meeste vreugde geven aan de ziel. Alle genoegens van de wereld zijn niets in vergelijking met deze vreugde. Want dan, ja, dan komt de Hemel in ons.”
“Apostelen van mijn liefde, jullie, die lijden, weet dat jullie lijden licht zal worden en glorie. Mijn kinderen, terwijl jullie pijnen verdragen, terwijl jullie lijden, komt de Hemel in jullie en jullie geven een beetje Hemel en veel hoop aan hen, die jullie omringen”.
Dat is de echte vraag: Als ik lijd, naar welke stem zal ik verkiezen te luisteren? Ga ik lijden met de Boze, die me wil vernietigen of met Jezus, die me wil redden?

4 – Op 8 september, het feest van Maria’s geboorte, kreeg Ivan een verschijning bij het Blauw Kruis en opnieuw vroeg Maria ons om te bidden voor de families, de jongeren en de heiligheid in de gezinnen. “Mijn kinderen zijn weggegaan, ze hebben zich van mijn Zoon Jezus afgekeerd. Bid, mijn kinderen. Weet dat ik bid en voor ieder van jullie ten beste spreek bij mijn Zoon…”

5 - Deze maand, juist voor het feest van Pater Pio zal ik van de 60 naar de 70 jaar gaan. Bij deze gelegenheid dank ik mijn Schepper voor de gave van het leven en dat Hij me geroepen heeft om Hem toegewijd te zijn. De bruidegom die God me gegeven heeft is heel mijn vreugde. Ik vraag Hem, Hem nog lang te mogen dienen, als dat Zijn wil is. Mag ik u een heel mooi verjaardagscadeau vragen? Vraag aan een priester een Mis op te dragen opdat het plan van Maria zou mogen verwezenlijkt worden. Moge haar droom werkelijkheid worden: dat Medjugorje haar vurigheid van de eerste dagen van de verschijningen zou terugvinden. Van harte DANK.

Lieve Gospa, dank U om ons een beetje van het geheim van het lijden te openbaren. Ja, Uw kinderen lijden. Kom zelf onze tranen opvangen om ze aan uw Zoon Jezus te offeren. Troost ons en sterk ons in de strijd. Wees met ons bij hen die lijden. Maak van ons engelen van troost en vrede.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2017

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.