Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 november 2017.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 november 2017 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee die Maria ons gaf:

Lieve kinderen, als ik kijk naar jullie die rondom mij, jullie moeder, zijn bijeengekomen, zie ik veel zuivere zielen, veel van mijn kinderen die zoeken naar liefde en vertroosting, maar zonder die van iemand te krijgen. Ik zie ook kinderen die kwaad doen, omdat ze geen goede voorbeelden hebben; zij kennen mijn Zoon nog niet. Het goede dat in stilte verspreid wordt door zuivere zielen is de kracht die deze wereld draaiende houdt. De zonde tiert welig, maar er is ook liefde. Mijn Zoon stuurt mij, de moeder die voor iedereen dezelfde is, naar jullie toe, opdat ik jullie zou kunnen leren liefhebben en inzien dat jullie broeders zijn. Hij wil jullie helpen. Apostelen van mijn liefde, een levend verlangen van vertrouwen en liefde volstaat, en mijn Zoon zal het aanvaarden. Maar jullie moeten waardig zijn, van goede wil en met een open hart. Mijn Zoon gaat binnen in open harten. Ik, als moeder, wil dat jullie mijn Zoon - God uit God geboren - steeds beter leren kennen, om ook de grootsheid van Zijn liefde die jullie zo hard nodig hebben te leren kennen. Hij heeft jullie zonden op zich geladen en heeft voor jullie verlossing verkregen. In ruil vraagt Hij dat jullie elkaar liefhebben. Mijn Zoon is liefde. Hij heeft alle mensen lief, zonder onderscheid, alle mensen uit alle landen en alle naties. Als jullie, mijn kinderen, de liefde van mijn Zoon zouden beleven, zou Zijn koninkrijk op aarde al bestaan. Daarom, apostelen van mijn liefde, bid, bid dat mijn Zoon en Zijn liefde steeds dichter bij jullie zouden zijn; dat jullie een voorbeeld van liefde worden en een helper voor al diegenen die mijn Zoon nog niet kennen. Vergeet nooit dat mijn Zoon, één en drie-één, van jullie houdt. Hou van jullie herders en bid voor ze. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 november is te zien door op deze link te klikken.

2 – Onze overledenen helpen? Dit getuigenis van de Heilige Mechtildis van Hackeborn (1241-1299) zal ons een sterk gebed inspireren voor hen die ons voor een tijd verlaten hebben: Toen ze haar zondagsgebed voor de zielen van het vagevuur beëindigd had, kreeg ze het visioen van een grote menigte zielen die, in een overweldigende gelukzaligheid, God dank zegden voor hun bevrijding. Mechtilde verheugde zich daarover en daarna vernam ze de dood van iemand. Ze haastte zich om vijf ‘Onze Vaders’ te bidden ter ere van de vijf wonden van Christus aan het Kruis. Op een dag was ze benieuwd om te weten welke vertroosting deze ziel gekregen had door haar gebed en de Heer antwoordde haar: “Deze ziel heeft vijf gunsten verkregen: aan haar rechterkant hebben de engelen over haar hun bescherming uitgespreid, links hebben ze haar troost gegeven, vóór haar hebben ze haar hoop gegeven, achter haar vertrouwen en boven haar de hemelse vreugde”. De Heer voegde er nog aan toe: “Eenieder die in een opwelling van medelijden en liefde ten beste spreekt voor een overledene heeft al deel aan al het goede dat door deze ziel voor de Kerk wordt bewerkt. Op de dag dat diegene die ten beste gesproken heeft voor de zielen, deze wereld verlaat, zal hij al deze gunsten vinden, die voor zijn eigen vertroosting en het heil van zijn ziel voorbereid zijn”. Waarom zouden we de zielen en onszelf zulke schatten ontzeggen?

3 – De rovers zijn er ! Dagelijks worden er met veel publiciteit nieuwe communicatiemiddelen op de markt gebracht. Televisie, radio, telefoon, draagbare telefoons, twitter, WhatsApp, internet, YouTube, Facebook, Instagram, WeChat, enz … Communicatie? Hoe komt het dan dat de broederlijke gemeenschap en de relaties tussen personen zo verslechteren? Waarom worden gezinnen steeds meer verscheurd? Wie zijn die rovers die op subtiele wijze het luisteren naar elkaar, de vreugde van het broederlijk delen en de eenheid van harten komen stelen?

Een valstrik voor de onderlinge relaties. Het gezin zou een “plaats van begrip en tederheid” moeten zijn, zegt Onze Lieve Vrouw (2 oktober 2017). Door de televisie echter en al die verschillende vormen van media hebben te veel families deze rovers binnen gelaten. Rovers van de tijd, rovers van de gezinsdialoog en van de aandacht voor elkaar. Zeker, al deze technieken zijn niet slecht op zichzelf. Ze bewijzen ons belangrijke diensten. Maar het bandeloos, systematisch en onoordeelkundig gebruik maken ervan maken van hen echte huiselijke tirannen, die ons domineren. Deze nieuwe communicatiemiddelen beroven onder andere onze mogelijkheid tot innerlijkheid, tot luisterbereidheid naar God toe en de naaste. Ze ontnemen ons onze mogelijkheid om te aanbidden, wat juist de grootheid van de mens is. Ze houden ons gevangen in een bedroevende oppervlakkigheid waaraan we op een rampzalige manier gewend raken, precies zoals bij drugs. Als we God aanbidden, worden we wie we werkelijk zijn in de ogen van de Schepper, terwijl deze bedriegers ons geleidelijk aan beroven van onze mooie identiteit. Veel gezinnen lijden onder een “crisis van gebrek” aan communicatie. Waar de liefde niet meer getoond wordt tracht iedereen zijn isolement te overleven door compensaties langs allerhande communicatiemedia. Ah, moesten we eens weten hoezeer God verlangt om met ons te spreken. Het is niet voor niets dat Zijn eerste gebod begint met: “Shema Israël”, luister Israël.”

Een valstrik voor de relatie met God. De Heer zei tegen Zuster Faustina: “In een praatzieke ziel ken ik geen rust. Voortdurende drukte vermoeit me en in die drukte hoort de ziel mijn stem niet”. God spreekt inderdaad tot alle zielen, maar er is maar een klein aantal die het gefluister van Zijn stem horen.Tegenwoordig zijn veel mensen bang voor de stilte. Ze hebben angst om zichzelf te ontmoeten. Lawaai laat ons onze innerlijke leegte vergeten door de indruk te geven deze leegte te vullen. Dat is een grote Illusie. O, arme ziel die de echte vreugde niet vindt. Arme ziel die niet weet dat alléén God haar kan vullen en die volkomen is vergeten dat ze kan vervuld worden door Hem.

4 – Hoe kan men een zuiver hart bewaren? Kritiek en harde woorden die we krijgen kan men vergelijken met een hevige golf die de kust bereikt. Ze kan te pletter lopen tegen een rots en met nog meer kracht terugkaatsen. Dat is wat er gebeurt als we reageren, als we ons willen verdedigen, of wanneer we deze woorden rondom ons verspreiden. De golf kan echter ook uitdeinen op het strand, haar kracht verliezen en tenslotte uitsterven. Dat is wat er gebeurt als we blijven zwijgen ten overstaan van de kritiek, de laster of de haat, zoals Jezus deed tijdens Zijn Passie. Zo strandt het geweld door onze stilte en verdwijnt. “Ga niet in discussie” zegt de heilige Maagd. Bijvoorbeeld, als iemand in het gezin vloekt, doe dan alsof je het niet gehoord hebt. Reageer niet. Maar zegen de Heer in je hart en vermenigvuldig de zegeningen. Uw zegen zal het effect van de vloek te niet doen en God zal erdoor verheerlijkt worden.

De drie zeven: De wijsgeer Socrates heeft ons een hele goede raad gegeven. Als we iets slechts horen en we zouden dit willen door vertellen aan anderen, laten we deze dan eerst testen door ze door de drie zeven te gebruiken:
a) Is deze uitspraak waar?
b) Is het goed deze door te vertellen?
c) Is het nuttig deze te herhalen?

Als ze niet waar, noch goed, noch nuttig is… laten we dan zwijgen en haar zo vlug mogelijk vergeten. De Advent nadert, het is de tijd van de stilte van Maria, die het Kindje Jezus in het geheim van haar hart draagt. Ze heeft niet van de daken verkondigd: “Raad eens wat ik jullie kan vertellen, een super verrassing .”

5 – “Stilte is een zwaard in de geestelijke strijd, zegt Zr. Faustina ons. Een praatzieke ziel zal nooit de heiligheid bereiken. Het zwaard van de stilte zal alles verwijderen dat zich aan de ziel wil hechten. Op gebied van het spreken zijn we allemaal kwetsbaar, we willen onmiddellijk een antwoord geven, zonder ons af te vragen of het wel Gods Wil is dat we spreken”. “Een zwijgzame ziel is sterk. Als ze in de stilte volhardt zal geen enkel misverstand haar raken. De zwijgzame ziel is in staat zich op de diepste wijze met God te verenigen, ze leeft bijna voortdurend onder de inspiratie van de heilige Geest. In een zwijgzame ziel werkt God zonder er een obstakel te vinden” (Dagboek § 476)
“De Heilige Geest richt zich niet tot een onoplettende en praatzieke ziel, maar Hij spreekt met stille ingevingen tot een ziel, die weet te zwijgen. Zou de stilte echt onderhouden worden dan zou er geen gemopper, geen wrok, geen geroddel en geen kletspraat meer zijn. De liefde voor de naaste zou niet ontaard worden. In één woord: heel veel fouten zouden niet meer bestaan. De mond die zwijgt is zuiver goud en getuigt van een innerlijke heiligheid”; (Dagboek. § 145) Ergens anders zei Jezus tegen Zr. Faustina: “Tracht innerlijk te leven om Mijn stem, die een gefluister is, te kunnen horen, enkel innerlijke harten kunnen haar horen”. (Dagboek. § 1778)

Lieve Gospa, we willen Uw triomf bespoedigen en samen met U de komst van Jezus voorbereiden.
U hebt aan Zuster Faustina gezegd
“Moge uw leven, zoals het mijne, stil,
verborgen en in gebed zich voltrekken om de wereld voor te bereiden op de 2de komst van Jezus”.
Bescherm en leid ons.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje november 2017

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.