Medjugorje

Maria Koningin van de Vrede

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 november 2018.

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1-Op 2 november 2018 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

Lieve kinderen, mijn moederhart lijdt als ik kijk naar mijn kinderen die de waarheid niet liefhebben, die de waarheid verbergen - als ik kijk naar mijn kinderen die niet bidden met hun gevoelens en hun daden. Ik ben bedroefd als ik mijn Zoon vertel dat veel van mijn kinderen niet langer geloof hebben, dat zij Hem niet kennen. Daarom roep ik jullie op, apostelen van mijn liefde: doe je best om te kijken in het diepste van het hart van mensen, wees maar zeker dat je daar de kleine verborgen schat zult vinden. Op die manier kijken is een genade van de Hemelse Vader. Zoek naar het goede in het ergste kwaad, probeer elkaar te begrijpen zonder te oordelen, dat is wat mijn Zoon van jullie vraagt. En ik, als moeder, roep jullie op om naar Hem te luisteren. Mijn kinderen, de geest is sterker dan het vlees; gedragen door liefde en daden overwint de geest alle hindernissen. Vergeet niet: mijn Zoon heeft jullie liefgehad en heeft jullie lief. Zijn liefde is met jullie en in jullie als jullie één zijn met Hem. Hij is het licht van de wereld en niets en niemand zal hem kunnen tegenhouden in de uiteindelijke glorie. Daarom, apostelen van mijn liefde, wees niet bang om te getuigen van de waarheid. Getuig ervan met enthousiasme, met daden, met liefde, met offers, en bovenal met nederigheid. Wees een getuige van de waarheid voor al diegenen die mijn Zoon niet hebben leren kennen. Ik zal aan jullie zijde staan. Ik zal jullie aanmoedigen. Getuig van de liefde die nooit eindigt, omdat die liefde komt van de Hemelse Vader die eeuwig is en al mijn kinderen de eeuwigheid schenkt. De geest van mijn Zoon zal jullie begeleiden. Opnieuw roep ik jullie op, mijn kinderen: bid voor jullie herders, bid dat de liefde van mijn Zoon ze moge leiden. Ik dank jullie.

Mirjana zei dat de heilige Maagd tijdens de verschijning bedroefd was.

Video van de verschijning van 2 november 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 – 40 jaar barmhartigheid. Men zegt me dat hoe meer ik in mijn maandelijkse brieven persoonlijk ben, des te meer de lezers geraakt worden en tevreden zijn. Daarom aarzel ik dan ook niet om met jullie een grote vreugde in mijn leven te delen: “Op zondag 18 november zal ik in Medjugorje de 40e verjaardag vieren van mijn toewijding als bruid van de Heer Jezus, met andere woorden: het jubileum van mijn eeuwige geloften in de Gemeenschap van de Zaligsprekingen, (die toen nog heette: de “Gemeenschap van de Leeuw van Juda en van het geslachtofferde Lam”)
Ik was toen 31 jaar. Ik ben er niet zeker van of ik in mijn leven steeds de juiste keuzes heb gemaakt, verre van dat. Er is echter één keuze waar ik nooit spijt van zal hebben, een keuze die me meer dan ooit vervult met vreugde: namelijk, dat ik “JA” heb gezegd tegen Jezus toen Hij me enkele jaren voor mijn geloften riep om Zijn bruid te worden. Als ik terugdenk aan het moment dat Hij tot mijn hart sprak tijdens een Eucharistische Aanbidding, sidder ik bij de gedachte dat ik evengoed ‘nee’ had kunnen zeggen. Ik voelde immers een totale vrijheid, geen enkele verplichting van zijnentwege. Jezus’ nederigheid is onvoorstelbaar. Ik had evengoed naast deze immense genade kunnen grijpen. Blindweg ‘ja’ kunnen zeggen, en dat met heel mijn hart, was nog eens een geschenk van Hem.
Ik had er toen geen idee van wat dit avontuur met Hem concreet inhield, maar het feit dat ik het met Hem beleefde vervulde me met vreugde. Ik wist maar een ding: dat ik Hem zou volgen waar Hij me wilde brengen, en ik zei zelfs tegen Hem: “Tot in China als U dat wil”. (Hij zal zich dat waarschijnlijk herinnerd hebben want de laatste jaren ben ik inderdaad dikwijls in China geweest.)
De weg was niet altijd gemakkelijk, God heeft ons nooit gemakkelijke dingen beloofd, maar wel gelukzaligheid. Zoals iedereen ben ik door zuiveringen heengegaan, maar Zijn liefdevolle Barmhartigheid was steeds de onwankelbare rots waarop ik kon steunen. En ze blijft dat nog steeds.
Nu vraag ik Hem dat gedurende de tijd die me nog rest op aarde ik in alles zijn Naam zou mogen verheerlijken, want ik ben het helemaal eens met wat de kleine Thérèse van Lisieux op het einde van haar leven zei: “Mijn God, U hebt mijn verwachtingen overtroffen.” Bid daarom voor mij en voor alle godsgewijden, opdat wij aan Christus liefde voor liefde zouden kunnen teruggeven. We hebben geen andere schat dan Hem. Dat Hij nooit spijt zou krijgen van de goddelijke oproep die Hij tot ons heeft gericht, maar dat Hij zou mogen jubelen van vreugde bij het zien dat we heel onze goede wil willen inzetten om Hem te volgen; al onze armzalige inspanningen om in zijn volheid de mooie droom te verwezenlijken, die Hij voor ons koesterde toen Hij ons riep.
“Lieve kinderen, zo zegt ons Gods Moeder, ik ben met jullie om jullie te helpen deze droom in zijn volheid te verwezenlijken”.


3 – Francesco en Chiara.
Chiara Amirante, de stichteres van de gemeenschap “Nuovi Orizzonti” in Italië is een vrouw die de Kerk diep bemint en die in Rome een vooraanstaande plaats bekleedt. Johannes-Paulus II heeft haar tot adviseur benoemd bij het Dicasterium voor de migranten, Benedictus XVI heeft haar daarna adviseur benoemd bij de Pauselijke raad voor de Nieuwe Evangelisatie, en tenslotte was ze een van eerste vrouwen die uitgenodigd werden op de synode. Dat heeft haar in de gelegenheid gesteld om Paus Franciscus meerde keren te zien.
Na de verklaringen van de Paus over Medjugorje op zijn terugreis uit Fatima op 13 mei 2017, heeft Chiara meerdere ontmoetingen met hem gehad. Bij een van deze ontmoetingen, die meer dan een uur duurde, was Medjugorje het centrum van het gesprek. Ik ken Chiara reeds meer dan 20 jaar en ben tevreden dat iemand die zo goed gevormd is in de school van Maria, de gelegenheid heeft gehad om door de Paus gehoord te worden. Chiara heeft de boodschappen van de heilige Maagd zo goed in haar leven toegepast, dat ze het moederlijk licht van Maria uitstraalt, en zo vele mensen naar God toetrekt, vooral jongeren, die door allerhande verslavingen gekwetst en vernietigd waren. Het is haar roeping mensen te bevrijden uit deze hel waarin ze gevallen zijn, en die in onze maatschappij geen enkele hulp krijgen. Een grote uitdaging.

De eerste gesprekken met de Paus waren privaat van karakter en Chiara heeft steeds het Pauselijk Geheim geëerbiedigd. Onlangs heeft de Paus haar echter gezegd: ”Chiara, deze keer mag je vertellen wat ik je gezegd heb over Medjugorje”. Ik citeer hier Chiara over enkele punten uit haar laatste onderhoud met de Paus:
“Ik wil hier een nieuws meedelen, dat me erg verheugd heeft. Het is waar dat de verklaring van Paus Franciscus op 13 mei 2017 in het vliegtuig van Lissabon ons geschokt heeft: “Ik verkies de Maagd moeder, onze moeder, eerder dan de Maagd, hoofd van een telegraafkantoor, die elke dag op een bepaald uur boodschappen zendt… Dat is niet de moeder van Jezus… Wie zou er kunnen denken dat de heilige Maagd zou zeggen: kom morgen op dat bepaalde tijdstip en ik zal een boodschap geven aan die bepaalde ziener? Nee, dat niet.” En ondanks het feit dat Paus Franciscus er aan toevoegde: “Er zijn vruchten in Medjugorje, zoveel vruchten”, heeft dit het verdriet niet verminderd dat zijn verklaring “Het is niet de moeder van Jezus” ons aangedaan heeft. Na deze verklaring, die door alle televisiezenders van de wereld uitgezonden werd, had ik de genade een onderhoud te mogen hebben met de Paus. Ik heb zijn zegen om te spreken over wat hij zei over Medjugorje.
Ik voelde de nood om met hem daarover een onderhoud te hebben, omdat ik zie dat er in het Vaticaan bepaalde informatie de ronde doet, die niet waar is. Zo menen sommige priesters, die niet goed op de hoogte zijn, dat Maria al meer dan 50.000 boodschappen gegeven zou hebben, wat de Paus deed denken dat Maria elke dag meerdere afspraken maakte met meerdere zieners om verschillende dingen te zeggen. Ik heb dat dan ook weerlegd: “Nee, zo is het niet. Tot op vandaag zijn er enkel 672 boodschappen gegeven. Er is de maandelijkse boodschap van de 25e, toevertrouwd aan Marija voor de wereld, en de boodschap van de 2de, toevertrouwd aan Mirjana. Paus Franciscus heeft me vervolgens gezegd dat hij Medjugorje “gered” heeft. De Congregatie voor de Geloofsleer wilde immers een negatief advies geven. Hij, Paus Franciscus, heeft echter de Commissie Ruini gesteund, die een positief advies gegeven had voor de eerste verschijningen.
De Paus zei: “Medjugorje gaat me ter harte, zeer ter harte.” Tijdens de conferentie in het vliegtuig van Lissabon heeft hij bevestigd dat er vruchten zijn, dat dit niet kon geloochend worden. Hij heeft juist Mgr. Hoser gezonden omdat hij gelooft dat de vruchten belangrijk zijn en dat Medjugorje beschermd moet worden. Hij bevestigde me dat hij het is die er bedevaarten heeft toegelaten. Hij maakt er werk van om, op dit moment door middel van Mgr. Hoser, alles wat mooi is in Medjugorje te bewaren.
Laten we verder bidden voor Paus Franciscus, voor de Kerk en voor al zijn intenties”.

4 - Op 24 november vieren we de verjaardag van het vertrek naar de Hemel van Pater Slavko in 2000.
Gezien de droefheid van de heilige Maagd op 2 november, stel ik voor een noveen te beginnen voor Pater Slavko en hem te vragen de stem van zijn voorspraak in de Hemel te laten horen voor de priesters en de Kerk. Het is duidelijk dat een van de belangrijkste oorzaken van de droefheid van de maagd Maria de “olieramp” is van de seksuele misbruiken in de Kerk en de wereld. Pater Slavko heeft onvermoeibaar gewerkt om de parochie te laten bidden en om er het vasten te bevorderen, de twee enige middelen, volgens de Gospa, om oorlogen te beëindigen: te beginnen met de oorlogen die woeden in de harten van de mensen, in de families, in de parochies… Hij was een kampioen van het vasten, de Rozenkrans en de Aanbidding; hij was het die de retraites van vasten en gebed begon in Medjugorje. Hier een betekenisvol feit dat de mensen kan inspireren, die er mee begaan zijn al deze verwoestende oorlogen te beëindigen, vooral die van de seksuele misbruiken, die zoveel onschuldige levens verwoesten en het gelaat van de Kerk schenden: In het voorjaar van 1992, tijdens het begin van de Balkanoorlog, heeft Slavko een 1ste retraite van vasten en gebed geanimeerd om het einde van de oorlog te bespoedigen, (5 dagen vasten op water en brood). Er waren 20 deelnemers, vooral jongeren. De laatste dag vroeg men aan Marija Pavlovic om samen met hen de Rozenkrans te bidden op het uur van de verschijning, en pater Slavko vroeg de zienster om aan Onze-Lieve-Vrouw te vragen of ze een bijzondere boodschap voor hen had. Ze kregen deze boodschap: “O, mijn teerbeminden. Hoe zou het voor mij gemakkelijk zijn deze oorlog te beëindigen als ik meer mensen vond die vasten en die bidden zoals jullie nu doen ”.
Deze boodschap is kristalhelder.

Lieve Gospa, U bent de onwrikbare zuil van het geloof te midden van de hevigste stormen.
Wij nemen onze toevlucht onder Uw moederlijke mantel.
Help ons Uw boodschappen in ons leven te vernieuwen,
want U bent als de luidspreker van Hem, die woorden heeft van eeuwig leven.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje november 2018

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2018.

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 oktober 2018 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

Lieve kinderen,  ik vraag jullie om moedig te zijn en vol te houden, want zelfs de kleinste goede daad, zelfs het allerkleinste teken van liefde, overwint het kwaad dat altijd zichtbaar is. Mijn kinderen, luister naar mij, opdat het goede overwint, opdat jullie de liefde van mijn Zoon mogen leren kennen. Daarin schuilt de grootste vreugde - de handen van mijn Zoon die omarmt, Hij die de zielen liefheeft, Hij die Zichzelf heeft gegeven voor jullie en die Zichzelf telkens opnieuw geeft in de eucharistie, Hij die de woorden van eeuwig leven heeft. Zijn liefde leren kennen, in Zijn voetsporen treden, betekent toegang krijgen tot de rijkdom van de spiritualiteit. Het is die rijkdom die goede gevoelens doet ontstaan en overal liefde en goedheid ziet. Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, wees als de stralen van de zon die iedereen in hun buurt verwarmen met de warmte van de liefde van mijn Zoon. Mijn kinderen, de wereld heeft apostelen van liefde nodig, de wereld heeft veel gebed nodig, maar gebed met hart en ziel, niet alleen gepreveld met de lippen. Mijn kinderen, streef naar heiligheid, maar blijf nederig, met een nederigheid die mijn Zoon in staat stelt om datgene te doen wat Hij doorheen jullie wil doen. Mijn kinderen, jullie gebeden, woorden, gedachten en daden - zij openen of sluiten de deur naar het Rijk der Hemelen voor jullie. Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond en gaf jullie hoop, ikzelf kom jullie bemoedigen en troosten. Mijn kinderen, ook ik heb lijden gekend, maar ik had geloof en liefde. Nu ben ik beloond, met leven in het Koninkrijk van mijn Zoon. Luister daarom naar mij, wees moedig en hou vol. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 oktober 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 - Op 11 oktober zei Ivan tegen de priesters, die aanwezig waren bij de verschijning in zijn privé-kapel, dat de heilige Maagd “bezorgd” was. Men kan zich voorstellen welke pijn Ze, als moeder, moet voelen vanwege de schandalen die gebeuren in de schoot zelf van de Kerk en die zoveel onschuldigen treffen. Daarom is het dringend om de oproep van de Paus te beantwoorden en elke dag in de maand oktober de Rozenkrans te bidden, en aan het einde van elke Heilige Mis het gebed tot de heilige Aartsengel Michaël en tot de heilige Maagd te bidden, om haar bescherming af te smeken. Dit initiatief is echter zo iets goeds dat we het verder willen voortzetten na de maand oktober. En wel het hele jaar. Het kwaad werkt immers altijd en het hele jaar door en neemt nooit vakantie.

3 – Men spreekt veel over het kwaad
dat heerst in de wereld en ook in de Kerk… Men spreekt erover en men weet niet hoe het te stoppen. Men voelt zich immers klein tegenover een enorme Goliath. In Fatima heeft onze Hemelse Moeder niet alleen een profetie gegeven, maar ook een kostbare raad om het kwaad te overwinnen, onder andere door de Toewijding aan haar Onbevlekt Hart. Tegenwoordig zijn de mensen, die het meest bedreigd en het meest in gevaar zijn, onze kinderen. Met deze toewijding hebben we echter een zeer doeltreffend wapen om hen te beschermen. We weten ongetwijfeld dat we door de toewijding onszelf helemaal aan de Heilige Maagd Maria geven, voor altijd en zonder voorbehoud, om de Heer helemaal toe te behoren. Het is zo dat Zij ons naar Jezus zal leiden. Er is echter een ander aspect, dat veel vergeten wordt, hoewel het het mooiste aspect is van de Toewijding. We kunnen de Toewijding vergelijken met de navelstreng van de kinderen, die nog moeten geboren worden. Als een kind in de schoot van zijn moeder is, ontvangt het alles van zijn moeder en daarom zijn we dan in leven en kunnen we groeien. Hetzelfde geldt voor het geestelijk leven. Als we ons aan de heilige Maagd Maria toewijden, geeft Ze ons alles wat we nodig hebben voor onze geestelijke groei. We leven dus echt in een gemeenschap van leven en liefde met Haar. Maar opdat dit op de beste wijze zou kunnen geschieden moeten we aanvaarden om geheel van Haar af te hangen. Dat is de sleutel die Haar de mogelijkheid geeft ons haar Hart te geven. Op dat moment kan het kwaad ons niet meer bereiken. Als we deze realiteit ervaren en ze aan onze kinderen meegeven, vooral door ons voorbeeld, hoeven we om hen geen angst meer te hebben. Laten we ons goed herinneren dat de heilige Maagd in Fatima beloofd heeft: “Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen”. We kunnen deze triomf reeds ervaren in ons eigen leven door ons aan Haar toe te wijden en in alles van haar afhankelijk te worden. Met andere woorden: hoe meer we in waarheid aan haar toebehoren, des te meer behoort Zij ons toe. We worden haar levende tegenwoordigheid, in zekere zin een uitbreiding van haar Hart.

Onlangs vroeg een familie me een toewijdingsgebed te schrijven voor een meisje dat zou gedoopt worden. Ik denk dat het goed is dit hier te publiceren. De tekst zou immers kunnen dienen als voorbeeld voor alle ouders, die hun kinderen nog niet hebben toegewijd. Iedereen kan er natuurlijk aan veranderen wat men wil.

4 – Toewijding van een meisje aan het Onbevlekt Hart van Maria. “Allerheiligste Maagd Maria, we zijn hier vandaag om U ons dochtertje Veronique aan te bieden, dit prachtig schepseltje dat de Schepper ons geschonken en toevertrouwd heeft. In de moederschoot was U al bij haar. U weet hoe vaak we U gebeden hebben opdat ze gezond haar zwangerschap zou voleinden. U hebt ons deze overwinning gegeven en nu leeft ze. Wij danken U uit heel ons hart voor dit wonder. Allerliefste Moeder in de Hemel, richt uw blik nu op uw kleine meisje dat we U met zoveel dankbaarheid aanbieden. Ze is al helemaal van U, maar vandaag willen we haar op heel bijzonder wijze toewijden aan Uw Onbevlekt Hart opdat ze in heel haar wezen op U zou gelijken.
O, heilige Moeder van God, wij vragen U haar ogen aan te raken opdat ze zich zouden kunnen verwonderen en Jezus in de anderen herkennen, raak haar oren aan opdat ze de stem van de Goede Herder zouden kunnen horen en Hem volgen, raak haar handen aan opdat ze wanhopige harten zouden kunnen strelen, goed zouden doen en werken van barmhartigheid zouden verrichten, raak haar voeten aan opdat ze haar zouden brengen waar God haar roept, raak haar hoofd aan opdat haar gedachten steeds aangenaam zouden zijn voor Jezus, raak heel haar lichaam aan opdat het steeds de tempel zou zijn van de Heilige Geest, zuiver en mooi, raak haar ziel aan opdat ze steeds een tabernakel zou zijn voor de levende God, raak haar hart aan opdat het steeds meer zou vervuld zijn van de geest van liefde om te kunnen troosten, verlichten en hoop geven aan deze wereld, die zo van liefde verstoken is.
De heilige Thérèse van het Kind Jezus zei: “De schat van de moeder behoort aan het kind”. Wij bidden U: dat Veronique zou mogen genieten van al Uw deugden, vooral deze van de nederigheid, van de zuiverheid van hart en van de barmhartigheid. En wij, haar ouders, dat we haar mogen helpen door ons voorbeeld. O, Onbevlekte Maagd, hou haar steeds in uw armen, tegen uw teder Hart, geborgen in uw moederlijke mantel opdat ze zou beschermd zijn tegen alle kwaad en al de strikken van de vijand.
O, onze voorspreekster, neem van haar alle angsten en zorgen weg, die van de duivel komen. U, die de Koningin bent van de engelen, omring haar met legioenen engelen en help haar hun ingevingen te volgen opdat ze steeds de mooie weg zou volgen van de heiligheid die God voor haar heeft bereid. We vragen U van haar een heilige te maken. In volle vertrouwen bidden wij U haar te helpen volledig en in vrede het mooie plan te verwezenlijken dat God voor haar heeft gedroomd in zijn onmetelijke liefde toen Hij haar schiep. Dat ze zijn troost moge worden.
Allerliefste Moeder, oorzaak van onze blijdschap, we wijden Veronique aan U toe en we danken U nu reeds voor de manier waarop U haar naar Jezus zult leiden, dag na dag tot op het moment dat ze waardig zal zijn om, hand in hand met U, de eeuwige zaligheid binnen te gaan.” (Men kan eindigen met het Magnificat).

5 – Ik ben in september naar Castellanza (Italië) geweest
om me te laten opereren aan een heup. Ik kon haast niet meer lopen. Nu heb ik een heupprothese en de pijn in mijn been is weg. Binnenkort zal ik terug als de geitjes de heilige bergen van Medjugorje kunnen beklimmen. Van harte dank voor al wie voor mij gebeden heeft, ze zijn verhoord.

Lieve Gospa, dank dat U bij ons bent, we zijn geen wezen. We willen uw raadgevingen volgen en werkelijk toegewijd zijn aan Uw Onbevlekt Hart. Zeker, het is moeilijk helemaal van U afhankelijk te worden want dat vraagt een zekere dood van ons eigen ik. We willen echter de ogen van ons hart op de eeuwigheid gericht houden en beginnen met het verzamelen van schatten in de Hemel, schatten, die niet vergaan zoals die van de aarde.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje oktober 2018

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 september 2018 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

Lieve kinderen, mijn woorden zijn eenvoudig, maar ze lopen over van moederliefde en moederlijke zorg. Mijn kinderen, de schaduw van duisternis en bedrog wordt steeds meer over jullie geworpen, en ik blijf jullie roepen naar het licht en de waarheid - ik roep jullie naar mijn Zoon. Hij alleen kan wanhoop en lijden omvormen tot vrede en helderheid; Hij alleen kan hoop bieden in de diepste pijn. Mijn Zoon is het leven van de wereld. Hoe meer je Hem leert kennen - hoe dichter je bij Hem komt - hoe meer je Hem liefhebt, want mijn Zoon is liefde. Liefde verandert alles; ook datgene wat zonder liefde betekenisloos lijkt, wordt wonderlijk mooi. Dat is waarom ik opnieuw zeg dat jullie veel moeten liefhebben als jullie willen groeien op geestelijk vlak. Ik weet, apostelen van mijn liefde, dat dat niet altijd gemakkelijk is. Maar, mijn kinderen, ook pijnlijke wegen leiden naar geestelijke groei, naar geloof, en naar mijn Zoon. Mijn kinderen, bid. Denk aan mijn Zoon. Hef je ziel op naar Hem op ieder moment van de dag, en ik zal jullie gebeden plukken als bloemen uit de mooiste tuin, en ze schenken aan mijn Zoon. Wees ware apostelen van mijn liefde; verspreid de liefde van mijn zoon onder alle mensen. Wees een tuin waar de allermooiste bloemen in groeien. Help jullie herders met jullie gebeden, dat zij geestelijke vaders mogen zijn die overlopen van liefde voor alle mensen. Ik dank jullie.  

Video van de verschijning van 2 september 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 - Wat zal de Kerk redden? De eerbiedwaardige Mgr. Fulton Sheen, de bekende Amerikaanse bisschop en predikant, zei eens: “Kijk niet naar de priesters, kijk niet naar de bisschoppen. Het hangt van jullie af”. Met andere woorden: laten we eerst naar onszelf kijken.
Eens klaagde iemand over de Kerk toen hij een bezoek bracht aan Moeder Teresa van Calcutta. Hij begon een aantal fouten op te sommen om haar te provoceren. Daarop keek ze hem met haar doordringende blik (een specialiteit van Moeder Teresa) recht in de ogen en zei: “In de Kerk, mijn broeder, zijn er maar 2 problemen: Jij en ik.”
Om onze Kerk niet nog meer te kwetsen door middel van het verspreiden van nutteloze negatieve kritiek, moeten we ons integendeel laten vervullen door de Heilige Geest, om in de schoot van de Kerk een pijler te kunnen zijn van liefde. Daarom stel ik voor om samen deze eenvoudige toewijding te bidden tot de Heilige Geest, met als doel om ons door Hem te laten omvormen. Onze omvorming zal heel de Kerk verheffen, en daardoor ze zal van heel wat kwalen genezen.

Toewijding aan de Heilige Geest.

"Heilige Geest, liefde van de Vader en de Zoon, ontvang de toewijding van heel mijn wezen. Vorm mij om door Maria, met Maria en in Maria, in een andere Christus. Onder de bescherming van de Heilige Aartsengel Michaël, onderwerp ik me zonder voorbehoud aan Uw goddelijke werking. Wees mijn licht in deze tijden van duisternis, wees mijn kracht in deze tijd waarin de Duivel ons zo diep weet te verzwakken, en wees onze gids in onze strijd tegen de machten van het Kwaad. Inspireer me wat ik moet doen voor de Glorie van de Vader, voor mijn eigen heiliging en voor het heil van de wereld. Amen”


3 – De liefde?
Alleen de Goddelijke liefde gaat met ons naar de Hemel. De menselijke liefde zal ons verlaten, want ze blijft achter op de aarde zoals alles wat van deze aarde is. De Gospa maakt een duidelijk onderscheid tussen deze twee manieren van beminnen wanneer ze zegt: “Lieve kinderen, moge de liefde heersen in jullie families. Niet een menselijke liefde, maar de goddelijke liefde”. Welk onderscheid maakt ze hier precies?

Menselijke liefde komt voort uit de natuurlijke aantrekking die men voor een persoon voelt, het gaat hier om een gevoel dat ons raakt: “Ik voel me goed bij deze persoon, deze persoon geeft me veel, namelijk: vreugde, plezier en voldoening. Ik ben gelukkig want deze persoon houdt van me en toont het me. In de aanwezigheid van deze persoon voel ik me groeien, ben ik meer levend, voel ik me volledig mezelf”, enz… Maar wat is nu feitelijk het middelpunt van deze liefde? Dat ben ik zelf. Het gaat om mijn persoonlijk voordeel, mijn eigenbelang. Ik ben tevreden omdat ik kan ontvangen. Opgelet. Deze menselijke liefde is geen zonde, dit gevoel is heel natuurlijk, het hoort bij onze menselijke natuur, door God geschapen. Echter, dit gevoel is dikwijls op zichzelf aangewezen en aan limieten, en zelfs afwijkingen, gebonden en dit gevoel kent een vervaldatum. Het kan op een dag ontluiken en vervolgens weer verdwijnen, zoals het gekomen is. Goddelijke liefde is een liefde die zich geeft, die zich zelfs voor de andere opoffert. Tot elke prijs zoekt ze het goede in de ander. Jezus heeft ons hiervan het voorbeeld gegeven toen Hij voor ons aan het Kruis gestorven is, hoewel wij zondaars waren, en dus niet zo aantrekkelijk. Daarom kunnen we God toestaan om dag na dag deze menselijke liefde in ons te vergoddelijken, opdat Hij ze zou omvormen tot echte goddelijke liefde, die niet meer op zichzelf gecentreerd is, maar die is gericht op de ander. Dat gaat niet in 24 uur, maar stap voor stap. De Geest van liefde werkt met kracht in de mate dat wij ons gewillig door de Heilige Geest laten meevoeren.
De kleine Thérèse gaf ons een prachtig voorbeeld van deze goddelijke liefde, die ze bereikte door middel van een zware strijd tegen haar natuurlijke gevoelens. Luisteren we naar haar…

“Ah ! Wat me aantrok… Er is in de gemeenschap een zuster die het talent heeft om me in alles tegen te werken. Omdat ik niet wilde toegeven aan deze natuurlijke antipathie, die ik voelde, zei ik tegen mezelf dat de liefde niet moet bestaan uit gevoelens maar uit daden. Zo legde ik me er op toe om voor deze zuster te doen wat ik zou gedaan hebben voor de persoon die ik het meest van al beminde. Telkens wanneer ik haar ontmoette bad ik tot de goede God voor haar en offerde ik Hem al haar deugden en verdiensten. Ik stelde me niet tevreden met veel te bidden voor deze zuster, die me zoveel moeilijkheden bezorgde, ik probeerde ook om haar allerlei diensten te bewijzen, en als ik de bekoring had om haar op een onaangename manier te antwoorden, dan deed ik mijn best om mijn meest beminnelijke glimlach te tonen en trachtte ik het gesprek af te leiden (…). Vaak ook, wanneer ik niet in de recreatie was, (ik wil zeggen: tijdens de werkuren), en ik met deze zuster samen iets moest doen en mijn strijd te hevig werd, dan vluchtte ik weg als een deserteur. Omdat ze in het geheel niet wist wat mijn gevoelens ten aanzien van haar waren heeft ze ook nooit de redenen van mijn gedrag begrepen en was ze er stellig van overtuigd dat haar karakter me aangenaam was. Op een keer tijdens de recreatie zei ze me met een tevreden uitdrukking ongeveer de volgende woorden: “Wil je me eens zeggen, zuster Thérèse van het Kind Jezus, wat hetgeen is dat je zo aantrekt in mij? Elke keer als je naar me kijkt, zie ik je glimlachen” “Ah! Wat me aantrok dat was Jezus in het diepste van haar ziel. Jezus maakt zacht wat bitter is”.

4 – Vicka vierde haar 54e verjaardag
op 3 september in besloten familiekring. Het is mooi om haar vreugde te zien wanneer de heilige Maagd haar zacht op de twee wangen gekust heeft, zoals alle moeders over de hele wereld doen. Vicka vertelt dat deze kus een hemels moment is voor haar en ze bereidt er zich op voor door de dagen ervoor te beginnen met af te tellen. Tijdens de verschijning dankt Maria God voor het leven van Vicka, en Vicka dankt de heilige Maagd voor al de genaden die ze door haar gekregen heeft en die ze overvol van vreugde opsomt. Vicka heeft me dikwijls gezegd dat ze, hoewel ze gekozen werd als zienster, “niet bijzonder is en gelijk aan de anderen”. Zo ben ik er dan ook van overtuigd dat op de dag van onze verjaardag Onze Lieve Vrouw ook ieder van ons komt omhelzen, als we er ons voor openstellen tijdens het moment van de verschijning. Vicka bevestigt dit. Een tip voor alle liefhebbers van een hemelse kus.

Er is een vals bericht verspreid op internet en het is dus belangrijk dit recht te zetten. In 2000 heeft Vicka in een interview een boodschap van de heilige Maagd geciteerd over Paus Johannes-Paulus II, vóór zijn vertrek naar Zagreb in augustus 1994. Deze boodschap was gericht tot Paus Johannes-Paulus II. Er worden vandaag de dag echter geruchten verspreid dat Vicka deze woorden ook aan voor Paus Franciscus zou hebben overgebracht. Dit is niet waar, het is een vergissing. De zieners hebben niet de zending gekregen verklaringen af te leggen ten overstaan van de een of de ander. Ze hebben een andere taak en ze houden zich daar aan. We moeten onze herders beminnen, hen helpen, hen respecteren en voor hen bidden. Dat is wat ze steeds opnieuw herhalen.

5 – Ze heeft mijn naam genoemd.
In februari 1991 had ik de opdracht Vicka naar Parijs te brengen voor een korte zending in Frankrijk. Ik moest haar op een bepaalde morgen thuis gaan ophalen en zei haar de avond tevoren: “Morgenvroeg kom ik met de taxi om 4 uur. Zorg dat je klaarstaat.” Om 4 uur was ik bij Vicka en we namen de taxi. Tijdens de rit vroeg ik haar hoe we in Parijs een plaats konden organiseren waar ze haar dagelijkse verschijning zou kunnen hebben. Ze antwoordde me echter: “Geen probleem. De heilige Maagd is vanmorgen al aan me verschenen. Weet je, als ik op reis ga, gebeurt dat vaak, ze verschijnt aan me voordat ik vertrek. Zo heeft ze me gisteren gezegd: “Omdat zuster Emmanuel je morgen om 4 uur komt halen, zal ik een beetje voor dat tijdstip aan je verschijnen…” Ik schrok en zei tegen Vicka: “ Wat, heeft de heilige Maagd mijn naam genoemd !!??” “Ja, antwoordde Vicka, heel natuurlijk, dat is normaal, ze doet altijd zo ” Voor mij was het echter een onvergetelijke genade… De Moeder Gods heeft haar programma aangepast aan mijn plannen en ze heeft mijn naam genoemd. We zijn er ons bijna in het geheel niet van bewust hoe dicht de nabijheid is van God en zijn Moeder in de kleinste details van ons dagelijks leven.

6 – Mensen, neem uw Rozenkrans ter hand.
Er wordt een “Rozenkrans bij de grenzen” georganiseerd in België, op 13 oktober om 15.00 uur, voor allen die willen samenkomen om de Hemel te smeken. Een mooi initiatief naar het voorbeeld van Polen. Het gaat er om het Christelijk geloof te vernieuwen in dit land, dat deelt in de tegenwoordige geloofsafval in het oude Europa, en om te kiezen voor het leven. We zijn natuurlijk allemaal uitgenodigd om onze dierbare Belgische vrienden te steunen en mee te bidden, opdat dergelijke initiatieven zich over heel de wereld zouden verspreiden.

Lieve Gospa, elke dag spreekt U onze naam uit ten overstaan van de Vader en spreekt U voor ieder van ons ten beste. We danken U met heel ons hart. We bidden U: herinner ons er aan om uw zoete naam, die de duisternissen verdrijft, en om die van Uw Zoon, de Naam die boven alle namen is, regelmatig uit te spreken.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2018

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 10 mei 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1. Op 2 mei 2018
kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, terwijl er vele pelgrims aanwezig waren. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee die Onze Lieve Vrouw tot ieder van ons richtte:

Lieve kinderen, liefde is de drijfveer in alles wat mijn Zoon, het licht van de liefde, deed en doet. Ook jullie, mijn kinderen, volbrengen de wil van mijn Zoon als jullie leven in liefde en je naasten liefhebben. Apostelen van mijn liefde, maak jezelf klein; open je zuiver hart voor mijn Zoon zodat Hij doorheen jullie kan werken. Wees, geholpen door het geloof, vervuld van liefde. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat de Eucharistie het hart van het geloof is. Het is mijn Zoon die je voedt met Zijn Lichaam en sterkt met Zijn Bloed. Het is een mirakel van liefde: mijn Zoon die telkens opnieuw komt, levend, om zielen weer levend te maken. Mijn kinderen, door te leven in liefde volbreng je de wil van mijn Zoon en dan leeft Hij in jullie. Mijn kinderen, mijn moederhart verlangt dat jullie steeds meer van Hem houden, omdat Hij jullie roept met Zijn liefde. Hij geeft liefde, opdat je die zou doorgeven aan alle mensen om je heen. Door Zijn liefde ben ik als een moeder bij jullie , om de woorden van liefde en hoop te spreken - de eeuwige woorden die tijd en dood overwinnen - en om jullie op te roepen om mijn apostelen van liefde te worden. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 mei 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2. Naar aanleiding van de dringende nood om hulp vanuit de Hemel voor onze wereld, hebben een aantal gelovigen een mooi initiatief in het leven geroepen ter gelegenheid van het Feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima op 13 mei. In de maand mei van het jaar 1917 vroeg de heilige Maagd aan de drie herderskinderen: “Bid elke dag de Rozenkrans om vrede te verkrijgen voor de wereld en het einde van de oorlog.”

Op Zondag 13 mei 2018 zullen we over de hele wereld met de gelovigen een gebedsketting vormen om 15.00 uur ‘s middags, waarbij we met verenigde harten onze stem zullen laten klinken tijdens het Rozenkransgebed ter intentie van de intenties van de heilige Maagd. Zo zullen wij met duizenden mensen van over de hele wereld gezamenlijk bidden om haar machtige voorspraak.

Als eerste zullen we haar tijdens dit Rozenkransgebed bedanken voor de ontelbare genaden die we al van haar hebben mogen ontvangen, zowel de zichtbare als de onzichtbare. Vervolgens zullen we haar smeken om de genade om de cultuur van de dood te laten eindigen en om alle wonden te genezen die de mensheid vandaag de dag erdoor heeft opgelopen, met name de jongeren. Onze Moeder heeft onze vurige gebeden nodig om de macht van het Kwaad te kunnen overwinnen, en de geloofsafval van zoveel christenen, en het atheïsme, en de zwarte stortvloed van de pornografie en alle sexuele ontsporingen, en de afgod van het geld en van de macht, en de verslaving aan drugs, en de massamedia… want Maria ziet hoe de mensheid elke dag meer en meer wordt ondergedompeld in de zonde. “Lieve kinderen, zegt ze, jullie geven je zonder na te denken over aan Satan.” Er zijn zoveel mensen die Satan dienen zonder dat zij zich hier van bewust zijn, en die hem eren. Maar Maria is onder ons aanwezig om de Kop van de Slang te verpletteren. Door Gods genade zijn we in staat geweest om de keuze te maken om apostelen van Zijn Liefde te worden, en ondanks onze zwakheden, willen we strijden aan Zijn zijde voor geheel de mensheid die Jezus heeft verlost met Zijn Bloed tegen een hele hoge prijs. Verder zullen we bidden voor onze families, voor onze vrienden, voor onze vijanden, voor onze steden en dorpen, voor ons thuisland en voor de bekering van iedere mens. Laten we ervoor openstaan om geraakt te worden. Laten we onze Rozenkrans ter hand nemen en verenigd rondom onze geliefde Moeder met één hart en één geest bidden, met eenzelfde liefdeselan, om van de Hemel te verkrijgen dat de Barmhartigheid over heel de wereld zou mogen neerdalen. De macht van het gebed is groot. We kunnen de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria versnellen en de tijd van de beproeving inkorten. Laat deze gebedsafspraak met Maria niet aan u voorbijgaan op 13 mei om 15.00 uur.

3. Een uitzonderlijke uitzending van onze directe televisie vanuit ons huis.

Om 15.00 uur bent u uitgenodigd om deel te nemen aan onze directe televisie uitzending vanuit ons huis hier in Medjugorje, om mee te doen met onze uitzending ”Rozenkrans Special”, die ongeveer een uur zal duren, en die in het Frans wordt uitgezonden. We zullen samen meerdere mysteries van de Rozenkrans bidden in vereniging met de verschijningen van Fatima, waarbij u uw gebedsintenties aan ons door kunt zenden, zoals ook bij onze uitzending ”Direct op de 3de”, waarbij we in het bijzonder zullen stilstaan bij de gebedsintenties die de heilige Maagd heeft uitgesproken tijdens de verschijningen in Fatima en in Medjugorje.


4. Ierland beleeft een crisis…. 
Op de avond van 24 mei, dat is de dag van het Referendum, zullen we te weten komen of het land dat eerst zo door en door katholiek was heeft geaccepteerd om wel of niet abortus wettelijk toe te laten. De inzet en de strijd zijn dus immens en overstijgen elke vorm van onze verbeelding. Als het loon van de zonde de dood is, betekent dit dat het wettelijk kiezen voor abortus nooit de zegen over een land kan afroepen. Daarnaast wordt op 14 mei in Portugal gestemd voor of tegen het wettelijk toelaten van euthanasie. Dat is een reden temeer om trouw te blijven aan de Rozenkrans.

Lieve Gospa, zoals U de Apostelen hebt voorbereid om de Heilige Geest te ontvangen, bereid nu ook op intense wijze de apostelen van Uw Liefde voor om met één hart te bidden, en om de zegeningen van God af te roepen over deze wereld, met de Rozenkrans in de hand.

 

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje mei 2018

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juli 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 juli 2018 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menige pelgrims. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die Onze Lieve Vrouw tot ons allen richtte:

Lieve kinderen, ik ben de moeder van ieder van jullie. Daarom: wees niet bang, want ik hoor jullie gebeden. Ik weet dat jullie mij zoeken en om die reden bid ik tot mijn Zoon voor jullie, mijn Zoon, die één is met de Hemelse Vader en de Heilige Geest - de Trooster - , mijn Zoon die zielen leidt naar het Koninkrijk waar Hij vandaan kwam, het Koninkrijk van vrede en licht. Mijn kinderen, jullie krijgen de vrijheid om te kiezen, maar als moeder smeek ik jullie: gebruik die vrijheid voor het goede. Jullie, met een eenvoudige en zuivere ziel, begrijpen dat, en al vatten jullie soms de woorden niet: jullie voelen vanbinnen wat de waarheid is. Mijn kinderen, verlies de waarheid en het ware leven niet door het valse achterna te lopen. Als je in de waarheid leeft, komt het Koninkrijk der hemelen binnen in je hart, het Koninkrijk van vrede, liefde en harmonie. Dan, mijn kinderen, is er geen egoïsme meer dat je weghoudt van mijn Zoon. Dan is er liefde en begrip voor je naasten. Want onthoud, ik zeg het nogmaals: bidden is ook anderen liefhebben, je naasten liefhebben, en jezelf aan hen schenken. Heb lief en geef in de naam van mijn Zoon, dan zal Hij in jullie en voor jullie werken. Mijn kinderen, denk onophoudelijk aan mijn Zoon, heb Hem onmetelijk lief, en je zult het ware leven bezitten, en dat voor eeuwig. Ik dank jullie, apostelen van mijn liefde.
 

Video van de verschijning van 2 juli 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 - De ziekenzalving. Tijdens een zending in Azië in 2011 was ik in een beperkte kring aanwezig bij de heilige Mis waarbij de priester ons het voorstel deed de ziekenzalving te ontvangen. Omdat mijn nekwervels pijn deden bood ik me aan en ik genas ervan door dit sacrament. De pijnen zijn nooit terug gekomen.
Zowel in Medjugorje als in Lourdes zijn er vele mensen, die van de Hemel een genezing afsmeken. Velen bidden ook voor deze intentie. Om te genezen zijn ook vele mensen bereid om veel kilometers af te leggen om een priester, die een bijzonder charisma heeft of zelfs een “genezer” is, te kunnen ontmoeten.
Ze vergeten dat Christus zelf ons een sacrament van genezing heeft nagelaten, waarin Hij al Zijn macht ontplooit, zoals in de tijd van Zijn prediking: de Ziekenzalving. Sommigen worden genezen nadat ze dit sacrament hebben ontvangen, Anderen krijgen de kracht om hun lijden samen met Christus te dragen.
Dit sacrament dat men vroeger “het heilig oliesel” noemde is niet alléén voorbehouden aan de stervenden. Na het 2de Vaticaans Concilie kreeg het opnieuw zijn juiste plaats en nu wordt dit sacrament aangeboden aan allen die onder een lichamelijke of psychische ziekte lijden. Dit sacrament moet samen gezien worden met het sacrament van Verzoening – een goede biecht, met het voornemen van de zonde af te zien – en met de Eucharistie, twee sacramenten, die ook genezing kunnen bewerken.
Om de ziekenzalving toe te dienen gebruiken priesters de gewijde olie voor zieken. Iedere parochie heeft deze olie, en het ware te wensen dat alle gelovigen dit sacrament beter zouden leren kennen, en dat het meer zou worden aangewend. Laten we niet wachten tot de zieke stervende is om het voor te stellen. Het is zeker dat de heilige Maagd graag tot haar Zoon bidt om ons te genezen, maar waarom geen gebruik maken van dit sacrament dat Jezus zelf ons door de Katholieke Kerk aanbiedt?

3 – Een frontale botsing tussen een Boeddhist en de levende God. Wie is Mike Lim ? Deze man van Chinese afkomst, woonde in Singapur. Zijn geloof was dat van een overtuigde Boeddhist, en hij was sterk antikatholiek. De man had echter een goed hart en hij hield intens van zijn familie. Zijn oudste zus, Violet, was sinds haar jeugd heel ernstig ziek want ze leed aan ongeneeslijke ziekte. Violet moest meerdere operaties ondergaan. Zonder resultaat. De ziekte en de pijnen werden langzaam aan steeds erger. Een echte familiale nachtmerrie. Mike kon het niet meer aan om haar geheel gekluisterd aan haar rolstoel zo te zien lijden, zonder dat hij in staat was om haar te helpen. Hij was radeloos want hij had al alles geprobeerd.
In juni 1995, onder de indruk van zoveel lijden, durfde Rosa, een Katholieke vriendin, hem het voorstel te doen om met zijn zieke zus naar een heilige Mis te gaan, die gevolgd werd door een Charismatische genezingsdienst. Eerst weigerde hij halsstarrig, maar omdat hij niets te verliezen had liet hij zich toch overreden. In de kerk tijdens de dienst voelde hij zich niet goed, deze liturgie leek hem belachelijk en dwaas. Echter, tijdens het gebed na de Mis fluisterde Rose, gedreven door de heilige Geest, hem in het oor: “Kom op, Mike, vraag aan God om je zus te genezen.”
Van zijn stuk gebracht waagde Mike de sprong en hij bad voor de eerste keer in zijn leven tot deze onbekende God: “Jezus, maak dat mijn zus kan lopen en ik zal in U geloven”.
Toen zag hij hoe de priester zich direct naar Violet begaf, en hoe deze priester lange tijd over haar bad terwijl hij haar de handen oplegde, waarbij Mike hem met gezag hoorde zeggen: “Sta op.” Toen gebeurde het onmogelijke… Vol verbazing sperde Mike zijn ogen wijd open: hij zag hoe Violet zich traag maar gestaag oprichtte, en hoe zij begon te lopen, en er vervolgens flink de pas inzette en hoe zij tenslotte begon te dansen in de kerk. Mike was geschokt tot in het diepste van zijn wezen en vervolgens riep hij uit: “O my goodness, o my God ! He is alive ! He is real !” (Mijn God, Hij leeft, Hij bestaat echt !). Vervolgens barstte hij in snikken uit, terwijl hij steeds maar dezelfde woorden herhaalde: “Hij leeft, Hij bestaat.”
Die dag was de grote wending van zijn leven. Deze antikatholiek verlangde nu vurig naar Christus en om het Christelijk geloof te leren kennen. Hij ontdekte de Bijbel en las hem van A tot Z in 2 maanden helemaal uit. Hij las de Bijbel meerdere uren par dag, zoals iemand die dorst heeft en eindelijk levend water heeft gevonden dat hem verkwikt. Zijn ziel was zo gaan verlangen naar de levende God. Hij liet zich samen met heel zijn familie dopen. Toen hij 38 jaar was ging hij naar het seminarie, en hij is nu priester van Jezus Christus en missionaris in Australië. Ten overstaan van zijn gelovigen herhaalt hij steeds opnieuw: “Ik heb er 35 jaar over gedaan om de levende God te vinden, jullie daarentegen hebben Hem gekregen vanaf jullie jeugd. Jullie willen Hem verlaten ? Luister dan goed naar mij: laat Hem nooit los.”
Het is deze zelfde priester Mike Kim, nu Priester Mickaël, die ons de ziekenzalving gaf in Singapur in 2011. Het sacrament dat me een belangrijke genezing bezorgde, waar ik het zojuist over had. Ja, Jezus leeft. Onze God is geen beeld door mensen gemaakt, dat niet kan redden. Hij is waarachtig en echt levend, en zijn Naam is Liefde. Zijn Naam is “God redt”, Jeshua.

4 – Een grote leerling van Christus, Pater Kevin Scallon, is teruggekeerd naar de Vader op 25 juni, de dag van de 37e verjaardag van de verschijningen in Medjugorje. Onvermoeibaar heeft hij heel zijn priesterleven de wereld doorkruist om zielen bij God te brengen, vooral door de Aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Begiftigd met een begeesterend woord en vaak ook met de gave van genezing, heeft hij meermaals Zr. Briege McKenna begeleid tijdens haar zendingen. Op die manier heeft hij het priesterschap van vele priesters gered, door hen te bevrijden van de kwalen die de vijand toebrengt aan “Gods uitverkorenen”. Jaarlijks kwam Pater Kevin bij ons in Medjugorje logeren samen met Zr. Briege McKenna. We hielden heel veel van hem. Voor ons was hij een echte vader, het aangezicht van de Hemelse Vader. Een van onze zusters zei: “Als ik me de liefde van de Hemelse Vader wil voorstellen dan zou ik die vergelijken met het hart van Pater Kevin.” Hier een van de mooiste verhalen uit zijn leven, dat zo goed zijn bijzonder band met God weergeeft:

5 – Een kerstavond. Toen Pater Kevin op weg was naar zijn neef om er Kerstmis te vieren, kreeg hij rond 21.00 uur in de avond pech met zijn auto. Het was onmogelijk om de wagen opnieuw te starten. Hij moest echter nog een uur rijden. Het was Kerstavond en sinds hij Dublin verlaten had, had hij geen enkele wagen en sterveling ontmoet. Vanwege het maanlicht zag hij dat er een huisje was tegenover de plaats waar hij stilstond. Er brandde wat licht achter het venster. Hij besloot aan de mensen aldaar te vragen of hij hun telefoon even zou mogen gebruiken om zijn neef op te bellen. Hij opende een wit poortje, volgde het pad en klopte aan de deur. Er was immers geen bel. Een man, die er redelijk jong uit zag, opende de deur en onthaalde hem op warme wijze. Toen hij in het huisje rondkeek keek, zag de priester een jonge vrouw met een baby in haar armen. Ze hield het hoofdje van de baby tegen haar wang. Ze lachte naar Pater Kevin, die aan haar man vroeg om te mogen telefoneren. “We hebben geen telefoon, antwoordde deze, maar als je te voet terug naar de stad gaat is er een fietsenmaker naast de supermarkt. Hij kan je laten telefoneren”. “Mag ik mijn wagen voor uw huis laten staan ?” vroeg de priester. “Natuurlijk, ik zal er op letten.” De priester bedankte het stel en wenste hen een Zalig Kerstfeest toe.
Zo ging deze priester tijdens deze mooie nacht onder een heldere maan te voet naar de stad naar de fietsenmaker. Onderweg moest hij steeds denken aan zijn ontmoeting met dat jonge stel en hun baby, en vooral aan de eigenaardige geur in dat huisje. Het was geen Ierse geur. Waarom herinnerde deze geur hem aan zijn recente bezoek aan het Heilig Land ? En waarom was het huis enkel verlicht met kaarsen?
De priester kon zijn neef telefoneren bij de fietsenmaker en deze kwam hem halen. De volgende dag liet hij zijn wagen repareren bij een lokale garage. Toen de garagist klaar was met zijn werk wilde de priester het jonge stel aan de overkant van de weg gaan groeten en hij ging naar het witte poortje. Hij kon echter nergens het huisje terugvinden. Er was op die plaats alleen maar een haag en verderop een veld, maar tot in de verste verte was er geen huis te bekennen. Tijdens de reis bleef zijn neef dit maar vertellen en opnieuw vertellen. Pater Kevin echter zweeg. Het was het feest van de Heilige Familie… Had hij deze niet met eigen ogen gezien ?

Lieve Gospa, de dag van uw triomf nadert en wij verheugen ons nu al met U
Geef ons de kracht om de tijd door te komen die de vijand rest om zijn werk te doen,
en help ons om deze moeilijke tijd in te korten door uw boodschappen te beleven,
en vooral door middel van uw favoriete tweeling : het gebed en het vasten.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juli 2018

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 juni 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1.
Op 2 juni 2018 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, omringd door vele pelgrims. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die Onze Lieve Vrouw tot ons allen richtte:

Lieve kinderen, ik vraag jullie om mijn woorden, die ik als een moeder met een eenvoudig hart tot jullie richt, te aanvaarden, zodat jullie het pad mogen kiezen van licht en zuiverheid, van de persoonlijke liefde van mijn Zoon, mens en God. Een gevoel van vreugde – een licht, niet in mensentaal te vatten – zal je ziel doordringen, en de vrede en liefde van mijn Zoon zullen bezit van je nemen. Dat is wat ik verlang voor al mijn kinderen. Daarom, apostelen van mijn liefde, jullie die weten hoe je moet liefhebben en vergeven, jullie die niet oordelen, jullie die ik moed inspreek: wees een voorbeeld voor al diegenen die niet het pad van licht en liefde gaan of die van dat pad zijn afgedwaald. Toon hen de waarheid met je leven. Toon hen liefde, omdat liefde alle moeilijkheden overwint, en al mijn kinderen dorsten naar liefde. Jullie eenheid in liefde is een geschenk voor mijn Zoon en voor mij. Maar, mijn kinderen, onthoud dat liefhebben ook inhoudt dat je je naaste niets dan goeds toewenst en dat je verlangt naar de bekering van zijn ziel. Als ik jullie zie, jullie die hier om mij heen verzameld zijn, voel ik droefheid in mijn hart, omdat ik maar zo weinig naastenliefde zie, zo weinig barmhartige liefde. Mijn kinderen, de Eucharistie – mijn Zoon, levend onder jullie – Zijn woorden zullen jullie helpen te begrijpen, omdat Zijn woorden leven zijn, Zijn woorden doen de ziel ademen, Zijn woorden brengen kennis over liefde. Mijn kinderen, opnieuw smeek ik jullie, als een moeder die voor haar kinderen het beste wil: Heb jullie herders lief, bid voor hen. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 juni 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2. De gezondheid van Mirjana? Veel pelgrims hebben gemerkt dat Mirjana veel lijdt als ze zich voorbereidt voor de verschijning van de 2de ’s morgens. We zien inderdaad dat ze moeite heeft om te knielen. In werkelijkheid heeft ze rugproblemen, waardoor ze veel pijn heeft en die haar beletten op de knieën te gaan zitten. Voor haar is het echter ondenkbaar het bezoek van de Moeder Gods staande of zittend te krijgen. Daarom forceert ze zich om op de knieën te gaan zitten en dat verklaart haar pijn. Bovendien brengt ze de nacht van de 1ste naar de 2de in gebed door wat ook haar gespannen gelaatstrekken verklaart. Maar welk een verlichting als de heilige Maagd aan haar verschijnt. Tijdens de verschijning voelt ze haar lichaam niet meer omdat ze dan in een andere wereld is en ongevoelig wordt voor het uiterlijke leven. Als de verschijning voorbij is ervaart ze opnieuw haar lichamelijke zwakheid, en Miki geeft haar dan een blad papier om haar de gelegenheid te geven de boodschap op te schrijven…

3. De verjaardag. Op 25 juni vieren we de 37e verjaardag van de verschijningen. Deze verjaardag is een immense vreugde want Paus Franciscus heeft op 31 mei Mgr. Hoser benoemd tot Apostolisch Visitator voor Medjugorje. Dit betekent een historische ommekeer in de geschiedenis van Medjugorje. De opdracht van deze bisschop zal eruit bestaan te waken over de pastoraal in de Franciscaanse parochie van Medjugorje. In Polen heeft Mgr. Hoser op Radio Maria verklaard dat hij naar Medjugorje komt in juli.

4.
Haar hart is bedroefd? Het is niet de eerste keer dat Maria bedroefd is als ze naar ons kijkt. Wat ziet ze ? Of liever: Wat ziet ze niet? Als Moeder van de Schepper kent ze de schittering van de heiligheid waar we allen toe geroepen zijn. Ze ziet ook onze keuzes van vandaag, en met welk een gemak we ons laten vangen door de listen van de Duivel, die ons wil vernietigen. Ze zegt tegen ons: “Lieve kinderen, ik wil jullie allen onder mijn moederlijke mantel verzamelen om jullie te beschermen tegen de aanvallen van de Satan.” Wat is die moederlijke mantel waaronder Maria ons wil verzamelen? Het is deze die ze gekregen heeft bij de Aankondiging toen de Engel tegen haar zei: “ De Heilige Geest zal u overschaduwen.” Welnu, Maria heeft nooit die “schaduw” van de Heilige Geest verlaten. Daarom hebben de vergiftigde pijlen van de Boze deze mantel nooit kunnen doordringen omdat het om de Heilige Geest zelf gaat. Daarom zijn zij, die leven onder de mantel van de heilige Maagd zelf ook beschermd. Als Maria tegenwoordig verdrietig is dan is het omdat zij er van droomt ons al die liefde mee te delen, die uit haar Onbevlekt Hart stroomt. Ze ziet al de liefde, die we onder elkaar, haar kinderen, zouden kunnen beleven en die we niet beleven omdat we verre van haar mantel, verre van haar hart zijn… We stellen ons dan bloot aan een innerlijke leegte en aan vele nutteloze moeilijkheden. Iedere moeder begrijpt dat zeer goed. Om zeker te kunnen zijn dat we onder deze moederlijke mantel van Maria leven wordt ons een eenvoudige weg geboden en wij zijn bevoorrechten dat we hem kunnen volgen: haar boodschappen kennen, mediteren en met heel ons hart beleven. Met andere woorden: het Evangelie van haar Zoon beleven, door haar opnieuw uitgelegd voor deze tijd.

5. Ierland in vuur. Zoals de meeste landen van de Europese Unie, Polen, Malta en Cyprus uitgezonderd, schijnt Ierland op 25 mei gekozen te hebben voor de cultuur van de dood door abortus te legaliseren. Tenminste als de stemmen betrouwbaar zijn, die door de moderne elektronische middelen werden geteld. In feite hebben meerdere groepen niet kunnen stemmen, in het bijzonder bepaalde kloosters niet. Dit resultaat is dus niet de echte stem van het Ierse volk. We moeten er ons bij neerleggen in afwachting van de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria wanneer alles eindelijk licht zal zijn. De cultuur van de dood, zelfs als ze de voorstanders van abortus die dag liet dansen, geeft nooit de zegen van God aan een land noch de vrede in de harten.
Maar de edelmoedigheid van zovele Ieren is te bewonderen. Ze hebben gedurende de maanden voor de stemming met zoveel vurigheid gevast en gebeden. De schok die ze gekregen hebben bij de droevige overwinning van de cultuur van de dood heeft bij hen een prachtige reactie teweeg gebracht: Ze zijn verder blijven bidden, maar nu als eerherstel voor de uitgevoerde abortussen en voor deze, die in de toekomst nog zullen gebeuren. Zoals de heilige Maagd op 18 maart zei in de jaarlijkse boodschap aan Mirjana: “Lieve kinderen, uw strijd is moeilijk en zal nog moeilijker worden.”
Mijn dierbare Ierse vrienden, laat moed niet zakken, de overwinning is reeds behaald door Haar, die de kop van de slang verplettert. Heb geduld. Want na de nieuwe beproevingen die jullie zullen offeren voor hen die de liefde van God nog niet kennen, zullen jullie merken dat Jezus in uw boot was, is en zal zijn, en jullie zullen niet vergaan. Integendeel jullie zullen heel veel vissen vangen in jullie netten.

6. Vicka ontmoette Mgr. Peric
ter gelegenheid van diens bezoek aan het dorp Krehin Gradac, waar Vicka woont met haar familie. De Bisschop van Mostar kwam er inderdaad het Vormsel toedienen aan de kinderen, ook aan de kinderen van Vicka. Een providentiële ontmoeting. Bisschop Peric zal binnenkort met pensioen gaan. Laten we verder voor hem bidden.

 

Lieve Gospa, van 16 tot 24 juni bidden we de noveen die de Verjaardag van de Verschijningen vooraf gaat. Wij bidden U, inspireer ieder van ons met welk geschenk we U het meest plezier kunnen doen. En dank U voor uw 37 jaar verschijningen. En laat ons nooit los.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje juni 2018

 

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 april 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1. Op 2 april 2018
(De verjaardag van de geboorte in de hemel van Johannes-Paulus II), kreeg Mirjana onder een stralende lentezon haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die de heilige Maagd tot ons allen richtte:

Lieve kinderen, door de grote liefde van de Hemelse Vader sta ik naast jullie als jullie moeder, en staan jullie naast mij als mijn kinderen, als apostelen van mijn liefde die ik telkens opnieuw samenbreng rondom mij. Mijn kinderen, jullie zijn diegenen die zich, doorheen het gebed, volledig aan mijn Zoon moeten overgeven: dan leven jullie niet langer zelf, maar is het mijn Zoon die leeft in jullie, zodat wie mijn Zoon nog niet kennen Hem in jullie mogen ontdekken, en gaan verlangen om Hem te leren kennen. Bid dat zij in jullie een vastberaden nederigheid mogen vinden, goedheid, en de bereidheid om anderen te dienen; dat zij in jullie mensen mogen vinden die hun roeping in de wereld beleven met het hart en in gemeenschap met mijn Zoon; dat zij in jullie zachtmoedigheid en tederheid mogen vinden, en liefde voor mijn Zoon en voor alle broeders en zusters. Apostelen van mijn liefde, jullie moeten veel bidden en je hart zuiveren om de eersten te zijn die de weg van mijn Zoon bewandelen, om de rechtvaardigen te worden die één zijn met de rechtvaardigheid van mijn Zoon. Mijn kinderen, als apostelen van mijn liefde moeten jullie een gemeenschap vormen die uitgaat van mijn Zoon, opdat mijn kinderen die mijn Zoon niet kennen die gemeenschap van liefde mogen herkennen, en gaan verlangen naar de weg van het leven; de weg van eenheid met mijn Zoon. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 april 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2.Vicka in Loreto. Een tijdje geleden ging Vicka met een tiental vrienden naar het Mariale heiligdom van Loreto, waar ze om 14.00 uur, los van alle publiek, heeft kunnen bidden in een basiliek die bijna leeg was, en die wel wordt beschouwd als het “Huis van Maria”, dat door de engelen op 10 dec.1294 van Nazareth naar Italië werd overgebracht. Gemma, een van haar vriendinnen, merkte dat ze tijdens haar gebed glimlachend haar hoofd van rechts naar links keerde en op een ongewone manier bewoog. Bij het verlaten van de basiliek vroeg Gemma haar, omdat ze zeer benieuwd was: “Waarom bewoog je zo je hoofd ?” “Omdat de Gospa was gekomen, antwoordde Vicka, en daar ze op en neer liep in de kamer, volgde ik haar met mijn ogen.” “Ah, zo, zei Gemma, geheel verbouwereerd, ze liep dus tussen ons in ?” “Ja, antwoordde Vicka, en dat is heel normaal, want ze was immers thuis, in haar eigen huis.” We leven echt in een tijd van genade. Welk een geluk dat we onze hemelse Moeder zo dicht bij ons mogen weten, en op zulk een zachte en normale wijze, zo menselijk en tegelijkertijd zo goddelijk. Hoewel we nog niet het geluk hebben haar met onze eigen ogen te zien, toch kunnen we deze zaligheid nu al reeds ervaren. “Zalig zij die geloven zonder te hebben gezien.”

3. Liefde doet wonderen. Isabel Margarite Rojas Leiva uit Chili is lid van de heel jonge gemeenschap van Lekenmissionarissen en godsgewijden in de H. Geest. Ze animeert genezingsretraites over de hele wereld en heeft daar een bijzondere gave van genezing van verwondingen van het hart voor ontvangen. Tijdens een van haar missies in Spanje gaf ze het volgende getuigenis:
Op een dag zond mijn bisschop me voor het eerst naar de jeugdgevangenis. Toen ik bij deze jongeren was aangekomen begon ik gitaar te spelen. Daardoor kwamen ze allemaal naderbij, en ze vormden een kring rondom mij, en ze zongen allemaal mee, behalve één jongere die heel de tijd in een hoekje bleef zitten. Toen we klaar waren met zingen ging ik naar hem toe, maar nog nauwelijks was ik hem genaderd of hij riep uit:
- “Je mag niet dichterbij komen.” Toen hij zag hoe ik hiervan schrok, riep hij opnieuw:
- “Kom niet dichterbij, ik ben door en door slecht.” En hij toonde me de tatoeëring van Satan op zijn rug. Op dat moment, zonder te weten waarom, kreeg ik het idee om hem te vragen:
- “Zeg eens, wanneer heeft je moeder je voor het laatst een kus gegeven ?”
-“Dat heeft ze nooit gedaan”, antwoordde hij, waarop hij begon te huilen.
-“Mag ik je misschien een kus geven ?” Ik weet niet waarom ik hem dat vroeg want ik voelde eerder een afkeer ervoor. Toch heb ik hem gekust. Daarna hebben we een lang gesprek gehad over de Liefde van God. Toen het ogenblik van het afscheid gekomen was, zei hij tegen mij:
- “Als je echt van me houdt, geef me dan het kruis dat je op je borst draagt.” Ik geef toe dat deze vraag me pijn aan het hart deed. Dit kruis had voor mij een grote sentimentele waarde, want het was de laatste herinnering aan mijn overleden moeder. Ik voelde echter dat God dit offer van me vroeg. Ik haalde diep adem en vervolgens antwoordde ik hem:
-“Ik hou van je, kijk, je mag het kruis hebben.” We namen afscheid van elkaar en we hebben elkaar niet meer terug gezien. Echter, zeven jaar later ontmoette ik hem weer bij een volgende missie. Hij was uit de gevangenis ontslagen. Met een volkomen veranderde gezichtsuitdrukking, waarbij hij straalde van geluk kwam hij naar me toe en zei:
-“Isabel, herinner je me nog ? We hebben elkaar ontmoet in de gevangenis. Je hebt me dit kruis gegeven. Naar aanleiding daarvan heb ik me laten dopen. Ik behoor nu tot de Katholieke Kerk en ik ontvang regelmatig de sacramenten.” Ik kan de vreugde niet beschrijven die ik op dat moment voelde. Toen begreep ik dat Gods Barmhartigheid oneindig is. Er gebeuren wonderen als men zich openstelt voor Gods Barmhartigheid, als men zich geeft zonder de calculeren.

4 - Pinksteren in heel de wereld op 20 mei.
Wij lijden er steeds meer onder te zien hoezeer de geest van het Kwaad werkzaam is in de wereld. Het zou een valstrik zijn om de indrukwekkende lijst op te willen maken van de werken van de Satan in de verschillende sectoren van de maatschappij… Dat zou hem alleen maar trots maken, omdat hij zou zien dat hij geslaagd is. In tegendeel, zoals de kleine Maryam van Bethlehem, moeten we onze gebeden verdubbelen en met kracht om de Heilige Geest vragen. Niet alleen om het hoofd boven water te kunnen houden, maar om zelfverzekerd en vol vertrouwen verder te kunnen gaan op de weg van de heiligheid, die de heilige Maagd ons al 37 jaar toont.

De eerbiedwaardige Marthe Robin ( 1902 – 1981 ), de Franse mystica die 50 jaar elke week de Passie van Jezus beleefde, heeft een nieuw Pinksteren van liefde over de wereld voorspeld. En daarom zoekt de Heilige Geest vrijwilligers om dit Pinksteren van liefde te bespoedigen en de tijd in te korte waarin Satan denkt dat hij zich alles kan permitteren, waardoor hij verschrikkelijk lijden veroorzaakt. We hebben de macht daartoe. Er bestaan heel veel aanroepingen van de Heilige Geest, iedereen kan er een kiezen op de religieuze websites. Hier volgt er een, die door generaties heiligen gebeden werd en die we het beste elke dag minstens één maal zouden moeten bidden als we onder de leiding van de Heilige Geest willen blijven en weerstand willen bieden aan de tsunami van het kwaad…

Kom o Geest des Heren, kom uit het Hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom, der armen troost, daal neer, kom, en schenk Uw gaven, Heer, kom, en wees in de harten licht. Kom, o trooster, Heilige Geest, zachtheid, die de ziel geneest, kom, verkwikking zoet en mild.
Kom, o vrede in de strijd, lafenis voor ’t hart dat lijdt, rust, die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in.
Zonder Uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond.
Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid, wie zelf de weg niet vond.
Geef Uw gaven zevenvoud, ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd, die niet vergaat.

 

LLieve Gospa, bid meer dan ooit voor ons. Trek de Heilige Geest voor en in ons aan, waarvan U vervuld bent.
Het kwaad overweldigt ons… maar U bent er. Het is het uur van de volharding van de heiligen.
Berg ons onder Uw moederlijke mantel want bij U zijn we in veiligheid.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje april 2018

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 maart 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 maart kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning in haar eigen woning in aanwezigheid van een kleine groep mensen. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee, die de heilige Maagd aan ons allen gaf:

Lieve kinderen, groot zijn de werken die de Hemelse Vader in mij heeft gedaan, net als in alle mensen die Hem teder liefhebben en Hem trouw en godvruchtig dienen. Mijn kinderen, de Hemelse Vader houdt van jullie, en het is door Zijn liefde dat ik hier bij jullie ben. Hij praat tegen jullie. Waarom willen jullie de tekenen niet zien? Wie aan Zijn zijde staat, heeft het in alles gemakkelijker. Ook pijn die samen met Hem beleefd wordt is lichter, omdat er geloof is. Geloof helpt in het lijden, en lijden zonder geloof maakt wanhopig. Lijden dat beleefd en geofferd wordt aan God verheft. Heeft mijn Zoon de wereld niet verlost met Zijn pijnlijk offer? Ik, zijn moeder, stond naast Hem in Zijn lijden, net als ik doe met ieder van jullie. Mijn kinderen, ik sta aan jullie zijde in leven, in lijden, in pijn, in vreugde en in liefde. Wees daarom hoopvol. Het is de hoop die je doet inzien dat het leven daar is. Mijn kinderen, ik spreek jullie toe, mijn stem reikt naar jullie ziel, mijn hart naar jullie hart. O, apostelen van mijn liefde, wat houdt mijn moederlijk hart veel van jullie. Hoeveel is er niet dat ik jullie wil leren. Hoezeer verlangt mijn moederhart niet naar jullie vervulling, maar je kunt maar vervuld zijn als ziel, lichaam en liefde binnenin één zijn. Mijn kinderen, ik smeek jullie: bid veel voor de Kerk en haar dienaren - jullie herders. Dat de Kerk moge worden zoals mijn Zoon verlangt: zuiver als bronwater en vervuld van liefde. Ik dank jullie.

Video van de verschijning van 2 maart 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 – Sint Jozef op Sicilië ? Op 19 maart vieren we het feest van de grote, heilige Jozef. Veel mensen hebben hem een noveen aangeboden of zelfs een dertig-daagse, om hem hun belangrijke intenties toe te vertrouwen. Een zuster van onze gemeenschap vertelde het volgende verhaal, dat zowel de goedheid als de humor illustreert van de heilige Jozef, alsook zijn doeltreffendheid.

“Ik woonde in een van de huizen van de Zaligsprekingen in Pettineo op Sicilië. Het was een oud klooster van de Franciscanen, en het was er heel koud, zeer vochtig en een deel van het klooster was onbruikbaar. We woonden op dat moment met een dertigtal mensen in het huis en we leefden er in zeer grote armoede. We hadden noch grote, noch kleine financiële inkomsten. Vaak waren er bezoekers die met ons kwamen bidden en die ook vaak bleven eten. Ik herinner me dat we op een bepaalde dag niets meer in huis hadden om te eten. Velen van ons waren jong en het was niet gemakkelijk om ieders honger te stillen. Onze superieuren spraken ons regelmatig over de heilige Jozef als de vader van de Voorzienigheid, waarbij ze veel getuigenissen aanhaalden van mensen die zijn hulp hadden ondervonden. Zo zeiden wij, jongeren, vol geestdrift tegen onszelf: “Laten we een boodschappenlijst maken met alles wat we nodig hebben, en laten we er ook onze persoonlijke verlangens bij schrijven”. Zo gezegd, zo gedaan. En zo stond er van alles op de lijst, naar ieders verlangen… zelfs een pot Nutella, en nog andere dingen, die niet echt noodzakelijk waren. Vol vertrouwen legden we de lijst achter het beeld van de heilige Jozef in de gebedshoek van de keuken.
Dagelijks baden we tot de heilige Jozef. Hoe groot was vervolgens onze verassing toen er iemand aan de deur klopte die meerdere overvolle boodschappentassen bij ons naar binnen droeg. We konden onze ogen niet geloven. We plaatsten alle boodschappentassen op de grote keukentafel en durfden ze niet te openen… Waarop iemand zei: ”Laten we boodschappenlijst erbij nemen”.
Het was als een klopjacht: Een zuster las de producten voor die op de lijst stonden en de anderen zochten in de tassen of ze er bij zaten. We waren allemaal met stomheid geslagen, het leek op een grote loterij waarbij je altijd prijs hebt. En, er ontbrak … bijna niets.
Ik herinner me nog het gezicht van Piero, die van de ene verbazing in de andere was gevallen toen de zuster aan het einde van haar lijst was gekomen. Er ontbrak slechts één ding: pepers. “Nee, dat is toch niet mogelijk… Sint Jozef, ben je deze vergeten ? Nee, dat kan niet waar zijn.” En terwijl hij zijn verwijten uitte tegen de heilige Jozef voor het ontbreken van de pepers, hoorden we bij de trap in de gang een bekende stem klinken: het was mevrouw Inès, God hebben haar ziel…
Inès was een dame van een zekere leeftijd, een weduwe die alléén woonde in Pettineo en die regelmatig bij ons op bezoek kwam. Inès verhief haar stem, ze was duidelijk door iets geschokt. Aan de ene kant stond Piero, die in de keuken aan het mopperen was tegen de heilige Jozef en aan de andere kant bevond zich Inès die zich aan het opwinden was op de trap in de gang.
“Wat is er Inès ? Waarom ben je boos ?” “Oh, niets, ik had voor jullie pepers mee gebracht in een pot olie, maar ze zijn opengegaan in de boodschappentas, wat een sufferd ben ik toch.” Inès begreep vervolgens niet waarom haar met olie besmeurde boodschappentas voor ons een reden tot feest werd.
Nee, de heilige Jozef had in het geheel niets vergeten. Hij had daarentegen zijn eigen plan getrokken: hij wilde dat iemand anders instrument werd van de Goddelijke Voorzienigheid, en hij heeft gewild dat dit Inès zou zijn. Hij wilde dat we niet langer ongelovig maar gelovig zouden zijn.”
De heilige Jozef is niet van beproevingen gespaard gebleven: het verdriet Maria zwanger te weten, vervolgens de verwerping door de inwoners van Bethlehem, daarna de uiterste armoede in de stal waar Jezus geboren werd, daarop de vlucht naar Egypte en een lang verblijf aldaar als politieke vluchteling, zonder vast werk en zonder inkomsten, het verlies van Jezus op 12 jarige leeftijd en de 3 dagen van angst die erop volgenden om Hem te vinden … Kortom, hoe zou deze man, die door het lijden en de vernederingen getekend werd, onze problemen van nu niet begrijpen ? Zoals Maria zei op 2 maart: “Wie aan Zijn zijde staat heeft het in alles gemakkelijker. Ook pijn die samen met Hem beleefd wordt is lichter, omdat er geloof is. Geloof helpt in het lijden, en lijden zonder geloof maakt wanhopig. Lijden dat beleefd en geofferd wordt aan God verheft”.

3 – Twee kardinalen voor één zending.
Mijn assistente en ikzelf zijn juist teruggekomen van een zending in Riga (Letland); een mooie zending te midden van een uiterst aandoenlijk volk. Bij het vertrek ontmoetten we Kardinaal Schönborn, die hetzelfde vliegtuig nam als wij. Hij zegende onze zending. Daarna heeft hij me enkele woorden gezegd over zijn gesprek met Paus Franciscus in verband met Medjugorje. Feitelijk heeft de Paus niets bijzonders gezegd. De persoonlijke mening van de Kardinaal is echter de volgende: Vanwege de afwezigheid van een officiële mededeling vanuit Rome, lijkt het hem dat de “resultaten van de Commissie Ruini, die door de Paus sterk geprezen werden op 13 mei 2017, zouden kunnen beschouwd worden als het standpunt van de Kerk.” Dit lijkt mij zeer positief. Laten we verder bidden.
Juist voor we uit Riga vertrokken werd ons team ontvangen door Kardinaal Janis Pujats, die gepensioneerd is, en die zoals vele gelovigen veel geleden heeft vanwege de KGB tijdens de communistische vervolging, vóór de instorting van de Sovjetunie. Hij heeft echter weten stand te houden in de beproevingen en weten te ontsnappen aan de werkkampen dank zij de ingevingen van de heilige Geest. Hij was er in geslaagd om een geheime drukkerij te beginnen, waardoor er duizenden gebedenboeken werden gedrukt. Hij leeft niet als een vorst maar als een arme, wat ons diep heeft getroffen. Zonder lift moet hij drie verdiepingen hoog de trap nemen om bij zijn woning te komen, en hij is speciaal voor ons naar beneden gekomen om ons te ontvangen. Hij heeft de vruchten van onze zending gezegend. We hebben tijdens deze missie gezien hoe de hand van God op ons rustte: een de zegen van een Kardinaal bij het begin van onze zending en die van een andere Kardinaal om haar te besluiten.
We danken jullie allemaal, uw gebeden hebben ons goed begeleid. Stop alstublieft niet met bidden…

Lieve Gospa, we bidden U, onthul ons als Paasgeschenk de geheimen van uw ziel.
Hoe deed U het om de vrede van het hart te bewaren te midden van de golven van Uw leven en om daarbij steeds Gods wil te doen ?
Kom ieder van ons een antwoord geven in het diepste van ons hart, want wie de ware vrede van het hart heeft, ervaart de Hemel reeds op deze aarde.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje maart 2018

Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 januari 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 januari 2018 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis in aanwezigheid van een grote menigte pelgrims die het nieuwe jaar kwamen toewijden aan het Hart van Maria. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap mee die de heilige Maagd voor ieder van ons gaf:

Lieve kinderen,  als de liefde op aarde begint te verdwijnen, als de weg van redding niet gevonden wordt, kom ik, jullie moeder, om jullie te helpen om tot echte liefde en echt geloof te komen -- levend en diep. Als moeder verlang ik naar onderlinge liefde, goedheid en zuiverheid. Ik wil dat jullie rechtschapen zijn en van elkaar houden. Mijn kinderen, wees vreugdevol in je ziel, wees zuiver, wees kinderen. Mijn Zoon zei dat Hij graag in zuivere harten vertoeft, omdat zuivere harten altijd jong en vreugdevol zijn. Mijn Zoon vroeg jullie om elkaar te vergeven en lief te hebben. Ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is. Het lijden brengt geestelijke groei voort. Om die groei zo groot mogelijk te maken, moet je oprecht en waarlijk vergeven en liefhebben. Veel van mijn kinderen op aarde kennen mijn Zoon niet, zij houden niet van Hem. Maar jullie die mijn Zoon wel liefhebben, die Hem in je hart dragen, bid, bid, en voel hoe mijn Zoon in het gebed naast jullie staat. Moge jullie ziel ademen in Zijn geest. Ik ben bij jullie en spreek over kleine en grote dingen. Ik word het nooit moe om jullie te vertellen over mijn Zoon, die ware Liefde is. Daarom, mijn kinderen, open jullie hart voor mij. Sta toe dat ik jullie leid als een moeder. Wees apostelen van de liefde van mijn Zoon, wees mijn apostelen. Als moeder smeek ik jullie: vergeet niet hen die mijn Zoon heeft geroepen om jullie leiders te zijn. Draag ze in je hart en bid voor ze. Ik dank jullie.

Video van de verschijning van 2 januari 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 – Een mooi Kerstgeschenk.
Zoals ik denk dat velen van jullie ook gedaan hebben, trok ik tijdens een bijeenkomst met mijn gemeenschap uit een mandje de naam van een heilige, mijn reisgezel, voor het jaar 2018. Hoe groot was mijn verrassing toen ik bemerkte dat deze reisgezel in feite een “legioen” bleek te zijn. Inderdaad, ik las: “De Engelbewaarders”. Het ging dus niet alleen om mijn eigen Bewaarengel (die het als zijn dagelijkse taak ziet om mij te beschermen), maar het betrof dus alle Engelbewaarders. Ik weet niet wat er ons in dit jaar te wachten staat, maar als zulk een menigte hemelse vrienden mij gekozen hebben, dan is het omdat ze daarvoor een reden hebben. Wisten jullie dat één Bewaarengel, zelfs de kleinste van allen, machtiger is dan alle Duivels in de hel te samen? Dat is op zich goed te begrijpen, want een Engelbewaarder heeft God met zich, wat bij de Duivels niet het geval is. Ik ben verrukt vanwege de taak die me daarbij is opgedragen: “De Bewaarengelen bekend maken”. Wel, laat ik er hier en nu mee beginnen.

Vanaf toen ik een kind was leerden mijn ouders mij om met mijn Engelbewaarder te spreken en me aan hem toe te vertrouwen, zodat hij me zou kunnen leiden en beschermen. Toen ik nog klein was gaf ik hem al een naam: Rafaël, om mijn betrekkingen met hem gemakkelijker te maken. Deze naam was me niet geopenbaard, maar ik had hem gekozen omdat ik dacht dat het hem plezier zou doen om de naam te krijgen van een Aartsengel. Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze me over de Engelen gesproken hebben, want ik heb met die van mij in alle eenvoud een mooie vriendschap ontwikkeld. “De kleine weg” van de heilige Thérèse van het Kind Jezus is voor mij de zekerste, want zij is zonder buitengewone manifestaties.
Een episode die me erg getroffen heeft toen ik nog in Nazareth woonde, is de volgende: Een van de zusters van onze Gemeenschap, Sylvie, die protestants was opgevoed en die daarna katholiek is geworden, had er nog steeds moeite mee om te bidden tot de Engelen en de heiligen. Telkens wanneer ik haar aan tafel vertelde over mijn belevenissen met mijn Bewaarengel, over hoe hij me beschermd had of mijn taak op moeilijke momenten gemakkelijker had gemaakt, mompelde ze tegen zichzelf dat dit alles helemaal niet haar ding was. Maar omdat wat ik vertelde zeer reëel overkwam, besloot ze in het geheim de proef op de som te nemen, om zekerheid te hebben.
Op een morgen bad ze op de volgende wijze: “Rafaël, als we werkelijk moeten bidden tot de Engelen en hen tot vrienden moeten nemen, geef me dan een teken. Ik ga je wat vertellen dat je aan zuster Emmanuel moet overbrengen. Als ik merk dat ze de boodschap heeft ontvangen, dan heb je gewonnen, en dan zal ik ook bidden tot de Engelen”. De morgen ging voorbij en op het uur van het middageten kwam ik thuis en zei tegen de aanwezige zusters: “Raad eens wat de Heer me vandaag heeft doen begrijpen?” En ik deelde aan eenieder letterlijk de boodschap mee die Sylvie aan mijn Engelbewaarder had toevertrouwd. Op dat moment zelf zei ze niets en liet ze niets blijken, ze moest eerst nog bijkomen van de schok. Maar een tijdje later is ze een van de vurigste “fans” geworden van de Bewaarengelen.

3. Een werkloze Engel?
We leven te veel onder de capaciteit van onze mogelijkheden. Ik zeg heel duidelijk: “onder”. We lijden onder eenzaamheid, misverstanden, gebrek aan communicatie met onze naasten, we weten niet goed welke richting we in moeten slaan… en tegelijkertijd maken we geen gebruik van de vrienden die God aan onze zijde geplaatst heeft. Echter, hoe meer we ze vragen, des te meer tonen ze hun hulp. Ze hebben de opdracht om ons naar de weg van God te leiden, of er ons opnieuw op te zetten, en om ons te helpen om te kiezen voor Gods wil in plaats van de mensen te willen behagen. Elke Bewaarengel kent het plan van God voor zijn beschermeling. De Engelen kunnen voor ons zo oneindig waardevol zijn wanneer we ervoor kiezen om met hen in het onzichtbare te leven.
Veel ouders klagen dat ze geen gehoor meer vinden bij hun kinderen. Dezen luisteren liever naar vrienden van hun leeftijd en nemen hun manier van leven graag over. Deze ouders zijn vergeten dat hun kind ook een Engel heeft, die verlangt om het kind te bewaren in een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. Als de dialoog verbroken is of moeizaam verloopt, dan helpen de Engelen ons op een goddelijke wijze uit dit ongemak. Ze zullen aan het geweten van hun beschermeling dat suggereren wat God behaagt. Wel, hun manier van suggereren is zo nederig en eenvoudig, dat de beschermeling denkt dat het om zijn eigen idee gaat, waarop hij zal handelen volgens hetgeen hem gesuggereerd werd. Dat gaat natuurlijk niet automatisch, maar met een vertrouwvol gebed tot de Engelen bekomt men verrassende resultaten. Pater Pio was een goede vriend van de Engelen. Deze vriendschappen waren zo sterk, dat zijn Engelen in zijn plaats zijn veel te overvloedige briefwisselingen beantwoordden. Hoe kon hij zoveel brieven schrijven terwijl hij al zijn tijd doorbracht in de biechtstoel?
Vanaf het begin van de verschijningen vroeg de heilige Maagd aan ieder lid van de gebedsgroep om vriendschap te sluiten met zijn Bewaarengel, en hem een brief te schrijven. Ze wilde dan de volgende dag tijdens de verschijning al deze brieven inzamelen. De leden van de gebedsgroep wisten niet goed hoe ze er aan moesten beginnen, maar ze hebben allenmaal een brief geschreven en deze de dag daarna aan de voeten gelegd van de heilige Maagd. Het resultaat was dat ze allen een heel goede relatie kregen met hun Engelbewaarder. Dat heeft hen veel verrijkt, vooral onder de communistische onderdrukking, waarbinnen elke bescherming welkom was. Laten we dat onthouden voor mogelijke nieuwe verdrukkingen.

4 – Het was minder dan één seconde.
Marthe is een meisje dat zeer met Medjugorje verbonden leeft. Ze vertelde: “Ik woon in Normandië en ik wil met jullie een ongelofelijk verhaal delen. Ik was 22 jaar en had juist mijn diploma als lerares Frans behaald en vooral, ik had een sterke bekering naar het Christelijk geloof meegemaakt. Kortom het was een gelukkig en erg beloftevol jaar. Op een avond had ik een fijn weekend met vrienden achter de rug en ik maakte aanstalten om terug naar huis te rijden. Ik had drie uur voor de boeg, en het was al na middernacht. Mijn vrienden raadden me stellig aan om pas de volgende dag in de morgen te vertrekken. Van mijn kant was daar geen sprake van, want ik moest de volgende morgen werken.
En zo bevond ik mij diep in de nacht op de snelweg, en na een kwartier begonnen mijn oogleden zwaar te worden. Om vlugger thuis te kunnen zijn begon ik sneller te rijden, en uiteindelijk reed ik 150 km per uur op de snelweg. En… toen viel ik in slaap aan het stuur. Vervolgens gebeurde er iets echt buitengewoons. Binnen enkele seconden had ik een visioen van een zeer grote en lichtende Engel en in mijn hart wist ik dat het mijn Bewaarengel was. Hij was groot van gestalte, als om me te zeggen dat hij me beschermde, en zijn licht was zo hevig dat dit me onmiddellijk wakker maakte. En toen: verrassing… Ik stormde recht op de vangrail af terwijl ik 150 km/h reed… Ik had juist en nog net de tijd om een ruk aan mijn stuur te geven om terug op de snelweg terecht te komen. Het was minder dan één seconde … minder dan één seconde … God is zo goed. Door mijn onvoorzichtigheid had ik op mijn 22 jaar dood kunnen zijn, bloedend langs de kant van de weg. God had echter medelijden met mij en Hij stond het toe aan mijn Bewaarengel om me te redden. Zoals we lezen in Psalm 91: “U aangaande gebiedt Hij zijn engelen om u, waar gij ook gaat, te bewaren”. Ik dank God dat Hij me heeft beschermd en dat Hij me een Bewaarengel heeft gegeven die over mijn waakt. Vergeet niet dat ook u een Bewaarengel heeft, die over u en de uwen waakt .”

 

Lieve Gospa, we bidden U, bewaar ons als Uw oogappel.
Als “ de liefde van de aarde dreigt te verdwijnen en als men de weg naar het heil niet meer vindt”
verlaat ons niet in de duisternis.
Wie beter dat U kan ons naar Uw Zoon Jezus trekken, die is en altijd zal blijven :
de Weg, de Waarheid en het Leven ?

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje januari 2018

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.