Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2018.


Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 september 2018 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

Lieve kinderen, mijn woorden zijn eenvoudig, maar ze lopen over van moederliefde en moederlijke zorg. Mijn kinderen, de schaduw van duisternis en bedrog wordt steeds meer over jullie geworpen, en ik blijf jullie roepen naar het licht en de waarheid - ik roep jullie naar mijn Zoon. Hij alleen kan wanhoop en lijden omvormen tot vrede en helderheid; Hij alleen kan hoop bieden in de diepste pijn. Mijn Zoon is het leven van de wereld. Hoe meer je Hem leert kennen - hoe dichter je bij Hem komt - hoe meer je Hem liefhebt, want mijn Zoon is liefde. Liefde verandert alles; ook datgene wat zonder liefde betekenisloos lijkt, wordt wonderlijk mooi. Dat is waarom ik opnieuw zeg dat jullie veel moeten liefhebben als jullie willen groeien op geestelijk vlak. Ik weet, apostelen van mijn liefde, dat dat niet altijd gemakkelijk is. Maar, mijn kinderen, ook pijnlijke wegen leiden naar geestelijke groei, naar geloof, en naar mijn Zoon. Mijn kinderen, bid. Denk aan mijn Zoon. Hef je ziel op naar Hem op ieder moment van de dag, en ik zal jullie gebeden plukken als bloemen uit de mooiste tuin, en ze schenken aan mijn Zoon. Wees ware apostelen van mijn liefde; verspreid de liefde van mijn zoon onder alle mensen. Wees een tuin waar de allermooiste bloemen in groeien. Help jullie herders met jullie gebeden, dat zij geestelijke vaders mogen zijn die overlopen van liefde voor alle mensen. Ik dank jullie.  

Video van de verschijning van 2 september 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 - Wat zal de Kerk redden? De eerbiedwaardige Mgr. Fulton Sheen, de bekende Amerikaanse bisschop en predikant, zei eens: “Kijk niet naar de priesters, kijk niet naar de bisschoppen. Het hangt van jullie af”. Met andere woorden: laten we eerst naar onszelf kijken.
Eens klaagde iemand over de Kerk toen hij een bezoek bracht aan Moeder Teresa van Calcutta. Hij begon een aantal fouten op te sommen om haar te provoceren. Daarop keek ze hem met haar doordringende blik (een specialiteit van Moeder Teresa) recht in de ogen en zei: “In de Kerk, mijn broeder, zijn er maar 2 problemen: Jij en ik.”
Om onze Kerk niet nog meer te kwetsen door middel van het verspreiden van nutteloze negatieve kritiek, moeten we ons integendeel laten vervullen door de Heilige Geest, om in de schoot van de Kerk een pijler te kunnen zijn van liefde. Daarom stel ik voor om samen deze eenvoudige toewijding te bidden tot de Heilige Geest, met als doel om ons door Hem te laten omvormen. Onze omvorming zal heel de Kerk verheffen, en daardoor ze zal van heel wat kwalen genezen.

Toewijding aan de Heilige Geest.

"Heilige Geest, liefde van de Vader en de Zoon, ontvang de toewijding van heel mijn wezen. Vorm mij om door Maria, met Maria en in Maria, in een andere Christus. Onder de bescherming van de Heilige Aartsengel Michaël, onderwerp ik me zonder voorbehoud aan Uw goddelijke werking. Wees mijn licht in deze tijden van duisternis, wees mijn kracht in deze tijd waarin de Duivel ons zo diep weet te verzwakken, en wees onze gids in onze strijd tegen de machten van het Kwaad. Inspireer me wat ik moet doen voor de Glorie van de Vader, voor mijn eigen heiliging en voor het heil van de wereld. Amen”


3 – De liefde?
Alleen de Goddelijke liefde gaat met ons naar de Hemel. De menselijke liefde zal ons verlaten, want ze blijft achter op de aarde zoals alles wat van deze aarde is. De Gospa maakt een duidelijk onderscheid tussen deze twee manieren van beminnen wanneer ze zegt: “Lieve kinderen, moge de liefde heersen in jullie families. Niet een menselijke liefde, maar de goddelijke liefde”. Welk onderscheid maakt ze hier precies?

Menselijke liefde komt voort uit de natuurlijke aantrekking die men voor een persoon voelt, het gaat hier om een gevoel dat ons raakt: “Ik voel me goed bij deze persoon, deze persoon geeft me veel, namelijk: vreugde, plezier en voldoening. Ik ben gelukkig want deze persoon houdt van me en toont het me. In de aanwezigheid van deze persoon voel ik me groeien, ben ik meer levend, voel ik me volledig mezelf”, enz… Maar wat is nu feitelijk het middelpunt van deze liefde? Dat ben ik zelf. Het gaat om mijn persoonlijk voordeel, mijn eigenbelang. Ik ben tevreden omdat ik kan ontvangen. Opgelet. Deze menselijke liefde is geen zonde, dit gevoel is heel natuurlijk, het hoort bij onze menselijke natuur, door God geschapen. Echter, dit gevoel is dikwijls op zichzelf aangewezen en aan limieten, en zelfs afwijkingen, gebonden en dit gevoel kent een vervaldatum. Het kan op een dag ontluiken en vervolgens weer verdwijnen, zoals het gekomen is. Goddelijke liefde is een liefde die zich geeft, die zich zelfs voor de andere opoffert. Tot elke prijs zoekt ze het goede in de ander. Jezus heeft ons hiervan het voorbeeld gegeven toen Hij voor ons aan het Kruis gestorven is, hoewel wij zondaars waren, en dus niet zo aantrekkelijk. Daarom kunnen we God toestaan om dag na dag deze menselijke liefde in ons te vergoddelijken, opdat Hij ze zou omvormen tot echte goddelijke liefde, die niet meer op zichzelf gecentreerd is, maar die is gericht op de ander. Dat gaat niet in 24 uur, maar stap voor stap. De Geest van liefde werkt met kracht in de mate dat wij ons gewillig door de Heilige Geest laten meevoeren.
De kleine Thérèse gaf ons een prachtig voorbeeld van deze goddelijke liefde, die ze bereikte door middel van een zware strijd tegen haar natuurlijke gevoelens. Luisteren we naar haar…

“Ah ! Wat me aantrok… Er is in de gemeenschap een zuster die het talent heeft om me in alles tegen te werken. Omdat ik niet wilde toegeven aan deze natuurlijke antipathie, die ik voelde, zei ik tegen mezelf dat de liefde niet moet bestaan uit gevoelens maar uit daden. Zo legde ik me er op toe om voor deze zuster te doen wat ik zou gedaan hebben voor de persoon die ik het meest van al beminde. Telkens wanneer ik haar ontmoette bad ik tot de goede God voor haar en offerde ik Hem al haar deugden en verdiensten. Ik stelde me niet tevreden met veel te bidden voor deze zuster, die me zoveel moeilijkheden bezorgde, ik probeerde ook om haar allerlei diensten te bewijzen, en als ik de bekoring had om haar op een onaangename manier te antwoorden, dan deed ik mijn best om mijn meest beminnelijke glimlach te tonen en trachtte ik het gesprek af te leiden (…). Vaak ook, wanneer ik niet in de recreatie was, (ik wil zeggen: tijdens de werkuren), en ik met deze zuster samen iets moest doen en mijn strijd te hevig werd, dan vluchtte ik weg als een deserteur. Omdat ze in het geheel niet wist wat mijn gevoelens ten aanzien van haar waren heeft ze ook nooit de redenen van mijn gedrag begrepen en was ze er stellig van overtuigd dat haar karakter me aangenaam was. Op een keer tijdens de recreatie zei ze me met een tevreden uitdrukking ongeveer de volgende woorden: “Wil je me eens zeggen, zuster Thérèse van het Kind Jezus, wat hetgeen is dat je zo aantrekt in mij? Elke keer als je naar me kijkt, zie ik je glimlachen” “Ah! Wat me aantrok dat was Jezus in het diepste van haar ziel. Jezus maakt zacht wat bitter is”.

4 – Vicka vierde haar 54e verjaardag
op 3 september in besloten familiekring. Het is mooi om haar vreugde te zien wanneer de heilige Maagd haar zacht op de twee wangen gekust heeft, zoals alle moeders over de hele wereld doen. Vicka vertelt dat deze kus een hemels moment is voor haar en ze bereidt er zich op voor door de dagen ervoor te beginnen met af te tellen. Tijdens de verschijning dankt Maria God voor het leven van Vicka, en Vicka dankt de heilige Maagd voor al de genaden die ze door haar gekregen heeft en die ze overvol van vreugde opsomt. Vicka heeft me dikwijls gezegd dat ze, hoewel ze gekozen werd als zienster, “niet bijzonder is en gelijk aan de anderen”. Zo ben ik er dan ook van overtuigd dat op de dag van onze verjaardag Onze Lieve Vrouw ook ieder van ons komt omhelzen, als we er ons voor openstellen tijdens het moment van de verschijning. Vicka bevestigt dit. Een tip voor alle liefhebbers van een hemelse kus.

Er is een vals bericht verspreid op internet en het is dus belangrijk dit recht te zetten. In 2000 heeft Vicka in een interview een boodschap van de heilige Maagd geciteerd over Paus Johannes-Paulus II, vóór zijn vertrek naar Zagreb in augustus 1994. Deze boodschap was gericht tot Paus Johannes-Paulus II. Er worden vandaag de dag echter geruchten verspreid dat Vicka deze woorden ook aan voor Paus Franciscus zou hebben overgebracht. Dit is niet waar, het is een vergissing. De zieners hebben niet de zending gekregen verklaringen af te leggen ten overstaan van de een of de ander. Ze hebben een andere taak en ze houden zich daar aan. We moeten onze herders beminnen, hen helpen, hen respecteren en voor hen bidden. Dat is wat ze steeds opnieuw herhalen.

5 – Ze heeft mijn naam genoemd.
In februari 1991 had ik de opdracht Vicka naar Parijs te brengen voor een korte zending in Frankrijk. Ik moest haar op een bepaalde morgen thuis gaan ophalen en zei haar de avond tevoren: “Morgenvroeg kom ik met de taxi om 4 uur. Zorg dat je klaarstaat.” Om 4 uur was ik bij Vicka en we namen de taxi. Tijdens de rit vroeg ik haar hoe we in Parijs een plaats konden organiseren waar ze haar dagelijkse verschijning zou kunnen hebben. Ze antwoordde me echter: “Geen probleem. De heilige Maagd is vanmorgen al aan me verschenen. Weet je, als ik op reis ga, gebeurt dat vaak, ze verschijnt aan me voordat ik vertrek. Zo heeft ze me gisteren gezegd: “Omdat zuster Emmanuel je morgen om 4 uur komt halen, zal ik een beetje voor dat tijdstip aan je verschijnen…” Ik schrok en zei tegen Vicka: “ Wat, heeft de heilige Maagd mijn naam genoemd !!??” “Ja, antwoordde Vicka, heel natuurlijk, dat is normaal, ze doet altijd zo ” Voor mij was het echter een onvergetelijke genade… De Moeder Gods heeft haar programma aangepast aan mijn plannen en ze heeft mijn naam genoemd. We zijn er ons bijna in het geheel niet van bewust hoe dicht de nabijheid is van God en zijn Moeder in de kleinste details van ons dagelijks leven.

6 – Mensen, neem uw Rozenkrans ter hand.
Er wordt een “Rozenkrans bij de grenzen” georganiseerd in België, op 13 oktober om 15.00 uur, voor allen die willen samenkomen om de Hemel te smeken. Een mooi initiatief naar het voorbeeld van Polen. Het gaat er om het Christelijk geloof te vernieuwen in dit land, dat deelt in de tegenwoordige geloofsafval in het oude Europa, en om te kiezen voor het leven. We zijn natuurlijk allemaal uitgenodigd om onze dierbare Belgische vrienden te steunen en mee te bidden, opdat dergelijke initiatieven zich over heel de wereld zouden verspreiden.

Lieve Gospa, elke dag spreekt U onze naam uit ten overstaan van de Vader en spreekt U voor ieder van ons ten beste. We danken U met heel ons hart. We bidden U: herinner ons er aan om uw zoete naam, die de duisternissen verdrijft, en om die van Uw Zoon, de Naam die boven alle namen is, regelmatig uit te spreken.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje september 2018