Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 oktober 2018.

Dierbare kinderen van Medjugorje,

Geprezen zijn Jezus en Maria!

1 – Op 2 oktober 2018 kreeg Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij ze werd omringd door een grote menigte. Na de verschijning gaf ze de volgende boodschap door:

Lieve kinderen,  ik vraag jullie om moedig te zijn en vol te houden, want zelfs de kleinste goede daad, zelfs het allerkleinste teken van liefde, overwint het kwaad dat altijd zichtbaar is. Mijn kinderen, luister naar mij, opdat het goede overwint, opdat jullie de liefde van mijn Zoon mogen leren kennen. Daarin schuilt de grootste vreugde - de handen van mijn Zoon die omarmt, Hij die de zielen liefheeft, Hij die Zichzelf heeft gegeven voor jullie en die Zichzelf telkens opnieuw geeft in de eucharistie, Hij die de woorden van eeuwig leven heeft. Zijn liefde leren kennen, in Zijn voetsporen treden, betekent toegang krijgen tot de rijkdom van de spiritualiteit. Het is die rijkdom die goede gevoelens doet ontstaan en overal liefde en goedheid ziet. Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, wees als de stralen van de zon die iedereen in hun buurt verwarmen met de warmte van de liefde van mijn Zoon. Mijn kinderen, de wereld heeft apostelen van liefde nodig, de wereld heeft veel gebed nodig, maar gebed met hart en ziel, niet alleen gepreveld met de lippen. Mijn kinderen, streef naar heiligheid, maar blijf nederig, met een nederigheid die mijn Zoon in staat stelt om datgene te doen wat Hij doorheen jullie wil doen. Mijn kinderen, jullie gebeden, woorden, gedachten en daden - zij openen of sluiten de deur naar het Rijk der Hemelen voor jullie. Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond en gaf jullie hoop, ikzelf kom jullie bemoedigen en troosten. Mijn kinderen, ook ik heb lijden gekend, maar ik had geloof en liefde. Nu ben ik beloond, met leven in het Koninkrijk van mijn Zoon. Luister daarom naar mij, wees moedig en hou vol. Ik dank jullie. 

Video van de verschijning van 2 oktober 2018 is te zien door op deze link te klikken.

2 - Op 11 oktober zei Ivan tegen de priesters, die aanwezig waren bij de verschijning in zijn privé-kapel, dat de heilige Maagd “bezorgd” was. Men kan zich voorstellen welke pijn Ze, als moeder, moet voelen vanwege de schandalen die gebeuren in de schoot zelf van de Kerk en die zoveel onschuldigen treffen. Daarom is het dringend om de oproep van de Paus te beantwoorden en elke dag in de maand oktober de Rozenkrans te bidden, en aan het einde van elke Heilige Mis het gebed tot de heilige Aartsengel Michaël en tot de heilige Maagd te bidden, om haar bescherming af te smeken. Dit initiatief is echter zo iets goeds dat we het verder willen voortzetten na de maand oktober. En wel het hele jaar. Het kwaad werkt immers altijd en het hele jaar door en neemt nooit vakantie.

3 – Men spreekt veel over het kwaad
dat heerst in de wereld en ook in de Kerk… Men spreekt erover en men weet niet hoe het te stoppen. Men voelt zich immers klein tegenover een enorme Goliath. In Fatima heeft onze Hemelse Moeder niet alleen een profetie gegeven, maar ook een kostbare raad om het kwaad te overwinnen, onder andere door de Toewijding aan haar Onbevlekt Hart. Tegenwoordig zijn de mensen, die het meest bedreigd en het meest in gevaar zijn, onze kinderen. Met deze toewijding hebben we echter een zeer doeltreffend wapen om hen te beschermen. We weten ongetwijfeld dat we door de toewijding onszelf helemaal aan de Heilige Maagd Maria geven, voor altijd en zonder voorbehoud, om de Heer helemaal toe te behoren. Het is zo dat Zij ons naar Jezus zal leiden. Er is echter een ander aspect, dat veel vergeten wordt, hoewel het het mooiste aspect is van de Toewijding. We kunnen de Toewijding vergelijken met de navelstreng van de kinderen, die nog moeten geboren worden. Als een kind in de schoot van zijn moeder is, ontvangt het alles van zijn moeder en daarom zijn we dan in leven en kunnen we groeien. Hetzelfde geldt voor het geestelijk leven. Als we ons aan de heilige Maagd Maria toewijden, geeft Ze ons alles wat we nodig hebben voor onze geestelijke groei. We leven dus echt in een gemeenschap van leven en liefde met Haar. Maar opdat dit op de beste wijze zou kunnen geschieden moeten we aanvaarden om geheel van Haar af te hangen. Dat is de sleutel die Haar de mogelijkheid geeft ons haar Hart te geven. Op dat moment kan het kwaad ons niet meer bereiken. Als we deze realiteit ervaren en ze aan onze kinderen meegeven, vooral door ons voorbeeld, hoeven we om hen geen angst meer te hebben. Laten we ons goed herinneren dat de heilige Maagd in Fatima beloofd heeft: “Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen”. We kunnen deze triomf reeds ervaren in ons eigen leven door ons aan Haar toe te wijden en in alles van haar afhankelijk te worden. Met andere woorden: hoe meer we in waarheid aan haar toebehoren, des te meer behoort Zij ons toe. We worden haar levende tegenwoordigheid, in zekere zin een uitbreiding van haar Hart.

Onlangs vroeg een familie me een toewijdingsgebed te schrijven voor een meisje dat zou gedoopt worden. Ik denk dat het goed is dit hier te publiceren. De tekst zou immers kunnen dienen als voorbeeld voor alle ouders, die hun kinderen nog niet hebben toegewijd. Iedereen kan er natuurlijk aan veranderen wat men wil.

4 – Toewijding van een meisje aan het Onbevlekt Hart van Maria. “Allerheiligste Maagd Maria, we zijn hier vandaag om U ons dochtertje Veronique aan te bieden, dit prachtig schepseltje dat de Schepper ons geschonken en toevertrouwd heeft. In de moederschoot was U al bij haar. U weet hoe vaak we U gebeden hebben opdat ze gezond haar zwangerschap zou voleinden. U hebt ons deze overwinning gegeven en nu leeft ze. Wij danken U uit heel ons hart voor dit wonder. Allerliefste Moeder in de Hemel, richt uw blik nu op uw kleine meisje dat we U met zoveel dankbaarheid aanbieden. Ze is al helemaal van U, maar vandaag willen we haar op heel bijzonder wijze toewijden aan Uw Onbevlekt Hart opdat ze in heel haar wezen op U zou gelijken.
O, heilige Moeder van God, wij vragen U haar ogen aan te raken opdat ze zich zouden kunnen verwonderen en Jezus in de anderen herkennen, raak haar oren aan opdat ze de stem van de Goede Herder zouden kunnen horen en Hem volgen, raak haar handen aan opdat ze wanhopige harten zouden kunnen strelen, goed zouden doen en werken van barmhartigheid zouden verrichten, raak haar voeten aan opdat ze haar zouden brengen waar God haar roept, raak haar hoofd aan opdat haar gedachten steeds aangenaam zouden zijn voor Jezus, raak heel haar lichaam aan opdat het steeds de tempel zou zijn van de Heilige Geest, zuiver en mooi, raak haar ziel aan opdat ze steeds een tabernakel zou zijn voor de levende God, raak haar hart aan opdat het steeds meer zou vervuld zijn van de geest van liefde om te kunnen troosten, verlichten en hoop geven aan deze wereld, die zo van liefde verstoken is.
De heilige Thérèse van het Kind Jezus zei: “De schat van de moeder behoort aan het kind”. Wij bidden U: dat Veronique zou mogen genieten van al Uw deugden, vooral deze van de nederigheid, van de zuiverheid van hart en van de barmhartigheid. En wij, haar ouders, dat we haar mogen helpen door ons voorbeeld. O, Onbevlekte Maagd, hou haar steeds in uw armen, tegen uw teder Hart, geborgen in uw moederlijke mantel opdat ze zou beschermd zijn tegen alle kwaad en al de strikken van de vijand.
O, onze voorspreekster, neem van haar alle angsten en zorgen weg, die van de duivel komen. U, die de Koningin bent van de engelen, omring haar met legioenen engelen en help haar hun ingevingen te volgen opdat ze steeds de mooie weg zou volgen van de heiligheid die God voor haar heeft bereid. We vragen U van haar een heilige te maken. In volle vertrouwen bidden wij U haar te helpen volledig en in vrede het mooie plan te verwezenlijken dat God voor haar heeft gedroomd in zijn onmetelijke liefde toen Hij haar schiep. Dat ze zijn troost moge worden.
Allerliefste Moeder, oorzaak van onze blijdschap, we wijden Veronique aan U toe en we danken U nu reeds voor de manier waarop U haar naar Jezus zult leiden, dag na dag tot op het moment dat ze waardig zal zijn om, hand in hand met U, de eeuwige zaligheid binnen te gaan.” (Men kan eindigen met het Magnificat).

5 – Ik ben in september naar Castellanza (Italië) geweest
om me te laten opereren aan een heup. Ik kon haast niet meer lopen. Nu heb ik een heupprothese en de pijn in mijn been is weg. Binnenkort zal ik terug als de geitjes de heilige bergen van Medjugorje kunnen beklimmen. Van harte dank voor al wie voor mij gebeden heeft, ze zijn verhoord.

Lieve Gospa, dank dat U bij ons bent, we zijn geen wezen. We willen uw raadgevingen volgen en werkelijk toegewijd zijn aan Uw Onbevlekt Hart. Zeker, het is moeilijk helemaal van U afhankelijk te worden want dat vraagt een zekere dood van ons eigen ik. We willen echter de ogen van ons hart op de eeuwigheid gericht houden en beginnen met het verzamelen van schatten in de Hemel, schatten, die niet vergaan zoals die van de aarde.

Zr. Emmanuel Maillard
Vertaald uit het Frans
© Enfants de Medjugorje oktober 2018